ORDIN nr. 456 din 28 octombrie 2004pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea finanţării pe caz în spitalele din România în perioada 2005-2008
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 1.551 din 24 noiembrie 2004
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 546 din 28 octombrie 2004
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.150 din 6 decembrie 2004    Având în vedere:- Hotărârea Guvernului nr. 826/2002 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind reforma în unităţile sanitare cu paturi;- Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind serviciile de sănătate şi a Planului de acţiune pentru reforma sectorului de sănătate;- Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 102/34/2002 privind aprobarea Strategiei pentru implementarea finanţării bazate pe caz în spitalele din România;- văzând Referatul de aprobare al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al secretarului general al Ministerului Sănătăţii nr. OB 13.670/2004;în temeiul:- Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Strategia privind dezvoltarea finanţării bazate pe caz în spitalele din România în perioada 2005-2008, conform planului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Instituţiile implicate în implementarea finanţării bazate pe caz în spitalele din România sunt Ministerul Sănătăţii prin Centrul de Calcul, Statistică Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi spitalele.  +  Articolul 3Responsabilităţile specifice ale instituţiilor implicate, referitoare la activităţile necesare dezvoltării finanţării bazate pe caz în spitalele din România, ce urmează a se implementa, se vor stabili prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 4Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate, Centrul de Calcul, Statistică Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti, direcţiile judeţene de sănătate publică, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi spitalele vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Aurel Nechita,secretar de statPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Cristian Celea  +  Anexa STRATEGIAprivind dezvoltarea finanţării bazate pe caz în spitalele din România în perioada 2005-2008Anul 2005─────────Acţiuni strategice:A. Extinderea finanţării bazate pe caz la toate spitalele/secţiile ce furnizează îngrijiri acute din România, cu excepţia spitalelor comunale şi a centrelor de sănătate cu paturiB. Introducerea unor mecanisme de ajustare a finanţării bazate pe caz pentru cazurile ce necesită consumuri foarte mari sau foarte mici de resurseC. Introducerea unui nou sistem de clasificare a procedurilor medicale în România, pe baza sistemului de clasificare a procedurilor medicale ICD-10AM v.3.0 din AustraliaD. Îmbunătăţirea sistemului informaţional necesar finanţării bazate pe caz şi integrarea acestuia cu sistemul informaţional aferent spitalizării de ziE. Evaluarea activităţii clinice a spitalelor pe baza "Setului minim de date la nivel de pacient", inclusiv generarea de date statistice la nivel naţional şi sprijinirea spitalelor pentru utilizarea acestor date la creşterea eficienţei şi a calităţii serviciilor furnizateF. Analizarea, validarea şi îmbunătăţirea sistemului de clasificare în grupe de diagnostic, din punct de vedere clinic şi al consumului de resurse, şi a valorilor relative asociate grupelor de diagnosticeG. Testarea unui model de colectare a datelor privind costurile la nivel de pacient în unele spitale din RomâniaH. Definirea rolului şi responsabilităţilor unei structuri pentru evaluarea calităţii serviciilor furnizate de spitaleI. Elaborarea unui sistem de monitorizare continuă a calităţii datelor înregistrate pentru pacienţii spitalizaţi şi a concordanţei acestor date cu activităţile clinice la nivelul spitaluluiAnul 2006──────────Acţiuni strategice:A. Introducerea unui nou sistem de clasificare în grupe de diagnostice, având la bază sistemul de clasificare în grupe de diagnostice AR-DRG v.5.0 din AustraliaB. Îmbunătăţirea sistemului informaţional necesar finanţării bazate pe caz şi integrarea acestuia cu sistemul informaţional aferent îngrijirilor ambulatoriiC. Evaluarea activităţii clinice a spitalelor pe baza "Setului minim de date la nivel de pacient", inclusiv generarea de date statistice la nivel naţional şi sprijinirea spitalelor pentru utilizarea acestor date la creşterea eficienţei şi a calităţii serviciilor furnizateD. Implementarea unui model de colectare a datelor privind costurile la nivel de pacient în spitalele din România şi analiza datelor privind costurile la nivel de pacient în spitalele din România pentru dezvoltarea locală de valori relative asociate grupurilor de diagnosticeE. Introducerea unui sistem de îmbunătăţire continuă a sistemului de clasificare şi codificare a diagnosticelor şi procedurilor utilizate în spitalele din RomâniaF. Elaborarea unor protocoale de practică pentru principalele tipuri de pacienţi, pe baza resurselor disponibile şi a costurilor optimaleG. Organizarea şi dezvoltarea unei structuri pentru evaluarea calităţii serviciilor furnizate de spitaleH. Îmbunătăţirea continuă a sistemului de monitorizare a calităţii datelor înregistrate pentru pacienţii spitalizaţi şi a concordanţei acestor date cu activităţile clinice la nivelul spitaluluiAnul 2007──────────Acţiuni strategice:A. Introducerea unor mecanisme de ajustare a finanţării în funcţie de tipul spitalelor şi de zona geografică, ceea ce impune consumuri mai mari sau mai mici de resurse faţă de modelul naţionalB. Îmbunătăţirea locală a sistemului de clasificare în grupe de diagnostice, având la bază condiţiile efective de practică medicală din RomâniaC. Îmbunătăţirea sistemului informaţional necesar finanţării bazate pe caz şi integrarea completă a acestuia cu sistemul informaţional sanitar privind datele clinice la nivel de pacientD. Evaluarea activităţii clinice a spitalelor pe baza "Setului minim de date la nivel de pacient", inclusiv generarea de date statistice la nivel naţional şi sprijinirea spitalelor pentru utilizarea acestor date la creşterea eficienţei şi a calităţii serviciilor furnizateE. Îmbunătăţirea continuă a modelului de colectare a datelor privind costurile la nivel de pacient în spitalele din România şi analiza datelor privind costurile la nivel de pacient în spitalele din România pentru dezvoltarea locală de valori relative asociate grupurilor de diagnosticeF. Evaluarea calităţii serviciilor furnizate de spitale şi elaborarea unor mecanisme de ajustare a finanţării în funcţie de calitatea serviciilorG. Îmbunătăţirea continuă a sistemului de monitorizare a calităţii datelor înregistrate pentru pacienţii spitalizaţi şi a concordanţei acestor date cu activităţile clinice la nivelul spitaluluiAnul 2008──────────Acţiuni strategice:A. Evaluarea calităţii serviciilor furnizate de spitaleB. Introducerea unor mecanisme de ajustare a finanţării în funcţie de calitatea serviciilor furnizate de spitaleC. Îmbunătăţirea locală a sistemului de clasificare în grupe de diagnostice având la bază condiţiile efective de practică medicală din RomâniaD. Îmbunătăţirea continuă a sistemului informaţional necesar finanţării bazate pe caz şi integrarea acestuia cu sistemul informaţional aferent asistenţei ambulatoriiE. Evaluarea activităţii clinice a spitalelor pe baza "Setului minim de date la nivel de pacient", inclusiv generarea de date statistice la nivel naţional şi sprijinirea spitalelor pentru utilizarea acestor date la creşterea eficienţei şi a calităţii serviciilor furnizateF. Îmbunătăţirea continuă a modelului de colectare a datelor privind costurile la nivel de pacient în spitalele din România şi analiza datelor privind costurile la nivel de pacient în spitalele din România pentru dezvoltarea locală de valori relative asociate grupurilor de diagnosticeG. Îmbunătăţirea continuă a sistemului de monitorizare a calităţii datelor înregistrate pentru pacienţii spitalizaţi şi a concordanţei acestor date cu activităţile clinice la nivelul spitalului.___________