ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 24 noiembrie 2004pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.152 din 6 decembrie 2004    Situaţia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, o constituie asigurarea, în regim de urgenţă, a autonomiei structurilor administrative locale în autorizarea lucrărilor de construcţii, precum şi cerinţa de a se face precizările necesare pentru soluţionarea problemelor din acest domeniu.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor pentru executarea lucrărilor definite la art. 3, după cum urmează: a) de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor, pentru lucrările care se execută:1. pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale;2. în extravilanul comunelor; b) de primarii municipiilor, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ al acestora, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) pct. 1; c) de primarul general al municipiului Bucureşti, cu avizul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se execută:1. pe terenuri care depăşesc limita administrativ-teritorială a unui sector şi cele din extravilan;2. la construcţii reprezentând monumente istorice, clasificate potrivit legii; d) de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepţia celor prevăzute la lit. c); e) de primarii oraşelor, pentru lucrările care se execută:1. în teritoriul administrativ al acestora, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) pct. 1;2. la construcţiile reprezentând monumente istorice, clasificate potrivit legii, aflate în teritoriul administrativ, în condiţiile art. 10 lit. a) şi ale art. 45 alin. (4); f) de primarii comunelor, pentru lucrările care se execută:1. în intravilanul localităţilor componente, în vederea realizării de locuinţe individuale şi a anexelor gospodăreşti ale acestora, precum şi, cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judeţene, potrivit art. 45 alin. (3), în vederea executării lucrărilor la celelalte categorii de construcţii;2. la construcţiile reprezentând monumente istorice, clasificate potrivit legii, aflate în intravilanul localităţilor componente, în condiţiile art. 10 lit. a) şi ale art. 45 alin. (3)."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Miron Tudor Mitreap. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Alexandru,secretar de statMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gheorghe EmacuBucureşti, 24 noiembrie 2004.Nr. 122.----------