LEGE nr. 511 din 22 noiembrie 2004bugetului de stat pe anul 2005
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.121 din 29 noiembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora, pe capitole şi subcapitole, al cheltuielilor pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, precum şi pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2005.  +  Articolul 2 (1) Sinteza bugetului de stat pe anul 2005, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Bugetul de stat pe anul 2005 se stabileşte la venituri în sumă de 357.366,6 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumă de 387.955,2 miliarde lei, cu un deficit de 30.588,6 miliarde lei. (3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2005, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2. (4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).---------- Notă *) Anexa nr. 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.121 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.---------- (5) Se interzic reţinerea şi utilizarea de către ordonatorii de credite finanţaţi integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.  +  Capitolul II Structura şi regimul veniturilor bugetare  +  Articolul 3Impozitele, taxele, contribuţiile şi celelalte venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale şi ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pe anul 2005, de orice natură şi provenienţă, se încasează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi.  +  Articolul 4Inspecţia fiscală pentru stabilirea debitelor suplimentare aferente anilor precedenţi, în vederea urmăririi şi încasării acestora, în limita perioadei de prescripţie, se efectuează potrivit prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare la data operaţiunilor supuse inspecţiei fiscale.  +  Articolul 5Impozitele, care se cuprind la capitolul "Impozitul pe venit", restante la data de 31 decembrie 1999 şi neîncasate până la data de 31 decembrie 2004, se încasează începând cu anul 2005 la aceleaşi bugete şi subdiviziuni la care au fost datorate, iar la bugetele locale se încasează la capitolul "Impozite şi taxe de la populaţie", subcapitolul "Alte impozite şi taxe de la populaţie".  +  Articolul 6Veniturile bugetului de stat pe anul 2005 sunt în sumă de 357.366,6 miliarde lei şi se prezintă astfel:                                               - miliarde lei -                                             ─────────────────────    VENITURI - TOTAL 357.366,6    din care:    Venituri curente 356.158,6    din acestea:    a) venituri fiscale: 336.119,6    - impozite directe 75.238,1    din care:    - impozitul pe profit 60.710,0    - impozitul pe salarii şi venit 76.887,0    - cote şi sume defalcate din impozitul      pe venit pentru bugetele locale (se scad) -69.718,9    - alte impozite directe 6.540,0    - contribuţii 820,0    - impozite indirecte 260.881,5    din care:    - taxa pe valoarea adăugată 126.692,5    - taxa pe valoarea adăugată încasată 186.094,0    - sume defalcate din taxa pe valoarea      adăugată pentru bugetele locale (se scad) -59.401,5    - accize 97.733,0    - taxe vamale 16.752,0    - alte impozite indirecte 19.704,0    b) venituri nefiscale 20.039,0    Venituri din capital 1.133,0    Încasări din rambursarea împrumuturilor    acordate 75,0  +  Capitolul III Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetare  +  Articolul 7Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2005, în sumă de 387.955,2 miliarde lei, în structură economică se prezintă astfel:                                                  - miliarde lei -                                                ───────────────────    CHELTUIELI - TOTAL 387.955,2    din care:    1. Cheltuieli curente 322.530,9    din acestea:    a) cheltuieli de personal 61.710,1    b) cheltuieli materiale şi servicii 46.314,3    c) subvenţii 26.903,4    d) prime 1.800,0    e) transferuri 150.731,5    f) dobânzi aferente datoriei publice şi       alte cheltuieli 34.801,7    g) rezerve 269,9    2. Cheltuieli de capital 28.837,7    3. Împrumuturi acordate 129,2    4. Rambursări de credite, plăţi de dobânzi       şi comisioane la credite 36.457,4    din acestea:    a) Rambursări de credite externe şi plăţi de       dobânzi şi comisioane la credite externe       contractate de ordonatorii de credite 36.135,5       - rambursări de credite externe 24.066,6       - plăţi de dobânzi şi comisioane 12.068,9    b) Rambursări de credite interne şi plăţi de       dobânzi şi comisioane aferente acestora 321,9       - rambursări de credite interne 101,7       - plăţi de dobânzi şi comisioane 220,2  +  Articolul 8 (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să se încadreze în cheltuielile de personal, numărul maxim de posturi şi în structura posturilor, menţionate pentru fiecare în anexa nr. 3, prin stabilirea şi comunicarea numărului de posturi, salariilor de bază, indemnizaţiilor de conducere şi a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, prevăzute de lege, ordonatorilor secundari, iar aceştia ordonatorilor terţiari de credite bugetare. (2) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de posturi şi fondurile aferente acestora între bugetele ordonatorilor principali de credite, în vederea întăririi structurilor cu atribuţii în cadrul procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană. (3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2) ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, sunt autorizaţi să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele acestora privind numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază şi cheltuielile cu salariile pe anul 2005. (4) În bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale sunt prevăzute şi sumele aferente creşterilor salariale ce se vor acorda în anul 2005 în condiţiile stabilite prin lege, cu excepţia celor aferente Senatului şi Camerei Deputaţilor, precum şi ale personalului Ministerului Apărării Naţionale, care vor acorda creşterile salariale din bugetele aprobate acestora. Aceste sume se repartizează pe ordonatori principali de credite în cursul anului prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de execuţia bugetară şi de necesităţile de finanţare. (5) Plata premiului anual aferent anului 2005 pentru personalul din instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile de pe lângă unele instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2006, începând cu luna ianuarie 2006. (6) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2005 instituţiilor publice menţionate la alin. (5) se asigură plata premiului anual aferent anului 2004. (7) Aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă, precum şi a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2005.  +  Articolul 9 (1) Cheltuielile pentru deplasări, detaşări, transferări, prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2005, nu pot fi majorate, în condiţiile legii, prin virări de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli. (2) În cursul anului, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot efectua virări de credite bugetare de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu această destinaţie şi în condiţiile legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 10În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul de stat pe anul 2005, ordonatorii principali de credite bugetare au următoarele obligaţii: a) vor prezenta Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, situaţia privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii, potrivit atribuţiilor stricte ale acestora, până la sfârşitul anului; b) vor asigura ca drepturile stabilite şi plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depăşească sumele repartizate potrivit prevederilor lit. a) pentru perioada respectivă; c) vor raporta lunar plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele şi în structura stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, care va fi emis în termen de 20 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 11 (1) Cheltuielile pentru autorităţile publice, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005, se stabilesc în sumă de 26.543,5 miliarde lei, din care: 16.340,7 miliarde lei cheltuieli de personal, 6.381,7 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 64,1 miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii publice, 1.240,9 miliarde lei transferuri, 1.844,0 miliarde lei cheltuieli de capital şi 672,1 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru autorităţile publice sunt în sumă de 1.700,7 miliarde lei pentru Camera Deputaţilor, 818,3 miliarde lei pentru Senat, 154,2 miliarde lei pentru Administraţia Prezidenţială, 80,1 miliarde lei pentru Curtea Constituţională, 693,1 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 8.099,7 miliarde lei pentru autoritatea judecătorească, 41,1 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 38,0 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 88,6 miliarde lei pentru Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, 234,0 miliarde lei pentru Consiliul Concurenţei, 69,2 miliarde lei pentru Consiliul Naţional al Audiovizualului, 14.526,5 miliarde lei pentru administraţia publică centrală, din care 1.592,6 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului, 544,2 miliarde lei pentru Cancelaria primului-ministru şi 12.389,7 miliarde lei pentru ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate. (3) Administraţia Prezidenţială poate să deconteze, în limitele prevăzute de dispoziţiile legale, cheltuielile de transport, cazare şi alte cheltuieli pentru membrii delegaţiilor oficiale, reprezentanţii unor instituţii şi reprezentanţii mass-media, care nu sunt salariaţii Administraţiei Prezidenţiale şi care îl însoţesc pe Preşedintele României în vizitele pe care le efectuează în străinătate, de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", articolul "Alte cheltuieli". Cheltuielile aferente deplasărilor efectuate de personalul Administraţiei Prezidenţiale se suportă de la acelaşi articol de cheltuieli. Administraţia Prezidenţială poate solicita instituţiilor reprezentate în delegaţiile oficiale conduse de Preşedintele României, care se deplasează în străinătate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestaţiilor realizate cu aeronavele speciale avute la dispoziţie. (4) Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaţilor, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputaţi în circumscripţiile electorale, sunt cuprinse în bugetul Camerei Deputaţilor la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii". (5) Cheltuielile pentru exploatarea şi întreţinerea Clubului Parlamentarilor Români şi a cabinetului medical din cadrul Camerei Deputaţilor se suportă din bugetul acesteia. Cheltuielile pentru exploatarea şi întreţinerea cabinetului medical din cadrul Senatului se suportă din bugetul acestuia. (6) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile desfăşurate pe lângă Camera Deputaţilor şi finanţate integral din venituri proprii este prevăzut în anexa la bugetul Camerei Deputaţilor. (7) În anul 2005 se constituie, la dispoziţia procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, un depozit în valoare de 10,0 miliarde lei pentru acţiuni privind organizarea de flagranturi, în lei sau valută, după caz. (8) Sumele constituite potrivit prevederilor alin. (7) sunt prevăzute la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" în bugetul ordonatorului principal de credite bugetare, iar modul de gestionare şi utilizare a acestor sume se va stabili prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (9) Din sumele prevăzute la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" în bugetul Secretariatului General al Guvernului din bugetul de stat pe anul 2005 se acoperă cheltuielile necesare derulării contractului comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft încheiat între Guvernul României şi Fujitsu Siemens Computers Gmbh Austria.  +  Articolul 12 (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005, se stabilesc în sumă de 86.901,7 miliarde lei, din care 33.898,4 miliarde lei cheltuieli de personal, 25.605,6 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 3.948,7 miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii publice, 2.549,1 miliarde lei transferuri, 11.493,3 miliarde lei cheltuieli de capital şi 9.406,6 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru apărare naţională se stabilesc în sumă de 42.627,7 miliarde lei. (3) Cheltuielile pentru ordine publică şi siguranţă naţională se stabilesc în sumă de 44.274,0 miliarde lei. (4) În cursul anului 2005, în vederea asigurării necesarului de poliţişti de frontieră, numărul maxim de posturi aprobate pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor se majorează cu 1.400 de posturi. (5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (4) se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul acestuia privind numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază şi cheltuielile cu salariile. (6) În anul 2005 se constituie, la dispoziţia Direcţiei generale de combatere a crimei organizate şi antidrog din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, un depozit în valoare de 10,0 miliarde lei pentru acţiuni privind organizarea de flagranturi, în lei sau în valută, după caz. (7) Sumele constituite potrivit prevederilor alin. (6) sunt prevăzute la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" în bugetul ordonatorului principal de credite bugetare, iar modul de gestionare şi utilizare a acestor sume se va stabili prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 13 (1) Cheltuielile social-culturale care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005 se stabilesc în sumă de 109.513,6 miliarde lei, din care: 4.724,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 9.017,3 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 4.801,5 miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii publice, 80.728,5 miliarde lei transferuri, 3.435,7 miliarde lei cheltuieli de capital şi 6.806,4 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de 23.329,9 miliarde lei pentru învăţământ, 15.177,9 miliarde lei pentru sănătate, 8.579,4 miliarde lei pentru cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret şi 62.426,4 miliarde lei pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii. (3) Sumele pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, pentru finanţarea de proiecte şi programe interetnice şi de combatere a intoleranţei şi pentru proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea intereselor româneşti peste hotare, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni cu caracter social-cultural sunt prevăzute în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (4) Suma pentru sprijinirea activităţilor românilor de pretutindeni este prevăzută în anexa la bugetul Cancelariei Primului-Ministru, iar modul de repartizare şi de utilizare a acesteia se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (5) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Român sunt prevăzute în anexa la bugetul Cancelariei Primului-Ministru. (6) Guvernul poate garanta credite externe, în limita a 150 milioane dolari S.U.A., contractate de către instituţiile de învăţământ superior pe seama veniturilor proprii, pe bază de proiecte, în limita plafonului anual de îndatorare externă şi a capacităţii financiare a instituţiilor contractante de a acoperi serviciul datoriei publice externe, în condiţiile legii. (7) Din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării se finanţează şi programul privind dotarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat cu obiecte de inventar de natura mobilierului şcolar. Aceste bunuri se transferă unităţilor beneficiare pe bază de protocol. (8) Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituţiile militare de învăţământ se suportă de către ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unităţi de învăţământ, indiferent de instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din care face parte personalul militar şcolarizat. (9) În bugetul Ministerului Sănătăţii este prevăzută şi suma de 2.278,7 miliarde lei, reprezentând transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanţarea programului privind compensarea în proporţie de 90% a medicamentelor acordate pensionarilor în tratamentul ambulatoriu. (10) În bugetul Ministerului Sănătăţii este cuprinsă şi suma de 3.767.400 mii lei pentru Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. (11) Taxele poştale percepute în anul 2005 de Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. pentru prestaţiile reprezentând plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii de încredinţare şi plasament familial, alocaţii complementare, drepturilor acordate persoanelor cu handicap potrivit legii, precum şi a altor drepturi de asistenţă socială nu pot depăşi 1,35% din valoarea sumelor plătite. (12) Din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, de la capitolul "Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", se finanţează cheltuielile aferente gratuităţilor şi reducerilor la transportul pe calea ferată, metrou, auto şi naval, de care beneficiază, în condiţiile legii, persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu completările ulterioare, prin Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările ulterioare, precum şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată. (13) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei ca transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap sunt repartizate pe judeţe şi sectoare ale municipiului Bucureşti, conform anexei la bugetul acestui minister. (14) Numărul maxim de posturi pentru personalul clerical care beneficiază la salarizare de sprijinul statului, potrivit legii, este cel prevăzut în anexa la bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor. (15) Pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor, care desfăşoară activităţi deosebite în vederea menţinerii identităţii lingvistice, culturale şi religioase a românilor din afara graniţelor, în special activităţi adresate tinerilor, se alocă de la bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul în lei al sumei de 55.000 euro lunar. (16) În anul 2005 se acordă un număr de 40 de contribuţii pentru personalul neclerical trimis să deservească aşezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române. (17) În bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", este cuprinsă şi suma de 71,0 miliarde lei, care se va utiliza pentru finanţarea acţiunilor aferente programului prioritar "Sibiu, capitala culturală a Europei".  +  Articolul 14 (1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005, se stabilesc în sumă de 10.445,1 miliarde lei, din care: 431,3 miliarde lei cheltuieli de personal, 274,8 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 11,3 miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii publice, 2.113,3 miliarde lei transferuri, 4.205,7 miliarde lei cheltuieli de capital şi 3.408,7 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 7.105,8 miliarde lei pentru servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe şi 3.339,3 miliarde lei pentru mediu şi ape.  +  Articolul 15 (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru acţiuni economice se stabilesc în sumă de 91.505,2 miliarde lei, din care: 1.950,8 miliarde lei cheltuieli de personal, 3.791,5 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 17.851,1 miliarde lei subvenţii, 1.800,0 miliarde lei prime, 42.786,2 miliarde lei transferuri, 7.342,1 miliarde lei cheltuieli de capital şi 15.983,5 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 10.239,1 miliarde lei pentru industrie, 25.822,1 miliarde lei pentru agricultură şi silvicultură, 37.229,3 miliarde lei pentru transporturi şi comunicaţii şi 18.214,7 miliarde lei pentru alte acţiuni economice. (3) Cheltuielile destinate stimulării producţiei de export şi a exportului, în sumă de 3.430,0 miliarde lei, se vor utiliza pentru: acordarea de bonificaţii de dobândă la exportul de produse cu ciclu scurt şi mediu de fabricaţie şi la exportul de obiective complexe şi produse cu ciclu lung de fabricaţie; garanţii la creditele acordate pentru producţia de export, precum şi la exportul de obiective complexe şi produse cu ciclu lung de fabricaţie; asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu şi lung, a garanţiilor la exportul de obiective complexe şi produse cu ciclu lung de fabricaţie; asigurarea şi reasigurarea investiţiilor române în străinătate. (4) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor ca transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare se repartizează pe judeţe, pe unităţi administrativ-teritoriale şi obiective prin ordin al ministrului, pe baza programelor de modernizare şi retehnologizare prezentate de autorităţile administraţiei publice locale. (5) Capitalul social iniţial al Fondului naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii în anul 2005 se majorează cu suma de 288,0 miliarde lei. (6) În bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la titlul "Transferuri", articolul "Transferuri consolidabile", este cuprinsă şi suma de 400,0 miliarde lei, care se va utiliza pentru finanţarea lucrărilor aferente străzilor care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în localităţile rurale şi urbane. (7) Repartizarea pe judeţe pentru comune şi oraşe, precum şi pe municipii a transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în localităţile rurale şi urbane, se face de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului ţinând cont de proiectele aflate în execuţie, de termenele de finalizare ale acestora, precum şi de cele nou-promovate.  +  Articolul 16 (1) În bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului, la titlul "Subvenţii", este cuprinsă şi suma de 1.000,0 miliarde lei pentru achitarea datoriilor restante şi curente către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., reprezentând contravaloarea energiei electrice consumate în sectorul minier. (2) În bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la titlul "Subvenţii", este cuprinsă şi suma de 1.200,0 miliarde lei, care reprezintă contravaloarea energiei electrice pentru funcţionarea transportului feroviar public de călători. (3) Cu suma de 1.200,0 miliarde lei, prevăzută la alin. (2), Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. achită Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice, care, la rândul ei, achită către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. contravaloarea energiei electrice consumate. (4) Cu sumele încasate potrivit alin. (1) şi (3) Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. achită contravaloarea energiei electrice furnizate de către Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A., care, la rândul ei, îşi va achita datoriile la Fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe.  +  Articolul 17Operaţiunile efectuate de agenţii economici prevăzuţi la art. 16 se derulează prin conturi distincte, deschise pe seama acestora la unităţile Trezoreriei Statului.  +  Articolul 18 (1) În completarea subvenţiilor acordate unor agenţi economici aflaţi sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se scutesc la plată, în limita unui plafon maxim aprobat, obligaţiile acestora către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru exerciţiul financiar al anului 2005, inclusiv accesoriile aferente acestora, cu excepţia obligaţiilor datorate pentru reţinerile la sursă. (2) Agenţii economici care beneficiază de prevederile alin. (1), precum şi plafoanele până la care se scutesc obligaţiile se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, după aplicarea prevederilor art. 19. (3) Sumele ce se scutesc la plată, conform prevederilor alin. (1), în limita plafoanelor aprobate prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor alin. (2), se stabilesc şi se dau la scădere lunar pe baza obligaţiilor înregistrate în evidenţele contabile ale agenţilor economici respectivi şi declarate la organele fiscale competente, urmând a se regulariza, până la închiderea exerciţiului financiar-contabil, respectiv până la depunerea situaţiilor financiare anuale, pe baza unui document de verificare întocmit de organele fiscale teritoriale competente, la sediul social al debitorilor. (4) Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. se scuteşte de la plata tarifului de utilizare a infrastructurii, datorat Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în limita obligaţiilor acestei companii, aprobate conform prevederilor alin. (2).  +  Articolul 19Facilităţile prevăzute la art. 18 şi fondurile alocate prin prezenta lege, care sunt de natura ajutorului de stat, se acordă cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenţei.  +  Articolul 20 (1) Cheltuielile pentru alte acţiuni, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005, se stabilesc în sumă de 14.418,6 miliarde lei, din care: 4.364,7 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.243,4 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 226,7 miliarde lei subvenţii, 7.886,9 miliarde lei transferuri, 516,8 miliarde lei cheltuieli de capital şi 180,1 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite. (2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 7.227,4 miliarde lei pentru cercetare ştiinţifică şi 7.191,2 miliarde lei pentru alte acţiuni.  +  Articolul 21La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc şi se utilizează, pe bază de hotărâri ale Guvernului: a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în sumă de 169,9 miliarde lei, care se foloseşte pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar; b) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, în sumă de 100,0 miliarde lei, care se utilizează pentru finanţarea unor acţiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamităţi naturale şi sprijinirii persoanelor fizice sinistrate.  +  Articolul 22În anul 2005, din bugetul de stat se vor acorda împrumuturi în sumă de 129,2 miliarde lei, din care: 100,0 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale, 5,8 miliarde lei pentru persoanele care beneficiază de statutul de refugiat şi protecţie umanitară condiţionată şi 23,4 miliarde lei microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale.  +  Articolul 23Din bugetul de stat se alocă transferuri către bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 11.734,6 miliarde lei, din care: 11.626,6 miliarde lei pentru echilibrare şi 108,0 miliarde lei reprezentând contribuţii pentru biletele de odihnă destinate salariaţilor din instituţiile publice, asiguraţi în sistemul public de pensii.  +  Capitolul IV Deficitul bugetar, datoria publică şi împrumutul guvernamental  +  Articolul 24Deficitul bugetului de stat se stabileşte în sumă de 30.588,6 miliarde lei.  +  Articolul 25 (1) Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice se stabilesc în sumă de 34.801,7 miliarde lei, din care: a) 11.371,0 miliarde lei dobânzi aferente datoriei publice interne; b) 10.729,2 miliarde lei dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat; c) 2.243,9 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor acordate de stat în condiţiile legii; d) 9.057,6 miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei publice externe, în care sunt incluse şi diferenţele de curs nefavorabile aferente rambursării ratelor şi dobânzilor scadente la împrumuturile externe contractate pentru susţinerea balanţei de plăţi şi pentru ajustare structurală; e) 1.000,0 miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei publice interne; f) 400,0 miliarde lei comisioane percepute la decontarea operaţiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului de către Banca Naţională a României şi/sau agentul său mandatat pentru administrarea sistemului de plăţi. (2) În cheltuielile pentru datoria publică se cuprind şi cheltuielile ocazionate de stabilirea riscului de ţară (rating) de către agenţiile specializate, în anul 2005, inclusiv comisioanele bancare sau alte cheltuieli aferente, precum şi eventualele diferenţe din anii anteriori. (3) Guvernul, prin Ministerul Finanţelor Publice, este autorizat să contracteze împrumuturi de stat pentru finanţarea şi refinanţarea deficitelor bugetului de stat din anii anteriori şi din anul 2005, până la nivelul înregistrat la finele fiecărui an.  +  Capitolul V Dispoziţii referitoare la bugetele locale  +  Articolul 26 (1) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru bugetele locale, reprezentând 21.374,9 miliarde lei, din care: a) 6.145,4 miliarde lei pentru asigurarea ajutorului social şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, potrivit legii, care sunt prevăzute în anexa nr. 4; b) 3.241,5 miliarde lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap; c) 1.031,7 miliarde lei pentru finanţarea instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002 şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, conform Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2002. Sumele pentru asigurarea contribuţiilor pentru personalul neclerical se includ în bugetul propriu al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, iar plata se face prin centrele de cult de care aparţine acesta. Instituţiile de cultură care au trecut în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale începând cu anul 2002 sunt prevăzute în anexa nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003; d) 10.956,3 miliarde lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, care se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările ulterioare. (2) Sumele defalcate din impozitul pe venit prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) sunt prevăzute în anexa nr. 5. (3) Pentru criteriul "Capacitatea financiară" prevăzut la art. 29 alin. (3) lit. a) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările ulterioare, se utilizează formula prevăzută în anexa nr. 6. (4) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se repartizează pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti de către consiliul judeţean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre, după consultarea primarilor şi cu asistenţa tehnică de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi a direcţiei pentru dialog, familie şi solidaritate socială, în funcţie de numărul de beneficiari de ajutor social şi ajutor pentru încălzirea locuinţei şi, respectiv, de numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav. (5) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să aprobe redistribuirea, în cadrul aceluiaşi judeţ sau al municipiului Bucureşti, a sumelor aprobate prin anexele nr. 4 şi 5 pentru asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri şi pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, la propunerea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 27 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei, totalizând 4.975,1 miliarde lei, sunt prevăzute în anexa nr. 7, iar repartizarea acestora pe unităţi administrativ-teritoriale se face potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 525/2003. (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice, totalizând 2.450,4 miliarde lei, se vor repartiza pe unităţi administrativ-teritoriale, prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 430/2004.  +  Articolul 28 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, creşelor, centrelor judeţene şi locale de consultanţă agricolă, precum şi pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului, totalizând 49.676,0 miliarde lei, sunt prevăzute în anexele nr. 8, 8a) şi 8b). (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, totalizând 2.300,0 miliarde lei, sunt prevăzute în anexa nr. 9. (3) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, creşelor şi centrelor judeţene şi locale de consultanţă agricolă pe comune, oraşe, municipii, judeţe şi sectoarele municipiului Bucureşti, se face de către consiliul judeţean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre şi cu asistenţa tehnică de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi, după caz, a inspectoratului şcolar judeţean sau al municipiului Bucureşti. (4) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor cu drumurile judeţene şi comunale, pe unităţi administrativ-teritoriale, se face, de regulă, în funcţie de lungimea acestora, prin hotărâre, de către consiliul judeţean. (5) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 26-28, pe lângă sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, autorităţile administraţiei publice locale pot aloca şi sume din bugetele locale ale acestora. (6) Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unităţile de cult este prevăzut în anexa nr. 10. (7) Din bugetele locale se finanţează şi cheltuielile aferente facilităţilor de transport feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit prevederilor art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 29 (1) În anul 2005 se acordă transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe la a căror realizare contribuie şi Guvernul, potrivit legii, în sumă de 1.700,0 miliarde lei. (2) Ministerul Finanţelor Publice repartizează transferurile respective pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti şi, în cadrul acestora, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru finanţarea unor proiecte de investiţii care beneficiază de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaţionale. (3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiază de transferuri din bugetul de stat pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, au obligaţia să analizeze lunar execuţia lucrărilor de investiţii şi, în situaţia constatării de fonduri disponibile, să propună Ministerului Finanţelor Publice reîntregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevăzute în poziţie globală.  +  Articolul 30Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2005 sunt prevăzute în anexa nr. 11.  +  Capitolul VI Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate  +  Articolul 31 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005, constituit în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 12. (2) Prevederile art. 8-10 se aplică şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 32Sinteza cheltuielilor spitalelor şi ale celorlalte unităţi sanitare publice cu paturi pe anul 2005, finanţate pe bază de contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute în anexa la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 33 (1) Se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să angajeze cheltuieli şi să efectueze plăţi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005, după încheierea execuţiei trimestriale, în limita veniturilor acestui buget ce depăşesc pe trimestrul I, semestrul I şi, respectiv, 9 luni, 25%, 50% şi, respectiv, 75% din prevederile anuale aprobate. (2) Plafoanele maxime în limita cărora se aplică prevederile alin. (1) se stabilesc de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Capitolul VII Responsabilităţi în aplicarea legii  +  Articolul 34Guvernul poate aproba prin hotărâre modificări în structură şi între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevăzute în anexa nr. 2, în funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.  +  Articolul 35Se interzice ordonatorilor principali de credite redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi, la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexă la bugetele acestora.  +  Articolul 36 (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională. (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2005, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, precum şi fondurile necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană. (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen" şi "Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia celor efectuate între aceste alineate de cheltuieli. (4) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Programe cu finanţare rambursabilă", "Programe comunitare", "Programe cu finanţare nerambursabilă", "Programe ISPA" şi "Programe SAPARD" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (5) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la alineatele "Programe comunitare", "Programe cu finanţare nerambursabilă", "Programe ISPA" şi "Programe SAPARD" pentru cofinanţarea acţiunilor se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe. (6) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiţii.  +  Articolul 37 (1) Sumele destinate plăţii cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plăţii eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Naţionale a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Transferuri". Contribuţia României la organisme financiar-bancare internaţionale, stabilită potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, se asigură din bugetul Ministerului Finanţelor Publice. (2) În vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, la organisme financiar-bancare internaţionale, pentru programe comunitare, a rambursărilor de credite externe, a plăţilor de dobânzi şi a comisioanelor aferente acestora, precum şi pentru derularea corespunzătoare a programelor cu finanţare rambursabilă şi a programelor cu finanţare nerambursabilă, ordonatorii principali de credite pot efectua, în condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an. (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele articolelor de cheltuieli "Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite" şi, respectiv, "Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora".  +  Articolul 38 (1) În termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, societăţilor comerciale subvenţionate de la bugetul de stat, la propunerea ministerelor şi a altor organe centrale coordonatoare, precum şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale societăţilor comerciale cu capital de stat, care au această prevedere în actul constitutiv. (2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) se aprobă şi bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare. (3) Cheltuielile social-culturale, inclusiv cele suportate din transferuri pentru protecţia socială, acordate de la bugetul de stat, se prevăd la nivelul aprobat de către Guvern, în bugetele de venituri şi cheltuieli ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, precum şi ale societăţilor comerciale subvenţionate de la bugetul de stat sau care primesc transferuri de la bugetul de stat.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 39 (1) Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va suporta din veniturile proprii diferenţa dintre sumele cuvenite pe bază de contract de prestări de servicii cu Senatul, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvernul României şi Curtea Constituţională pentru plata activităţii de reprezentare şi protocol şi cheltuielile înregistrate efectiv de regie. Diferenţa respectivă, suportată de regie, este deductibilă la calculul profitului impozabil. (2) Cheltuielile suportate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în condiţiile legii, pentru asigurarea administrării, păstrării integrităţii şi protejării imobilului "Palat Elisabeta" din domeniul public al statului sunt deductibile la calculul profitului impozabil. (3) Cheltuielile suportate din veniturile proprii ale Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în condiţiile reglementărilor legale, aferente producerii şi emiterii permiselor de şedere temporară/permanentă pentru cetăţenii străini, sunt deductibile la calculul profitului impozabil.  +  Articolul 40În bugetele instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă unele instituţii publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, nu se pot aproba sume pentru acordarea tichetelor de masă, întrucât în buget nu sunt prevăzute sume cu această destinaţie.  +  Articolul 41Veniturile încasate de Ministerul Finanţelor Publice din comercializarea formularelor cu regim special pentru produsele accizate, în conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, şi Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 759 bis/2003 privind comercializarea produselor supuse autorizării, precum şi soldul constituit la 31 decembrie 2004 din vânzarea formularelor tipizate, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată, şi Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, se folosesc pentru finanţarea următoarelor cheltuieli: a) prestări de servicii privind distribuirea şi primirea corespondenţei cu contribuabilii persoane fizice şi juridice; b) prestări de servicii aferente restituirii, prin mandat poştal, a diferenţelor de impozit pe venit, precum şi finanţarea altor activităţi privind administrarea acestui impozit; c) achiziţionarea de autovehicule pentru desfăşurarea activităţii, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a acestora; d) achiziţionarea de echipamente, tehnică de calcul şi software specializat aferent, de birotică şi consumabile necesare pentru evidenţa formularelor tipizate şi acoperirea cheltuielilor cu service-ul acestora, precum şi pentru administrarea impozitului pe venit; e) construirea, amenajarea, închirierea şi/sau cumpărarea de spaţii pentru depozitarea formularelor tipizate, precum şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor la spaţiile ocupate cu această activitate în sediile unităţilor teritoriale, respectiv extinderi, transformări, modernizări, consolidări.  +  Articolul 42 (1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea legislaţiei privind creanţele fiscale administrate de Ministerul Finanţelor Publice, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanţelor Publice, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instanţelor judecătoreşti, precum şi obligaţiile băneşti ale statului român, născute din aplicarea Convenţiei europene a drepturilor omului şi constatate prin acorduri de soluţionare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei şi hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finanţelor Publice, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat pe anul 2005. (2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru despăgubiri civile, precum şi pentru cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, se asigură şi fondurile necesare în vederea aplicării: a) Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată; b) Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările ulterioare; c) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, republicată. (3) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru despăgubiri civile, cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, precum şi pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, se asigură, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, respectiv a Cancelariei Primului-Ministru, fondurile necesare în vederea suportării cheltuielilor judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în care Guvernul României este parte şi, respectiv, aplicării Legii nr. 9/1998, republicată. Pe măsura necesităţilor de finanţare, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat şi în bugetele celor trei ordonatori principali de credite în scopul asigurării creditelor bugetare în limita cărora vor fi efectuate plăţile.  +  Articolul 43 (1) Obligaţiile datorate bugetului de stat, cu excepţia impozitului pe venituri din salarii, scadente până la data de 30 noiembrie 2005 şi neachitate până la această dată de către agenţii economici distribuitori de carburanţi şi lubrifianţi, stabiliţi prin ordin al preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, al ministrului administraţiei şi internelor, al directorului Serviciului Român de Informaţii şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, se sting prin compensare cu contravaloarea carburanţilor şi lubrifianţilor livraţi de aceştia până la data de 15 decembrie 2005 Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat în limita sumei de până la 1.076,0 miliarde lei, Ministerului Administraţiei şi Internelor în limita sumei de până la 780,0 miliarde lei, Serviciului Român de Informaţii în limita sumei de până la 100,0 miliarde lei, precum şi Serviciului de Protecţie şi Pază în limita sumei de până la 20,0 miliarde lei. (2) Taxa pe valoarea adăugată deductibilă din facturile fiscale ale agenţilor economici distribuitori de carburanţi şi lubrifianţi va fi înregistrată în evidenţele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat ca neexigibilă până la scoaterea din rezerva de stat a carburanţilor şi lubrifianţilor acumulaţi în condiţiile prevederilor alin. (1). (3) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să elaboreze precizări metodologice pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 44 (1) Instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă şi de oaspeţi, baze de odihnă, tratament şi alte asemenea unităţi vor asigura finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru respectivele unităţi exclusiv din veniturile proprii ale acestora. (2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanţa nici o activitate legată de administrarea unităţilor prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 45Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice, din bugetul de stat pe anul 2005, se acoperă cheltuielile necesare derulării contractului semnat de Ministerul Finanţelor Publice cu SWIFT SCRL Belgia, inclusiv derulării contractelor viitoare cu furnizorii de comunicaţii agreaţi de SWIFT-Equant şi Infonet, în vederea participării Trezoreriei Statului la Sistemul Electronic de Plăţi administrat de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări TransFonD - S.A.  +  Articolul 46La o posibilă rectificare a bugetului de stat pe anul 2005, din eventualele surse suplimentare se vor aloca, cu prioritate, fonduri pentru finanţarea acţiunilor de învăţământ şi sănătate.  +  Articolul 47Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 22 noiembrie 2004.Nr. 511.  +  Anexa 1                    BUGETUL DE STAT                      pe anul 2005                       -SINTEZA-                                                                   -mii lei-────┬──┬──┬──┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐Capi│S │Ti│A │ │ │tol │u │t │li│ Denumire indicator │ Program │    │b │lu│ne│ │ 2005 │    │ca│/ │at│ │ │    │pi│Ar│ │ │ │    │to│ti│ │ │ │    │l │co│ │ │ │    │ │l │ │ │ │────┴──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘0001 VENITURI - TOTAL 357.366.604.9280002 I. VENITURI CURENTE 356.158.604.9280003 A. VENITURI FISCALE 336.119.604.9280004 Al. IMPOZITE DIRECTE 75.238.060.0000101 IMPOZITUL PE PROFIT 60.710.000.000     01 Impozit pe profit de la agenţi              economici 57.518.000.000     02 Impozit pe profit de la băncile              comerciale 3.192.000.0000201 IMPOZITUL PE SALARII 150.000.000     01 Impozitul pe salarii -total- 150.000.0000601 IMPOZITUL PE VENIT 76.737.000.000     01 Impozit pe venituri din activităţi              independente 1.603.000.000     02 Impozit pe venituri din salarii 66.437.000.000     03 Impozit pe venituri din cedarea              folosinţei bunurilor 641.000.000     04 Impozit pe venituri din dividende 6.400.000.000     05 Impozit pe venituri din dobânzi 230.000.000     06 Impozit pe alte venituri 140.000.000     07 Impozit pe venit din pensii 349.000.000     08 Impozitul pe veniturile obţinute din              jocurile de noroc, din premii şi din              prime în bani şi/sau natura 550.000.000     09 Impozitul pe veniturile obţinute din              transferul dreptului de proprietate              asupra valorilor mobiliare şi vânzarea              părţilor sociale 200.000.000     10 Regularizări -1.000.000.000     11 Impozitul pe veniturile din valorificarea              sub orice formă a drepturilor de              proprietate intelectuală 250.000.000     12 Impozitul pe veniturile realizate              de persoanele fizice nerezidente 550.000.000     13 Impozit pe veniturile din activităţi              agricole 7.000.000     14 Impozitul pe veniturile obţinute din              valorificarea de bunuri în regim de              consignaţie şi din activităţi desfăşurate              pe baza unui contract de agent, comision              sau mandat comercial 200.000.000     15 Impozitul pe veniturile încasate              din activităţile de expertiza contabila,              tehnica judiciara şi extrajudiciară 30.000.000     16 Impozit pe veniturile realizate              în baza unor convenţii/contracte civile              de prestări servicii, încheiate în condiţiile              codului civil 150.000.0000701 COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN              IMPOZITUL PE VENIT (se scad) -69.718.940.000     01 Cote defalcate din impozitul pe              venit (se scad) -48.343.970.000     02 Sume defalcate din impozitul pe venit              pentru susţinerea sistemului de protecţie              a persoanelor cu handicap, cultura şi              culte şi echilibrarea bugetelor locale              (se scad) -15.229.524.000     03 Sume defalcate din impozitul pe              venit pentru ajutor social şi ajutor              pentru încălzirea locuinţei cu lemne,              cărbuni şi combustibili petrolieri (se scad) -6.145.446.0000801 ALTE IMPOZITE DIRECTE 6.540.000.000     01 Impozitul pe veniturile realizate              de persoanele juridice nerezidente 3.650.000.000     02 Impozitul pe profit obţinut din              activităţi comerciale ilicite sau din              nerespectarea Legii privind protecţia              consumatorilor 19.000.000     03 Impozitul pe dividende de la              societăţile comerciale 2.850.000.000     09 Impozitul pe venitul reprezentantelor              din România al societăţilor comerciale              şi organizaţiilor economice străine 15.000.000     30 Alte încasări din impozite directe 6.000.0000901 CONTRIBUŢII 820.000.000     04 Contribuţia individuala de              asigurări sociale 720.000.000     09 Contribuţia agenţilor economici              pentru persoanele cu handicap 100.000.0001300 A2. IMPOZITE INDIRECTE 260.881.544.9281301 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATA 126.692.544.928     01 TVA încasată 186.094.000.000     04 Sume defalcate din TVA pentru instituţiile              de învăţământ preuniversitar de stat,              creşele, centrele judeţene şi locale de              consultanta agricola precum şi pentru              susţinerea sistemului de protecţie a              copilului(se scad) -49.675.974.600     05 Sume defalcate din TVA pentru subvenţionarea              energiei termice livrate populaţiei(se scad) -4.975.073.000     08 Sume defalcate din TVA pentru drumurile judeţene              şi comunale (se scad) -2.300.000.000     09 Sume defalcate din TVA pentru retehnologizarea,              modernizarea şi dezvoltarea sistemelor              centralizate de producere şi distribuţie a energiei              termice (se scad) -2.450.407.4721401 ACCIZE 97.733.000.0001601 TAXE VAMALE 16.752.000.000     01 Taxe vamale de la persoane juridice 16.682.000.000     02 Taxe vamale şi alte venituri încasate              de la persoane fizice prin unităţile              vamale 70.000.0001701 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 19.704.000.000     01 Taxe pentru jocurile de noroc 820.000.000     03 Taxe şi tarife pentru eliberarea de              licenţe şi autorizaţii de funcţionare 750.000.000     04 Taxa pentru activitatea de prospecţiune,              explorare şi exploatare a resurselor minerale 200.000.000     07 Venituri cu destinaţie speciala              din cota unica asupra carburanţilor auto              livraţi la intern de producători precum şi              pentru carburanţii auto consumaţi de aceştia              şi asupra carburanţilor auto importaţi 850.000.000     15 Amenzi judiciare 35.000.000     16 Venituri din recuperarea cheltuielilor              judiciare avansate de stat 50.000.000     18 Taxa asupra unor activităţi dăunătoare              sănătăţii şi din publicitatea lor 730.000.000     19 Venituri cu destinaţie speciala              din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful              energiei electrice şi termice 2.450.000.000     21 Taxa de timbru social asupra jocurilor              de noroc 450.000.000     22 Taxa de timbru social asupra valorii              automobilelor noi din import 25.000.000     24 Impozitul pe ţiţeiul din producţia              interna şi gazele naturale 5.625.000.000     26 Venituri cu destinaţie speciala              din comisionul pentru servicii vamale 1.800.000.000     27 Venituri cu destinaţie speciala              din cotele aplicate asupra veniturilor              realizate în domeniul aviaţiei civile 500.000.000     28 Impozit pe veniturile microintre-              prinderilor 5.402.000.000     30 Alte încasări din impozite indirecte 17.000.0001900 B. VENITURI NEFISCALE 20.039.000.0002001 VARSAMINTE DIN PROFITUL              NET AL REGIILOR AUTONOME 2.030.000.0002101 VARSAMINTE DE LA              INSTITUŢIILE PUBLICE 4.445.000.000     02 Venituri din taxe pentru prestaţii              vamale 800.000.000     03 Taxe pentru prestaţiile efectuate              şi pentru eliberarea autorizaţiilor              de transport în trafic internaţional 40.000.000     04 Taxe consulare 1.652.000.000     05 Taxe pentru analize efectuate de              laboratoare, altele decât cele sanitare,              de pe lângă instituţii 30.000.000     17 Taxe pentru învăţământ 2.500.000     18 Venituri din expertiza tehnica              judiciara şi extrajudiciară 25.000.000     19 Venituri realizate cu ocazia              participării la acţiuni sub egida              organizaţiilor internaţionale 200.000.000     20 Venituri din prestări de servicii 1.200.000.000     21 Taxa pentru eliberarea certificatului              de cazier fiscal 45.000.000     22 Venituri din producerea riscurilor asigurate 10.500.000     30 Alte venituri de la instituţiile              publice 440.000.0002201 DIVERSE VENITURI 13.564.000.000     01 Venituri din aplicarea prescripţiei              extinctive 40.000.000     03 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni              aplicate, potrivit dispoziţiilor legale 2.450.000.000     04 încasări din cota reţinuta, conform              Codului Penal 1.000.000     05 Restituiri de fonduri din finanţarea              bugetară a anilor precedenţi 1.958.000.000     07 Venituri din concesiuni şi închirieri 6.700.000.000     08 Penalităţi pentru nedepunerea sau              depunerea cu întârziere a declaraţiei              de impozite şi taxe 100.000.000     09 Venituri din dobânzi 28.000.000     11 Varsaminte de la persoane juridice,              pentru persoane cu handicap neîncadrate 1.350.000.000     12 Încasări din valorificarea bunurilor              confiscate, abandonate şi alte sume              constatate odată cu confiscarea              potrivit Legii 300.000.000     19 Venituri din dividende 70.000.000     20 Sumele provenite din recuperarea              debitelor provenite din drepturile              de pensii şi asigurări sociale militare 1.000.000     21 Venituri din despăgubiri 1.000.000     30 Încasări din alte surse 565.000.0003000 II. VENITURI DIN CAPITAL 1.133.000.0003001 VENITURI DIN VALORIFICAREA              UNOR BUNURI ALE STATULUI 1.133.000.000     01 Venituri din valorificarea unor bunuri              ale instituţiilor publice 623.000.000     02 Venituri din valorificarea stocurilor              de la rezervele de stat şi de mobilizare 45.000.000     08 Venituri obţinute în procesul de stingerea              creanţelor bugetare 465.000.0004200 VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA              ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 75.000.0004201 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA              ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 75.000.000     09 Încasări din rambursarea împrumuturilor              acordate pentru acoperirea arieratelor              către CONEL şi ROMGAZ 60.000.000     10 Încasări din rambursarea împrumuturilor              din fondul de redresare financiara 13.000.000     15 Încasări din rambursarea microcreditelor              acordate persoanelor fizice care              desfăşoară activităţi pe cont propriu,              aducătoare de venituri, în vederea              întreţinerii materiale 1.000.000     17 Încasări din rambursarea microcreditelor              acordate de agenţiile guvernamentale şi              administrate prin agenţii de credit 1.000.0005001 BUGET DE STAT              ___________ 387.955.169.971        01 CHELTUIELI CURENTE 322.530.944.288        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 61.710.084.474        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 46.314.317.395        34 SUBVENŢII 26.903.403.467        35 01 Subvenţii de la buget pentru              instituţii publice 12.583.504.744        35 02 Subvenţii pe produse şi activităţi 4.810.248.412        35 03 Subvenţii pentru acoperirea              diferenţelor de preţ şi tarif 2.593.650.311        35 04 Subvenţii pentru transportul              feroviar public de călători 5.868.000.000        35 05 Subvenţii pentru transportul de              călători cu metroul 1.048.000.000        36 PRIME 1.800.000.000        38 TRANSFERURI 150.731.496.242        39 Transferuri consolidate 21.628.175.565        39 02 Transferuri din bugetul de stat              către bugetele locale pentru              pentru străzile care se vor              amenaja în perimetrele destinate              construcţiilor de cvartale de              locuinţe noi în localităţi rurale şi urbane 400.000.000        39 03 Transferuri din bugetul de stat              către bugetele locale pentru investiţii              finanţate parţial din împrumuturi externe 1.700.000.000        39 04 Transferuri din bugetul de stat              către bugetul asigurărilor sociale              sociale de stat 11.734.645.647        39 05 Transferuri din bugetul de stat              către bugetele locale pentru              lucrările de cadastru imobiliar 54.072.200        39 07 Transferuri din bugetul de stat              către bugetele locale pentru              drepturile acordate persoanelor              cu handicap 4.212.481.918        39 10 Transferuri din bugetul de              stat către bugetul fondului de              asigurări sociale de sănătate              reprezentând contribuţia datorata              de persoanele care satisfac              serviciul militar în termen 200.651.674        39 11 Transferuri din bugetul de              stat către bugetul fondului de              asigurări sociale de sănătate              reprezentând contribuţia datorata              de persoanele care executa o pedeapsa              privativa de libertate sau arest preventiv 268.393.126        39 13 Transferuri din bugetul de              stat către bugetul fondului de              asigurări sociale de sănătate 2.278.700.000        39 14 Program privind pietruirea              drumurilor comunale şi alimentarea cu apa              a satelor 283.000.000        39 19 Transferuri de la bugetul de stat către              bugetele locale pt. construcţii de locuinţe 233.140.000        39 20 Transferuri de la bugetul de stat către              bugetele locale pentru finanţarea elaborării              şi/sau actualizări planurilor urbanistice              generale şi a regulamentelor locale de urbanism 26.185.000        39 24 Transferuri către bugetele locale pentru              aeroporturi de interes local 33.300.000        39 25 Transferuri din bugetul de stat către bugetele              locale pentru retehnologizarea centralelor              termice şi electrice de termoficare 64.746.000        39 31 Transferuri din bugetul de stat către              bugetele locale din Fondul de intervenţie 100.000.000        39 34 Transferuri din bugetul de stat către bugetele              locale pentru finanţarea acţiunilor privind              reducerea riscului seismic al construcţiilor              existente cu destinaţie de locuinţa 38.860.000        40 Transferuri neconsolidabile 129.103.320.677        40 01 Locuinţe 274.070.500        40 02 Burse 2.902.551.661        40 03 Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii 11.540.169.400        40 04 Pensii şi ajutoare I.O.V.R.,mili-              tari şi alte persoane 34.384.556.481        40 06 Servicii sociale 15.016.723        40 08 Ajutoare sociale 51.840.000        40 09 Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii 497.461.189        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la              organisme internaţionale 1.612.189.280        40 15 Plaţi compensatorii 360.150.902        40 16 Plan naţional de cercetare-dezvol-              tare şi inovare 2.223.753.144        40 17 Alocaţia familiala complementara 3.198.000.000        40 18 Transferuri aferente restructurării industriei              de apărare 797.453.677        40 21 Plaţi efectuate în cadrul programelor de              dezvoltare 863.216.929        40 22 Cheltuieli pentru susţinerea              programelor tehnice de conservare              sau de închidere a minelor 800.000.000        40 23 Protecţie sociala ce se acorda pentru              unele activităţi din sectorul minier 532.070.000        40 24 Plan sectorial 100.000.000        40 25 Alocaţia de susţinere pentru              familia monoparentala 1.260.000.000        40 26 Transferuri aferente Fondului              Naţional de Preaderare 8.831.683.949        40 27 Transferuri aferente Fondului              Român de Dezvoltare Sociala 98.000.000        40 28 Executarea silita a creanţelor              bugetare 40.200.000        40 29 Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli              judiciare şi extrajudiciare derivate din              acţiuni în reprezentarea intereselor statului,              potrivit dispoziţiilor legale 1.787.214.118        40 30 Onorariile pentru expertizele contabile              dispuse în cadrul procesului penal 20.000.000        40 31 Transferuri pentru finanţarea              patrimoniului genetic al animalelor 52.000.000        40 32 Sprijinirea organizaţiilor              cetăţenilor aparţinând minorităţilor              naţionale, altele decât cele care primesc              subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii 264.434.000        40 33 Proiecte de comunicare, informare publica şi              promovarea imaginii şi intereselor româneşti              peste hotare 75.000.000        40 34 Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni              şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora 203.865.400        40 35 Finanţarea partidelor politice 70.300.000        40 36 Finanţarea acţiunilor cu caracter              ştiinţific şi social-cultural 5.000.000        40 37 Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice              şi combatere a intolerantei 25.000.000        40 38 Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor              comunismului şi al rezistentei Sighet" 5.090.000        40 39 Comenzi de stat pentru cărti şi              publicaţii 33.000.000        40 41 Asociaţii şi fundaţii 104.642.880        40 42 Alocaţie de încredinţare şi plasament familial 426.120.000        40 43 Ajutor anual pentru veteranii de              război 81.740.000        40 44 Programe pentru sănătate 1.170.414.752        40 45 Programe pentru tineret 56.035.280        40 46 Sprijin financiar pentru activitatea              Comitetului Olimpic Român 68.000.000        40 48 Meteorologie şi hidrologie 443.459.107        40 49 Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi              îngheţurilor 10.000.000        40 50 Cheltuieli pentru valorificarea              cenuşilor de pirita 83.409.183        40 52 Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea              prevenirii şi combaterii epizootiilor 70.000.000        40 53 Sprijinirea producătorilor              agricoli 13.875.303.765        40 54 Cabaline din patrimoniul genetic              naţional 65.000.000        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 8.821.526.250        40 56 Transferuri pentru drumuri, cai              ferate, aviaţie şi navigaţie 897.146.274        40 57 Transferuri pentru finanţarea de              baza a învăţământului superior 9.826.318.635        40 58 Transferuri pentru constituirea              fondului de garantare a creditelor              bancare acordate studenţilor 3.000.000        40 59 Transferuri pentru cercetare-              dezvoltare (granturi) 326.000.000        40 60 Transferuri pentru acţiuni de              sănătate 1.955.196.093        40 61 Susţinerea cultelor 187.720.000        40 62 Stimularea exporturilor 4.350.160.000        40 63 Despăgubiri acordate producătorilor agricoli              în caz de calamităţi naturale în agricultura 50.000.000        40 66 Contribuţia statului la salarizarea personalului              de cult 1.123.602.000        40 68 Programe de protecţie sociala şi integrare              socioprofesionala a persoanelor cu handicap 32.670.000        40 69 Completarea primelor de asigurare 50.000.000        40 70 Susţinerea sistemului de protecţie a copilului 144.528.000        40 71 Indemnizaţia de merit 170.566.320        40 75 Contribuţia statului care se aloca Patriarhiei              Române, pentru sprijinirea aşezămintelor              Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor 38.575.000        40 79 Transferuri pentru aparatura medicala de mare              performanta 45.130.460        40 80 Alte transferuri 3.011.528.873        40 81 Fond de garantare a împrumuturilor pentru              întreprinderi mici şi mijlocii 288.000.000        40 82 Transferuri pentru acţiuni de              ecologizare 152.800.420        40 83 Transferuri către Consiliul              Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor 13.211.059        40 84 Finanţarea Ansamblului "Memorialul revoluţiei              - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara 3.292.000        40 86 Programul de realizare a sistemului naţional              antigrindină 52.017.120        40 87 Sume destinate finanţării programelor sportive              realizate de structurile sportive de drept privat 515.500.000        40 88 Transferuri către Consiliul              Naţional al Persoanelor Vârstnice 4.944.340        40 89 Transferuri pentru sprijinirea              proprietarilor de păduri 5.000.000        40 90 Ajutor pentru încălzirea locuinţei 3.000.000.000        40 91 Renta viagera 43.157.000        40 93 Programe comunitare 1.026.824.484        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 2.871.123.269        40 98 Sprijinirea înfiinţării de noi              întreprinderi şi susţinerea dezvoltării              întreprinderilor mici şi mijlocii 716.370.760        49 DOBÂNZI 34.801.740.000        50 01 Dobânzi aferente datoriei              publice interne 11.371.000.000        50 02 Dobânzi, comisioane şi              alte costuri aferente              datoriei publice externe 10.729.200.000        50 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea              şi plasarea titlurilor de stat şi              de riscurile garanţiilor date de              stat în condiţiile legii 2.243.900.000        50 04 Diferenţe de curs aferente              datoriei publice externe 9.057.640.000        50 05 Diferenţe de curs aferente datoriei              publice interne 1.000.000.000        50 06 Comisioane pentru operaţiunile              prin contul curent general al              Trezoreriei Statului 400.000.000        60 REZERVE 269.902.710        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.837.679.204        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 129.160.900        80 02 Împrumuturi acordate pentru              finalizarea unor obiective              aprobate prin convenţii              bilaterale şi acorduri              interguvernamentale 100.000.000        80 05 Împrumuturi acordate persoanelor              care beneficiază de statutul de              refugiat şi protecţie umanitara              condiţionată 5.837.760        80 13 Microcredite acordate persoanelor              fizice care desfăşoară activităţi              pe cont propriu, aducătoare de venituri,              în vederea întreţinerii materiale 23.323.140        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 36.457.385.579        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 36.135.460.673        85 01 Rambursări de credite externe 24.066.560.745        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 12.068.899.928        88 Rambursări de credite interne şi              plăţi de dobânzi şi comisioane              aferente acestora 321.924.906        88 01 Rambursări de credite interne 101.659.000        88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 220.265.9065100 Partea a I-a SERVICII PUBLICE              GENERALE 26.543.540.9405101 AUTORITĂŢI PUBLICE 26.543.540.940        01 CHELTUIELI CURENTE 24.027.498.929        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 16.340.708.953        10 Cheltuieli cu salariile 11.737.100.472        11 Contribuţii pentru asigurări              sociale de stat 2.179.326.509        12 Contribuţii pentru asigurările              de şomaj 327.434.391        13 Contribuţii pentru asigurările              sociale de sănătate 779.329.095        14 Deplasări, detaşări, transferări 1.258.959.264        14 01 -deplasări, detaşări, transferări              în ţară 835.657.545        14 02 -deplasări, detaşări, transferări              în străinătate 423.301.719        16 Contribuţii pentru asigurările de              accidente de munca şi boli profesionale 58.559.222        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 6.381.770.263        21 Drepturi cu caracter social 45.634.000        22 Hrana 30.963.770        23 Medicamente şi materiale sanitare 18.760.000        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi              gospodărie 2.865.763.678        25 Materiale şi prestări de servicii              cu caracter funcţional 829.527.246        26 Obiecte de inventar de mica valoare              sau scurta durata şi echipament 193.734.780        27 Reparaţii curente 222.329.448        28 Reparaţii capitale 542.291.500        29 Cărti şi publicaţii 98.154.702        30 Alte cheltuieli 1.516.361.139        32 Fondul Preşedintelui 8.250.000        33 Fondul Primului Ministru 10.000.000        34 SUBVENŢII 64.086.608        35 01 Subvenţii de la buget pentru              instituţii publice 64.086.608        38 TRANSFERURI 1.240.933.105        40 Transferuri neconsolidabile 1.240.933.105        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la              organisme internaţionale 667.152.085        40 15 Plaţi compensatorii 500.000        40 41 Asociaţii şi fundaţii 24.892.880        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 248.325.000        40 60 Transferuri pentru acţiuni de              sănătate 6.516.740        40 80 Alte transferuri 8.000.000        40 93 Programe comunitare 6.914.460        40 94 Programe cu finanţare nerambur-              sabilă 278.631.940        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.843.984.511        72 Investiţii ale instituţiilor publice 1.821.984.511        73 Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor              şi companiilor naţionale şi societăţilor              comerciale cu capital majoritar de stat 22.000.