ORDIN nr. 5.379 din 25 noiembrie 2004privind Metodologia de organizare şi funcţionare a serviciilor educaţionale prin cadre didactice de sprijin/itinerante pentru copiii cu cerinţe educative speciale, şcolarizaţi în învăţământul de masă
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.151 din 6 decembrie 2004    În baza dispoziţiilor Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare şi funcţionare a serviciilor educaţionale prin cadre didactice de sprijin/itinerante pentru copiii cu cerinţe educative speciale, şcolarizaţi în învăţământul de masă, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile noii metodologii intră în vigoare începând cu anul şcolar 2005-2006.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.653/2001 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a serviciilor educaţionale pentru copiii/elevii deficienţi, integraţi în şcoala publică, prin cadre didactice itinerante şi de sprijin.  +  Articolul 5Direcţia generală pentru învăţământ preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.p. Ministrul educaţiei şi cercetării,Radu Damian,secretar de statBucureşti, 25 noiembrie 2004.Nr. 5.379.  +  Anexa METODOLOGIEde organizare şi funcţionare a serviciilor educaţionale princadre didactice de sprijin/itinerante pentru copiii cu cerinţeeducative speciale, şcolarizaţi în învăţământul de masă  +  Capitolul I Principii, obiective şi finalităţi ale educaţiei speciale  +  Articolul 1Educaţia specială este forma de educaţie adaptată şi destinată tuturor copiilor cu cerinţe educative speciale care nu reuşesc singuri să atingă un nivel de educaţie corespunzător vârstei şi cerinţelor societăţii pentru un om activ, autonom şi independent.  +  Articolul 2Principiile care stau la baza educaţiei speciale sunt:1. Garantarea dreptului la educaţie al oricărui copil a) Copiii au dreptul să înveţe împreună, indiferent de dificultăţi şi de diferenţe. b) Fiecare copil este unic şi are un anume potenţial de învăţare şi de dezvoltare. c) Şcoala şi comunitatea asigură şanse egale de acces la educaţie pentru toţi copiii.2. Asigurarea de servicii specializate centrate pe nevoile copiilor cu cerinţe educative speciale: a) corelarea tipurilor de educaţie şi a formelor de şcolarizare în funcţie de scopul educaţiei, obiectivele generale şi specifice, precum şi de finalităţile educaţiei; b) asigurarea conexiunii educaţionale prin activităţi complexe.  +  Articolul 3Finalitatea educaţiei speciale este aceea de a crea condiţiile unei bune integrări sociale şi profesionale a persoanelor cu nevoi speciale.  +  Articolul 4 (1) Integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe educative speciale este fundamentală pentru realizarea finalităţii educaţiei speciale. Integrarea şcolară se realizează în unităţi de învăţământ de masă şi/sau în unităţi de învăţământ special. Una dintre cerinţele integrării eficiente a copiilor cu cerinţe educative speciale este crearea unor servicii de sprijin, specializate în asistenţă educaţională, de care să beneficieze atât copiii/elevii integraţi, cât şi colectivele didactice din şcolile integratoare. (2) Unul dintre serviciile specializate necesare în integrarea educaţională a copiilor cu cerinţe educative speciale este realizat de către cadrele didactice de sprijin/itinerante.  +  Capitolul II Specificul serviciilor educaţionale oferite de cadrele didactice de sprijin/itinerante  +  Articolul 5Pentru ocuparea unui post de cadru didactic de sprijin/itinerant trebuie îndeplinite următoarele condiţii: a) să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată cu una dintre specializările: psihopedagogie specială, pedagogie sau psihologie; b) să fie absolvent al colegiului pedagogic, al liceului pedagogic ori al unei şcoli echivalente; c) în cazul în care nu se îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. a) şi b), să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată care a efectuat un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţia specială.  +  Articolul 6 (1) Posturile didactice ale cadrelor didactice de sprijin/itinerante sunt normate în învăţământul special. (2) În situaţia în care într-un judeţ nu există o şcoală specială sau centru de resurse, cadrul didactic de sprijin/itinerant este încadrat într-o unitate de învăţământ care poate fi: şcoală de masă, centru logopedic interşcolar sau centru de asistenţă psihopedagogică. (3) În funcţie de necesităţile locale, unităţile de învăţământ de masă, centrele logopedice interşcolare, centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică din unităţile de învăţământ de masă pot transforma posturi/catedre didactice în posturi de cadre didactice de sprijin/itinerante, în condiţiile respectării art. 5.  +  Articolul 7 (1) Activitatea unui cadru didactic de sprijin/itinerant este normată ca activitate de învăţământ special, conform prevederilor art. 5 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. (2) Normarea şi încadrarea cadrelor didactice de sprijin/itinerante se realizează astfel: a) o normă de 16 ore pentru 8-12 copii/elevi cu cerinţe educative speciale în grupe de grădiniţe/clase din unităţi de învăţământ obişnuit, la acelaşi nivel/palier de studii, echivalentă normei de predare în conformitate cu prevederile art. 43 lit. f) din Legea nr. 128/1997; b) o normă de 16 ore pentru 4-6 copii/elevi cu deficienţe severe/asociate, integraţi în grupe/clase din şcoala obişnuită la solicitarea expresă a părinţilor, în conformitate cu prevederile art. 4 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 586/1990. (3) Dacă numărul de elevi este mai mic decât cel prevăzut la alin. (2), catedra se poate fragmenta, această situaţie incluzând cumulul sau plata cu ora. (4) Cel puţin jumătate din activitatea din cadrul celor 16 ore se desfăşoară în grupă/clasă, în timpul activităţilor/lecţiilor de predare-învăţare, în parteneriat cu educatoarea/învăţătoarea sau profesorul de la grupă/clasă, în situaţiile în care se constată că există probleme de înţelegere. (5) Numărul de ore de activitate în grupă/clasă este stabilit de cadrul didactic de sprijin/itinerant împreună cu cel de la grupă/clasă. (6) Celelalte ore din normă se pot desfăşura: a) în centrul de resurse; b) în săli multifuncţionale din unitatea de învăţământ unde este înscris copilul; c) în familia copilului asistat; d) în instituţii din comunitatea locală (palate ale copiilor, biblioteci, cinematografe, teatre, circ etc.), în care însoţeşte copiii/elevii în diverse contexte educaţionale.  +  Articolul 8Normarea posturilor de cadru didactic de sprijin/itinerant se va face în cadrul numărului total de catedre şi posturi didactice ale învăţământului preuniversitar din judeţul/sectorul respectiv.  +  Articolul 9 (1) Categoriile de copii/elevi care beneficiază de serviciile cadrelor didactice de sprijin/itinerante sunt: a) copiii/elevii cu certificat de expertiză şi orientare şcolară şi profesională eliberat de comisia de protecţie a copilului; b) copiii/elevii cu dificultăţi de învăţare sau de dezvoltare care au recomandarea comisiei interne de evaluare continuă din şcoala/centrul de resurse; c) copiii/elevii cu cerinţe educative speciale pentru care există o solicitare scrisă din partea familiei. (2) Serviciile educaţionale oferite de cadrele didactice de sprijin/itinerante se asigură în baza unuia dintre următoarele documente: a) certificat de orientare şcolară şi profesională eliberat de comisia pentru protecţia copilului; b) recomandarea scrisă a comisiei interne de evaluare continuă, însoţită de evaluarea complexă a copilului/elevului (psihologică, medicală, familială, socială, a nivelului de achiziţii de tip şcolar etc.). (3) Recomandarea comisiei interne de evaluare continuă se poate obţine numai în urma evaluării complexe a copilului/elevului. Evaluarea copilului/elevului se realizează în baza sesizării comisiei interne de evaluare continuă de pe raza de domiciliu al copilului de către unitatea de învăţământ frecventată de copil/elev, familia sau tutorele legal al acestuia, alte instituţii, organizaţii neguvernamentale sau persoane interesate etc.  +  Articolul 10Atribuţiile cadrului didactic de sprijin/itinerant: a) colaborează cu comisia internă de evaluare continuă din şcoală/centrul de resurse în vederea preluării informaţiilor privind evaluarea şi planul de servicii personalizat al copilului/elevului cu cerinţe educative speciale, integrat în învăţământul de masă; b) colaborează cu întregul corp profesoral al unităţii de învăţământ în care este înscris copilul/elevul, în vederea realizării unei integrări eficiente în întregul colectiv al şcolii; c) elaborează şi realizează planul de intervenţie personalizat, precum şi adaptarea curriculară în parteneriat cu cadrele didactice de la grupă/clasă; d) evaluează, în parteneriat cu echipa, rezultatele aplicării programelor curriculare adoptate; e) colaborează cu cadrele didactice de la grupa/clasa în care sunt elevi cu cerinţe educative speciale, în vederea stabilirii modalităţilor de lucru pentru fiecare unitate de învăţare:- participă, în timpul orelor de predare, la activităţile ce se desfăşoară în clasă de către învăţător sau profesor;- participă la activităţile educative din grupă/clasă în calitate de observator, consultant, coparticipant;- organizează activităţi de intervenţie personalizată în grupe/clase sau în afara acestora;- desfăşoară activităţi de tip terapeutic-cognitiv-ocupaţional, individuale sau în grup;- colaborează cu specialiştii care realizează terapiile specifice în vederea realizării coerente a planului de servicii personalizat;- propune şi realizează materiale didactice individualizate în funcţie de dificultăţile de învăţare ale copiilor/elevilor; f) realizează activitatea de evaluare periodică vizând dezvoltarea elevilor şi reproiectează programul de intervenţie personalizat; g) consiliază familiile copiilor/elevilor care beneficiază de serviciile de sprijin şi colaborează cu acestea; h) realizează în cadrul celor 16 ore, reprezentând norma didactică de predare, programul săptămânal de asistenţă educaţională în funcţie de:- necesităţile elevului;- evoluţia elevului într-o perioadă de timp limitată;- rezultatele evaluărilor periodice;- cerinţele grupului de elevi asistaţi; i) orientează către comisia internă de evaluare continuă toţi acei copii/elevi care au cerinţe educative speciale şi nu beneficiază de servicii educaţionale de sprijin.  +  Articolul 11Cadrele didactice de sprijin/itinerante sunt salarizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997.  +  Capitolul III Facilităţi acordate unităţilor de învăţământ integratoare  +  Articolul 12Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ poate acorda diminuarea efectivului de elevi la grupa/clasa respectivă cu 1-2 copii/elevi pentru fiecare copil cu cerinţe educative speciale integrat în grupa/clasa respectivă.  +  Articolul 13Cadrele didactice din unităţile de învăţământ integratoare beneficiază de cursuri de formare în domeniul educaţiei incluzive, organizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.  +  Articolul 14 (1) Cadrele didactice din şcolile de masă care au copii/elevi integraţi beneficiază, cu prioritate, de prime acordate din fondul anual de premiere. (2) Cadrelor didactice care integrează eficient copii/elevi cu cerinţe educative speciale în grupe/clase li se vor acorda în fişa de evaluare anuală şi în fişa de restrângere a activităţii cadrului didactic, după caz, cel puţin 5 puncte pentru fiecare copil/elev integrat, dar nu mai mult de 10 puncte. (3) Se recomandă inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti ca, la întocmirea grilei cu punctajele prevăzute pentru obţinerea salariului şi a gradaţiei de merit, să stabilească pentru cadrele didactice din învăţământul de masă, care integrează copii/elevi cu cerinţe educative speciale, un punctaj echivalent cu cel acordat pentru obţinerea unor performanţe în pregătirea elevilor distinşi la concursurile şi olimpiadele şcolare.  +  Articolul 15Pentru elevii cu cerinţe educative speciale integraţi în unităţi de învăţământ de masă se asigură servicii educaţionale prin cadre didactice de sprijin/itinerante pe durata învăţământului preşcolar şi pe întreaga perioadă a şcolarizării.----------