ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 24 noiembrie 2004pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.151 din 6 decembrie 2004    Pentru a se definitivă programele de restructurare şi de atenuare a impactului social la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi la societăţile comerciale şi regiile autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, care urmează să disponibilizeze o parte din angajaţi, este necesară continuarea măsurilor de atenuare socială prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prin prelungirea dispoziţiilor acesteia pe un interval de 6 luni, măsuri a căror reglementare nu poate fi amânată, având un caracter de urgenţă, deoarece numai prin acestea se determină stabilitatea socială în zonele respective.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (3) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Prevederile alin. (3) se aplică şi salariaţilor disponibilizaţi prin concedieri colective, în urma procesului de restructurare şi reorganizare, din cadrul societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, după intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, aprobată prin Legea nr. 318/2004, cu modificările ulterioare".2. La articolul 2, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective până la data de 30 iunie 2005, ca urmare a restructurării sau reorganizării societăţilor comerciale şi regiilor autonome prevăzute la art. 1, beneficiază de următoarele drepturi:"  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan Popescup. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Alexandru,secretar de statMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gheorghe Emacup. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Valentin Mocanu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statBucureşti, 24 noiembrie 2004.Nr. 119.----------