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 672.057.500        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 672.057.500        85 01 Rambursări de credite externe 465.925.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 206.132.500     01 Administraţia Prezidenţială 154.173.096     02 Autorităţi Legislative 2.518.923.696     03 Autorităţi Judecătoreşti 8.099.666.988     04 Alte organe ale autorităţilor publice 1.317.361.158     05 Autorităţi executive 14.453.416.0025400 Partea a II-a APĂRARE, ORDINE              PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 86.901.738.863        01 CHELTUIELI CURENTE 66.001.732.363        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 33.898.385.801        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 25.605.566.381        34 SUBVENŢII 3.948.664.193        35 01 Subvenţii de la buget pentru              instituţii publice 3.948.664.193        38 TRANSFERURI 2.549.115.988        39 Transferuri consolidabile 465.642.111        39 10 Transferuri din bugetul de              stat către bugetul fondului de asigurări              sociale de sănătate reprezentând              contribuţia datorata de persoanele care              satisfac serviciul militar în termen 197.248.985        39 11 Transferuri din bugetul de              stat către bugetul fondului de              asigurări sociale de sănătate reprezentând              contribuţia datorata de persoanele care              executa o pedeapsa privativa de libertate              sau arest preventiv 268.393.126        40 Transferuri neconsolidabile 2.083.473.877        40 09 Alte ajutoare, alocaţii şi              indemnizaţii 3.500.000        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la              organisme internaţionale 621.862.621        40 15 Plaţi compensatorii 359.650.902        40 29 Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli              judiciare şi extrajudiciare derivate din              acţiuni în reprezentarea intereselor statului,              potrivit dispoziţiilor legale 4.000.000        40 30 Onorariile pentru expertizele contabile              dispuse în cadrul procesului penal 15.000.000        40 60 Transferuri pentru acţiuni de              sănătate 881.654.153        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 197.806.201        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 11.493.357.342        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA CREDITE 9.406.649.158        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 9.310.583.314        85 01 Rambursări de credite externe 7.896.314.330        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 1.414.268.984        88 Rambursări de credite interne şi              plăţi de dobânzi şi comisioane              aferente acestora 96.065.844        88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 96.065.8445401 APĂRARE NAŢIONALĂ 42.627.710.086        01 CHELTUIELI CURENTE 29.232.765.017        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 13.581.499.385        10 Cheltuieli cu salariile 9.917.520.470        11 Contribuţii pentru asigurări              sociale de stat 750.571.590        12 Contribuţii pentru asigurările              de şomaj 107.659.019        13 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 647.922.149        14 Deplasări, detaşări, transferări 2.157.826.157        14 01 -deplasări, detaşări, transferări              în ţară 313.766.587        14 02 -deplasări, detaşări, transferări              în străinătate 1.844.059.570        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 13.994.322.707        21 Drepturi cu caracter social 446.657.501        22 Hrana 4.652.659.911        23 Medicamente şi materiale sanitare 90.996.244        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi              gospodărie 2.331.400.526        25 Materiale şi prestări de servicii              cu caracter funcţional 3.617.002.789        26 Obiecte de inventar de mica valoare              sau scurta durata şi echipament 1.211.944.581        27 Reparaţii curente 291.281.116        28 Reparaţii capitale 247.816.065        29 Cărti şi publicaţii 15.470.542        30 Alte cheltuieli 1.089.093.432        38 TRANSFERURI 1.656.942.925        39 Transferuri consolidabile 98.300.177        39 10 Transferuri din bugetul de              stat către bugetul fondului de asigurări              sociale de sănătate reprezentând contribuţia              datorata de persoanele care satisfac              serviciul militar în termen 98.300.177        40 Transferuri neconsolidabile 1.558.642.748        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la              organisme internaţionale 612.693.442        40 15 Plaţi compensatorii 359.650.902        40 60 Transferuri pentru acţiuni de              sănătate 586.298.404        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.162.648.411        72 Investiţii ale instituţiilor publice 9.162.648.411        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA CREDITE 4.232.296.658        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 4.232.296.658        85 01 Rambursări de credite externe 3.645.184.330        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 587.112.328     01 Administraţie centrala 505.299.044     02 Apărare naţională şi operaţiuni de              menţinere a păcii 31.690.725.659     03 Acţiuni de integrare euro-atlantica              şi pentru constituirea forţei de reacţie              rapida 9.874.179.944     04 Parteneriat pentru pace 197.854.537     05 Plaţi compensatorii 359.650.9025501 ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA              NAŢIONALĂ 44.274.028.777        01 CHELTUIELI CURENTE 36.768.967.346        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 20.316.886.416        10 Cheltuieli cu salariile 15.644.456.585        11 Contribuţii pentru asigurări              sociale de stat 568.454.902        12 Contribuţii pentru asigurările              de şomaj 73.210.925        13 Contribuţii pentru asigurările sociale              de sănătate 1.103.100.961        14 Deplasări, detaşări, transferări 345.895.743        14 01 -deplasări, detaşări, transferări              în ţară 188.095.743        14 02 -deplasări, detaşări, transferări              în străinătate 157.800.000        16 Contribuţii pentru asigurările de accidente              de munca şi boli profesionale 3.667.300        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 11.611.243.674        21 Drepturi cu caracter social 245.445.984        22 Hrana 5.559.057.384        23 Medicamente şi materiale sanitare 16.010.000        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi              gospodărie 1337.731.563        25 Materiale şi prestări de servicii              cu caracter funcţional 515.697.700        26 Obiecte de inventar de mica valoare              sau scurta durata şi echipament 1.081.078.700        27 Reparaţii curente 105.793.692        28 Reparaţii capitale 118.466.500        29 Cărti şi publicaţii 5.384.000        30 Alte cheltuieli 665.875.847        34 SUBVENŢII 3.948.664.193        35 01 Subvenţii de la buget pentru              instituţii publice 3.948.664.193        38 TRANSFERURI 892.173.063        39 Transferuri consolidabile 367.341.934        39 10 Transferuri din bugetul de              stat către bugetul fondului de              asigurări sociale de sănătate              reprezentând contribuţia datorata              de persoanele care satisfac serviciul              militar în termen 98.948.808        39 11 Transferuri din bugetul de              stat către bugetul fondului de asigurări              sociale de sănătate reprezentând contribuţia              datorata de persoanele care executa o pedeapsa              privativa de libertate sau arest preventiv 268.393.126        40 Transferuri neconsolidabile 524.831.129        40 09 Alte ajutoare, alocaţii şi              indemnizaţii 3.500.000        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la              organisme internaţionale 9.169.179        40 29 Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli              judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni              în reprezentarea intereselor statului, potrivit              dispoziţiilor legale 4.000.000        40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse              în cadrul procesului              penal 15.000.000        40 60 Transferuri pentru acţiuni de              sănătate 295.355.749        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 197.806.201        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.330.708.931        71 Stocuri pentru rezerve de stat şi              de mobilizare 1.000.000        72 Investiţii ale instituţiilor publice 1.607.770.538        77 Rate aferente achiziţiilor în              leasing financiar 721.938.393        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 5.174.352.500        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 5.078.286.656        85 01 Rambursări de credite externe 4.251.130.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 827.156.656        88 Rambursări de credite interne şi              plăţi de dobânzi şi comisioane              aferente acestora 96.065.844        88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 96.065.844     01 Administraţie centrala 3.478.579.735     02 Politie 12.810.459.844     03 Protecţie şi paza contra incendiilor 1.842.221.708     04 Paza şi supravegherea frontierei 3.455.758.772     05 Jandarmerie 5.085.083.614     06 Siguranţa naţională 9.869.387.923     07 Penitenciare 4.201.336.193     50 Alte instituţii şi acţiuni privind              ordinea publica şi siguranţa naţională 3.531.200.9885700 Partea a III-a CHELTUIELI              SOCIAL-CULTURALE 109.513.601.999        01 CHELTUIELI CURENTE 99.271.489.558        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.724.177.715        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 9.017.311.682        34 SUBVENŢII 4.801.544.986        35 01 Subvenţii de la buget pentru              instituţii publice 4.801.544.986        38 TRANSFERURI 80.728.455.175        39 Transferuri consolidabile 6.600.238.367        39 04 Transferuri din bugetul de stat              către bugetul asigurărilor sociale              sociale de stat 108.000.000        39 07 Transferuri din bugetul de stat              către bugetele locale pentru              drepturile acordate persoanelor              cu handicap 4.212.481.918        39 10 Transferuri din bugetul de              stat către bugetul fondului de              asigurări sociale de sănătate              reprezentând contribuţia datorata de              persoanele care satisfac              serviciul militar în termen 1.056.449        39 13 Transferuri din bugetul de              stat către bugetul fondului de              asigurări sociale de sănătate 2.278.700.000        40 Transferuri neconsolidabile 74.128.216.808        40 02 Burse 2.872.367.390        40 03 Alocaţii şi alte ajutoare pentru              copii 11.540.169.400        40 04 Pensii şi ajutoare I.O.V.R.,mili-              tari şi alte persoane 34.384.556.481        40 06 Servicii sociale 15.016.723        40 08 Ajutoare sociale 51.840.000        40 09 Alte ajutoare, alocaţii şi              indemnizaţii 493.961.189        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la              organisme internaţionale 51.760.824        40 17 Alocaţia familiala complementara 3.198.000.000        40 25 Alocaţia de susţinere pentru              familia monoparentala 1.260.000.000        40 32 Sprijinirea organizaţiilor              cetăţenilor aparţinând minorităţilor              naţionale, altele decât cele care primesc              subvenţii de la bugetul de stat, potrivit              legii 264.434.000        40 33 Proiecte de comunicare, informare              publica şi promovarea imaginii şi              intereselor româneşti peste              hotare 75.000.000        40 34 Sprijinirea activităţii românilor de              pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative              ale acestora 203.865.400        40 36 Finanţarea acţiunilor cu caracter              ştiinţific şi social-cultural 5.000.000        40 37 Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice              şi combatere a intolerantei 25.000.000        40 38 Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor              comunismului şi al rezistentei Sighet" 5.090.000        40 39 Comenzi de stat pentru cărti şi              publicaţii 33.000.000        40 41 Asociaţii şi fundaţii 43.200.000        40 42 Alocaţie de încredinţare şi plasament familial 426.120.000        40 43 Ajutor anual pentru veteranii de              război 81.740.000        40 44 Programe pentru sănătate 1.170.414.752        40 45 Programe pentru tineret 56.035.280        40 46 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului              Olimpic Român 68.000.000        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 13.783.750        40 57 Transferuri pentru finanţarea de              baza a învăţământului superior 9.826.318.635        40 58 Transferuri pentru constituirea              fondului de garantare a creditelor              bancare acordate studenţilor 3.000.000        40 60 Transferuri pentru acţiuni de              sănătate 1.067.025.200        40 61 Susţinerea cultelor 187.720.000        40 66 Contribuţia statului la salarizarea              personalului de cult 1.123.602.000        40 68 Programe de protecţie sociala şi integrare              socioprofesionala a persoanelor cu handicap 32.670.000        40 70 Susţinerea sistemului de protecţie a copilului 144.528.000        40 71 Indemnizaţia de merit 127.470.000        40 75 Contribuţia statului care se              aloca Patriarhiei Române, pentru              sprijinirea aşezămintelor              Bisericii Ortodoxe Române din              afara graniţelor 38.575.000        40 79 Transferuri pentru aparatura medicala              de mare performanta 45.130.460        40 80 Alte transferuri 340.459.275        40 83 Transferuri către Consiliul              Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor 13.211.059        40 84 Finanţarea Ansamblului "Memorialul revoluţiei              - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara 3.292.000        40 87 Sume destinate finanţării programelor sportive              realizate de structurile sportive de drept privat 515.500.000        40 88 Transferuri către Consiliul              Naţional al Persoanelor Vârstnice 4.944.340        40 90 Ajutor pentru încălzirea locuinţei 3.000.000.000        40 91 Renta viagera 43.157.000        40 93 Programe comunitare 424.556.460        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 815.152.190        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.435.698.020        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 6.806.414.421        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 6.697.628.359        85 01 Rambursări de credite externe 5.480.758.715        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 1.216.869.644        88 Rambursări de credite interne şi              plăţi de dobânzi şi comisioane              aferente acestora 108.786.062        88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 108.786.0625701 ÎNVĂŢĂMÂNT 23.329.852.041        01 CHELTUIELI CURENTE 20.513.872.277        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.778.567.459        10 Cheltuieli cu salariile 2.123.153.278        11 Contribuţii pentru asigurări              sociale de stat 318.132.467        12 Contribuţii pentru asigurările              de şomaj 47.481.730        13 Contribuţii pentru asigurările sociale              de sănătate 149.116.657        14 Deplasări, detaşări, transferări 98.889.908        14 01 -deplasări, detaşări, transferări              în ţară 80.028.896        14 02 -deplasări, detaşări, transferări              în străinătate 18.861.012        16 Contribuţii pentru asigurările de accidente              de munca şi boli profesionale 6.493.419        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 2.997.830.880        21 Drepturi cu caracter social 510.011.181        22 Hrana 513.136.762        23 Medicamente şi materiale sanitare 8.824.582        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi              gospodărie 533.311.180        25 Materiale şi prestări de servicii              cu caracter funcţional 75.463.481        26 Obiecte de inventar de mica valoare              sau scurta durata şi echipament 309.940.500        27 Reparaţii curente 93.181.031        28 Reparaţii capitale 209.152.300        29 Cărti şi publicaţii 37.232.980        30 Alte cheltuieli 233.872.737        31 Manuale 436.130.690        34 SUBVENŢII 1.276.669.160        35 01 Subvenţii de la buget pentru              instituţii publice 1.276.669.160        38 TRANSFERURI 13.460.804.778        39 Transferuri consolidabile 1.056.449        39 10 Transferuri din bugetul de              stat către bugetul fondului de              asigurări sociale de sănătate reprezentând              contribuţia datorata de persoanele care              satisfac serviciul militar în termen 1.056.449        40 Transferuri neconsolidabile 13.459.748.329        40 02 Burse 2.872.367.390        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la              organisme internaţionale 1.270.799        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 6.983.750        40 57 Transferuri pentru finanţarea de              baza a învăţământului superior 9.826.318.635        40 58 Transferuri pentru constituirea              fondului de garantare a creditelor              bancare acordate studenţilor 3.000.000        40 66 Contribuţia statului la salarizarea              personalului de cult 13.555.000        40 71 Indemnizaţia de merit 35.280.000        40 80 Alte transferuri 267.315.275        40 93 Programe comunitare 325.350.260        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 108.307.220        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.946.573.702        72 Investiţii ale instituţiilor publice 762.935.589        77 Rate aferente achiziţiilor în              leasing financiar 1.183.638.113        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 869.406.062        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 760.620.000        85 01 Rambursări de credite externe 330.690.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 429.930.000        88 Rambursări de credite interne şi              plăţi de dobânzi şi comisioane              aferente acestora 108.786.062        88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 108.786.062     01 Administraţie centrala 162.269.125     02 Învăţământ preşcolar 26.420.361     03 Învăţământ primar şi gimnazial 200.000.000     04 Învăţământ liceal 1.924.627.829     09 Învăţământ superior 13.479.106.154     10 Biblioteci centrale, universitare              şi pedagogice 174.000.000     14 Internate, cămine şi cantine pentru              elevi şi studenţi 797.000.000     20 Centre de calificare şi recalificare 12.651.131     25 Servicii publice descentralizate 1.010.000.000     50 Alte instituţii şi acţiuni de              învăţământ 5.543.777.4415801 SĂNĂTATE 15.177.937.138        01 CHELTUIELI CURENTE 8.125.641.432        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.263.558.881        10 Cheltuieli cu salariile 952.560.589        11 Contribuţii pentru asigurări              sociale de stat 189.932.490        12 Contribuţii pentru asigurările              de şomaj 28.471.431        13 Contribuţii pentru asigurările sociale              de sănătate 66.729.371        14 Deplasări, detaşări, transferări 21.217.000        14 01 -deplasări, detaşări, transferări              în ţară 15.758.000        14 02 -deplasări, detaşări, transferări              în străinătate 5.459.000        16 Contribuţii pentru asigurările de accidente              de munca şi boli profesionale 4.648.000        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 2.033.307.537        22 Hrana 404.263.834        23 Medicamente şi materiale sanitare 721.035.109        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi              gospodărie 262.477.685        25 Materiale şi prestări de servicii              cu caracter funcţional 402.032.335        26 Obiecte de inventar de mica valoare              sau scurta durata şi echipament 29.313.174        27 Reparaţii curente 79.017.920        28 Reparaţii capitale 38.650.040        29 Cărti şi publicaţii 5.195.200        30 Alte cheltuieli 91.322.240        34 SUBVENŢII 233.636.352        35 01 Subvenţii de la buget pentru              instituţii publice 233.636.352        38 TRANSFERURI 4.595.138.662        39 Transferuri consolidabile 2.278.700.000        39 13 Transferuri din bugetul de              stat către bugetul fondului de              asigurări sociale de sănătate 2.278.700.000        40 Transferuri neconsolidabile 2.316.438.662        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la              organisme internaţionale 25.296.250        40 44 Programe pentru sănătate 1.170.414.752        40 60 Transferuri pentru acţiuni de              sănătate 1.067.025.200        40 79 Transferuri pentru aparatura medicala              de mare performanta 45.130.460        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 8.572.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.220.958.347        72 Investiţii ale instituţiilor publice 1.220.958.347        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 5.831.337.359        85 Rambursări de credite externe şi plăţi              de dobânzi şi comisioane la credite externe              contractate de ordonatorii de credite 5.831.337.359        85 01 Rambursări de credite externe 5.103.495.715        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 727.841.644     01 Administraţie centrala 652.608.657     03 Spitale 1.419.840.229     05 Creşe 5.978.705     07 Centre de transfuzii sanguine 725.200.000     09 Centre de sănătate 35.882.154     25 Servicii publice descentralizate 3.700.000.000     50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 8.638.427.3935901 CULTURA, RELIGIE ŞI ACŢIUNI              PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA              ŞI DE TINERET 8.579.398.822        01 CHELTUIELI CURENTE 8.358.460.599        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 299.737.179        10 Cheltuieli cu salariile 208.375.826        11 Contribuţii pentru asigurări              sociale de stat 33.311.010        12 Contribuţii pentru asigurările              de şomaj 6.371.990        13 Contribuţii pentru asigurările sociale              de sănătate 13.878.159        14 Deplasări, detaşări, transferări 36.924.037        14 01 -deplasări, detaşări, transferări              în ţară 10.427.836        14 02 -deplasări, detaşări, transferări              în străinătate 26.496.201        16 Contribuţii pentru asigurările de accidente de              munca şi boli profesionale 876.157        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 1.902.264.864        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi              gospodărie 95.802.000        25 Materiale şi prestări de servicii              cu caracter funcţional 1.438.185.935        26 Obiecte de inventar de mica valoare              sau scurta durata şi echipament 7.226.600        27 Reparaţii curente 8.958.889        28 Reparaţii capitale 2.027.000        29 Cărti şi publicaţii 12.985.400        30 Alte cheltuieli 337.079.040        34 SUBVENŢII 3.275.293.756        35 01 Subvenţii de la buget pentru              instituţii publice 3.275.293.756        38 TRANSFERURI 2.881.164.800        40 Transferuri neconsolidabile 2.881.164.800        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la              organisme internaţionale 19.672.600        40 32 Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor              aparţinând minorităţilor naţionale,              altele decât cele care primesc subvenţii              de la bugetul de stat, potrivit legii 264.434.000        40 33 Proiecte de comunicare, informare              publica şi promovarea imaginii şi              intereselor româneşti peste hotare 75.000.000        40 34 Sprijinirea activităţii românilor de              pretutindeni şi a organizaţiilor              reprezentative ale acestora 203.865.400        40 36 Finanţarea acţiunilor cu caracter              ştiinţific şi social-cultural 5.000.000        40 37 Finanţarea unor programe şi proiecte              interetnice şi combatere a intolerantei 25.000.000        40 38 Finanţarea Ansamblului "Memorialul              victimelor comunismului şi al rezistentei              Sighet" 5.090.000        40 39 Comenzi de stat pentru cârti şi              publicaţii 33.000.000        40 41 Asociaţii şi fundaţii 33.550.000        40 45 Programe pentru tineret 56.035.280        40 46 Sprijin financiar pentru activitatea              Comitetului Olimpic Român 68.000.000        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 6.800.000        40 61 Susţinerea cultelor 187.720.000        40 66 Contribuţia statului la salarizarea              personalului de cult 1.110.047.000        40 71 Indemnizaţia de merit 92.190.000        40 75 Contribuţia statului care se              aloca Patriarhiei Române, pentru              sprijinirea aşezămintelor              Bisericii Ortodoxe Române din              afara graniţelor 38.575.000        40 84 Finanţarea Ansamblului "Memorialul              revoluţiei - Decembrie 1989" din              municipiul Timişoara 3.292.000        40 87 Sume destinate finanţării programelor              sportive realizate de structurile              sportive de drept privat 515.500.000        40 93 Programe comunitare 84.719.520        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 53.674.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 199.078.223        72 Investiţii ale instituţiilor publice 199.078.223        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 21.860.000        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 21.860.000        85 01 Rambursări de credite externe 8.685.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 13.175.000     01 Administraţie centrala 320.745.000     02 Biblioteci publice naţionale 140.000.000     04 Muzee 528.009.615     05 Teatre şi instituţii profesioniste              de spectacole şi concerte 573.512.740     13 Consolidarea şi restaurarea              monumentelor istorice 460.000.000     14 Centre culturale 120.000.000     15 Culte religioase 1.336.342.000     16 Târguri, saloane şi expoziţii              de carte şi de publicaţii culturale 6.000.000     20 Activitatea sportiva 1.854.070.582     21 Activitatea de tineret 134.410.800     25 Servicii publice descentralizate 219.500.000     50 Alte instituţii şi acţiuni privind              cultura, religia şi activitatea              sportiva şi de tineret 2.886.808.0856001 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII,              PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 62.426.413.998        01 CHELTUIELI CURENTE 62.273.515.250        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 382.314.196        10 Cheltuieli cu salariile 269.944.119        11 Contribuţii pentru asigurări              sociale de stat 53.988.824        12 Contribuţii pentru asigurările              de şomaj 8.098.323        13 Contribuţii pentru asigurările              sociale de sănătate 18.896.088        14 Deplasări, detaşări, transferări 30.037.122        14 01 -deplasări, detaşări, transferări              în ţară 11.452.122        14 02 -deplasări, detaşări, transferări              în străinătate 18.585.000        16 Contribuţii pentru asigurările de              accidente de munca şi boli profesionale 1.349.720        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 2.083.908.401        21 Drepturi cu caracter social 1.281.145.712        23 Medicamente şi materiale sanitare 350.000        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi              gospodărie 95.756.953        25 Materiale şi prestări de servicii              cu caracter funcţional 22.839.679        26 Obiecte de inventar de mica valoare              sau scurta durata şi echipament 18.892.394        27 Reparaţii curente 24.673.200        28 Reparaţii capitale 18.280.000        29 Cărţi şi publicaţii 4.126.880        30 Alte cheltuieli 617.843.583        34 SUBVENŢII 15.945.718        35 01 Subvenţii de la buget pentru              instituţii publice 15.945.718        38 TRANSFERURI 59.791.346.935        39 Transferuri consolidabile 4.320.481.918        39 04 Transferuri din bugetul de stat              către bugetul asigurărilor sociale              sociale de stat 108.000.000        39 07 Transferuri din bugetul de stat              către bugetele locale pentru drepturile              acordate persoanelor cu handicap 4.212.481.918        40 Transferuri neconsolidabile 55.470.865.017        40 03 Alocaţii şi alte ajutoare pentru              copii 11.540.169.400        40 04 Pensii şi ajutoare I.O.V.R.,mili-              tari şi alte persoane 34.384.556.481        40 06 Servicii sociale 15.016.723        40 08 Ajutoare sociale 51.840.000        40 09 Alte ajutoare, alocaţii şi              indemnizaţii 493.961.189        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la              organisme internaţionale 5.521.175        40 17 Alocaţia familiala complementara 3.198.000.000        40 25 Alocaţia de susţinere pentru              familia monoparentala 1.260.000.000        40 41 Asociaţii şi fundaţii 43.200.000        40 42 Alocaţie de încredinţare şi              plasament familial 426.120.000        40 43 Ajutor anual pentru veteranii de              război 81.740.000        40 68 Programe de protecţie sociala şi              integrare socioprofesionala a              persoanelor cu handicap 32.670.000        40 70 Susţinerea sistemului de protecţie              a copilului 144.528.000        40 80 Alte transferuri 73.144.000        40 83 Transferuri către Consiliul              Naţional de Formare Profesionala              a Adulţilor 13.211.059        40 88 Transferuri către Consiliul              Naţional al Persoanelor Vârstnice 4.944.340        40 90 Ajutor pentru încălzirea locuinţei 3.000.000.000        40 91 Renta viagera 43.157.000        40 93 Programe comunitare 14.486.680        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 644.598.970        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 69.087.748        72 Investiţii ale instituţiilor publice 69.087.748        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 83.811.000        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 83.811.000        85 01 Rambursări de credite externe 37.888.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 45.923.000     01 Administraţie centrala 875.020.488     09 Ajutor social 3.071.840.000     14 Alocaţia de încredinţare şi plasament              familial 431.873.000     15 Alocaţia de stat pentru copii 11.895.973.273     17 Ajutoare pentru soţii de militari în              termen 7.363.000     18 Centre de primire, triere şi cazare              a persoanelor solicitante a statutului              de refugiat 17.705.702     19 Alocaţia pentru familiile              cu copii 4.508.183.000     20 Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi              sporuri I.O.V.R.,veterani de război şi              pentru alte categorii de beneficiari 20.549.885.823     21 Pensii militari 14.339.274.681     25 Servicii publice descentralizate 514.440.683     29 Concediu plătit pentru creşterea              copiilor până la 2 ani 5.220.800     37 Ajutoare speciale 3.152.390.400     38 Indemnizaţii nevăzători salariaţi 2.675.600     43 Susţinerea sistemului de protecţie              a drepturilor copilului 144.528.000     48 Programe de protecţie sociala şi              integrare socioprofesionala a              persoanelor cu handicap 32.670.000     50 Alte acţiuni privind asistenţa sociala,              alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii 2.862.352.825     53 Servicii sociale 15.016.7236300 Partea a IV-a SERVICII ŞI              DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINŢE,              MEDIU ŞI APE 10.445.089.798        01 CHELTUIELI CURENTE 2.830.685.505        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 431.300.000        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 274.769.205        34 SUBVENŢII 11.281.000        35 01 Subvenţii de la buget pentru              instituţii publice 11.281.000        38 TRANSFERURI 2.113.335.300        39 Transferuri consolidabile 635.257.200        39 05 Transferuri din bugetul de stat              către bugetele locale pentru              lucrările de cadastru imobiliar 54.072.200        39 14 Program privind pietruirea              drumurilor comunale şi alimentarea              cu apa a satelor 283.000.000        39 19 Transferuri de la bugetul de stat              către bugetele locale pt.              construcţii de locuinţe 233.140.000        39 20 Transferuri de la bugetul de stat              către bugetele locale pentru finanţarea              elaborării şi/sau actualizări planurilor              urbanistice generale şi a regulamentelor              locale de urbanism 26.185.000        39 34 Transferuri din bugetul de stat către              bugetele locale pentru finanţarea              acţiunilor privind reducerea riscului              seismic al construcţiilor existente cu              destinaţie de locuinţa 38.860.000        40 Transferuri neconsolidabile 1.478.078.100        40 01 Locuinţe 274.070.500        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la              organisme internaţionale 125.046.409        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 634.200.000        40 93 Programe comunitare 144.761.191        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 300.000.