LEGE nr. 544 din 25 noiembrie 2004pentru înfiinţarea comunei Răscăeţi prin reorganizarea comunei Vişina, judeţul Dâmboviţa
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.149 din 6 decembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Răscăeţi, judeţul Dâmboviţa, având în componenţă satele Răscăeţi şi Vultureanca, prin reorganizarea comunei Vişina din acelaşi judeţ. (2) Reşedinţa comunei Răscăeţi se stabileşte în satul Răscăeţi.  +  Articolul 2 (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Vişina are în componenţă satele Vişina, Broşteni şi Izvoru. (2) Reşedinţa comunei Vişina rămâne în satul Vişina.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Răscăeţi, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegaţi numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect, în condiţiile legii, care vor reprezenta autorităţile locale. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Răscăeţi.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Dâmboviţa şi Consiliul Local al Comunei Vişina, repartizează veniturile şi cheltuielile bugetului pe anul 2005 al comunei Vişina între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) Veniturile şi cheltuielile, care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Răscăeţi, se administrează şi se gestionează prin autorităţile administraţiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în limitele prevederilor aprobate pentru anul 2005, pe ansamblul judeţului Dâmboviţa. (3) Bugetul comunei Răscăeţi pe anul 2005 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Dâmboviţa. (4) Operaţiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol încheiat între primarul comunei Vişina şi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Răscăeţi.  +  Articolul 5Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 6Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 25 noiembrie 2004.Nr. 544.____________