LEGE nr. 520 din 23 noiembrie 2004privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50 din 15 iunie 2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 3, alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:(2) Serviciile publice comunitare locale se înființează și în sectoarele municipiului București, prin reorganizarea structurilor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, precum și a birourilor de evidență informatizată a persoanei ale Serviciului independent de evidență informatizată a persoanei al municipiului București din cadrul Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei.2. La articolul I, punctul 4 va avea următorul cuprins: 4. Literele a), d), e), i) și j) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:a) întocmesc, țin evidența și eliberează certificatele de stare civilă;..............................................................................................d) întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă și orice mențiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condițiile legii;e) actualizează, utilizează și valorifică Registrul local de evidență a persoanei, care conține datele de identificare și adresele cetățenilor care au domiciliul în raza de competență teritorială a serviciului public comunitar respectiv;..............................................................................................i) primesc, în sistem de ghișeu unic, cererile și documentele necesare în vederea eliberării cărților de identitate, cărților de alegător, pașapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare și a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor și le înaintează serviciilor publice comunitare județene de evidență a persoanelor, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor;j) primesc de la serviciile publice comunitare competente cărțile de identitate, cărțile de alegător, pașapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare și plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pe care le eliberează solicitanților;3. La articolul I punctul 6, alineatele (1) și (2) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Se înființează, în subordinea consiliilor județene, servicii publice comunitare județene de evidență a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare județene, prin reorganizarea serviciilor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor județene, precum și a birourilor județene de evidență a populației din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei.(2) Se înființează, în subordinea Consiliului General al Municipiului București, Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului București, prin reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului București, precum și a sectorului evidența populației al Serviciului independent de evidență informatizată a persoanei al municipiului București din cadrul Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei.4. La articolul I, punctul 9 se abrogă.5. La articolul I, după punctul 10 se introduce punctul 10^1 cu următorul cuprins:10^1. Alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:(3) Structura organizatorică, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale serviciilor publice comunitare locale, județene, respectiv al municipiului București, se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale, județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București și a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, cu avizul Inspectoratului.6. La articolul I, după punctul 11 se introduce punctul 11^1 cu următorul cuprins:11^1. Articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Inspectoratul asigură punerea în aplicare, într-o concepție unitară, a legislației în vigoare în domeniul evidenței persoanei și a programelor de reformă privind modernizarea relațiilor dintre administrația publică centrală și locală și cetățean.7. La articolul I, punctul 13 va avea următorul cuprins:13. La articolul 14, literele a), c), f), g) și h) vor avea următorul cuprins:a) organizează, coordonează și urmărește modul de aplicare, în mod unitar, a reglementărilor legale în domeniul evidenței persoanelor, al stării civile și al schimbării pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;..............................................................................................c) actualizează, utilizează și valorifică Registrul național de evidență a persoanei, care conține datele de identificare și adresele tuturor cetățenilor români, precum și imaginile posesorilor de cărți de identitate;..............................................................................................f) stabilește caracteristicile și elementele de securizare ale cărților de identitate și ale cărților de alegător, împreună cu Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor;g) răspunde, împreună cu Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, precum și cu celelalte instituții abilitate, de punerea în aplicare a reglementărilor privind confidențialitatea și protecția datelor referitoare la persoană;h) gestionează Sistemul național informatic de evidență a persoanelor;»8. La articolul I punctul 15, litera h^1) a articolului 14 va avea următorul cuprins:h^1) asigură dotarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor cu registre și certificate de stare civilă, precum și cu materialele necesare producerii cărților de identitate și a cărților de alegător;9. La articolul I punctul 19, alineatul (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:(2) Personalul Direcției de evidență a populației din cadrul Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei se transferă în interesul serviciului și se numește pe funcții la Inspectorat.10. Articolul II se abrogă.11. La articolul IV punctul 4, articolul 3^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3^1(1) Documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) se eliberează în condițiile prezentei legi, respectiv ale reglementărilor privind regimul pașapoartelor, circulația pe drumurile publice sau, după caz, ale altor acte normative care prevăd eliberarea unor documente necesare persoanei, de către structurile Ministerului Administrației și Internelor, precum și de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor.(2) Coordonarea activității de evidență a persoanei se asigură de către Ministerul Administrației și Internelor, prin Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor.(3) Administrarea bazelor de date integrate, care constituie Registrul permanent de evidență a populației, și producerea cărților de identitate și a cărților de alegător se asigură de către Ministerul Administrației și Internelor, prin Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor.12. La articolul IV punctul 6, alineatele (1) și (2) ale articolului 42^1 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 42^1(1) În scopul asigurării resurselor financiare pentru materialele necesare producerii cărților de identitate, a cărților de alegător, a certificatelor de stare civilă, precum și a tipăriturilor speciale, Ministerul Administrației și Internelor prevede sumele necesare, anual, în mod distinct, în bugetul Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor.(2) Veniturile realizate de Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor prin furnizarea datelor din Registrul permanent de evidență a populației și din valorificarea imprimatelor tipizate se fac venit la bugetul de stat.13. La articolul IV punctul 7, alineatul (3^1) al articolului 42^1 va avea următorul cuprins:(3^1) Dotarea Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor se realizează prin grija Ministerului Administrației și Internelor, din producția internă și din import.14. La articolul IV punctul 8, articolul 44 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 44Cererile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare acreditate în România și ale misiunilor diplomatice și oficiilor consulare de carieră ale României, referitoare la datele de identificare a persoanelor fizice cuprinse în Registrul permanent de evidență a populației, se soluționează de către Ministerul Administrației și Internelor, prin Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor.15. La articolul VII punctul 15, litera c) a alineatului (1) al articolului 11^5 va avea următorul cuprins:c) asigură dotarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, furnizarea materialelor necesare emiterii permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare, precum și producerea plăcilor cu numere de înmatriculare;16. La articolul VII punctul 15, articolul 11^6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11^6Materiile prime necesare în vederea producerii documentelor, tipăriturile speciale și tehnica de calcul utilizate în activitatea de eliberare și evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare se asigură de Ministerul Administrației și Internelor, prin Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, conform contractelor încheiate în acest scop.17. La articolul VII, după punctul 15 se introduc punctele 15^1 și 15^2 cu următorul cuprins:15^1. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple ori de prelungire a valabilității acestora se depun de către solicitanți, în condițiile legii, la oricare dintre serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, constituite în județul în a cărui rază solicitanții își au domiciliul sau, după caz, reședința. Persoanele care au domiciliul în municipiul București pot depune cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple la oricare dintre serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, constituite la nivelul sectoarelor municipiului București.15^2. După articolul 12 se introduce articolul 12^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 12^1Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple, în termen de până la 3 zile, se depun numai la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple.18. La articolul VII punctul 17, articolul 15 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Taxele pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare și pentru furnizarea datelor din Registrul național de evidență a pașapoartelor simple, registrele județene și al municipiului București de evidență a pașapoartelor simple, Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor și registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor, cu avizul Consiliului Concurenței.(2) Sumele obținute din încasarea taxelor prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat.(3) Examinarea persoanelor care solicită obținerea permiselor de conducere reprezintă prestare de serviciu și se organizează ca activitate distinctă finanțată integral din venituri extrabugetare. Veniturile obținute din prestarea acestor activități se rețin de prefecturi și se utilizează în regim extrabugetar.  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 11 iunie 1996, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 323/2003, Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 11 noiembrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, și Ordonanța Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 216/1998, cu modificările și completările ulterioare, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 23 noiembrie 2004.Nr. 520.----------