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.205.744.693        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 3.408.659.600        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 3.408.659.600        85 01 Rambursări de credite externe 1.569.645.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 1.839.014.6006301 SERVICII ŞI DEZVOLTARE              PUBLICA ŞI LOCUINŢE 7.105.769.821        01 CHELTUIELI CURENTE 1.479.308.700        34 SUBVENŢII 11.281.000        35 01 Subvenţii de la buget pentru              instituţii publice 11.281.000        38 TRANSFERURI 1.468.027.700        39 Transferuri consolidabile 635.257.200        39 05 Transferuri din bugetul de stat              către bugetele locale pentru lucrările              de cadastru imobiliar 54.072.200        39 14 Program privind pietruirea              drumurilor comunale şi alimentarea              cu apa a satelor 283.000.000        39 19 Transferuri de la bugetul de stat              către bugetele locale pt. construcţii              de locuinţe 233.140.000        39 20 Transferuri de la bugetul de stat              către bugetele locale pentru finanţarea              elaborării şi/sau actualizări planurilor              urbanistice generale şi a regulamentelor              locale de urbanism 26.185.000        39 34 Transferuri din bugetul de stat către              bugetele locale pentru finanţarea              acţiunilor privind reducerea riscului              seismic al construcţiilor existente cu              destinaţie de locuinţa 38.860.000        40 Transferuri neconsolidabile 832.770.500        40 01 Locuinţe 274.070.500        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 558.700.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.648.529.021        72 Investiţii ale instituţiilor publice 1.594.311.021        73 Investiţii ale regiilor autonome,              societăţilor şi companiilor naţionale              şi societăţilor comerciale cu capital              majoritar de stat 1.054.218.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 2.977.932.100        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 2.977.932.100        85 01 Rambursări de credite externe 1.505.470.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 1.472.462.100     08 Locuinţe 3.747.855.921     50 Alte acţiuni privind dezvoltarea              publica şi locuinţe 3.357.913.9006401 MEDIU ŞI APE 3.339.319.977        01 CHELTUIELI CURENTE 1.351.376.805        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 431.300.000        10 Cheltuieli cu salariile 310.415.000        11 Contribuţii pentru asigurări              sociale de stat 68.291.300        12 Contribuţii pentru asigurările              de şomaj 9.312.450        13 Contribuţii pentru asigurările              sociale de sănătate 21.729.175        14 Deplasări, detaşări, transferări 20.000.000        14 01 -deplasări, detaşări, transferări              în ţară 6.000.000        14 02 -deplasări, detaşări, transferări              în străinătate 14.000.000        16 Contribuţii pentru asigurările              de accidente de munca şi boli              profesionale 1.552.075        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 274.769.205        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi              gospodărie 75.306.000        25 Materiale şi prestări de servicii              cu caracter funcţional 155.636.473        26 Obiecte de inventar de mica valoare              sau scurta durata şi echipament 10.700.000        27 Reparaţii curente 16.493.000        29 Cărţi şi publicaţii 5.250.000        30 Alte cheltuieli 11.383.732        38 TRANSFERURI 645.307.600        40 Transferuri neconsolidabile 645.307.600        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la              organisme internaţionale 125.046.409        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 75.500.000        40 93 Programe comunitare 144.761.191        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 300.000.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.557.215.672        72 Investiţii ale instituţiilor publice 150.000.000        73 Investiţii ale regiilor autonome,              societăţilor şi companiilor naţionale              şi societăţilor comerciale cu capital              majoritar de stat 1.407.215.672        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 430.727.500        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 430.727.500        85 01 Rambursări de credite externe 64.175.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 366.552.500     01 Administraţie centrala 141.350.580     02 Dezvoltare surse de apa, acumulări              şi amenajări hidrotehnice 2.470.901.693     03 Supraveghere şi protecţie mediu,              reducerea şi controlul poluării 727.067.7046600 Partea V-a ACŢIUNI ECONOMICE 91.505.152.518        01 CHELTUIELI CURENTE 68.179.592.383        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.950.849.428        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 3.791.481.297        34 SUBVENŢII 17.851.133.261        35 01 Subvenţii de la buget pentru              instituţii publice 3.731.234.538        35 02 Subvenţii pe produse şi activităţi 4.610.248.412        35 03 Subvenţii pentru acoperirea              diferenţelor de preţ şi tarif 2.593.650.311        35 04 Subvenţii pentru transportul              feroviar public de călători 5.868.000.000        35 05 Subvenţii pentru transportul de              călători cu metroul 1.048.000.000        36 PRIME 1.800.000.000        38 TRANSFERURI 42.786.128.397        39 Transferuri consolidabile 498.046.000        39 02 Transferuri din bugetul de stat              către bugetele locale pentru              pentru străzile care se vor              amenaja în perimetrele destinate              construcţiilor de cvartale de              locuinţe noi în localităţi              rurale şi urbane 400.000.000        39 24 Transferuri către bugetele              locale pentru aeroporturi              de interes local 33.300.000        39 25 Transferuri din bugetul de stat              către bugetele locale pentru              retehnologizarea centralelor              termice şi electrice de termoficare 64.746.000        40 Transferuri neconsolidabile 42.288.082.397        40 02 Burse 2.200.000        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la              organisme internaţionale 93.158.602        40 18 Transferuri aferente restructurării              industriei de apărare 797.453.677        40 21 Plaţi efectuate în cadrul programelor              de dezvoltare 863.216.929        40 22 Cheltuieli pentru susţinerea              programelor tehnice de conservare              sau de închidere a minelor 800.000.000        40 23 Protecţie sociala ce se acorda              pentru unele activităţi din              sectorul minier 532.070.000        40 26 Transferuri aferente Fondului              Naţional de Preaderare 8.831.683.949        40 31 Transferuri pentru finanţarea              patrimoniului genetic al animalelor 52.000.000        40 48 Meteorologie şi hidrologie 443.459.107        40 49 Prevenirea şi combaterea inundaţiilor              şi îngheţurilor 10.000.000        40 50 Cheltuieli pentru valorificarea              cenuşilor de pirita 83.409.183        40 52 Despăgubiri pentru animale sacrificate              în vederea prevenirii şi combaterii              epizootiilor 70.000.000        40 53 Sprijinirea producătorilor              agricoli 13.875.303.765        40 54 Cabaline din patrimoniul genetic              naţional 65.000.000        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 7.902.190.000        40 56 Transferuri pentru drumuri, cai              ferate, aviaţie şi navigaţie 897.146.274        40 62 Stimularea exporturilor 4.350.160.000        40 63 Despăgubiri acordate producătorilor              agricoli în caz de calamităţi              naturale în agricultura 50.000.000        40 69 Completarea primelor de asigurare 50.000.000        40 80 Alte transferuri 4.000.000        40 81 Fond de garantare a împrumuturilor              pentru întreprinderi mici şi mijlocii 288.000.000        40 82 Transferuri pentru acţiuni de              ecologizare 152.800.420        40 86 Programul de realizare a sistemului              naţional antigrindină 52.017.120        40 89 Transferuri pentru sprijinirea              proprietarilor de păduri 5.000.000        40 93 Programe comunitare 37.592.173        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 1.243.850.438        40 98 Sprijinirea înfiinţării de noi              întreprinderi şi susţinerea dezvoltării              întreprinderilor mici şi mijlocii 716.370.760        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.342.115.235        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 15.983.444.900        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 15.866.371.900        85 01 Rambursări de credite externe 8.627.867.700        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 7.238.504.200        88 Rambursări de credite interne şi              plăţi de dobânzi şi comisioane              aferente acestora 117.073.000        88 01 Rambursări de credite interne 101.659.000        88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 15.414.0006601 INDUSTRIE 10.239.109.286        01 CHELTUIELI CURENTE 8.027.645.786        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 343.571.000        10 Cheltuieli cu salariile 248.761.846        11 Contribuţii pentru asigurări              sociale de stat 28.537.152        12 Contribuţii pentru asigurările              de şomaj 4.280.573        13 Contribuţii pentru asigurările              sociale de sănătate 9.988.003        14 Deplasări, detaşări, transferări 51.289.998        14 01 -deplasări, detaşări, transferări              în ţară 5.000.000        14 02 -deplasări, detaşări, transferări              în străinătate 46.289.998        16 Contribuţii pentru asigurările de              accidente de munca şi boli profesionale 713.428        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 374.479.650        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi              gospodărie 60.000.000        25 Materiale şi prestări de servicii              cu caracter funcţional 16.000.000        26 Obiecte de inventar de mica valoare              sau scurta durata şi echipament 2.500.000        27 Reparaţii curente 3.151.520        29 Cărţi şi publicaţii 2.800.000        30 Alte cheltuieli 290.028.130        34 SUBVENŢII 4.602.518.320        35 01 Subvenţii de la buget pentru              instituţii publice 34.351.597        35 02 Subvenţii pe produse şi activităţi 4.566.716.412        35 03 Subvenţii pentru acoperirea              diferenţelor de preţ şi tarif 1.450.311        38 TRANSFERURI 2.707.076.816        40 Transferuri neconsolidabile 2.707.076.816        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la              organisme internaţionale 25.729.722        40 18 Transferuri aferente restructurării              industriei de apărare 797.453.677        40 22 Cheltuieli pentru susţinerea              programelor tehnice de conservare              sau de închidere a minelor 800.000.000        40 23 Protecţie sociala ce se acorda              pentru unele activităţi din              sectorul minier 532.070.000        40 50 Cheltuieli pentru valorificarea              cenuşilor de pirita 83.409.183        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 271.045.000        40 80 Alte transferuri 4.000.000        40 82 Transferuri pentru acţiuni de              ecologizare 152.800.420        40 93 Programe comunitare 2.441.314        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 38.127.500        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.673.526.000        72 Investiţii ale instituţiilor publice 220.000.000        73 Investiţii ale regiilor autonome,              societăţilor şi companiilor naţionale              şi societăţilor comerciale cu capital              majoritar de stat 1.453.526.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 537.937.500        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 537.937.500        85 01 Rambursări de credite externe 478.292.500        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 59.645.000     01 Administraţie centrala 840.573.283     02 Prospecţiuni şi lucrări geologice              pentru descoperirea de resurse minerale 160.000.000     03 Combustibili minerali solizi 2.715.218.000     06 Resurse minerale, altele decât              combustibili 3.823.094.412     07 Industrie prelucrătoare 464.209.603     50 Alte cheltuieli în domeniul industriei 2.236.013.9886701 AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA 25.822.033.944        01 CHELTUIELI CURENTE 24.544.463.944        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.138.922.428        10 Cheltuieli cu salariile 853.580.405        11 Contribuţii pentru asigurări              sociale de stat 170.716.081        12 Contribuţii pentru asigurările              de şomaj 25.607.412        13 Contribuţii pentru asigurările              sociale de sănătate 59.750.628        14 Deplasări, detaşări, transferări 25.000.000        14 01 -deplasări, detaşări, transferări              în ţară 17.000.000        14 02 -deplasări, detaşări, transferări              în străinătate 8.000.000        16 Contribuţii pentru asigurările de              accidente de munca şi boli profesionale 4.267.902        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 735.000.000        22 Hrana 1.800.000        23 Medicamente şi materiale sanitare 5.400.000        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi              gospodărie 150.000.000        25 Materiale şi prestări de servicii              cu caracter funcţional 469.177.903        26 Obiecte de inventar de mica valoare              sau scurta durata şi echipament 18.369.720        27 Reparaţii curente 13.230.000        28 Reparaţii capitale 64.858.320        29 Cărţi şi publicaţii 4.416.120        30 Alte cheltuieli 7.747.937        34 SUBVENŢII 6.223.482.941        35 01 Subvenţii de la buget pentru              instituţii publice 3.631.282.941        35 03 Subvenţii pentru acoperirea              diferenţelor de preţ şi tarif 2.592.200.000        36 PRIME 1.800.000.000        37 Prime acordate producătorilor              agricoli 1.800.000.000        38 TRANSFERURI 14.647.058.575        40 Transferuri neconsolidabile 14.647.058.575        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la              organisme internaţionale 45.000.000        40 31 Transferuri pentru finanţarea              patrimoniului genetic al animalelor 52.000.000        40 52 Despăgubiri pentru animale sacrificate              în vederea prevenirii şi combaterii              epizootiilor 70.000.000        40 53 Sprijinirea producătorilor              agricoli 13.875.303.765        40 54 Cabaline din patrimoniul genetic              naţional 65.000.000        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 159.305.000        40 63 Despăgubiri acordate producătorilor              agricoli în caz de calamităţi              naturale în agricultura 50.000.000        40 69 Completarea primelor de              asigurare 50.000.000        40 89 Transferuri pentru sprijinirea              proprietarilor de păduri 5.000.000        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 275.449.810        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 978.590.000        72 Investiţii ale instituţiilor publice 348.590.000        73 Investiţii ale regiilor autonome,              societăţilor şi companiilor naţionale              şi societăţilor comerciale cu capital              majoritar de stat 630.000.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 298.980.000        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 298.980.000        85 01 Rambursări de credite externe 163.080.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 135.900.000     01 Administraţie centrala 1.085.397.507     02 Amendare soluri acide şi alcaline 80.000.000     03 Acoperire sume fixe la seminţe 852.200.000     04 Combatere dăunători şi boli în              sectorul vegetal 480.241.177     05 Reproducţie şi selecţie animale 264.086.495     06 Programe pentru susţinerea preturilor              la produsele agricole 79.275.000     07 Subvenţionare dobânzi aferente              creditelor bancare acordate              producătorilor agricoli 40.000.000     10 Alte programe pentru sprijinirea              producătorilor agricoli 14.252.753.575     14 Îmbunătăţiri funciare, irigaţii,              desecări şi combatere a eroziunii              solului 2.214.220.000     15 Silvicultura 518.263.814     17 Prevenirea şi combaterea bolilor la              animale şi combaterea epizootiilor 70.000.000     18 Despăgubiri în caz de calamităţi              naturale 50.000.000     25 Servicii publice descentralizate 5.197.552.279     50 Alte unităţi şi acţiuni din domeniul              agriculturii şi silviculturii 638.044.0976801 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 37.229.288.521        01 CHELTUIELI CURENTE 19.050.248.082        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 244.894.789        10 Cheltuieli cu salariile 163.464.019        11 Contribuţii pentru asigurări              sociale de stat 33.865.750        12 Contribuţii pentru asigurările              de şomaj 4.903.921        13 Contribuţii pentru asigurările              sociale de sănătate 11.442.481        14 Deplasări, detaşări, transferări 30.401.298        14 01 -deplasări, detaşări, transferări              în ţară 12.913.194        14 02 -deplasări, detaşări, transferări              în străinătate 17.488.104        16 Contribuţii pentru asigurările de              accidente de munca şi boli profesionale 817.320        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 2.065.056.392        21 Drepturi cu caracter social 1.685.209        23 Medicamente şi materiale sanitare 3.573        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi              gospodărie 75.322.201        25 Materiale şi prestări de servicii              cu caracter funcţional 32.012.425        26 Obiecte de inventar de mica valoare              sau scurta durata şi echipament 8.005.496        27 Reparaţii curente 1.369.517.809        28 Reparaţii capitale 545.925.980        29 Cărţi şi publicaţii 4.303.957        30 Alte cheltuieli 28.279.742        34 SUBVENŢII 7.005.132.000        35 01 Subvenţii de la buget pentru              instituţii publice 45.600.000        35 02 Subvenţii pe produse şi activităţi 43.532.000        35 04 Subvenţii pentru transportul              feroviar public de călători 5.868.000.000        35 05 Subvenţii pentru transportul de              călători cu metroul 1.048.000.000        38 TRANSFERURI 9.735.164.901        39 Transferuri consolidabile 433.300.000        39 02 Transferuri din bugetul de stat              către bugetele locale pentru              pentru străzile care se vor              amenaja în perimetrele destinate              construcţiilor de cvartale de              locuinţe noi în localităţi              rurale şi urbane 400.000.000        39 24 Transferuri către bugetele locale              pentru aeroporturi de interes local 33.300.000        40 Transferuri neconsolidabile 9.301.864.901        40 02 Burse 22.200.000        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la              organisme internaţionale 22.224.800        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 7.411.840.000        40 56 Transferuri pentru drumuri, cai              ferate, aviaţie şi navigaţie 897.146.274        40 93 Programe comunitare 18.725.193        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 929.728.634        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.826.395.539        72 Investiţii ale instituţiilor publice 162.398.174        73 Investiţii ale regiilor autonome,              societăţilor şi companiilor naţionale              şi societăţilor comerciale cu capital              majoritar de stat 3.568.613.165        77 Rate aferente achiziţiilor în              leasing financiar 95.384.200        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 14.352.644.900        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 14.235.571.900        85 01 Rambursări de credite externe 7.468.565.200        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 6.767.006.700        88 Rambursări de credite interne şi              plăţi de dobânzi şi comisioane              aferente acestora 117.073.000        88 01 Rambursări de credite interne 101.659.000        88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 15.414.000     01 Administraţie centrala 5.419.160.345     02 Aviaţie civilă 2.588.379.164     03 Navigaţie civilă 1.062.995.600     05 Drumuri şi poduri 11.723.379.934     06 Transport feroviar 12.653.902.974     07 Transport în comun 3.624.586.304     08 Aeroporturi de interes local 33.300.000     09 Aviaţie civilă finanţată din              venituri cu destinaţie speciala 123.584.2006901 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 18.214.720.767        01 CHELTUIELI CURENTE 16.557.234.571        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 223.461.211        10 Cheltuieli cu salariile 154.032.626        11 Contribuţii pentru asigurări              sociale de stat 32.899.305        12 Contribuţii pentru asigurările              de şomaj 4.835.962        13 Contribuţii pentru asigurările              sociale de sănătate 10.931.650        14 Deplasări, detaşări, transferări 20.068.435        14 01 -deplasări, detaşări, transferări              în ţară 11.017.983        14 02 -deplasări, detaşări, transferări              în străinătate 9.050.452        16 Contribuţii pentru asigurările de              accidente de munca şi boli profesionale 693.233        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 616.945.255        22 Hrana 147.744        23 Medicamente şi materiale sanitare 25.380        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi              gospodărie 246.052.367        25 Materiale şi prestări de servicii              cu caracter funcţional 77.137.832        26 Obiecte de inventar de mica valoare              sau scurta durata şi echipament 5.456.041        27 Reparaţii curente 26.138.402        28 Reparaţii capitale 54.120.000        29 Cărţi şi publicaţii 1.317.599        30 Alte cheltuieli 206.549.890        34 SUBVENŢII 20.000.000        35 01 Subvenţii de la buget pentru              instituţii publice 20.000.000        38 TRANSFERURI 15.696.828.105        39 Transferuri consolidabile 64.746.000        39 25 Transferuri din bugetul de stat              către bugetele locale pentru              retehnologizarea centralelor              termice şi electrice de termoficare 64.746.000        40 Transferuri neconsolidabile 15.632.082.105        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la              organisme internaţionale 204.080        40 21 Plaţi efectuate în cadrul              programelor de dezvoltare 863.216.929        40 26 Transferuri aferente Fondului              Naţional de Preaderare 8.831.683.949        40 48 Meteorologie şi hidrologie 443.459.107        40 49 Prevenirea şi combaterea              inundaţiilor şi îngheţurilor 10.000.000        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 60.000.000        40 62 Stimularea exporturilor 4.350.160.000        40 81 Fond de garantare a împrumuturilor              pentru întreprinderi mici şi mijlocii 288.000.000        40 86 Programul de realizare a sistemului              naţional antigrindină 52.017.120        40 93 Programe comunitare 16.425.666        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 544.494        40 98 Sprijinirea înfiinţării de noi              întreprinderi şi susţinerea              dezvoltării întreprinderilor              mici şi mijlocii 716.370.760        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 863.603.696        71 Stocuri pentru rezerve de stat şi              de mobilizare 742.678.364        72 Investiţii ale instituţiilor publice 120.815.902        73 Investiţii ale regiilor autonome,              societăţilor şi companiilor naţionale              şi societăţilor comerciale cu capital              majoritar de stat 109.430        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 793.882.500        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 793.882.500        85 01 Rambursări de credite externe 517.930.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 275.952.500     01 Administraţie centrala 262.989.888     02 Rezerve de stat şi de mobilizare 1.313.581.920     03 Prevenire şi combatere inundaţii              şi gheţuri 11.285.782     04 Meteorologie şi hidrologie 1.085.209.107     05 Stimulare producţie de export şi a              exportului 4.350.160.000     07 Sprijinirea înfiinţării de noi              întreprinderi şi susţinerea              dezvoltării întreprinderilor              mici şi mijlocii 1.021.340.920     10 Sistemul Naţional Antigrindină 52.017.120     13 Promovarea şi dezvoltarea turismului 191.102.652     18 Fondul Naţional de Preaderare 8.831.683.949     19 Susţinerea programelor de              dezvoltare regională 802.380.229     25 Servicii publice descentralizate 20.000.000     27 Parcuri industriale 60.836.700     50 Alte cheltuieli pentru acţiuni              economice 212.132.5007100 Partea a Vi-a ALTE ACŢIUNI 14.418.596.596        01 CHELTUIELI CURENTE 13.721.657.193        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.364.662.577        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 1.243.418.567        34 SUBVENŢII 226.693.419        35 01 Subvenţii de la buget pentru              instituţii publice 26.693.419        35 02 Subvenţii pe produse şi activităţi 200.000.000        38 TRANSFERURI 7.886.882.630        39 Transferuri consolidabile 2.346.240        39 10 Transferuri din bugetul de              stat către bugetul fondului de              asigurări sociale de sănătate              reprezentând contribuţia datorata              de persoanele care satisfac              serviciul militar în termen 2.346.240        40 Transferuri neconsolidabile 7.884.536.390        40 02 Burse 7.984.271        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la              organisme internaţionale 53.208.739        40 16 Plan naţional de cercetare-dezvol-              tare şi inovare 2.223.753.144        40 24 Plan sectorial 100.000.000        40 27 Transferuri aferente Fondului              Român de Dezvoltare Sociala 98.000.000        40 28 Executarea silita a creanţelor              bugetare 40.200.000        40 29 Despăgubiri civile, precum şi              cheltuieli judiciare şi extrajudiciare              derivate din acţiuni în reprezentarea              intereselor statului, potrivit              dispoziţiilor legale 1.783.214.118        40 30 Onorariile pentru expertizele contabile              dispuse în cadrul procesului penal 5.000.000        40 35 Finanţarea partidelor politice 70.300.000        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 23.027.500        40 59 Transferuri pentru cercetare-              dezvoltare(granturi) 326.000.000        40 71 Indemnizaţia de merit 43.096.320        40 80 Alte transferuri 2.659.069.598        40 93 Programe comunitare 413.000.200        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 35.682.500        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 516.779.403        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 180.160.000        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 180.160.000        85 01 Rambursări de credite externe 26.050.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 154.110.0007101 CERCETARE ŞTIINŢIFICA 7.227.353.206        01 CHELTUIELI CURENTE 7.006.215.466        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 772.915.574        10 Cheltuieli cu salariile 603.392.347        11 Contribuţii pentru asigurări              sociale de stat 105.847.889        12 Contribuţii pentru asigurările              de şomaj 15.973.239        13 Contribuţii pentru asigurările              sociale de sănătate 42.049.125        14 Deplasări, detaşări, transferări 3.378.751        14 01 -deplasări, detaşări, transferări              în ţară 2.288.751        14 02 -deplasări, detaşări, transferări              în străinătate 1.090.000        16 Contribuţii pentru asigurările              de accidente de munca şi boli profesionale 2.274.223        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 497.323.174        21 Drepturi cu caracter social 7.406.400        22 Hrana 28.498.949        23 Medicamente şi materiale sanitare 362.150        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi              gospodărie 58.468.541        25 Materiale şi prestări de servicii              cu caracter funcţional 93.776.130        26 Obiecte de inventar de mica valoare              sau scurta durata şi echipament 6.653.319        27 Reparaţii curente 6.346.595        28 Reparaţii capitale 19.906.476        29 Cărti şi publicaţii 2.537.085        30 Alte cheltuieli 273.367.529        34 SUBVENŢII 26.693.419        35 01 Subvenţii de la buget pentru              instituţii publice 26.693.419        38 TRANSFERURI 5.709.283.299        39 Transferuri consolidabile 74.880        39 10 Transferuri din bugetul de              stat către bugetul fondului de              asigurări sociale de sănătate              reprezentând contribuţia datorata              de persoanele care satisfac              serviciul militar în termen 74.880        40 Transferuri neconsolidabile 5.709.208.419        40 02 Burse 7.984.271        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la              organisme internaţionale 51.985.086        40 16 Plan naţional de cercetare-dezvol-              tare şi inovare 2.223.753.144        40 24 Plan sectorial 100.000.000        40 41 Asociaţii şi fundaţii 3.000.000        40 59 Transferuri pentru cercetare-              dezvoltare(granturi) 326.000.000        40 71 Indemnizaţia de merit 43.096.320        40 80 Alte transferuri 2.526.689.598        40 93 Programe comunitare 410.000.000        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 16.700.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 221.137.740        72 Investiţii ale instituţiilor publice 221.137.740     01 Administraţie centrala 267.827.330     02 Cercetare fundamentală 745.680.013     03 Cercetare aplicativa şi experimentală 5.980.319.163     50 Alte instituţii şi acţiuni pentru              cercetare ştiinţifica 233.526.7007201 ALTE ACŢIUNI 7.191.243.390        01 CHELTUIELI CURENTE 6.715.441.727        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 3.591.747.003        10 Cheltuieli cu salariile 2.957.041.813        11 Contribuţii pentru asigurări              sociale de stat 348.073.440        12 Contribuţii pentru asigurările              de şomaj 55.445.726        13 Contribuţii pentru asigurările              sociale de sănătate 201.829.694        14 Deplasări, detaşări, transferări 22.149.169        14 01 -deplasări, detaşări, transferări              în ţară 14.000.000        14 02 -deplasări, detaşări, transferări              în străinătate 8.149.169        16 Contribuţii pentru asigurările de              accidente de munca şi boli profesionale 7.207.161        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 746.095.393        21 Drepturi cu caracter social 2.000.000        22 Hrana 50.709.737        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi              gospodărie 219.706.514        25 Materiale şi prestări de servicii              cu caracter funcţional 40.508.700        26 Obiecte de inventar de mica valoare              sau scurta durata şi echipament 62.583.574        27 Reparaţii curente 9.000.000        29 Cărţi şi publicaţii 2.455.000        30 Alte cheltuieli 359.131.868        34 SUBVENŢII 200.000.000        35 02 Subvenţii pe produse şi activităţi 200.000.000        38 TRANSFERURI 2.177.599.331        39 Transferuri consolidabile 2.271.360        39 10 Transferuri din bugetul de              stat către bugetul fondului de              asigurări sociale de sănătate              reprezentând contribuţia datorata              de persoanele care satisfac              serviciul militar în termen 2.271.360        40 Transferuri neconsolidabile 2.175.327.971        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la              organisme internaţionale 1.223.653        40 27 Transferuri aferente Fondului              Român de Dezvoltare Sociala 98.000.000        40 28 Executarea silita a creanţelor              bugetare 40.200.000        40 29 Despăgubiri civile, precum şi              cheltuieli judiciare şi extrajudiciare              derivate din acţiuni în reprezentarea              intereselor statului, potrivit              dispoziţiilor legale 1.783.214.118        40 30 Onorariile pentru expertizele              contabile dispuse în cadrul              procesului penal 5.000.000        40 35 Finanţarea partidelor politice 70.300.000        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 23.027.500        40 80 Alte transferuri 132.380.000        40 93 Programe comunitare 3.000.200        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 18.982.500        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 295.641.663        72 Investiţii ale instituţiilor publice 295.641.663        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 180.160.000        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 180.160.000        85 01 Rambursări de credite externe 26.050.