HOTĂRÂRE nr. 1.989 din 16 noiembrie 2004pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu şi a structurii organizatorice a acesteia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.155 din 7 decembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (3) din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, prevăzut în anexa nr. 1, şi structura organizatorică a Administraţiei Fondului pentru Mediu, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Fondului pentru Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 12 decembrie 2001, se abrogă.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Ioan Jelev,secretar de statp. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Valentin Mocanu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 16 noiembrie 2004.Nr. 1.989.  +  Anexa 1 REGULAMENTULde organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Administraţia Fondului pentru Mediu, denumită în continuare Administraţia Fondului, este persoană juridică română, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii, înfiinţată conform Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în coordonarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.  +  Articolul 2Fondul pentru Mediu, denumit în continuare Fond, este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor prioritare pentru protecţia mediului, în conformitate cu normele şi standardele de mediu în vigoare.  +  Articolul 3Administraţia Fondului are sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, Corp A, sectorul 6.  +  Capitolul II Scopul şi atribuţiile  +  Articolul 4Scopul înfiinţării Administraţiei Fondului este gestionarea Fondului, în vederea susţinerii şi realizării proiectelor prioritare pentru protecţia mediului, în conformitate cu normele şi standardele de mediu în vigoare.  +  Articolul 5 (1) Principalele atribuţii ale Administraţiei Fondului sunt prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 73/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În exercitarea atribuţiilor sale Administraţia Fondului colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice, române sau străine. (3) În vederea îndeplinirii atribuţiilor de evaluare, implementare şi verificare a proiectelor, precum şi în vederea organizării controlului privind plata contribuţiilor la Fond, Administraţia Fondului are dreptul să solicite şi să primească informaţii de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de la alte instituţii publice, în condiţiile legii.  +  Articolul 6În exercitarea atribuţiilor sale Administraţia Fondului îndeplineşte următoarele activităţi: a) organizează primirea cererilor de finanţare formulate de potenţialii beneficiari şi a proiectelor propuse; b) organizează selecţia proiectelor depuse de către solicitanţi; c) notifică Consiliului Concurenţei proiectele care urmează a fi finanţate din Fond; d) efectuează verificări în teritoriu ale proiectelor care vor fi finanţate din Fond, atât înainte, cât şi după aprobarea acestora, în perioada de implementare şi ori de câte ori se consideră necesar; e) stabileşte obligaţiile contractuale dintre Administraţia Fondului şi potenţialii beneficiari; f) verifică, atunci când este cazul, modul de aplicare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice; g) urmăreşte şi controlează implementarea proiectelor aprobate şi finanţate; h) verifică, autorizează şi efectuează plăţile către beneficiarii de finanţare din Fond; i) efectuează controale la beneficiarii proiectelor finanţate, înainte şi după efectuarea plăţii, pentru a stabili eligibilitatea plăţii; j) efectuează controale la beneficiarii proiectelor finanţate, pentru a stabili dacă eligibilitatea plăţilor şi condiţiile acordării finanţării continuă să fie respectate, ori de câte ori se consideră necesar; k) exercită controlul privind îndeplinirea obligaţiilor ce revin agenţilor economici beneficiari ai finanţărilor către Fond privind implementarea proiectelor finanţate; l) urmăreşte colectarea veniturilor Fondului, reprezentând taxe şi contribuţii datorate de către plătitori, persoane juridice şi persoane fizice, conform prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 73/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; m) asigură evidenţa contribuabililor; n) efectuează monitorizarea depunerii de către agenţii economici a declaraţiilor privind contribuţiile la Fond; o) iniţiază şi desfăşoară acţiuni legale în cazul neconformării contribuabililor, în îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată; p) ia măsuri privind executarea silită a datornicilor la Fond; q) exercită supravegherea şi urmărirea în legătură cu aplicarea şi respectarea Legii nr. 73/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; r) soluţionează contestaţiile care au ca obiect obligaţiile de plată ale persoanelor juridice şi fizice la Fond, conform prevederile legale; s) analizează periodic modul de realizare a veniturilor Fondului, stabilind măsurile necesare pentru încadrarea acestora în nivelurile stabilite prin bugetul de venituri şi cheltuieli; t) exercită controlul financiar preventiv propriu; u) aplică legislaţia în domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, perfecţionare, mobilitate, sancţionare şi încetare a raporturilor de muncă, respectiv salarizare a personalului; v) elaborează şi derulează programe de perfecţionare profesională a personalului propriu; w) asigură, potrivit legii, tipărirea formularelor şi imprimatelor tipizate utilizate în domeniul său de activitate; x) exercită funcţia de audit public intern, în condiţiile legii.  +  Capitolul III Patrimoniul  +  Articolul 7 (1) Administraţia Fondului administrează bunuri din proprietatea publică a statului. (2) În exercitarea drepturilor sale Administraţia Fondului posedă şi foloseşte bunuri aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea, în condiţiile legii, în vederea realizării scopului şi atribuţiilor sale.  +  Capitolul IV Structura organizatorică şi funcţională  +  Articolul 8 (1) Administraţia Fondului are în structura sa organizatorică compartimente de lucru, birouri, servicii, direcţii, precum şi alte structuri organizatorice necesare realizării scopului şi atribuţiilor sale. (2) Atribuţiile specifice funcţiilor din compartimentele de lucru ale Administraţiei Fondului - birouri, servicii, direcţii de specialitate - se stabilesc prin fişa posturilor respective. (3) Atribuţiile, competenţele şi sarcinile direcţiilor se stabilesc de către directorul general, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 9 (1) Directorul general stabileşte relaţiile dintre direcţiile de specialitate din structura organizatorică. (2) Pe perioada absenţei motivate din cadrul instituţiei, directorul general acordă unuia dintre directori împuternicire de reprezentare a Administraţiei Fondului.  +  Articolul 10Conducătorii de direcţii şi servicii răspund în faţa directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate.  +  Capitolul V Organele de conducere  +  Articolul 11Pentru îndeplinirea scopului şi atribuţiilor sale, Administraţia Fondului are următoarele structuri de decizie: a) Comitetul de avizare; b) Comitetul director.  +  Articolul 12Comitetul de avizare şi Comitetul director îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare, aprobate prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 13 (1) Componenţa Comitetului de avizare este stabilită conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 73/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor. (2) Atribuţiile Comitetului de avizare sunt prevăzute în art. 4 alin. (3) din Legea nr. 73/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 14Membrii Comitetului de avizare sunt răspunzători, în baza prevederilor propriului regulament de organizare şi funcţionare şi în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor care le revin.  +  Articolul 15 (1) Membrii Comitetului de avizare îşi păstrează calitatea de angajat la instituţia sau la unitatea de la care provin şi toate drepturile şi obligaţiile derivând din această calitate. (2) Membrii Comitetului de avizare nu primesc indemnizaţii pentru activitatea desfăşurată. (3) Secretariatul Comitetului de avizare este asigurat de către Administraţia Fondului; atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului de avizare.  +  Articolul 16Comitetul director este constituit conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 73/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi are atribuţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din acelaşi act normativ şi în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 17 (1) Conducerea curentă a Administraţiei Fondului este asigurată de directorul general. (2) Directorul general este numit şi revocat prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, în condiţiile legii.  +  Articolul 18Directorul general are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) angajează şi eliberează din funcţii, în condiţiile legii, personalul de conducere şi de execuţie al Administraţiei Fondului; b) numeşte şi revocă conducătorii compartimentelor de lucru la toate nivelurile organizatorice; c) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele Administraţiei Fondului în relaţiile cu terţii; d) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile compartimentelor de lucru la toate nivelurile organizatorice, precum şi relaţiile acestora cu terţii; e) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul Administraţiei Fondului şi aplicarea prevederilor acestuia; f) exercită atribuţiile şi are răspunderile care îi revin potrivit legii, aprobă şi ia măsuri privind activitatea Administraţiei Fondului; g) deleagă, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea Administraţiei Fondului; h) emite decizii pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.  +  Articolul 19Directorul general îndeplineşte atribuţiile ordonatorului de credite pentru fondurile publice pe care le gestionează.  +  Capitolul VI Bugetul de venituri şi cheltuieli şi administrarea acestuia. Personalul  +  Articolul 20Administraţia Fondului stabileşte şi elaborează anual proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi întocmeşte situaţii financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor legale în vigoare, pe care le înaintează autorităţii centrale pentru protecţia mediului.  +  Articolul 21 (1) Operaţiunile financiare ale Fondului, care privesc constituirea, gestionarea şi utilizarea resurselor financiare, se derulează prin unităţile de trezorerie a statului. (2) Fondurile provenite din surse externe se gestionează pe baza contractelor încheiate şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 73/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Cheltuielile curente şi de capital pentru dotarea şi funcţionarea Administraţiei Fondului se asigură din veniturile Fondului, în limita prevăzută în art. 6 din Legea nr. 73/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 22 (1) Numărul maxim de posturi pentru Administraţia Fondului, prevăzut a fi atins în anul 2005, este de 98; numărul de posturi se poate modifica anual, proporţional cu activitatea desfăşurată, cu respectarea încadrării în sumele prevăzute în buget cu această destinaţie. (2) Personalul necesar desfăşurării activităţilor Administraţiei Fondului este angajat pe bază de contract individual de muncă, încheiat în baza Codului muncii şi a celorlalte prevederi legale în vigoare. (3) Drepturile şi obligaţiile personalului Administraţiei Fondului sunt cele reglementate prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, regulamentul de ordine interioară, contractul individual de muncă, prezentul regulament, precum şi de prevederile legale în vigoare. (4) Atribuţiile şi răspunderile individuale ale personalului se stabilesc prin fişa postului. (5) Personalul Administraţiei Fondului este obligat să respecte legea, să aibă o conduită corectă, să fie integru şi incoruptibil, să acţioneze cu hotărâre pentru prevenirea şi combaterea oricăror acte de natură să ştirbească autoritatea şi prestigiul instituţiei. (6) Personalul Administraţiei Fondului are obligaţia de a nu folosi în scop personal şi de a nu divulga informaţiile dobândite ca urmare a exercitării funcţiei. De asemenea, nu poate divulga aceste informaţii, inclusiv după încetarea raporturilor de muncă, pe o durată de 3 ani, cu excepţia cazurilor impuse de procedurile judiciare ori în cazul schimbului de informaţii între instituţiile abilitate ale statului, precum şi în cazul comunicărilor făcute, în condiţiile legii, organismelor străine cu atribuţii similare. (7) Salarizarea personalului din cadrul Administraţiei Fondului se face potrivit reglementărilor legale în vigoare aplicabile instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, în limita fondului destinat plăţii salariilor şi a altor drepturi de natură salarială, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli.  +  Articolul 23 (1) Pentru deplasările curente în interes de serviciu, Administraţia Fondului dispune de două autoturisme, cu un consum maxim lunar de carburanţi de 300 litri/autovehicul. (2) Pentru activităţile specifice de urmărire şi control al implementării proiectelor finanţate din Fond, precum şi pentru încasarea creanţelor Fondului care implică deplasări în teritoriu, Administraţia Fondului dispune de un număr de 3 autoturisme, cu un consum maxim lunar de carburanţi de 300 litri/autovehicul.  +  Anexa 2 Numărul maxim de posturi - 98STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Administraţiei Fondului pentru Mediu                           ┌────────────────────────┐                          │ COMITETUL DE ANALIZARE │                          └───────────┬────────────┘                                      │                                      V                            ┌────────────────────┐                            │ COMITETUL DIRECTOR │                            └─────────┬──────────┘                                      │                                      V ┌──────────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌─────────────────┐ │Serviciul audit public│ < ──┤ DIRECTOR GENERAL ├──>│Serviciul juridic│ │ intern │ └───────┬──────────┘ └─────────────────┘ └──────────────────────┘ │                                      │                                      V       ┌────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐       │ │ │ │       V V V V   ┌─────────┐ ┌────────────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐   │Directia │ │Directia de │ │ Directia │ │ Directia │   │venituri │ │proiecte şi │ │ logistica │ │ economica │   └─────────┘ │implementare│ └───────────┘ └───────────┘                  └────────────┘________________