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 154.110.000     01 Administraţie centrala vamală şi              unităţi teritoriale 1.028.649.580     05 Sistemul naţional de decoraţii 52.920.000     06 Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor              internaţionale 7.150.000     07 Protecţie civilă 294.333.473     08 Executarea silita a creanţelor              bugetare 40.200.000     10 Despăgubiri civile, precum şi              cheltuieli judiciare şi extrajudiciare              derivate din acţiuni în reprezentarea              intereselor statului potrivit              dispoziţiilor legale 1.783.214.118     11 Onorarii pentru expertizele contabile              dispuse în cadrul procesului penal 5.000.000     12 Dezvoltarea şi modernizarea punctelor              de control pentru trecerea frontierei,              precum şi a celorlalte unităţi vamale 272.418.056     13 Programe de informare şi prezentare              a imaginii României 132.380.000     14 Proiect privind infrastructura              urbana 76.710.000     18 Masuri active pentru combaterea              şomajului 6.983.750     19 Zboruri speciale 200.000.000     20 Fondul Român de Dezvoltare              Sociala 161.800.000     22 Proiecte de finanţare rurala 11.330.000     30 Suma globală pentru proiecte              şi masuri nenominalizate 2.763.070.790     50 Alte cheltuieli 355.083.6238400 Partea a Xi-a TRANSFERURI 13.426.645.6478501 TRANSFERURI DIN BUGETUL              DE STAT 13.426.645.647        01 CHELTUIELI CURENTE 13.426.645.647        38 TRANSFERURI 13.426.645.647        39 Transferuri consolidabile 13.426.645.647        39 03 Transferuri din bugetul de stat              către bugetele locale pentru              investiţii finanţate parţial din              împrumuturi externe 1.700.000.000        39 04 Transferuri din bugetul de stat              către bugetul asigurărilor sociale              sociale de stat 11.626.645.647        39 31 Transferuri din bugetul de stat              către bugetele locale din              Fondul de intervenţie 100.000.000     03 Transferuri din bugetul de stat către              bugetele locale pentru investiţii              finanţate parţial din împrumuturi externe 1.700.000.000     04 Transferuri din bugetul de stat către              bugetul asigurărilor sociale de stat 11.626.645.647     05 Transferuri din bugetul de stat către              bugetele locale din Fondul de intervenţie 100.000.0008600 Partea a XiI-a ÎMPRUMUTURI              ACORDATE 129.160.9008601 ÎMPRUMUTURI 129.160.900        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 129.160.900        80 02 Împrumuturi acordate pentru              finalizarea unor obiective              aprobate prin convenţii              bilaterale şi acorduri              interguvernamentale 100.000.000        80 05 Împrumuturi acordate persoanelor              care beneficiază de statutul de              refugiat şi protecţie umanitara              condiţionată 5.837.760        80 13 Microcredite acordate persoanelor              fizice care desfăşoară activităţi              pe cont propriu, aducătoare de venituri,              în vederea întreţinerii materiale 23.323.140     02 Împrumuturi pentru finalizarea              unor obiective aprobate prin              convenţii bilaterale şi acorduri              interguvernamentale 100.000.000     05 Împrumuturi acordate persoanelor              care beneficiază de statutul de              refugiat şi protecţie umanitara              condiţionată 5.837.760     11 Microcredite acordate persoanelor              fizice care desfăşoară activităţi              pe cont propriu, aducătoare de venituri,              în vederea întreţinerii materiale 23.323.1408800 Partea a XIII-a PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI              ALTE CHELTUIELI 34.801.740.0008801 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI              PUBLICE ŞI ALTE CHELTUIELI 34.801.740.000        01 CHELTUIELI CURENTE 34.801.740.000        49 DOBÂNZI 34.801.740.000        50 01 Dobânzi aferente datoriei              publice interne 11.371.000.000        50 02 Dobânzi, comisioane şi              alte costuri aferente              datoriei publice externe 10.729.200.000        50 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea              şi plasarea titlurilor de stat şi              de riscurile garanţiilor date de              stat în condiţiile legii 2.243.900.000        50 04 Diferenţe de curs aferente              datoriei publice externe 9.057.640.000        50 05 Diferenţe de curs aferente datoriei              publice interne 1.000.000.000        50 06 Comisioane pentru operaţiunile              prin contul curent general al              Trezoreriei Statului 400.000.000     01 Dobânzi aferente datoriei publice              interne 11.371.000.000     02 Dobânzi, comisioane şi alte              costuri aferente datoriei              publice externe 10.729.200.000     03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea              şi plasarea titlurilor de stat şi              de riscul garanţiilor date de stat,              în condiţiile legii 2.243.900.000     04 Diferenţe de curs aferente              datoriei publice externe 9.057.640.000     05 Diferenţe de curs aferente datoriei              publice interne 1.000.000.000     06 Comisioane pentru operaţiunile prin              contul curent general al              Trezoreriei Statului 400.000.0009500 Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA 269.902.7109501 FONDURI DE REZERVA 269.902.710        60 REZERVE 269.902.710     01 Fond de rezerva bugetară la              dispoziţia Guvernului 169.902.710     02 Fond de intervenţie la dispoziţia              Guvernului 100.000.0009901 DEFICIT -30.588.565.043───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2                                    SINTEZA                 cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole,      subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz,                                  pe anul 2005────┬──┬──┬──┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐Capi│S │Ti│A │ │ │tol │u │t │li│ Denumire indicator │ Program │    │b │lu│ne│ │ 2005 │    │ca│/ │at│ │ │    │pi│Ar│ │ │ │    │to│ti│ │ │ │    │l │co│ │ │ │    │ │l │ │ │ │────┴──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘5000 TOTAL GENERAL              ______________ 499.108.993.672        01 CHELTUIELI CURENTE 405.595.219.157        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 65.635.499.551        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 58.606.961.288        34 SUBVENŢII 27.129.903.467        36 PRIME 1.800.000.000        38 TRANSFERURI 217.351.212.141        49 DOBÂNZI 34.801.740.000        60 REZERVE 269.902.710        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 56.883.125.936        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 153.547.400        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 36.477.101.179        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 36.155.176.273        85 01 Rambursări de credite externe 24.066.560.745        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 12.088.615.528        88 Rambursări de credite interne şi              plăţi de dobânzi şi comisioane              aferente acestora 321.924.906        88 01 Rambursări de credite interne 101.659.000        88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 220.265.9065001 BUGET DE STAT             _____________ 387.955.169.971        01 CHELTUIELI CURENTE 322.530.944.288        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 61.710.084.474        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 46.314.317.395        34 SUBVENŢII 26.903.403.467        36 PRIME 1.800.000.000        38 TRANSFERURI 150.731.496.242        49 DOBÂNZI 34.801.740.000        60 REZERVE 269.902.710        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.837.679.204        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 129.160.900        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA CREDITE 36.457.385.579        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 36.135.460.673        85 01 Rambursări de credite externe 24.066.560.745        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 12.068.899.928        88 Rambursări de credite interne şi              plăţi de dobânzi şi comisioane              aferente acestora 321.924.906        88 01 Rambursări de credite interne 101.659.000        88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 220.265.9065101 AUTORITĂŢI PUBLICE 26.543.540.940        01 CHELTUIELI CURENTE 24.027.498.929        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 16.340.708.953        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 6.381.770.263        34 SUBVENŢII 64.086.608        38 TRANSFERURI 1.240.933.105        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.843.984.511        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA CREDITE 672.057.500        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 672.057.500        85 01 Rambursări de credite externe 465.925.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 206.132.500     01 Administraţia Prezidenţială 154.173.096     02 Autorităţi Legislative 2.518.923.696     03 Autorităţi Judecătoreşti 8.099.666.988     04 Alte organe ale autorităţilor publice 1.317.361.158     05 Autorităţi executive 14.453.416.0025401 APĂRARE NAŢIONALĂ 42.627.710.086        01 CHELTUIELI CURENTE 29.232.765.017        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 13.581.499.385        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 13.994.322.707        38 TRANSFERURI 1.656.942.925        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.162.648.411        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA CREDITE 4.232.296.658        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 4.232.296.658        85 01 Rambursări de credite externe 3.645.184.330        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 587.112.328     01 Administraţie centrala 505.299.044     02 Apărare naţională şi operaţiuni de              menţinere a păcii 31.690.725.659     03 Acţiuni de integrare euro-atlantica              şi pentru constituirea forţei de reacţie rapida 9.874.179.944     04 Parteneriat pentru pace 197.854.537     05 Plaţi compensatorii 359.650.9025501 ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 44.274.028.777        01 CHELTUIELI CURENTE 36.768.967.346        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 20.316.886.416        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 11.611.243.674        34 SUBVENŢII 3.948.664.193        38 TRANSFERURI 892.173.063        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.330.708.931        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 5.174.352.500        85 Rambursări de credite externe şi plăţi de              dobânzi şi comisioane la credite externe              contractate de ordonatorii de credite 5.078.286.656        85 01 Rambursări de credite externe 4.251.130.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 827.156.656        88 Rambursări de credite interne şi              plăţi de dobânzi şi comisioane              aferente acestora 96.065.844        88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 96.065.844     01 Administraţie centrala 3.478.579.735     02 Politie 12.810.459.844     03 Protecţie şi paza contra incendiilor 1.842.221.708     04 Paza şi supravegherea frontierei 3.455.758.772     05 Jandarmerie 5.085.083.614     06 Siguranţa naţională 9.869.387.923     07 Penitenciare 4.201.336.193     50 Alte instituţii şi acţiuni privind              ordinea publica şi siguranţa naţională 3.531.200.9885701 ÎNVĂŢĂMÂNT 23.329.852.041        01 CHELTUIELI CURENTE 20.513.872.277        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.778.567.459        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 2.997.830.880        34 SUBVENŢII 1.276.669.160        38 TRANSFERURI 13.460.804.778        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.946.573.702        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA CREDITE 869.406.062        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 760.620.000        85 01 Rambursări de credite externe 330.690.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 429.930.000        88 Rambursări de credite interne şi              plăţi de dobânzi şi comisioane              aferente acestora 108.786.062        88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 108.786.062     01 Administraţie centrala 162.269.125     02 Învăţământ preşcolar 26.420.361     03 Învăţământ primar şi gimnazial 200.000.000     04 Învăţământ liceal 1.924.627.829     09 Învăţământ superior 13.479.106.154     10 Biblioteci centrale, universitare              şi pedagogice 174.000.000     14 Internate, cămine şi cantine pentru              elevi şi studenţi 797.000.000     20 Centre de calificare şi recalificare 12.651.131     25 Servicii publice descentralizate 1.010.000.000     50 Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ 5.543.777.4415801 SĂNĂTATE 15.177.937.138        01 CHELTUIELI CURENTE 8.125.641.432        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.263.558.881        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 2.033.307.537        34 SUBVENŢII 233.636.352        38 TRANSFERURI 4.595.138.662        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.220.958.347        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA CREDITE 5.831.337.359        85 Rambursări de credite externe şi plăţi de              dobânzi şi comisioane la credite externe              contractate de ordonatorii de credite 5.831.337.359        85 01 Rambursări de credite externe 5.103.495.715        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 727.841.644     01 Administraţie centrala 652.608.657     03 Spitale 1.419.840.229     05 Creşe 5.978.705     07 Centre de transfuzii sanguine 725.200.000     09 Centre de sănătate 35.882.154     25 Servicii publice descentralizate 3.700.000.000     50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 8.638.427.3935901 CULTURA, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA              SPORTIVA ŞI DE TINERET 8.579.398.822        01 CHELTUIELI CURENTE 8.358.460.599        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 299.737.179        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.902.264.864        34 SUBVENŢII 3.275.293.756        38 TRANSFERURI 2.881.164.800        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 199.078.223        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 21.860.000        85 Rambursări de credite externe şi plăţi de              dobânzi şi comisioane la credite externe              contractate de ordonatorii de credite 21.860.000        85 01 Rambursări de credite externe 8.685.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 13.175.000     01 Administraţie centrala 320.745.000     02 Biblioteci publice naţionale 140.000.000     04 Muzee 528.009.615     05 Teatre şi instituţii profesioniste              de spectacole şi concerte 573.512.740     13 Consolidarea şi restaurarea              monumentelor istorice 460.000.000     14 Centre culturale 120.000.000     15 Culte religioase 1.336.342.000     16 Târguri, saloane şi expoziţii              de carte şi de publicaţii culturale 6.000.000     20 Activitatea sportiva 1.854.070.582     21 Activitatea de tineret 134.410.800     25 Servicii publice descentralizate 219.500.000     50 Alte instituţii şi acţiuni privind              cultura, religia şi activitatea              sportiva şi de tineret 2.886.808.0856001 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII,              AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 62.426.413.998        01 CHELTUIELI CURENTE 62.273.515.250        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 382.314.196        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 2.083.908.401        34 SUBVENŢII 15.945.718        38 TRANSFERURI 59.791.346.935        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 69.087.748        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA CREDITE 83.811.000        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 83.811.000        85 01 Rambursări de credite externe 37.888.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 45.923.000     01 Administraţie centrala 875.020.488     09 Ajutor social 3.071.840.000     14 Alocaţia de încredinţare şi plasament              familial 431.873.000     15 Alocaţia de stat pentru copii 11.895.973.273     17 Ajutoare pentru soţii de militari în              termen 7.363.000     18 Centre de primire, triere şi cazare              a persoanelor solicitante a statutului              de refugiat 17.705.702     19 Alocaţia pentru familiile cu copii 4.508.183.000     20 Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi sporuri              I.O.V.R., veterani de război şi pentru alte              categorii de beneficiari 20.549.885.823     21 Pensii militari 14.339.274.681     25 Servicii publice descentralizate 514.440.683     29 Concediu plătit pentru creşterea copiilor              până la 2 ani 5.220.800     37 Ajutoare speciale 3.152.390.400     38 Indemnizaţii nevăzători salariaţi 2.675.600     43 Susţinerea sistemului de protecţie a              drepturilor copilului 144.528.000     48 Programe de protecţie sociala şi              integrare socioprofesionala a              persoanelor cu handicap 32.670.000     50 Alte acţiuni privind asistenţa sociala,              alocaţii, pensii, ajutoare şi              indemnizaţii 2.862.352.825     53 Servicii sociale 15.016.7236301 SERVICII ŞI DEZVOLTARE              PUBLICA ŞI LOCUINŢE 7.105.769.821        01 CHELTUIELI CURENTE 1.479.308.700        34 SUBVENŢII 11.281.000        38 TRANSFERURI 1.468.027.700        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.648.529.021        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA CREDITE 2.977.932.100        85 Rambursări de credite externe şi plăţi de              dobânzi şi comisioane la credite externe              contractate de ordonatorii de credite 2.977.932.100        85 01 Rambursări de credite externe 1.505.470.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 1.472.462.100     08 Locuinţe 3.747.855.921     50 Alte acţiuni privind dezvoltarea              publica şi locuinţe 3.357.913.9006401 MEDIU ŞI APE 3.339.319.977        01 CHELTUIELI CURENTE 1.351.376.805        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 431.300.000        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 274.769.205        38 TRANSFERURI 645.307.600        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.557.215.672        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA CREDITE 430.727.500        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 430.727.500        85 01 Rambursări de credite externe 64.175.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 366.552.500     01 Administraţie centrala 141.350.580     02 Dezvoltare surse de apa, acumulări              şi amenajări hidrotehnice 2.470.901.693     03 Supraveghere şi protecţie mediu,              reducerea şi controlul poluării 727.067.7046601 INDUSTRIE 10.239.109.286        01 CHELTUIELI CURENTE 8.027.645.786        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 343.571.000        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 374.479.650        34 SUBVENŢII 4.602.518.320        38 TRANSFERURI 2.707.076.816        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.673.526.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 537.937.500        85 Rambursări de credite externe şi plăţi de              dobânzi şi comisioane la credite externe              contractate de ordonatorii de credite 537.937.500        85 01 Rambursări de credite externe 478.292.500        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 59.645.000     01 Administraţie centrala 840.573.283     02 Prospecţiuni şi lucrări geologice pentru              descoperirea de resurse minerale 160.000.000     03 Combustibili minerali solizi 2.715.218.000     06 Resurse minerale, altele decât              combustibili 3.823.094.412     07 Industrie prelucrătoare 464.209.603     50 Alte cheltuieli în domeniul industriei 2.236.013.9886701 AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA 25.822.033.944        01 CHELTUIELI CURENTE 24.544.463.944        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.138.922.428        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 735.000.000        34 SUBVENŢII 6.223.482.941        36 PRIME 1.800.000.000        38 TRANSFERURI 14.647.058.575        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 978.590.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI              COMISIOANE LA CREDITE 298.980.000        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 298.980.000        85 01 Rambursări de credite externe 163.080.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 135.900.000     01 Administraţie centrala 1.085.397.507     02 Amendare soluri acide şi alcaline 80.000.000     03 Acoperire sume fixe la seminţe 852.200.000     04 Combatere dăunători şi boli în              sectorul vegetal 480.241.177     05 Reproducţie şi selecţie animale 264.086.495     06 Programe pentru susţinerea preturilor              la produsele agricole 79.275.000     07 Subvenţionare dobânzi aferente              creditelor bancare acordate              producătorilor agricoli 40.000.000     10 Alte programe pentru sprijinirea              producătorilor agricoli 14.252.753.575     14 Îmbunătăţiri funciare, irigaţii,              desecări şi combatere a eroziunii              solului 2.214.220.000     15 Silvicultura 518.263.814     17 Prevenirea şi combaterea bolilor la              animale şi combaterea epizootiilor 70.000.000     18 Despăgubiri în caz de calamităţi naturale 50.000.000     25 Servicii publice descentralizate 5.197.552.279     50 Alte unităţi şi acţiuni din domeniul              agriculturii şi silviculturii 638.044.0976801 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 37.229.288.521        01 CHELTUIELI CURENTE 19.050.248.082        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 244.894.789        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 2.065.056.392        34 SUBVENŢII 7.005.132.000        38 TRANSFERURI 9.735.164.901        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.826.395.539        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 14.352.644.900        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 14.235.571.900        85 01 Rambursări de credite externe 7.468.565.200        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 6.767.006.700        88 Rambursări de credite interne şi              plăţi de dobânzi şi comisioane              aferente acestora 117.073.000        88 01 Rambursări de credite interne 101.659.000        88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 15.414.000     01 Administraţie centrala 5.419.160.345     02 Aviaţie civilă 2.588.379.164     03 Navigaţie civilă 1.062.995.600     05 Drumuri şi poduri 11.723.379.934     06 Transport feroviar 12.653.902.974     07 Transport în comun 3.624.586.304     08 Aeroporturi de interes local 33.300.000     09 Aviaţie civilă finanţată din venituri cu              destinaţie speciala 123.584.2006901 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 18.214.720.767        01 CHELTUIELI CURENTE 16.557.234.571        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 223.461.211        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 616.945.255        34 SUBVENŢII 20.000.000        38 TRANSFERURI 15.696.828.105        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 863.603.696        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 793.882.500        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 793.882.500        85 01 Rambursări de credite externe 517.930.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 275.952.500     01 Administraţie centrala 262.989.888     02 Rezerve de stat şi de mobilizare 1.313.581.920     03 Prevenire şi combatere inundaţii              şi gheţuri 11.285.782     04 Meteorologie şi hidrologie 1.085.209.107     05 Stimulare producţie de export şi a              exportului 4.350.160.000     07 Sprijinirea înfiinţării de noi              întreprinderi şi susţinerea dezvoltării              întreprinderilor mici şi mijlocii 1.021.340.920     10 Sistemul Naţional Antigrindină 52.017.120     13 Promovarea şi dezvoltarea turismului 191.102.652     18 Fondul Naţional de Preaderare 8.831.683.949     19 Susţinerea programelor de              dezvoltare regională 802.380.229     25 Servicii publice descentralizate 20.000.000     27 Parcuri industriale 60.836.700     50 Alte cheltuieli pentru acţiuni              economice 212.132.5007101 CERCETARE ŞTIINŢIFICA 7.227.353.206        01 CHELTUIELI CURENTE 7.006.215.466        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 772.915.574        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 497.323.174        34 SUBVENŢII 26.693.419        38 TRANSFERURI 5.709.283.299        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 221.137.740     01 Administraţie centrala 267.827.330     02 Cercetare fundamentală 745.680.013     03 Cercetare aplicativa şi experimentală 5.980.319.163     50 Alte instituţii şi acţiuni pentru              cercetare ştiinţifica 233.526.7007201 ALTE ACŢIUNI 7.191.243.390        01 CHELTUIELI CURENTE 6.715.441.727        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 3.591.747.003        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 746.095.393        34 SUBVENŢII 200.000.000        38 TRANSFERURI 2.177.599.331        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 295.641.663        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 180.160.000        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 180.160.000        85 01 Rambursări de credite externe 26.050.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 154.110.000     01 Administraţie centrala vamală şi              unităţi teritoriale 1.028.649.580     05 Sistemul naţional de decoraţii 52.920.000     06 Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor              internaţionale 7.150.000     07 Protecţie civilă 294.333.473     08 Executarea silita a creanţelor bugetare 40.200.000     10 Despăgubiri civile, precum şi              cheltuieli judiciare şi extrajudiciare              derivate din acţiuni în reprezentarea              intereselor statului              potrivit dispoziţiilor legale 1.783.214.118     11 Onorarii pentru expertizele contabile              dispuse în cadrul procesului penal 5.000.000     12 Dezvoltarea şi modernizarea punctelor              de control pentru trecerea frontierei,              precum şi a celorlalte unităţi vamale 272.418.056     13 Programe de informare şi prezentare              a imaginii României 132.380.000     14 Proiect privind infrastructura urbana 76.710.000     18 Masuri active pentru combaterea şomajului 6.983.750     19 Zboruri speciale 200.000.000     20 Fondul Român de Dezvoltare Sociala 161.800.000     22 Proiecte de finanţare rurala 11.330.000     30 Suma globală pentru proiecte              şi masuri nenominalizate 2.763.070.790     50 Alte cheltuieli 355.083.6238501 TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT 13.426.645.647        01 CHELTUIELI CURENTE 13.426.645.647        38 TRANSFERURI 13.426.645.647     03 Transferuri din bugetul de stat către              bugetele locale pentru investiţii              finanţate parţial din împrumuturi externe 1.700.000.000     04 Transferuri din bugetul de stat către              bugetul asigurărilor sociale de stat 11.626.645.647     05 Transferuri din bugetul de stat către              bugetele locale din Fondul de intervenţie 100.000.0008601 ÎMPRUMUTURI 129.160.900        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 129.160.900     02 Împrumuturi pentru finalizarea              unor obiective aprobate prin              convenţii bilaterale şi acorduri              interguvernamentale 100.000.000     05 Împrumuturi acordate persoanelor              care beneficiază de statutul de              refugiat şi protecţie umanitara              condiţionată 5.837.760     11 Microcredite acordate persoanelor              fizice care desfăşoară activităţi              pe cont propriu, aducătoare de venituri,              în vederea întreţinerii materiale 23.323.1408801 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI              PUBLICE ŞI ALTE CHELTUIELI 34.801.740.000        01 CHELTUIELI CURENTE 34.801.740.000        49 DOBÂNZI 34.801.740.000     01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 11.371.000.000     02 Dobânzi, comisioane şi alte costuri              aferente datoriei publice externe 10.729.200.000     03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea              şi plasarea titlurilor de stat şi de              riscul garanţiilor date de stat, în              condiţiile legii 2.243.900.000     04 Diferenţe de curs aferente              datoriei publice externe 9.057.640.000     05 Diferenţe de curs aferente datoriei              publice interne 1.000.000.000     06 Comisioane pentru operaţiunile prin              contul curent general al Trezoreriei              Statului 400.000.0009501 FONDURI DE REZERVA 269.902.710        60 REZERVE 269.902.710     01 Fond de rezerva bugetară la              dispoziţia Guvernului 169.902.710     02 Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului 100.000.0005003 SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII              _________________________________ 15.652.527.815        01 CHELTUIELI CURENTE 11.404.668.192        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 3.758.273.063        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 7.272.578.109        38 TRANSFERURI 373.817.020        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.228.144.023        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 19.715.600        85 Rambursări de credite externe şi plăţi              de dobânzi şi comisioane la credite externe              contractate de ordonatorii de credite 19.715.600        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 19.715.6005103 AUTORITĂŢI PUBLICE 186.473.000        01 CHELTUIELI CURENTE 154.871.140        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 81.524.620        20 CELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 73.346.520        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 31.601.860     02 Autorităţi Legislative 54.000.000     05 Autorităţi executive 132.473.0005403 APĂRARE NAŢIONALĂ 1.253.249.560        01 CHELTUIELI CURENTE 819.355.789        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 114.001.228        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 705.354.561        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 433.893.771     02 Apărare naţională şi operaţiuni de              menţinere a păcii 1.253.249.5605503 ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 1.193.179.065        01 CHELTUIELI CURENTE 938.105.201        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 355.894.034        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 581.211.167        38 TRANSFERURI 1.000.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 235.358.264        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 19.715.600        85 Rambursări de credite externe şi              plăţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 19.715.600        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 19.715.600     04 Paza şi supravegherea frontierei 3.200.000     05 Jandarmerie 395.162.749     06 Siguranţa naţională 8.000.000     08 Sistemul naţional unic de apeluri              de urgenţă 538.464.000     50 Alte instituţii şi acţiuni privind              ordinea publica şi siguranţa naţională 248.352.3165703 ÎNVĂŢĂMÂNT 9.947.605.655        01 CHELTUIELI CURENTE 7.884.717.655        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 3.140.127.472        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 4.716.773.163        38 TRANSFERURI 27.817.020        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.062.888.000     04 Învăţământ liceal 1.500.000     09 Învăţământ superior 8.096.756.836     14 Internate, cămine şi cantine pentru              elevi şi studenţi 870.000.000     50 Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ 979.348.8195803 SĂNĂTATE 427.680.000        01 CHELTUIELI CURENTE 377.680.000        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 377.680.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 50.000.000     07 Centre de transfuzii sanguine 18.540.000     25 Servicii publice descentralizate 361.502.500     50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 47.637.5005903 CULTURA, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND              ACTIVITATEA SPORTIVA ŞI DE TINERET 450.888.730        01 CHELTUIELI CURENTE 318.827.730        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 5.238.320        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 163.589.410        38 TRANSFERURI 150.000.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 132.061.000     07 Case de cultura 26.123.600     20 Activitatea sportiva 400.000.000     25 Servicii publice descentralizate 21.600.000     50 Alte instituţii şi acţiuni privind              cultura, religia şi activitatea              sportiva şi de tineret 3.165.1306303 SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA ŞI LOCUINŢE 677.322.226        01 CHELTUIELI CURENTE 491.782.098        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 13.204.579        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 283.577.519        38 TRANSFERURI 195.000.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 185.540.128     50 Alte acţiuni privind dezvoltarea              publica şi locuinţe 677.322.2266703 AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA 1.008.000.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.008.000.000     15 Silvicultura 560.000.000     50 Alte unităţi şi acţiuni din domeniul              agriculturii şi silviculturii 448.000.0006903 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 426.391.677        01 CHELTUIELI CURENTE 355.350.677        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 28.381.908        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 326.968.769        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 71.041.000     02 Rezerve materiale naţionale şi de              mobilizare 301.501.411     50 Alte cheltuieli pentru acţiuni economice 124.890.2667103 CERCETARE ŞTIINŢIFICA 80.237.902        01 CHELTUIELI CURENTE 62.477.902        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.900.902        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 42.577.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 17.760.000     01 Administraţie centrala 7.926.045     02 Cercetare fundamentală 59.196.304     50 Alte instituţii şi acţiuni pentru              cercetare ştiinţifica 13.115.5537203 ALTE ACŢIUNI 1.500.000        01 CHELTUIELI CURENTE 1.500.000        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.500.000     50 Alte cheltuieli 1.500.0005014 CREDITE EXTERNE              _____________________ 47.786.408.158        01 CHELTUIELI CURENTE 27.481.911.632        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 56.289.234        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.160.934.028        34 SUBVENŢII 226.500.000        38 TRANSFERURI 26.038.188.370        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 20.280.110.026        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 24.386.5005114 AUTORITĂŢI PUBLICE 2.049.830.000        01 CHELTUIELI CURENTE 1.451.450.000        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 680.000        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 565.344.000        38 TRANSFERURI 885.426.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 598.380.000     03 Autorităţi Judecătoreşti 320.880.000     05 Autorităţi executive 1.728.950.0005414 APĂRARE NAŢIONALĂ 3.553.536.038        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.553.536.038     02 Apărare naţională şi operaţiuni de              menţinere a păcii 3.553.536.0385514 ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 6.776.152.500        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.776.152.500     01 Administraţie centrala 758.772.500     02 Politie 298.225.000     04 Paza şi supravegherea frontierei 4.108.807.500     06 Siguranţa naţională 972.090.000     50 Alte instituţii şi acţiuni privind              ordinea publica şi siguranţa naţională 638.257.5005714 ÎNVĂŢĂMÂNT 3.174.775.000        01 CHELTUIELI CURENTE 473.404.262        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 21.837.484        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 430.975.528        38 TRANSFERURI 20.591.250        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.701.370.738     03 Învăţământ primar şi gimnazial 1.909.970.000     04 Învăţământ liceal 1.264.805.0005814 SĂNĂTATE 3.446.427.500        01 CHELTUIELI CURENTE 122.500.000        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 28.600.000        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 90.700.000        38 TRANSFERURI 3.200.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.323.927.500     03 Spitale 2.986.062.750     50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 460.364.7505914 CULTURA, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND              ACTIVITATEA SPORTIVA ŞI DE TINERET 26.425.000        01 CHELTUIELI CURENTE 23.405.000        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 75.500        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 22.197.000        38 TRANSFERURI 1.132.500        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.020.000     50 Alte instituţii şi acţiuni privind              cultura, religia şi activitatea              sportiva şi de tineret 26.425.0006014 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII,              AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 224.801.250        01 CHELTUIELI CURENTE 126.651.250        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 5.096.250        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 25.292.500        38 TRANSFERURI 96.262.500        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 98.150.000     25 Servicii publice descentralizate 128.538.750     43 Susţinerea sistemului de protecţie a              drepturilor copilului 24.500.000     53 Servicii sociale 71.762.5006314 SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA ŞI LOCUINŢE 2.764.432.500        01 CHELTUIELI CURENTE 2.111.999.250        38 TRANSFERURI 2.111.999.250        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 652.433.250     08 Locuinţe 462.437.500     50 Alte acţiuni privind dezvoltarea              publica şi locuinţe 2.301.995.0006414 MEDIU ŞI APE 1.427.330.000        01 CHELTUIELI CURENTE 343.530.000        38 TRANSFERURI 343.530.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.083.800.000     02 Dezvoltare surse de apa, acumulări              şi amenajări hidrotehnice 1.427.330.0006614 INDUSTRIE 1.474.649.370        01 CHELTUIELI CURENTE 956.994.370        38 TRANSFERURI 956.994.370        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 517.655.000     01 Administraţie centrala 956.994.370     05 Electricitate şi alte forme de energie 517.655.0006714 AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA 834.650.000        01 CHELTUIELI CURENTE 834.650.000        38 TRANSFERURI 834.650.000     15 Silvicultura 290.680.000     50 Alte unităţi şi acţiuni din domeniul              agriculturii şi silviculturii 543.970.0006814 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 21.014.297.500        01 CHELTUIELI CURENTE 20.042.612.500        38 TRANSFERURI 20.042.612.500        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 971.685.000     01 Administraţie centrala 15.446.167.500     02 Aviaţie civilă 268.025.000     03 Navigaţie civilă 246.130.000     05 Drumuri şi poduri 2.835.030.000     06 Transport feroviar 1.515.285.000     07 Transport în comun 703.660.0006914 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 679.500.000        01 CHELTUIELI CURENTE 679.500.000        34 SUBVENŢII 226.500.000        38 TRANSFERURI 453.000.000     01 Administraţie centrala 226.500.000     04 Meteorologie şi hidrologie 453.000.0007214 ALTE ACŢIUNI 315.215.000        01 CHELTUIELI CURENTE 315.215.000        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 26.425.000        38 TRANSFERURI 288.790.000     07 Protecţie civilă 62.290.000     18 Masuri active pentru combaterea              şomajului 26.425.000     20 Fondul Român de Dezvoltare Sociala 226.500.0008614 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 24.386.500        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 24.386.500     13 Împrumuturi acordate de agenţiile              guvernamentale şi administrate prin              agenţii de credit 24.386.5005015 ÎMPRUMUTURI INTERNE              ___________________ 350.000.000        01 CHELTUIELI CURENTE 100.000.000        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 100.000.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 250.000.0005515 ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 350.000.000        01 CHELTUIELI CURENTE 100.000.000        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 100.000.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 250.000.000     06 Siguranţa naţională 350.000.0005030 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE              ______________________________ 47.364.887.728        01 CHELTUIELI CURENTE 44.077.695.045        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 110.852.780        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 3.759.131.756        38 TRANSFERURI 40.207.710.509        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.287.192.6835130 AUTORITĂŢI PUBLICE 2.404.579.081        01 CHELTUIELI CURENTE 1.802.317.381        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 84.552.780        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.344.347.816        38 TRANSFERURI 373.416.785        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 602.261.700     03 Autorităţi Judecătoreşti 34.459.300     04 Alte organe ale autorităţilor publice 36.907.800     05 Autorităţi executive 2.333.211.9815530 ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 1.935.747.600        01 CHELTUIELI CURENTE 258.100.000        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.500.000        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 255.600.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.677.647.600     04 Paza şi supravegherea frontierei 373.739.200     05 Jandarmerie 3.000.000     06 Siguranţa naţională 1.015.782.000     50 Alte instituţii şi acţiuni privind              ordinea publica şi siguranţa naţională 543.226.4005730 ÎNVĂŢĂMÂNT 690.988.920        01 CHELTUIELI CURENTE 690.988.920        38 TRANSFERURI 690.988.920     05 Învăţământ profesional 68.833.160     50 Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ 622.155.7605830 SĂNĂTATE 884.160.000        01 CHELTUIELI CURENTE 669.852.000        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 23.800.000        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 269.252.000        38 TRANSFERURI 376.800.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 214.308.000     25 Servicii publice descentralizate 884.160.0005930 CULTURA, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND              ACTIVITATEA SPORTIVA ŞI DE TINERET 182.627.892        01 CHELTUIELI CURENTE 182.627.892        38 TRANSFERURI 182.627.892     21 Activitatea de tineret 61.375.520     50 Alte instituţii şi acţiuni privind              cultura, religia şi activitatea              sportiva şi de tineret 121.252.3726030 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII,              AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 2.645.236.480        01 CHELTUIELI CURENTE 2.295.927.480        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.653.130.440        38 TRANSFERURI 642.797.040        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 349.309.000     01 Administraţie centrala 1.615.353.540     43 Susţinerea sistemului de protecţie a              drepturilor copilului 756.650.440     48 Programe de protecţie sociala şi              integrare socioprofesionala a              persoanelor cu handicap 273.232.5006430 MEDIU ŞI APE 1.867.841.200        01 CHELTUIELI CURENTE 1.867.841.200        38 TRANSFERURI 1.867.841.200     03 Supraveghere şi protecţie mediu,              reducerea şi controlul poluării 1.867.841.2006630 INDUSTRIE 132.500.000        01 CHELTUIELI CURENTE 132.500.000        38 TRANSFERURI 132.500.000     01 Administraţie centrala 132.500.0006730 AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA 18.623.954.920        01 CHELTUIELI CURENTE 18.623.954.920        38 TRANSFERURI 18.623.954.920     10 Alte programe pentru sprijinirea              producătorilor agricoli 18.623.954.9206830 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 11.407.362.222        01 CHELTUIELI CURENTE 11.065.702.639        38 TRANSFERURI 11.065.702.639        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 341.659.583     01 Administraţie centrala 254.405.434     03 Navigaţie civilă 214.300.000     05 Drumuri şi poduri 7.215.369.993     06 Transport feroviar 3.723.286.7956930 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 5.730.846.433        01 CHELTUIELI CURENTE 5.730.846.433        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 20.572.800        38 TRANSFERURI 5.710.273.633     01 Administraţie centrala 236.460.000     07 Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii 7.712.459     19 Susţinerea programelor de              dezvoltare regională 5.486.673.9747130 CERCETARE ŞTIINŢIFICA 540.807.480        01 CHELTUIELI CURENTE 540.807.480        38 TRANSFERURI 540.807.480     03 Cercetare aplicativa şi experimentală 540.807.4807230 ALTE ACŢIUNI 318.235.500        01 CHELTUIELI CURENTE 216.228.700        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 216.228.700        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 102.006.800     12 Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de              control pentru trecerea frontierei, precum              şi a celorlalte unităţi vamale 318.235.500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4                              SUME             defalcate din impozitul pe venit pentru                 ajutor social şi ajutor pentru              încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni            şi combustibili petrolieri, potrivit legii,                          pe anul 2005                                               - mii lei -────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Judeţul Sumacrt.────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL 6.145.446.000 1. ALBA 133.072.000 2. ARAD 107.937.000 3. ARGEŞ 176.759.000 4. BACĂU 181.636.000 5. BIHOR 157.545.000 6. BISTRIŢA - NĂSĂUD 80.036.000 7. BOTOŞANI 218.420.000 8. BRAŞOV 172.003.000 9. BRĂILA 94.714.00010. BUZĂU 224.581.00011. CARAS - SEVERIN 94.720.00012. CĂLĂRAŞI 157.055.00013. CLUJ 125.383.00014. CONSTANŢA 174.650.00015. COVASNA 62.199.00016. DÂMBOVIŢA 200.716.00017. DOLJ 330.842.00018. GALAŢI 205.165.00019. GIURGIU 80.294.00020. GORJ 129.886.00021. HARGHITA 78.142.00022. HUNEDOARA 147.926.00023. IALOMIŢA 102.323.00024. IAŞI 371.228.00025. ILFOV 72.051.00026. MARAMUREŞ 133.952.00027. MEHEDINŢI 135.084.00028. MUREŞ 176.745.00029. NEAMŢ 173.805.00030. OLT 180.848.00031. PRAHOVA 180.671.00032. SATU MARE 97.176.00033. SĂLAJ 68.434.00034. SIBIU 106.971.00035. SUCEAVA 150.183.00036. TELEORMAN 158.348.00037. TIMIŞ 93.278.00038. TULCEA 80.922.00039. VASLUI 259.168.00040. VÂLCEA 116.178.00041. VRANCEA 108.545.00042. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 45.855.000────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 5*Font 8*                                    SUME              defalcate din impozitul pe venit pentru susţinerea              sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap,              cultură şi culte şi echilibrarea bugetelor locale,                                pe anul 2005                                                                                            - mii lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                ────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                Susţinerea Cultura şi din care: Sume                                sistemului culte ─────────────────────── defalcate                                de protecţie Contribuţii Instituţii din impozitul                                a persoanelor pentru de cultura pe venit                                cu handicap personalul preluate pentruNr. neclerical de auto- echilibrarecrt. Judeţul Total rităţile                                                                          locale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   TOTAL 15.229.524.000 3.241.543.000 1.031.692.000 866.494.000 165.198.000 10.956.289.000 1 ALBA 346.389.000 89.160.000 40.999.000 35.535.000 5.464.000 216.230.000 2 ARAD 292.906.000 50.200.000 18.787.000 18.787.000 0 223.919.000 3 ARGEŞ 406.226.000 109.830.000 27.503.000 26.361.000 1.142.000 268.893.000 4 BACĂU 466.554.000 123.309.000 21.506.000 21.506.000 0 321.739.000 5 BIHOR 417.452.000 93.979.000 41.021.000 41.021.000 0 282.452.000 6 BISTRIŢA -   NĂSĂUD 274.483.000 32.270.000 13.059.000 13.059.000 0 229.154.000 7 BOTOŞANI 528.410.000 88.674.000 28.254.000 12.428.000 15.826.000 411.482.000 8 BRAŞOV 276.477.000 64.605.000 20.971.000 20.971.000 0 190.901.000 9 BRĂILA 272.632.000 50.048.000 9.078.000 9.078.000 0 213.506.00010 BUZĂU 393.956.000 63.898.000 12.137.000 12.137.000 0 317.921.00011 CARAS -   SEVERIN 398.690.000 87.174.000 25.438.000 25.438.000 0 286.078.00012 CĂLĂRAŞI 337.832.000 51.825.000 5.486.000 5.486.000 0 280.521.00013 CLUJ 322.695.000 54.632.000 37.671.000 37.671.000 0 230.392.00014 CONSTANŢA 327.503.000 94.951.000 12.768.000 12.768.000 0 219.784.00015 COVASNA 177.939.000 32.188.000 7.282.000 7.282.000 0 138.469.00016 DÂMBOVIŢA 399.885.000 101.885.000*) 23.809.000 18.642.000 5.167.000 274.191.00017 DOLJ 468.973.000 83.208.000 36.026.000 19.322.000 16.704.000 349.739.00018 GALAŢI 309.125.000 32.694.000 22.235.000 22.235.000 0 254.196.00019 GIURGIU 297.664.000 63.829.000 4.515.000 4.515.000 0 229.320.00020 GORJ 221.772.000 52.466.000 14.807.000 14.807.000 0 154.499.00021 HARGHITA 266.410.000 36.374.000 13.544.000 13.544.000 0 216.492.00022 HUNEDOARA 300.722.000 47.156.000 14.710.000 14.710.000 0 238.856.00023 IALOMIŢA 279.240.000 49.265.000 7.282.000 7.282.000 0 222.693.00024 IAŞI 480.076.000 90.272.000 33.060.000 33.060.000 0 356.744.00025 ILFOV 118.040.000 52.322.000 9.757.000 9.757.000 0 55.961.00026 MARAMUREŞ 438.366.000 82.510.000 33.934.000 33.934.000 0 321.922.00027 MEHEDINŢI 252.255.000 31.587.000 12.574.000 12.574.000 0 208.094.00028 MUREŞ 459.720.000 111.590.000 86.508.000 34.322.000 52.186.000***) 261.622.00029 NEAMŢ 570.751.000 131.200.000 44.516.000 44.516.000 0 395.035.00030 OLT 377.395.000 61.036.000 15.583.000 15.583.000 0 300.776.00031 PRAHOVA 423.135.000 132.407.000 11.408.000 11.408.000 0 279.320.00032 SATU MARE 299.999.000 68.745.000 19.904.000 19.904.000 0 211.350.00033 SĂLAJ 244.725.000 56.527.000 23.350.000 23.350.000 0 164.848.00034 SIBIU 342.675.000 117.711.000 43.357.000 25.487.000 17.870.000 181.607.00035 SUCEAVA 731.648.000 139.589.000 57.471.000 29.274.000 28.197.000 534.588.00036 TELEORMAN 366.203.000 48.534.000 14.855.000 14.855.000 0 302.814.00037 TIMIŞ 388.007.000 115.507.000 33.254.000 33.254.000 0 239.246.00038 TULCEA 259.656.000 34.415.000 12.331.000 12.331.000 0 212.910.00039 VASLUI 518.351.000 66.227.000 15.049.000 15.049.000 0 437.075.00040 VÂLCEA 350.328.000 95.137.000 24.321.000 24.321.000 0 230.870.00041 VRANCEA 378.359.000 83.068.000 11.505.000 11.505.000 0 283.786.00042 MUNICIPIUL   BUCUREŞTI 239.606.000 169.539.000 70.067.000 47.425.000 22.642.000****)Sume ce serepartizeazăîn baza unoractenormative**) 206.294.000 206.294.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------- Notă *) În baza prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/1999, aprobată prin Legea nr. 55/2000 şi a Legii nr. 298/2003, se alocă Consiliului local al comunei Gura Ocniţei suma de 5.672.000 mii lei; Notă **) În baza prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 253/2000, aprobată prin Legea nr. 163/2001 se alocă Consiliului judeţean Iaşi suma de 60.669.000 mii lei, în baza prevederilor art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002, aprobată prin Legea nr. 643/2002, se alocă Consiliului local al municipiului Iaşi suma de 72.613.000 mii lei şi Consiliului local al municipiului Suceava suma de 73.012.000 mii lei; Notă ***) Din care, 20.000.000 mii lei pentru reparaţii capitale la clădirea Teatrului Naţional Târgu Mureş; Notă ****) Din care, 5.000.000 mii lei pentru lucrări în continuare şi dotări la sediul Teatrului Masca, din Bd. Uverturii, nr. 70-72.----------NOTĂ:La stabilirea criteriilor pentru repartizarea în proporţie de 15% a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi a cotei defalcate de 17% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului, Consiliul Judeţean Iaşi va avea în vedere şi asigurarea sumelor necesare finanţării obiectivului de investiţii "Sală multifuncţională, cu anexele aferente, ca sediu pentru autorităţile administraţiei publice locale ale municipiului Paşcani."  +  Anexa 6                        CRITERIUL CAPACITATE FINANCIARĂ              de repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale                a sumelor şi cotelor defalcate din impozitul pe               venit pentru echilibrare, pe anul 2005, potrivit               art. 29 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa de Urgenţă           a Guvernului nr. 45/2003; privind finanţele publice locale    Se calculează potrivit următoarei formule:                I(j):P(j) P(u)                --------- x -----                I(u):P(u) P(j)    SDu = -------------------------- x SDj              ┌ ┐           n │ I(j):P(j) P(u)│           Σ │ --------- x -----│          u=1 │ I(u):P(u) P(j)│              └ ┘    în care:    SDu = Sume defalcate din impozitul pe venit pe unitate          administrativ-teritorială    SDj = Suma defalcată din impozitul pe venit repartizată pe total         judeţ potrivit acestui criteriu    I(j) = impozitul pe venit, la nivelul judeţului    P(j) = populaţia judeţului    I(u) = impozitul pe venit cuvenit unităţii administrativ-teritoriale    P(u) = populaţia unităţii administrativ-teritoriale    NOTĂ:    Aceeaşi formulă se utilizează şi pentru repartizarea sumelor rezultate din cota defalcată de 17% care se repartizează pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, înlocuindu-se SDu şi SDj cu:    SCDu = Sumă din cota defalcată din impozitul pe venit pe unitate           administrativ-teritorială    SCDj = Sumă din cota defalcată din impozitul pe venit la nivelul           judeţului după deducerea sumei cuvenite bugetului           propriu al judeţului  +  Anexa 7                                     SUME                 defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru                    subvenţionarea energiei termice livrată                           populaţiei pe anul 2005                                      - mii lei -──────────────────────────────────────────────────Nr. Judeţul Sumacrt.──────────────────────────────────────────────────TOTAL 4.975.073.000 1. ALBA 10.230.000 2. ARAD 121.076.000 3. ARGEŞ 236.776.000 4. BACĂU 234.855.000 5. BIHOR 251.317.000 6. BISTRIŢA - NĂSĂUD 24.409.000 7. BOTOŞANI 208.937.000 8. BRAŞOV 149.441.000 9. BRĂILA 60.821.00010. BUZĂU 130.387.00011. CARAS - SEVERIN 41.240.00012. CĂLĂRAŞI 32.642.00013. CLUJ 79.456.00014. CONSTANŢA 302.156.00015. COVASNA 12.425.00016. DÂMBOVIŢA 51.908.00017. DOLJ 154.896.00018. GALAŢI 121.710.00019. GIURGIU 47.444.00020. GORJ 22.191.00021. HARGHITA 65.664.00022. HUNEDOARA 80.715.00023. IALOMIŢA 13.371.00024. IAŞI 91.592.00025. ILFOV 2.411.00026. MARAMUREŞ 1.179.00027. MEHEDINŢI 59.696.00028. MUREŞ 22.190.00029. NEAMŢ 38.774.00030. OLT 37.378.00031. PRAHOVA 158.515.00032. SATU MARE 033. SĂLAJ 24.515.00034. SIBIU 26.789.00035. SUCEAVA 272.090.00036. TELEORMAN 74.395.00037. TIMIŞ 328.242.00038. TULCEA 82.709.00039. VASLUI 55.793.00040. VÂLCEA 68.907.00041. VRANCEA 82.403.00042. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1.093.428.000──────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 8                                  SUME             defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru                finanţarea cheltuielilor instituţiilor de             învăţământ preuniversitar de stat, susţinerea             sistemului de protecţie a copilului, creşelor             şi centrelor judeţene şi locale de consultanţă                        agricolă, pe anul 2005                                                                  - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               Total sume din care, pentru:               defalcate ────────────────────────────────────────────────Nr. din taxa pe Învăţământul Susţinerea Creşe Centrecrt. Judeţul valoarea preuniversitar sistemului judeţene şi               adăugată de stat de protecţie locale de                                            a copilului consultanţă                                                                     agricolă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   TOTAL 49.675.974.600 45.602.874.600 3.607.100.000 262.300.000 203.700.000 1 ALBA 1.003.184.000 922.437.000 73.694.000 1.340.000 5.713.000 2 ARAD 1.022.919.000 915.933.000 99.544.000 2.288.000 5.154.000 3 ARGEŞ 1.562.238.000 1.457.467.000 89.077.000 8.320.000 7.374.000 4 BACĂU 1.660.374.000 1.541.620.000 104.338.000 9.266.000 5.150.000 5 BIHOR 1.491.258.000 1.371.921.000 106.407.000 7.126.000 5.804.000 6 BISTRIŢA-   NĂSĂUD 890.713.000 805.396.000 74.118.000 6.388.000 4.811.000 7 BOTOŞANI 1.089.927.000 1.001.985.000 81.465.000 1.819.000 4.658.000 8 BRAŞOV 1.286.944.000 1.186.003.000 93.903.000 3.710.000 3.328.000 9 BRĂILA 845.871.000 749.306.000 88.436.000 4.518.000 3.611.00010 BUZĂU 1.173.573.000 1.054.782.000 109.890.000 3.545.000 5.356.00011 CARAS -   SEVERIN 773.093.000 711.538.000 53.338.000 2.762.000 5.455.00012 CĂLĂRAŞI 644.738.000 582.800.000 54.828.000 2.013.000 5.097.00013 CLUJ 1.619.045.000 1.500.980.000 100.348.000 12.676.000 5.041.00014 CONSTANŢA 1.493.541.000 1.381.159.000 94.953.000 11.603.000 5.826.00015 COVASNA 611.460.000 561.618.000 44.851.000 1.614.000 3.377.00016 DÂMBOVIŢA 1.191.636.000 1.105.505.000 76.217.000 3.573.000 6.341.00017 DOLJ 1.619.628.000 1.504.081.000 102.002.000 7.637.000 5.908.00018 GALAŢI 1.309.135.000 1.193.950.000 106.043.000 5.019.000 4.123.00019 GIURGIU 478.036.000 441.036.000 31.739.000 990.000 4.271.00020 GORJ 952.581.000 890.447.000 53.503.000 4.802.000 3.829.00021 HARGHITA 931.939.000 870.211.000 55.900.000 2.484.000 3.344.00022 HUNEDOARA 1.132.268.000 1.036.626.000 87.144.000 5.268.000 3.230.00023 IALOMIŢA 593.451.000 535.838.000 52.243.000 1.516.000 3.854.00024 IAŞI 2.069.616.000 1.826.367.000 221.179.000 15.400.000 6.670.00025 ILFOV 481.405.000 427.521.000 48.913.000 278.000 4.693.00026 MARAMUREŞ 1.303.026,000 1.204.292.000 81.521.000 12.663.000 4.550.00027 MEHEDINŢI 722.180.000 660.032.000 55.852.000 1.906.000 4.390.0002 MUREŞ 1.430.784.000 1.329.037.000 92.250.000 3.791.000 5.706.00029 NEAMŢ 1.332.420.000 1.226.510.000 90.287.000 10.039.000 5.584.00030 OLT 1.120.196.000 1.029.131.000 80.626.000 4.198.000 6.241.00031 PRAHOVA 1.641.833.000 1.521.496.000 108.684.000 6.360.000 5.293.00032 SATU MARE 986.683.000 899.238.000 78.997.000 3.439.000 5.009.00033 SĂLAJ 703.128.000 655.383.000 41.649.000 1.387.000 4.709.00034 SIBIU 1.026.091.000 955.637.000 59.345.000 6.655.000 4.454.00035 SUCEAVA 1.748.546.000 1.624.278.000 113.693.000 4.814.000 5.761.00036 TELEORMAN 945.113.000 849.261.000 87.287.000 2.969.000 5.596.00037 TIMIŞ 1.531.606.000 1.392.232.000 126.551.000 7.762.000 5.061.00038 TULCEA 590.247.000 534.692.000 48.735.000 3.252.000 3.568.00039 VASLUI 1.110.511.000 1.013.488.000 90.396.000 2.107.000 4.520.00040 VÂLCEA 1.080.077.000 960.174.000 106.569.000 9.200.000 4.134.00041 VRANCEA 857.412.000 772.422.000 76.366.000 3.656.000 4.968.00042 MUNICIPIUL   BUCUREŞTI 3.617.548.600 3.399.044.600 164.219.000 52.147.000 2.138.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 8a                                     SUME                defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru                  finanţarea cheltuielilor instituţiilor de                învăţământ preuniversitar de stat, pe anul 2005                                                                  - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                     Total sume din care, pentru:                     defalcate ───────────────────────────────────────────Nr. din taxa pe Bugetul propriu al judeţului Bugetelecrt. Judeţul valoarea din care, pentru: locale ale                      adăugată ──────────────────────────── comunelor,                                    Învătământ Produse oraşelor şi                                     special lactate municipiilor                                                      şi de                                                   panificaţie───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   TOTAL 45.602.874.600 1.976.000.000 2.365.849.000 41.261.025.600 1 ALBA 922.437.000 29.335.000 44.664.000 848.438.000 2 ARAD 915.933.000 58.326.000 49.745.000 807.862.000 3 ARGEŞ 1.457.467.000 29.030.000 72.884.000 1.355.553.000 4 BACĂU 1.541.620.000 30.304.000 90.961.000 1.420.355.000 5 BIHOR 1.371.921.000 105.940.000 69.271.000 1.196.710.000 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 805.396.000 70.158.000 43.481.000 691.757.000 7 BOTOŞANI 1.001.985.000 33.226.000 62.546.000 906.213.000 8 BRAŞOV 1.186.003.000 58.425.000 55.116.000 1.072.462.000 9 BRĂILA 749.306.000 30.122.000 37.925.000 681.259.00010 BUZĂU 1.054.782.000 47.156.000 58.079.000 949.547.00011 CARAS-SEVERIN 711.538.000 56.710.000 37.416.000 617.412.00012 CĂLĂRAŞI 582.800.000 0 37.560.000 545.240.00013 CLUJ 1.500.980.000 111.612.000 60.085.000 1.329.283.00014 CONSTANŢA 1.381.159.000 41.728.000 74.009.000 1.265.422.00015 COVASNA 561.618.000 14.993.000 28.139.000 518.486.00016 DÂMBOVIŢA 1.105.505.000 22.100.000 64.148.000 1.019.257.00017 DOLJ 1.504.081.000 54.382.000 79.856.000 1.369.843.00018 GALAŢI 1.193.950.000 51.064.000 69.541.000 1.073.345.00019 GIURGIU 441.036.000 2.832.000 32.650.000 405.554.00020 GORJ 890.447.000 16.552.000 50.021.000 823.874.00021 HARGHITA 870.211.000 14.574.000 39.693.000 815.944.00022 HUNEDOARA 1.036.626.000 35.360.000 49.998.000 951.268.00023 IALOMIŢA 535.838.000 12.450.000 32.103.000 491.285.00024 IAŞI 1.826.367.000 86.174.000 99.869.000 1.640.324.00025 ILFOV 427.521.000 29.273.000 28.337.000 369.911.00026 MARAMUREŞ 1.204.292.000 58.147.000 63.343.000 1.082.802.00027 MEHEDINŢI 660.032.000 12.360.000 38.532.000 609.140.00028 MUREŞ 1.329.037.000 37.326.000 68.340.000 1.223.371.00029 NEAMŢ 1.226.510.000 63.328.000 65.816.000 1.097.366.00030 OLT 1.029.131.000 23.375.000 56.727.000 949.029.00031 PRAHOVA 1.521.496.000 43.500.000 84.855.000 1.393.141.00032 SATU MARE 899.238.000 35.215.000 45.131.000 818.892.00033 SĂLAJ 655.383.000 19.578.000 31.601.000 604.204.00034 SIBIU 955.637.000 53.405.000 48.198.000 854.034.00035 SUCEAVA 1.624.278.000 121.518.000 100.315.000 1.402.445.00036 TELEORMAN 849.261.000 16.949.000 48.209.000 784.103.00037 TIMIŞ 1.392.232.000 105.387.000 64.988.000 1.221.857.00038 TULCEA 534.692.000 11.402.000 29.358.000 493.932.00039 VASLUI 1.013.488.000 39.772.000 64.588.000 909.128.00040 VÂLCEA 960.174.000 18.808.000 47.044.000 894.322.00041 VRANCEA 772.422.000 21.776.000 44.369.000 706.277.00042 MUNICIPIUL   BUCUREŞTI 3.399.044.600 252.328.000 96.338.000 3.050.378.600───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 8b                                     SUME                defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru                  finanţarea cheltuielilor instituţiilor de                învăţământ preuniversitar de stat din bugetele                locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor,                                 pe anul 2005                                                       - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────                     Total sume din care, pentru:                     defalcate ───────────────────────────────Nr. din taxa pe Finanţarea Burse pentrucrt. Judeţul valoarea cheltuielilor elevi şi                      adăugată de personal obiecte de                                                       inventar──────────────────────────────────────────────────────────────────  TOTAL 41.261.025.600 40.947.025.600 314.000.000 1 ALBA 848.438.000 842.900.000 5.538.000 2 ARAD 807.862.000 801.622.000 6.240.000 3 ARGEŞ 1.355.553.000 1.346.029.000 9.524.000 4 BACĂU 1.420.355.000 1.408.917.000 11.438.000 5 BIHOR 1.196.710.000 1.187.524.000 9.186.000 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 691.757.000 686.731.000 5.026.000 7 BOTOŞANI 906.213.000 899.218.000 6.995.000 8 BRAŞOV 1.072.462.000 1.063.736.000 8.726.000 9 BRĂILA 681.259.000 676.126.000 5.133.00010 BUZĂU 949.547.000 942.611.000 6.936.00011 CARAS-SEVERIN 617.412.000 612.616.000 4.796.00012 CĂLĂRAŞI 545.240.000 540.644.000 4.596.00013 CLUJ 1.329.283.000 1.319.967.000 9.316.00014 CONSTANŢA 1.265.422.000 1.254.690.000 10.732.00015 COVASNA 518.486.000 515.195.000 3.291.00016 DÂMBOVIŢA 1.019.257.000 1.011.329.000 7.928.00017 DOLJ 1.369.843.000 1.359.623.000 10.220.00018 GALAŢI 1.073.345.000 1.063.993.000 9.352.00019 GIURGIU 405.554.000 402.020.000 3.534.00020 GORJ 823.874.000 817.656.000 6.218.00021 HARGHITA 815.944.000 811.202.000 4.742.00022 HUNEDOARA 951.268.000 943.734.000 7.534.00023 IALOMIŢA 491.285.000 487.042.000 4.243.00024 IAŞI 1.640.324.000 1.627.686.000 12.638.00025 ILFOV 369.911.000 366.564.000 3.347.00026 MARAMUREŞ 1.082.802.000 1.074.355.000 8.447.00027 MEHEDINŢI 609.140.000 604.398.000 4.742.00028 MUREŞ 1.223.371.000 1.215.295.000 8.076.00029 NEAMŢ 1.097.366.000 1.088.817.000 8.549.00030 OLT 949.029.000 941.989.000 7.040.00031 PRAHOVA 1.393.141.000 1.382.098.000 11.043.00032 SATU MARE 818.892.000 813.186.000 5.706.00033 SĂLAJ 604.204.000 600.362.000 3.842.00034 SIBIU 854.034.000 847.640.000 6.394.00035 SUCEAVA 1.402.445.000 1.391.720.000 10.725.00036 TELEORMAN 784.103.000 778.553.000 5.550.00037 TIMIŞ 1.221.857.000 1.212.390.000 9.467.00038 TULCEA 493.932.000 490.274.000 3.658.00039 VASLUI 909.128.000 903.030.000 6.098.00040 VÂLCEA 894.322.000 887.010.000 7.312.00041 VRANCEA 706.277.000 700.820.000 5.457.00042 MUNICIPIUL   BUCUREŞTI 3.050.378.600 3.025.713.600 24.665.000──────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 9                                    SUME                    defalcate din taxa pe valoarea adăugată                     pentru drumurile judeţene şi comunale,                                 pe anul 2005                         - mii lei -─────────────────────────────────────Nr. Judeţul Sumacrt.─────────────────────────────────────    TOTAL 2.300.000.000 1. ALBA 78.050.000 2. ARAD 65.879.000 3. ARGEŞ 86.954.000 4. BACĂU 72.629.000 5. BIHOR 79.989.000 6. BISTRIŢA - NĂSĂUD 42.902.000 7. BOTOŞANI 61.069.000 8. BRAŞOV 39.348.000 9. BRĂILA 35.112.00010. BUZĂU 83.435.00011. CARAŞ - SEVERIN 49.688.00012. CĂLĂRAŞI 28.470.00013. CLUJ 82.430.00014. CONSTANŢA 66.131.00015. COVASNA 23.408.00016. DÂMBOVIŢA 50.801.00017. DOLJ 63.797.00018. GALAŢI 44.554.00019. GIURGIU 29.332.00020. GORJ 63.007.00021. HARGHITA 44.195.00022. HUNEDOARA 97.796.00023. IALOMIŢA 28.829.00024. IAŞI 73.167.00025. ILFOV 23.444.00026. MARAMUREŞ 45.451.00027. MEHEDINŢI 53.242.00028. MUREŞ 56.832.00029. NEAMŢ 50.549.00030. OLT 62.433.00031. PRAHOVA 68.357.00032. SATU MARE 48.539.00033. SĂLAJ 46.816.00034. SIBIU 48.180.00035. SUCEAVA 66.418.00036. TELEORMAN 41.897.00037. TIMIŞ 85.015.00038. TULCEA 31.881.00039. VASLUI 63.259.00040. VÂLCEA 60.207.00041. VRANCEA 56.508.000─────────────────────────────────────  +  Anexa 10                            NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI                     finanţat pentru personalul neclerical                         angajat în unităţile de cult,                                  pe anul 2005────────────────────────────────────Nr. Judeţul Număr decrt. posturi────────────────────────────────────     TOTAL 17.849 1 ALBA 732 2 ARAD 387 3 ARGEŞ 543 4 BACĂU 443 5 BIHOR 845 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 269 7 BOTOŞANI 256 8 BRAŞOV 432 9 BRĂILA 18710 BUZĂU 25011 CARAS-SEVERIN 52412 CĂLĂRAŞI 11313 CLUJ 77614 CONSTANŢA 26315 COVASNA 15016 DÂMBOVIŢA 38417 DOLJ 39818 GALAŢI 45819 GIURGIU 9320 GORJ 30521 HARGHITA 27922 HUNEDOARA 30323 IALOMIŢA 15024 IAŞI 68125 ILFOV 20126 MARAMUREŞ 69927 MEHEDINŢI 25928 MUREŞ 70729 NEAMŢ 91730 OLT 32131 PRAHOVA 23532 SATU MARE 41033 SĂLAJ 48134 SIBIU 52535 SUCEAVA 60336 TELEORMAN 30637 TIMIŞ 68538 TULCEA 25439 VASLUI 31040 VÂLCEA 50141 VRANCEA 23742 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 977───────────────────────────────────  +  Anexa 11                   CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI                    care se prevăd în bugetele locale                              pe anul 2005───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr Denumirea veniturilor şi cheltuielilorcrt.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                             CAPITOLUL I    Veniturile şi cheltuielile care se prevăd în bugetele proprii ale judeţelor                            A. Venituri                   (impozite, taxe şi alte venituri)  1. Impozitul pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de     sub autoritatea consiliilor judeţene  2. Impozite şi taxe de la populaţie:     a) Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice  3. Alte impozite directe:     a) Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice     b) Alte încasări din impozite directe  4. Alte impozite indirecte:     a) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de        funcţionare  5. Varsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea     consiliilor judeţene  6. Varsăminte de la instituţiile publice:     a) Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a        dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii        publice de protecţie a plantelor     b) Alte venituri de la instituţiile publice  7. Diverse venituri:     a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată,        imputaţii şi despăgubiri     b) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate, potrivit        dispoziţiilor legale     c) Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară locală a        anilor precedenţi     d) Venituri din concesiuni şi închirieri     e) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii     f) Venituri din dividende     g) Încasări din alte surse  8. Venituri din valorificarea unor bunuri:     a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice     b) Venituri din privatizare     c) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat  9. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:     a) Cote defalcate din impozitul pe venit     b) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru susţinerea sistemului        de protecţie a persoanelor cu handicap, cultură şi culte şi        echilibrarea bugetelor locale     c) Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea        bugetelor locale  10. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale:     a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru instituţiile        de învăţământ preuniversitar de stat, creşe, centre judeţene şi        locale de consultanţă agricolă, precum şi pentru susţinerea sistemului        de protecţie a copilului     b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea        energiei termice livrate populaţiei     c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile        judeţene şi comunale     d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea,        modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere        şi distribuţie a energiei termice  11. Subvenţii primite din bugetul de stat:     a) Subvenţii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea        centralelor termice şi electrice de termoficare     b) Subvenţii primite de bugetele locale pentru investiţii finanţate        parţial din împrumuturi externe     c) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea drepturilor        acordate persoanelor cu handicap     d) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea elaborării        şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a        regulamentelor locale de urbanism     e) Subvenţii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de        interes local     f) Subvenţii primite de bugetele locale din Fondul de intervenţie     g) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea Programului        de pietruire a drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor     h) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea acţiunilor        privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu        destinaţie de locuinţă     i) Subvenţii primite de bugetele locale pentru lucrările de cadastru        imobiliar  12. Subvenţii primite de la alte bugete:     a) Subvenţii primite de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru       finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă     b) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de        asistentă socială pentru persoanele cu handicap  13. Donaţii şi sponsorizări                                 B. Cheltuieli   1. Autorităţi executive   2. Învăţământ:      a) Învăţământ preşcolar*)      b) Învăţământ primar şi gimnazial*)      c) Învăţământ special   3. Sănătate:      a) Spitale      b) Alte instituţii şi acţiuni sanitare   4. Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret:      a) Biblioteci publice judeţene      b) Muzee      c) Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte      d) Scoli populare de arta şi meserii      e) Centre pentru conservare şi promovare a culturii tradiţionale      f) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice      g) Centre culturale      h) Culte religioase      i) Activitatea sportiva      j) Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea        sportiva şi de tineret   5. Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii:      a) Centre de îngrijire şi asistenţă      b) Centre-pilot de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap      c) Centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap      d) Centre de integrare prin terapie ocupaţională      e) Centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică      f) Asistenţă socială în caz de invalidităţi      g) Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului      h) Unităţi de asistenţă medico-sociale      i) Servicii publice de asistenţă socială şi protecţia copilului      j) Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi cu        handicap grav      k) Centre de zi pentru asistenţă socială şi protecţia copilului      l) Centre de intervenţie timpurie      m) Locuinţe protejate de tip familial      n) Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii,        ajutoare şi indemnizaţii   6. Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe:      a) Alimentări cu apă şi staţii de pompare      b) Reţele, centrale şi puncte termice      c) Amenajări hidrotehnice de interes local, în intravilan      d) Alte acţiuni privind servicii, dezvoltare publică şi locuinţe   7. Mediu şi ape:      a) Colectoare şi staţii de epurare pentru ape uzate   8. Agricultură şi silvicultură:      a) Combaterea dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii        publice de protecţie a plantelor      b) Centre judeţene şi locale de consultanţă agricolă   9. Transporturi şi comunicaţii:      a) Aviaţie civilă      b) Drumuri şi poduri      c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor  10. Alte acţiuni economice:      a) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri      b) Susţinerea programelor de dezvoltare regională  11. Alte acţiuni:      a) Centre militare      b) Servicii de urgenţă      c) Alte cheltuieli  12. Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi      comisioanelor aferente:      a) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi      comisioanelor aferente contractate/garantate de stat      b) Rambursări de credite externe, plăţi de dobânzi şi comisioane la      credite externe contractate de stat  13. Transferuri către alte bugete:      a) Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea      centrelor de zi pentru protecţia copilului  14. Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli:      a) Dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice      locale interne      b) Dobânzi comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice      locale externe      c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de      valoare şi riscul garanţiilor acordate de autorităţile locale,      în condiţiile legii      d) Diferenţe de curs aferente datoriei publice locale externe      e) Dobânda datorată trezoreriei statului în cadrul planului de      redresare  15. Rambursări împrumuturi acordate:      a) Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului      b) Rambursarea împrumuturilor interne pentru investiţii      c) Rambursarea împrumuturilor externe pentru investiţii  16. Fondul de rezervă bugetară:      a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliilor judeţene                                 CAPITOLUL II           Veniturile şi cheltuielile care se prevăd în bugetele        proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor           municipiului Bucureşti şi al Municipiului Bucureşti                                A. Venituri                   (impozite, taxe şi alte venituri)   1. Impozitul pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale      de sub autoritatea consiliilor locale   2. Impozite şi taxe de la populaţie:      a) Impozitul pe clădiri de la persoane fizice      b) Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice      c) Impozitul pe terenuri de la persoane fizice      d) Alte impozite şi taxe de la populaţie   3. Taxa pe teren   4. Impozitul pe clădiri şi terenuri de la persoane juridice:      a) Impozitul pe clădiri de la persoane juridice      b) Impozitul pe terenuri de la persoane juridice   5. Alte impozite directe:      a) Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice      b) Impozit pe terenul din extravilan      c) Alte încasări din impozite directe   6. Impozitul pe spectacole   7. Alte impozite indirecte:      a) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii      de funcţionare      b) Taxe judiciare de timbru      c) Taxe de timbru pentru activitatea notarială      d) Taxe extrajudiciare de timbru      e) Alte încasări din impozite indirecte   8. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub      autoritatea consiliilor locale   9. Vărsăminte de la instituţiile publice:      a) Alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice      b) Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a      dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii publice      de protecţie a plantelor**)      c) Contribuţia lunară a părinţilor sau susţinătorilor legali pentru      întreţinerea copiilor în creşe      d) Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi      activităţilor autofinanţate      e) Contribuţii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor      cantinelor de ajutor social      f) Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură      g) Venituri din prestări servicii      h) Alte venituri de la instituţiile publice  10. Diverse venituri:      a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii      şi despăgubiri      b) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate, potrivit      dispoziţiilor legale      c) Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară locală a anilor      precedenţi      d) Venituri din concesiuni şi închirieri      e) Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a      declaraţiei de impozite şi taxe      f) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii      g) Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor      fostelor cooperative agricole de producţie      h) Venituri din dividende      i) Încasări din alte surse  11. Venituri din valorificarea unor bunuri:      a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice      b) Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului      c) Venituri din privatizare      d) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat  12. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:      a) Cote defalcate din impozitul pe venit      b) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru susţinerea sistemului      de protecţie a persoanelor cu handicap, cultură şi culte şi      echilibrarea bugetelor locale      c) Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor      locale      d) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru ajutor social şi      ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili      petrolieri      13. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:      a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru instituţiile      de învăţământ preuniversitar de stat, creşe, centre judeţene şi locale      de consultantă agricolă, precum şi pentru susţinerea sistemului de      protecţie a copilului      b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea      energiei termice livrate populaţiei      c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile      judeţene şi comunale      d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea,      modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi      distribuţie a energiei termice      14. Subvenţii primite din bugetul de stat:      a) Subvenţii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea      centralelor termice şi electrice de termoficare      b) Subvenţii primite de bugetele locale pentru investiţii finanţate      parţial din împrumuturi externe      c) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea lucrărilor      aferente străzilor care se vor amenaja în perimetrele destinate      construcţiilor de cvartale de locuinţe noi, construite în      localităţile rurale şi urbane      d) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea elaborării      şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a      regulamentelor locale de urbanism      e) Subvenţii primite de bugetele locale din Fondul de intervenţie      f) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea Programului      de pietruire a drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor      g) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea acţiunilor      privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu      destinaţie de locuinţă      h) Subvenţii primite de bugetele locale pentru lucrările de cadastru      imobiliar  15. Subvenţii primite de la alte bugete:      a) Subvenţii primite de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru      finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă      b) Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru      finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului      c) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile      de asistentă socială pentru persoanele cu handicap***)  16. Donaţii şi sponsorizări                     B. Cheltuieli   1. Autorităţi executive   2. Învăţământ:      a) Învăţământ preşcolar      b) Învăţământ primar şi gimnazial      c) Învăţământ liceal      d) Învăţământ profesional      e) Învăţământ postliceal      f) Învăţământ special ***)      g) Internate, cămine şi cantine pentru elevi (alocaţii de la      bugetele locale în completarea veniturilor proprii)   3. Sănătate:      a) Spitale      b) Creşe      c) Alte instituţii şi acţiuni sanitare   4. Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret:      a) Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale      b) Muzee      c) Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte      d) Şcoli populare de artă şi meserii*)      e) Case de cultură      f) Cămine culturale      g) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice      h) Centre culturale      i) Culte religioase      j) Activitatea sportivă      k) Activitatea de tineret      l) Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea      sportivă şi de tineret   5. Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii:      a) Centre de îngrijire şi asistenţă***)      b) Centre-pilot de recuperare şi reabilitare pentru minori      cu handicap***)      c) Centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap***)      d) Centre de integrare prin terapie ocupaţională***)      e) Centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică***)      f) Cantine de ajutor social      g) Ajutor social      h) Asistentă socială în caz de invalidităţi***)      i) Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului***)      j) Unităţi de asistenţă medico-sociale      k) Servicii publice de asistenţă socială şi protecţia copilului***)      l) Cămine pentru persoane vârstnice      m) Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi cu      handicap grav      n) Centre de zi pentru asistenţă socială şi protecţia copilului      o) Centre de intervenţie timpurie***)      p) Locuinţe protejate de tip familial***)      r) Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare      şi indemnizaţii   6. Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe:      a) Iluminat      b) Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive      şi de agrement      c) Locuinţe      d) Alimentări cu apă şi staţii de pompare      e) Reţele, centrale şi puncte termice      f) Amenajări hidrotehnice de interes local, în intravilan      g) Introducere de gaze naturale în localităţi      h) Electrificări rurale      i) Alte acţiuni privind servicii, dezvoltare publică şi locuinţe   7. Mediu şi ape:      a) Salubritate      b) Canalizare      c) Colectoare şi staţii de epurare pentru ape uzate   8. Agricultură şi silvicultură:      a) Combaterea dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii      publice de protecţie a plantelor**)      b) Centre judeţene şi locale de consultanţă agricolă   9. Transporturi şi comunicaţii:      a) Drumuri şi poduri      b) Transportul în comun      c) Străzi      d) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor  10. Alte acţiuni economice:      a) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri      b) Susţinerea programelor de dezvoltare regională      c) Alte cheltuieli pentru acţiuni economice  11. Alte acţiuni:      a) Centre militare      b) Servicii de urgentă      c) Fondul Român de Dezvoltare Socială      d) Alte cheltuieli  12. Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi      comisioanelor aferente:      a) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe dobânzilor şi      comisioanelor aferente contractate/garantate de stat      b) Rambursări de credite externe, plăţi de dobânzi şi comisioane      la credite externe contractate de stat  13. Transferuri către alte bugete:      a) Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă      socială pentru persoanele cu handicap  14. Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli:      a) Dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice      locale interne      b) Dobânzi comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice      locale externe      c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de      valoare şi riscul garanţiilor acordate de autorităţile locale, în      condiţiile legii      d) Diferenţe de curs aferente datoriei publice locale externe      e) Dobânda datorată trezoreriei statului în cadrul planului de redresare  15. Rambursări împrumuturi acordate:      a) Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului      b) Rambursarea împrumuturilor interne pentru investiţii      c) Rambursarea împrumuturilor externe pentru investiţii  16. Fondul de rezervă bugetară:      a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliilor locale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------      *)Pentru învăţământul preşcolar şi primar, conform Ordonanţei de      urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate      şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de      stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu      program normal de 4 ore, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2003      şi modificată prin Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 70/2003.      **) Pentru bugetul Municipiului Bucureşti      ***) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti----------  +  Anexa 12  +  Anexa 12/01    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE        BUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE                                    SINTEZA      fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anul 2005                                                                 - mii lei -────┬──┬──┬──┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐Capi│S │Ti│A │ │ │tol │u │t │li│ Denumire indicator │ Program │    │b │lu│ne│ │ 2005 │    │ca│/ │at│ │ │    │pi│Ar│ │ │ │    │to│ti│ │ │ │    │l │co│ │ │ │    │ │l │ │ │ │────┴──┴──┴──┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤       A │ B │ 1 │─────────────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘5000 TOTAL GENERAL              ────────────── 76.249.128.202        01 CHELTUIELI CURENTE 76.033.128.202        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 748.678.188        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 75.284.450.014        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.000.0005016 CHELTUIELI- TOTAL              ────────────── 76.243.899.202        01 CHELTUIELI CURENTE 76.027.899.202        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 748.678.188        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 75.279.221.014        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.000.0005030 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE              ────────────── 5.229.000        01 CHELTUIELI CURENTE 5.229.000        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 5.229.000  +  Anexa 12/02    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE                                    SINTEZA          bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitole                                  pe anul 2005             (sumele alocate din bugetul fondului naţional unic de                         asigurări sociale de sănătate)                                                                 - mii lei -────┬──┬──┬──┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐Capi│S │Ti│A │ │ │tol │u │t │li│ Denumire indicator │ Program │    │b │lu│ne│ │ 2005 │    │ca│/ │at│ │ │    │pi│Ar│ │ │ │    │to│ti│ │ │ │    │l │co│ │ │ │    │ │l │ │ │ │────┴──┴──┴──┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤       A │ B │ 1 │─────────────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘5016 CHELTUIELI- TOTAL              ──────────── 76.243.899.202        01 CHELTUIELI CURENTE 76.027.899.202        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 748.678.188        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 75.279.221.014        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.000.0005700 16 Partea a III-a CHELTUIELI              SOCIAL-CULTURALE 74.981.453.8006216 SERVICII MEDICALE ŞI              MEDICAMENTE 74.981.453.800        01 CHELTUIELI CURENTE 74.981.453.800        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 74.981.453.800     01 Asistenţa medicala primara 4.440.075.000     02 Asistenţa medicala ambulatorie              (de specialitate) pentru specialităţi              clinice 2.690.000.000     03 Asistenţa medicala ambulatorie              stomatologică 655.742.000     04 Asistenţa medicala ambulatorie pentru              specialităţi paraclinice 2.139.590.000     05 Medicamente şi materiale specifice              utilizate în spital şi ambulatoriu              pentru unele boli cronice şi specialităţi              clinice, pe baza de programe 8.001.648.000     06 Dispozitive medicale destinate corectării              şi recuperării deficientelor organice              sau funcţionale ori corectării unor              deficiente fizice 347.372.000     07 Medicamente cu şi fără contribuţie              personală în tratamentul ambulatoriu 12.000.000.000     08 Servicii medicale spitaliceşti 34.846.140.000     09 Servicii de urgenţă prespitaliceşti              şi alte tipuri de transport medical 2.118.406.000     10 Servicii de recuperare - reabilitare              a sănătăţii 808.433.000     11 Medicamente utilizate în tratamentul              în spital 6.902.860.000     12 Servicii şi îngrijiri medicale              la domiciliu 31.187.8007100 16 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 1.262.445.402        01 CHELTUIELI CURENTE 1.046.445.402        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 748.678.188        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 297.767.214        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.000.0007316 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A              FONDULUI 1.262.445.402        01 CHELTUIELI CURENTE 1.046.445.402        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 748.678.188        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 297.767.214        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.000.000     01 Administraţie centrala 252.489.080     25 Servicii publice descentralizate 1.009.956.3229500 16 Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA 747.123.2249516 FONDURI DE REZERVA 747.123.224        60 REZERVE 747.123.224     06 Fondul de rezerva al Casei Naţionale de              Asigurări de Sănătate 747.123.224  +  Anexa 12/03    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE                                    SINTEZA          bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitole                                  pe anul 2005              (sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)                                                                 - mii lei -────┬──┬──┬──┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐Capi│S │Ti│A │ │ │tol │u │t │li│ Denumire indicator │ Program │    │b │lu│ne│ │ 2005 │    │ca│/ │at│ │ │    │pi│Ar│ │ │ │    │to│ti│ │ │ │    │l │co│ │ │ │    │ │l │ │ │ │────┴──┴──┴──┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤       A │ B │ 1 │─────────────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘5030 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE              ──────────── 5.229.000        01 CHELTUIELI CURENTE 5.229.000        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 5.229.0007330 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A              FONDULUI 5.229.000        01 CHELTUIELI CURENTE 5.229.000        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 5.229.000     01 Administraţie centrală 5.229.000  +  Anexa 12/04    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI    DE SĂNĂTATE                                    BUGETUL            fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate                                  pe anul 2005                                                                 - mii lei -────┬──┬──┬──┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐Capi│S │Ti│A │ │ │tol │u │t │li│ Denumire indicator │ Program │    │b │lu│ne│ │ 2005 │    │ca│/ │at│ │ │    │pi│Ar│ │ │ │    │to│ti│ │ │ │    │l │co│ │ │ │    │ │l │ │ │ │────┴──┴──┴──┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤       A │ B │ 1 │─────────────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘0001 16 VENITURI - TOTAL 76.991.022.4260002 I. VENITURI CURENTE 73.851.991.6260003 A. VENITURI FISCALE 71.662.100.0000004 A1. IMPOZITE DIRECTE 71.662.100.0001216 CONTRIBUŢII LA FONDUL NAŢIONAL              UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE              SĂNĂTATE 71.662.100.000     01 Contribuţii de la persoane juridice              sau fizice, care angajează personal              salariat 35.479.531.082     02 Contribuţia datorata de persoanele              asigurate care au calitatea de angajat 33.636.202.718     03 Contribuţia datorata de alte persoane              asigurate 559.726.200     04 Contribuţii pentru asigurări              sociale de sănătate datorate de              persoanele aflate în şomaj 536.640.000     05 Venituri încasate în urma valorificării              creanţelor de către Autoritatea pentru              Valorificarea Activelor Statului 1.450.000.0001900 16 B. VENITURI NEFISCALE 2.189.891.6262216 DIVERSE VENITURI 2.189.891.626     05 Restituiri de fonduri din finanţarea              bugetară a anilor precedenţi 89.891.626     30 Încasări din alte surse 2.100.000.0003400 16 V. SUME PRIMITE DE LA              ALTE BUGETE 860.330.8003516 SUME DE LA BUGETUL DE STAT              PENTRU PERSOANELE ASIGURATE              PRIN EFECTUL LEGII 469.044.800     01 Persoane care satisfac serviciul              militar în termen 200.598.080     02 Persoane care executa o pedeapsa              privativa de libertate sau arest              preventiv 268.446.7203616 SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE              PENTRU PERSOANELE ASIGURATE PRIN              EFECTUL LEGII 391.286.000     01 Persoane care se afla în concediu              medical, concediu medical pentru              sarcina şi lăuzie sau în concediu              medical pentru îngrijirea copilului              bolnav în vârsta de până la 7 ani 391.286.0003700 16 VI. SUBVENŢII 2.278.700.0003716 SUBVENŢII PRIMITE DIN              BUGETUL DE STAT 2.278.700.000     10 Subvenţii primite de bugetul fondului              de asigurări sociale de sănătate 2.278.700.0005016 CHELTUIELI- TOTAL              ────────── 76.243.899.202        01 CHELTUIELI CURENTE 76.027.899.202        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 748.678.188        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 75.279.221.014        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.000.0005700 16 Partea a III-a CHELTUIELI              SOCIAL-CULTURALE 74.981.453.8006216 SERVICII MEDICALE ŞI              MEDICAMENTE 74.981.453.800        01 CHELTUIELI CURENTE 74.981.453.800        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 74.981.453.800        25 Materiale şi prestări de servicii              cu caracter funcţional 74.981.453.800     01 Asistenţa medicala primara 4.440.075.000     02 Asistenţa medicala ambulatorie              (de specialitate) pentru specialităţi              clinice 2.690.000.000     03 Asistenţa medicala ambulatorie              stomatologică 655.742.000     04 Asistenţa medicala ambulatorie pentru              specialităţi paraclinice 2.139.590.000     05 Medicamente şi materiale specifice              utilizate în spital şi ambulatoriu              pentru unele boli cronice şi              specialităţi clinice, pe baza              de programe 8.001.648.000     06 Dispozitive medicale destinate              corectării şi recuperării deficientelor              organice sau funcţionale ori              corectării unor deficiente fizice 347.372.000     07 Medicamente cu şi fără contribuţie              personală în tratamentul ambulatoriu 12.000.000.000     08 Servicii medicale spitaliceşti 34.846.140.000     09 Servicii de urgenţă prespitaliceşti              şi alte tipuri de transport medical 2.118.406.000     10 Servicii de recuperare - reabilitare              a sănătăţii 808.433.000     11 Medicamente utilizate în tratamentul              în spital 6.902.860.000     12 Servicii şi îngrijiri medicale              la domiciliu 31.187.8007100 16 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 1.262.445.402        01 CHELTUIELI CURENTE 1.046.445.402        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 748.678.188        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 297.767.214        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.000.0007316 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A              FONDULUI 1.262.445.402        01 CHELTUIELI CURENTE 1.046.445.402        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 748.678.188        10 Cheltuieli cu salariile 551.940.494        11 Contribuţii pentru asigurări              sociale de stat 110.388.099        12 Contribuţii pentru asigurările              de şomaj 16.558.215        13 Contribuţii pentru asigurările              sociale de sănătate 38.635.835        14 Deplasări, detaşări, transferări 28.395.843           01 - deplasări, detaşări, transferări              în ţară 24.895.843        14 02 - deplasări, detaşări, transferări              în străinătate 3.500.000        16 Contribuţii pentru asigurările de              accidente de munca şi boli profesionale 2.759.702        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 297.767.214        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi              gospodărie 163.060.377        25 Materiale şi prestări de servicii              cu caracter funcţional 76.271.397        26 Obiecte de inventar de mica valoare              sau scurta durata şi echipament 16.962.384        27 Reparaţii curente 17.348.328        28 Reparaţii capitale 10.603.369        29 Cărti şi publicaţii 6.174.523        30 Alte cheltuieli 7.346.836        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.000.000        72 Investiţii ale instituţiilor publice 216.000.000     01 Administraţie centrala 252.489.080     25 Servicii publice descentralizate 1.009.956.3229500 16 Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA 747.123.2249516 FONDURI DE REZERVA 747.123.224        60 REZERVE 747.123.224     06 Fondul de rezerva al Casei Naţionale de              Asigurări de Sănătate 747.123.224  +  Anexa 12/05    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI    DE SĂNĂTATE                      CHELTUIELI CU SALARIILE                            pe anul 2005              (sumele alocate din bugetul fondului naţional                 unic de asigurărilor sociale de sănătate)                                                                  - mii lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Denumire indicator Cod Program 2005────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────CHELTUIELI- TOTAL 5016───────────────Fond aferent salariilor de baza 001 316.271.074Salarii de merit 002 12.556.000Indemnizaţie de conducere 003 22.773.000Spor de vechime 004 67.300.000Alte sporuri 006 8.679.000Ore suplimentare 007 5.000.000Fond de premii 008 60.000.000Indemnizaţii plătite unor persoane 013din afara unităţii 18.000.000Alte drepturi salariale 014 41.361.420Cheltuieli cu salariile 020 551.940.494CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 7316Fond aferent salariilor de baza 001 316.271.074Salarii de merit 002 12.556.000Indemnizaţie de conducere 003 22.773.000Spor de vechime 004 67.300.000Alte sporuri 006 8.679.000Ore suplimentare 007 5.000.000Fond de premii 008 60.000.000Indemnizaţii plătite unor persoane 013din afara unităţii 18.000.000Alte drepturi salariale 014 41.361.420Cheltuieli cu salariile 020 551.940.494────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 12/06    Casa Naţională de Asigurări de Sănătate                Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor                       de baza pe anii 2004-2005       (SUMELE ALOCATE DIN FONDUL PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE)                                                                   - mii lei -─────────────────────────────────────┬───────┬───────┬─────┬──────┬────────────┐                                     │ │ │Modi-│ │ │                                     │ │ │fica-│ │ │                                     │ │ │rea │Numar │ │                                     │ │Salariu│numă-│maxim │Fond aferent│                                     │Număr │ mediu │rului│ de │ salariilor │                                     │maxim │de baza│ de │pos- │ de baza │                                     │de │în luna│ pos-│turi │ pe anul │                                     │posturi│ dec. │turi │ în │ 2005 │                                     │în anul│ 2004 │ în │ anul │ │                                     │ 2004 │ │anul │ 2005 │ │                                     │ │ │2005 │ │ │                                     │ │ │faţă │ │ │                                     │ │ │ de │ │ │                                     │ │ │anul │ │ │                                     │ │ │2004 │ │ │─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────┼──────┼────────────┤                     0 │ 1 │ 2 │ 3 │4=1+3 │ 5 = 2*4* │                                     │ │ │ │ │ 11,6 luni │─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────┼──────┼────────────┤TOTAL: │ 4.028│ │ │ 4.028│ 316.271.074│din care: │ │ │ │ │ │                                     │ │ │ │ │ │7316 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE │ │ │ │ │ │ A FONDULUI │ 4.028│ │ │ 4.028│ 316.271.074│ din care: │ │ │ │ │ │1. Persoane care ocupa funcţii │ │ │ │ │ │   de demnitate publica │ 1│ │ │ 1│ 421.636│Secretar de stat │ 1│ 36.664│ │ 1│ 421.636│                                     │ │ │ │ │ │V. A.Funcţii publice generale │ 3.373│ │ -8│ 3.365│ 271.488.286│                                     │ │ │ │ │ │2. Funcţii publice de conducere │ 370│ │ -32│ 338│ 35.840.509│Director general adjunct │ 4│ 9.442│ -1│ 3│ 325.749│Director │ 14│ 9.836│ -1│ 13│ 1.470.482│Director adjunct │ 5│ 9.518│ │ 5│ 547.285│Şef serviciu │ 165│ 9.207│ -11│ 154│ 16.305.597│Sef birou │ 90│ 9.163│ -16│ 74│ 7.797.713│Director executiv │ 92│ 9.178│ -3│ 89│ 9.393.683│3. Funcţii publice de execuţie │ 3.003│ │ 24│ 3.027│ 235.647.777│a. Clasa I - studii superioare │ 1.806│ │ 61│ 1.867│ 174.369.521│Expert superior │ 1│ 9.214│ -1│ │ │Expert principal │ 21│ 7.295│ 7│ 28│ 2.348.990│Expert asistent │ 29│ 5.705│ -1│ 28│ 1.837.010│Expert debutant │ 3│ 3.371│ │ 3│ 116.300│Consilier superior │ 551│ 9.066│ 5│ 556│ 57.968.004│Consilier principal │ 450│ 8.279│ 7│ 457│ 43.510.285│Consilier asistent │ 134│ 6.877│ 7│ 141│ 11.151.056│Consilier debutant │ 6│ 3.371│ -1│ 5│ 193.833│Consilier juridic superior │ 56│ 8.614│ 5│ 61│ 6.042.721│Consilier juridic principal │ 58│ 7.360│ -2│ 56│ 4.739.840│Consilier juridic asistent │ 42│ 5.875│ │ 42│ 2.837.625│Consilier juridic debutant │ 5│ 3.371│ 3│ 8│ 310.132│Auditor superior │ 98│ 9.411│ 18│ 116│ 12.554.274│Auditor principal │ 123│ 8.740│ 6│ 129│ 12.965.790│Auditor asistent │ 31│ 7.369│ -1│ 30│ 2.542.305│Inspector superior │ 4│ 7.447│ │ 4│ 342.562│Inspector principal │ 82│ 7.099│ 1│ 83│ 6.775.996│Inspector asistent │ 105│ 6.003│ 10│ 115│ 7.938.968│Inspector debutant │ 7│ 3.371│ -2│ 5│ 193.833│b. Clasa II - studii │ │ │ │ │ │superioare de scurta durata │ 29│ │ 2│ 31│ 2.347.967│Referent de specialitate superior │ 6│ 7.235│ │ 6│ 499.215│Referent de specialitate principal │ 15│ 6.769│ 2│ 17│ 1.323.340│Referent de specialitate asistent │ 8│ 5.711│ │ 8│ 525.412│c. Clasa III - studii medii │ 1.168│ │ -39│ 1.129│ 58.930.290│Referent superior │ 421│ 5.003│ -9│ 412│ 23.704.214│Referent principal │ 505│ 4.464│ -20│ 485│ 24.897.960│Referent asistent │ 237│ 3.891│ -10│ 227│ 10.157.456│Referent debutant │ 5│ 2.968│ │ 5│ 170.660│                                     │ │ │ │ │ │V. B. Funcţii publice specifice │ 45│ │ -1│ 44│ 4.655.706│                                     │ │ │ │ │ │1. Funcţii specifice de conducere │ 45│ │ -1│ 44│ 4.655.706│ Medic şef (C.N.A.S) │ 45│ 9.201│ -1│ 44│ 4.655.706│                                     │ │ │ │ │ │ VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │ a)Personal de specialitate │ 261│ │ 12│ 273│ 23.681.001│                                     │ │ │ │ │ │Consilier, expert, inspector de │ │ │ │ │ │specialitate, revizor contabil; │ │ │ │ │ │gradul I A │ 127│ 9.496│ 12│ 139│ 15.179.356│                                     │ │ │ │ │ │Consilier, expert, inspector de │ │ │ │ │ │specialitate, revizor contabil; │ │ │ │ │ │gradul I │ 7│ 8.321│ -2│ 5│ 478.458│                                     │ │ │ │ │ │Consilier, expert, inspector de │ │ │ │ │ │specialitate, revizor contabil; │ │ │ │ │ │gradul II │ 2│ 6.281│ │ 2│ 108.347│                                     │ │ │ │ │ │Referent de specialitate, │ │ │ │ │ │inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │contabil, gradul III │ 7│ 6.678│ 1│ 8│ 575.978│Referent de specialitate, │ │ │ │ │ │inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │contabil; gradul IV │ 8│ 5.972│ 2│ 10│ 686.780│                                     │ │ │ │ │ │Referent, inspector, revizor │ │ │ │ │ │contabil; debutant │ │ 3.147│ 1│ 1│ 36.191│                                     │ │ │ │ │ │Tehnician-economist, secretar │ │ │ │ │ │superior, referent, interpret │ │ │ │ │ │relaţii, interpret profesional, │ │ │ │ │ │subinginer; gradul IA │ 11│ 8.321│ │ 11│ 1.052.607│Tehnician-economist, secretar │ │ │ │ │ │superior, referent, interpret │ │ │ │ │ │relaţii, interpret profesional, │ │ │ │ │ │subinginer; gradul I │ 5│ 6.758│ │ 5│ 388.585│                                     │ │ │ │ │ │Tehnician-economist, secretar │ │ │ │ │ │superior, referent, interpret │ │ │ │ │ │relaţii, interpret profesional, │ │ │ │ │ │subinginer; gradul II │ 1│ 6.072│ │ 1│ 69.828│                                     │ │ │ │ │ │Tehnician-economist, secretar │ │ │ │ │ │superior, referent, interpret │ │ │ │ │ │relaţii, interpret profesional, │ │ │ │ │ │subinginer; gradul III │ 1│ 5.484│ │ 1│ 63.066│Consilier juridic gradul 1 A │ 1│ 9.518│ │ 1│ 109.457│Consilier juridic gradul II │ │ 7.537│ 1│ 1│ 86.676│Consilier juridic gradul III │ 2│ 6.757│ │ 2│ 155.411│Referent IA │ 66│ 4.790│ -1│ 65│ 3.580.525│Referent I │ 6│ 4.185│ │ 6│ 288.765│Referent II │ 4│ 3.919│ │ 4│ 180.274│Referent III │ 2│ 3.432│ │ 2│ 78.936│Referent IV │ 11│ 3.259│ -2│ 9│ 337.307│Şef departament, director general │ 1│ 19.518│ │ 1│ 224.457│                                     │ │ │ │ │ │ VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │b)care ocupa funcţii comune │ 346│ │ -3│ 343│ 15.312.595│                                     │ │ │ │ │ │Secretar-dactilograf, dactilograf; I │ 36│ 3.606│ -1│ 35│ 1.451.415│Secretar-dactilograf, │ │ │ │ │ │ dactilograf; II │ 3│ 3.277│ │ 3│ 113.057│Administrator I │ 2│ 4.564│ │ 2│ 104.972│Casier magaziner; I │ 36│ 4.010│ 2│ 38│ 1.752.370│Casier magaziner; II │ 5│ 3.598│ │ 5│ 206.885│Funcţionar arhivar; I │ 10│ 3.922│ -1│ 9│ 405.927│Funcţionar arhivar; II │ 4│ 3.598│ │ 4│ 165.508│Funcţionar arhivar; III │ 4│ 3.277│ │ 4│ 150.742│                                     │ │ │ │ │ │Portar, paznic, pompier, îngrijitor, │ │ │ │ │ │guard, bufetier, manipulant bunuri, │ │ │ │ │ │curier; I │ 77│ 3.229│ │ 77│ 2.859.280│Portar, paznic, pompier, îngrijitor, │ │ │ │ │ │guard, bufetier, manipulant bunuri, │ │ │ │ │ │curier; II │ 6│ 3.150│ │ 6│ 217.350│Şofer IA │ 6│ 5.163│ │ 6│ 356.247│Şofer I │ 88│ 4.450│ 2│ 90│ 4.605.750│Şofer II │ 23│ 4.334│ │ 23│ 1.146.343│Muncitor calificat I │ 11│ 4.284│ -2│ 9│ 443.394│Muncitor calificat II │ 11│ 4.099│ │ 11│ 518.524│Muncitor calificat III │ 8│ 3.808│ -3│ 5│ 218.960│Muncitor calificat IV │ 1│ 3.598│ │ 1│ 41.377│Muncitor calificat VI │ 7│ 3.247│ │ 7│ 261.384│Muncitor necalificat │ 8│ 3.186│ │ 8│ 293.112│I. Persoane care ocupa funcţii de │ │ │ │ │ │demnitate publica, specifice Casei │ │ │ │ │ │Naţionale de Asigurări de Sănătate │ 2│ │ │ 2│ 711.850│                                     │ │ │ │ │ │Vicepreşedinte (asimilat cu │ │ │ │ │ │subsecretar de stat) │ 2│ 30.950│ │ 2│ 711.850│─────────────────────────────────────┴───────┴───────┴─────┴──────┴────────────┘  +  Anexa 12/07*Font 7*    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                                     SINTEZA                                      PROIECTELOR CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ                                                                                                                   - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Denumirea şi codul Valoarea Realizat Program Program ESTIMĂRI  proiectului totala a până la 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────surse de finanţare proiectului 31.12.2003 2006 2007 2008 anii                                                                                                                          ulteriori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          1 2=3 la 9 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600                  II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600 din care, finanţat din:- Finanţare externa nerambursabilă I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600                  II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600  din care:- Uniunea Europeana I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600                  II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Proiectul: 1 Pregătirea personalului în domeniul asigurărilor de sănătate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600                  II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600 din care, finanţat din:- Finanţare externa nerambursabilă I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600                  II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600  din care:- Uniunea Europeana I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600                  II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 12/08*Font 7*    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                                     FISA                                      PROIECTULUI CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ                                                                                                                   - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Denumirea şi codul Valoarea Realizat Program Program ESTIMĂRI  proiectului Cod totala a până la 2004 2005 ───────────────────────────────────────────────────surse de finanţare proiectului 31.12.2003 2006 2007 2008 anii                                                                                                                             ulte-                                                                                                                             riori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         0 1 2=3 la 9 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Proiectul: 1 Pregătirea personalului în domeniul asigurărilor de sănătateTOTAL - valuta mii EUR 00 I 481 125 122 118 116                    00 II 481 125 122 118 116 - mii lei,  din care: 00 I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600                    00 II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600CHELTUIELI CURENTE 01 I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600                    01 II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600CHELTUIELIMATERIALE ŞISERVICII 20 I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600                    20 II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600din total, finanţat din:1. FINANŢARE EXTERNANERAMBURSABILĂ(UniuneaEuropeana şialţi donatori) - valuta mii EUR 00 I 481 125 122 118 116                    00 II 481 125 122 118 116 - mii lei,  din care: 00 I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600                    00 II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097,600 4.941.600 1.1. UNIUNEA       EUROPEANA - valuta mii EUR 00 I 481 125 122 118 116                    00 II 481 125 122 118 116 - mii lei,  din care: 00 I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600                    00 II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097,600 4.941.600CHELTUIELI CURENTE 01 I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600                    01 II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600CHELTUIELIMATERIALE ŞISERVICII 20 I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600                    20 II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 12/09*Font 7*                                   SINTEZA FINANŢĂRII PROGRAMELOR                                                                                                                    - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cod Denumire Realizări 2003 Program 2004 Program 2005 Estimări 2006 Estimări 2007 Estimări 2008───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 168 Casa Naţională de      Asigurări de Sănătate 0 TOTAL CHELTUIELI 00 TOTAL SURSE 7.890.000.000 10.280.348.000 12.688.272.000 13.739.952.000 14.323.041.000 01 Bugetul de stat 03 Venituri Proprii 7.890.000.000 10.280.348.000 12.688.272.000 13.739.952.000 14.323.041.000 430 Boli transmisibile 00 TOTAL PROGRAM 1.060.000.000 1.163.500.000 1.461.000.000 1.660.000.000 1.863.000.000 03 Venituri Proprii 1.060.000.000 1.163.500.000 1.461.000.000 1.660.000.000 1.863.000.000431 Boli netransmisibile00 TOTAL PROGRAM 6.230.000.000 6.838.148.000 8.597.072.000 9.758.352.000 10.955.641.00003 Venituri Proprii 6.230.000.000 6.838.148.000 8.597.072.000 9.758.352.000 10.955.641.000465 Program pentru acordarea    compensată în proporţie    de 90% a medicamentelor în    tratamentul ambulatoriu    pentru pensionari00 TOTAL PROGRAM 600.000.000 2.278.700.000 2.630.200.000 2.321.600.000 1.504.400.00001 Bugetul de stat03 Venituri Proprii 600.000.000 2.278.700.000 2.630.200.000 2.321.600.000 1.504.400.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 12/10*Font 7*                                        FISA PROGRAMELOR                                                                                                                    - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cod Cod Denumire Cod Realizări Program 2004 Program 2005 Estimări 2006 Estimări 2007 Estimăriordo- pro- indi- 2003 2008nator gram cator─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────168 0 Casa Naţională de          Asigurări de Sănătate          SCOP:          Îmbunătăţirea stării de          sănătate şi creşterea          speranţei de viaţă a          bolnavilor          OBIECTIVE:         -Asigurarea          medicamentelor şi/sau          materialelor sanitare          specifice în          tratamentul bolilor          cronice          -Asigurarea           medicamentelor          compensate în proporţie          de 90% pt pensionari    430 PROGRAM:          Boli transmisibile          INDICATORI DE          FUNDAMENTARE:         Cost mediu/bolnav         (mii lei) EFI 33.589 36.852 46.295 52.601 59.034        Număr bolnavi trataţi FIZ 31.558 31.558 31.558 31.558 31.558         SURSE DE FINANŢARE: 00         Venituri Proprii 03         CHELTUIELI TOTALE 5003 1.060.000.000 1.163.500.000 1.461.000.000 1.660.000.000 1.863.000.000         SĂNĂTATE 5803 1.060.000.000 1.163.500.000 1.461.000.000 1.660.000.000 1.863.000.000         Cheltuieli curente 580301 1.060.000.000 1.163.500.000 1.461.000.000 1.660.000.000 1.863.000.000         Cheltuieli materiale         şi servicii 580320 1.060.000.000 1.163.500.000 1.461.000.000 1.660.000.000 1.863.000.000         TOTAL PROGRAM 999999 1.060.000.000 1.163.500.000 1.461.000.000 1.660.000.000 1.863.000.000         430    431168 431 PROGRAM:         Boli netransmisibile         INDICATORI DE         FUNDAMENTARE:         Cost mediu/bolnav         (mii lei) EFI 16.855 18.500 23.259 26.400 29.640         Număr bolnavi trataţi FIZ 369.623 369.623 369.623 369.623 369.623         SURSE DE FINANŢARE: 00          Venituri Proprii 03         CHELTUIELI TOTALE 5003 6.230.000.000 6.838.148.000 8.597.072.000 9.758.352.000 10.955.641.000         SĂNĂTATE 5803 6.230.000.000 6.838.148.000 8.597.072.000 9.758.352.000 10.955.641.000         Cheltuieli curente 580301 6.230.000.000 6.838.148.000 8.597.072,000 9.758.352.000 10.955.641.000         Cheltuieli materiale         şi servicii 580320 6.230.000.000 6.838.148.000 8.597.072.000 9.758.352.000 10.955.641.000         TOTAL PROGRAM 999999 6.230.000.000 6.838.148.000 8.597.072.000 9.758.352.000 10.955.641.000         431    465 PROGRAM:         Program pentru acordarea         compensată în proporţie         de 90% a medicamentelor         în tratamentul         ambulatoriu pentru         pensionari         INDICATORI DE         FUNDAMENTARE:         Suma medie         compensată EFI 545.455 569.675 701.387 714.338 752.200         Număr beneficiari FIZ 1.100.000 4.000.000 3.750.000 3.250.000 2.000.000         SURSE DE FINANŢARE: 00         Venituri Proprii 03         CHELTUIELI TOTALE 5003 600.000.000 2.278.700.000 2.630.200.000 2.321.600.000 1.504.400.000         SĂNĂTATE 5803 600.000.000 2.278.700.000 2.630.200.000 2.321.600.000 1.504.400,000         Cheltuieli curente 580301 600.000.000 2.278.700.000 2.630.200.000 2.321.600.000 1.504.400.000         Cheltuieli materiale         şi servicii 580320 600.000.000 2.278.700.000 2.630.200.000 2.321.600.000 1.504.400.000         TOTAL PROGRAM 999999 600.000.000 2.273.700.000 2.530.200.000 2.321.600.000 1.504.400.000         465─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 12/11*Font 7*    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE                 PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE                                                                                                                   - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT     angajament EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────II - credite bugetare până la în PROGRAM ESTIMĂRI CAPITOL/ GRUPA /SURSA 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────                                                                                    2006 2007 2008 anii                                                                                                                          ulteriori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL GENERAL───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 71.729.380 19.812.976 20.600.000 17.853.779 6.621.450 6.195.425 645.750  finanţare II 1.108.289.886 19.812.976 170.331.910 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.0001.1 Surse proprii I                  II1.2 Credite int. I                  II1.3 Credite ext. I                  II1.4 Buget FNUAS I 71.729.380 19.812.976 20.600.000 17.853.779 6.621.450 6.195.425 645.750  de sănătate II 1.108.289.886 19.812.976 170.331.910 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.0001.5 Alte surse I                  II───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000   finanţare II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.0001.1 Surse proprii I                  II1.2 Credite int. I                  II1.3 Credite ext. I                  II1.4 Buget FNUAS I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000  de sănătate II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.0001.5 Alte surse I                  II─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750   finanţare II 1.070.375.288 998.378 166.331.910 211.000.000 221.700.000 229.738.000 240.607.0001.1 Surse proprii I                  II1.2 Credite int. I                  II1.3 Credite ext. I                  II1.4 Buget FNUAS I 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750  de sănătate II 1.070.375.288 998.378 166.331.910 211.000.000 221.700.000 229.738.000 240.607.0001.5 Alte surse I                  II───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Capitol: 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 71.729.380 19.812.976 20.600.000 17.853.779 6.621.450 6.195.425 645.750  finanţare II 1.108.289.886 19.812.976 170.331.910 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.0001.1 Surse proprii I                  II1.2 Credite int. I                  II1.3 Credite ext. I                  II1.4 Buget FNUAS I 71.729.380 19.812.976 20.600.000 17.853.779 6.621.450 6.195.425 645.750    de sănătate II 1.108.289.886 19.812.976 170.331.910 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.0001.5 Alte surse I                  II─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000   finanţare II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.0001.1 Surse proprii I                  II1.2 Credite int. I                  II1.3 Credite ext. I                  II1.4 Buget FNUAS I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000    de sănătate II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.0001.5 Alte surse I                  II───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750   finanţare II 1.070.375.288 998.378 166.331.910 211.000.000 221.700.000 229.738.000 240.607.0001.1 Surse proprii I                  II1.2 Credite int. I                  II1.3 Credite ext. I                  II1.4 Buget FNUAS I 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750   de sănătate II 1.070.375.288 998.378 166.331.910 211.000.000 221.700.000 229.738.000 240.607.0001.5 Alte surse I                  II───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Programul s-a obţinut din centralizarea a 3 fise.  +  Anexa 12/12*Font 7*    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE    Capitol 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI    Cod 68.73.16.40                                                FIŞA                         OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                                           SEDIU CAS VRANCEA    Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   A. Date GENERALE    1. Date geografice:    1.1 Judeţ /Sector VRANCEA    1.2 Municipiu /Oraş /Comuna FOCŞANI    1.3 Amplasament STR. CUZA VODĂ                                                        NR.52 BIS    2. Date referitoare la studiul de fezabilitate    2.1 Numărul şi data Acordului MFP 913206/2000    2.2 Numărul şi data aprobării studiului de        fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI     1. Valoarea totală aprobată (mii lei)       (în preturi luna 01 / anul 2000) 15.400.000     2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) CLĂDIRE 4 NIVELE;                                                        AC 585 5MP;AD1694 1 MP     3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR     1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)        (în preturi luna 11 / anul 2001 ) 13.992.219     2. Durata de realizare contractată (număr luni) 24     3. Data începerii investiţiei (luna/an) 04/2001     4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an) 04/2003     5. Valoarea decontată până la 31/12/2003 (mii lei) 18.814.598     6. Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei) 4.000.000     7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 15.100.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    (Cod obiectiv : 68.73.16.40)    D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE       DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                                                                                                       - mii lei-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATE ────────────────────────────────────────────────────────────────── costuri de până la în PROGRAM ESTIMĂRI funcţionare I/II 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────                                                                                    2006 2007 2008 anii                                                                                                                          ulteriori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL GENERAL───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000   finanţare II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000   din care:1.1 Surse proprii I                  II1.2 Credite int. I                  II1.3 Credite ext. I                  II1.4 Buget FNUAS I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000  de sănătate II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.0001.5 Alte surse I                  II─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2.Proiecţia cost.de funcţionare şide întreţineredupă PIF(preliminări)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE    Capitol 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI    Cod 68.73.16.001                                            FIŞA                   OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                                 b) dotări independente    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    A.Date GENERALE     1. Date geografice:     1.1 Judeţ /Sector     1.2 Municipiu /Oraş /Comuna     1.3 Amplasament     2. Date referitoare la studiul de fezabilitate     2.1 Numărul şi data Acordului MFP     2.2 Numărul şi data aprobării studiului de         fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI     1. Valoarea totală aprobată (mii lei)        (în preturi luna / anul)     2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)     3. Durata de realizare aprobată (număr luni)    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR     1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)       (în preturi luna/anul)     2. Durata de realizare contractată (număr luni)     3. Data începerii investiţiei (luna/an)     4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)     5. Valoarea decontată până la 31/12/2003 (mii lei)     6. Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei) 149.731.910     7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 886.828.596────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    (Cod obiectiv: 68.73.16.001)    D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE       DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                                                                                                   - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATE ────────────────────────────────────────────────────────────────── costuri de până la în PROGRAM ESTIMĂRI funcţionare I/II 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────                                                                                    2006 2007 2008 anii                                                                                                                          ulteriori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I  finanţare II 1.036.560.506 149.731.910 198.146.221 220.178.550 228.542.575 239.961.250     din care:1.1 Surse proprii I                  II1.2 Credite int. I                  II1.3 Credite ext. I                  II1.4 Buget FNUAS I   de sănătate II 1.036.560.506 149.731.910 198.146.221 220.178.550 228.542.575 239.961.2501.5 Alte surse I                  II───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2.Proiecţia cost.de funcţionare şide întreţineredupă PIF(preliminări)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE    Capitol 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI    Cod 68.73.16.01                                   FIŞA             OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII    d) cheltuieli de expertiza, proiectare şi de execuţie privind consolidările    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    A.Date GENERALE     1. Date geografice:     1.1 Judeţ /Sector     1.2 Municipiu /Oraş /Comuna     1.3 Amplasament     2. Date referitoare la studiul de fezabilitate     2.1 Numărul şi data Acordului MFP     2.2 Numărul şi data aprobării studiului de         fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI     1. Valoarea totală aprobată (mii lei)       (în preturi luna /anul)     2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)     3. Durata de realizare aprobată (număr luni)    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR     1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)       (în preturi luna /anul)     2. Durata de realizare contractată (număr luni)     3. Data începerii investiţiei (luna/an)     4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)     5. Valoarea decontată până la 31/12/2003 (mii lei) 998.378     6. Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei) 16.600.000     7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 16.216.404────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    (Cod obiectiv: 68.73.16.01)    D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE       DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                                                                                                       - mii lei-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATE ────────────────────────────────────────────────────────────────── costuri de până la în PROGRAM ESTIMĂRI funcţionare I/II 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────                                                                                    2006 2007 2008 anii                                                                                                                          ulteriori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750   finanţare II 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750   din care:1.1 Surse proprii I                  II1.2 Credite int. I                  II1.3 Credite ext. I                  II1.4 Buget FNUAS I 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750  de sănătate II 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.7501.5 Alte surse I                  II───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţia cost.de funcţionare şide întreţineredupă PIF(preliminări)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 12/13*Font 7*    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                                        FIŞA                                           PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANĂ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  DENUMIREA ŞI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANĂ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  - ANGAJAMENTUL Integrare Europeană  - Documentul prin care a fost asumat angajamentul      PND, document de poziţie  - Descrierea activităţilor, necesităţilor şi evaluarea financiara a acestora      Conturarea unei strategii naţionale şi teritoriale pentru perioada premergătoare aderării la UE  - Descrierea stadiului      În derulare 5 ani  - Rezultate aşteptate  Dezvoltarea şi actualizarea continua la nevoile sistemului de asigurări sociale de sănătate, a unui sistem vocaţional de  educaţie şi instruire care va garanta durabilitatea viitoare a sistemului de asigurări sociale de sănătate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                                                                    - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────SURSE DE FINANŢARE A PROGRAMULUI Cod Realizări Program Program Estimări Estimări Estimări Estimări   DE INTEGRARE EUROPEANĂ/ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 anii  DENUMIRE INDICATORI BUGETARI ulteriori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               1 2 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL I 00 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000CHELTUIELI CURENTE I 01 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII I 20 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000Din total,din care,pe surse de finanţare: 4. FONDURI EXTERNE      NERAMBURSABILE I 00 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000CHELTUIELI CURENTE I 01 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII I 20 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 12/14    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE                               CHELTUIELILE AFERENTE              instituţiilor sanitare publice finanţate pe baza de contracte                       încheiate cu casele de asigurări de sănătate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Denumire indicator Program 2005───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    A 1─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A. CHELTUIELI - TOTAL (mild. lei) 42.153,3  din care; I. Cheltuieli de personal 23.279,1  din care: - cheltuieli cu salariile 16.921,5 - contribuţii pentru asigurări sociale de stat 3.384,3 - contribuţii pentru asigurările de şomaj 507,6 - contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 1.184,5 - deplasări, detaşări, transferări 18,6 - tichete de masa 1.178,0 - fond de risc 84,6 II. Cheltuieli materiale şi servicii 18.874,2   din care; - medicamente şi materiale sanitare 8.807,1 B. Numărul maxim de posturi - TOTAL 171.571,0 din care: I Personal sanitar (medici, alt personal 97.707,0 sanitar superior şi personal sanitar mediu) II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, 73.864,0 economic, administrativ, muncitori: din care pe unităţi sanitare care încheie contracte cu: 1. Case teritoriale de asigurări de sănătate - total* 161.583,0    din care:   I. Personal sanitar (medici, alt personal 91.930,0    sanitar superior şi personal sanitar mediu)*   II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, 69.653,0    economic, administrativ, muncitori * 2. Casa OPSNAJ -total 6.671,0     din care:   I. Personal sanitar (medici, alt personal 4.013,0    sanitar superior şi personal sanitar mediu)