LEGE nr. 512 din 22 noiembrie 2004bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.128 din 30 noiembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe capitole şi subcapitole şi al cheltuielilor pe destinaţii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi creditele externe, pentru anul 2005.  +  Articolul 2 (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04. (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 se stabileşte la venituri în sumă de 166.323,5 miliarde lei, la cheltuieli în sumă de 161.430,1 miliarde lei, cu un excedent de 4.893,4 miliarde lei, care reprezintă rezultatul financiar al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, astfel cum este prevăzut la art. 16. (3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2005, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04. (4) Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli şi anexele la aceasta sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.  +  Capitolul II Structura şi regimul veniturilor bugetare  +  Articolul 3 (1) Constituirea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi ale bugetului asigurărilor pentru şomaj pentru anul 2005 se realizează pe baza contribuţiilor sociale şi a altor vărsăminte prelevate de la persoanele juridice şi fizice. (2) Contribuţiile şi celelalte venituri prevăzute la alin. (1), de orice natură şi provenienţă, se încasează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 4Inspecţia fiscală pentru stabilirea, urmărirea şi încasarea debitelor pe anii precedenţi, în limita perioadei de prescripţie, se efectuează potrivit prevederilor actelor normative în vigoare la data operaţiunilor supuse inspecţiei fiscale.  +  Articolul 5Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 sunt în sumă de 166.323,5 miliarde lei şi se prezintă astfel:                                                          - miliarde lei -    VENITURI - TOTAL 166.323,5    din care:    Venituri curente 154.588,9    din acestea:      a) venituri fiscale: 153.089,5      - impozite directe 153.089,5      din care:        - contribuţii pentru asigurări sociale 147.496,9        - contribuţii de asigurare pentru accidente        de muncă şi boli profesionale 5.592,6      b) venituri nefiscale 1.499,4    Subvenţii 11.734,6  +  Capitolul III Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetare  +  Articolul 6În structură economică, cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, în sumă de 161.430,1 miliarde lei, se prezintă astfel:                                                          - miliarde lei -    CHELTUIELI - TOTAL 161.430,1    din care:    1. Cheltuieli curente 161.041,2    din acestea:      a) cheltuieli de personal 607,7      b) cheltuieli materiale şi servicii 5.352,2      c) transferuri 154.648,8      d) dobânzi 432,5    2. Cheltuieli de capital 323,2    3. Rambursări de credite, plăţi de dobânzi    şi comisioane la credite 65,7    din acestea:      a) rambursări de credite externe 36,2      b) plăţi de dobânzi şi comisioane 29,5  +  Articolul 7 (1) Ordonatorul principal de credite are obligaţia să se încadreze în cheltuielile de personal, în numărul maxim de posturi şi în structura posturilor prevăzute în anexa nr. 3/04, prin stabilirea şi comunicarea numărului de posturi, salariilor de bază, indemnizaţiilor de conducere şi a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege ordonatorilor secundari, iar aceştia, ordonatorilor terţiari de credite bugetare. (2) Sumele aferente creşterilor salariale ce se vor acorda în anul 2005 în condiţiile stabilite prin lege sunt prevăzute la articolul bugetar "Cheltuieli cu salariile", alineatul "Alte drepturi salariale". Aceste sume se vor vira de către ordonatorul principal de credite de la alineatul "Alte drepturi salariale" la celelalte alineate pentru reflectarea corespunzătoare a creşterilor salariale aprobate potrivit legii. (3) Aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare, referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă, precum şi a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2005. (4) Plata premiului anual aferent anului 2005 pentru personalul din instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2006, începând cu luna ianuarie 2006. (5) Din prevederile bugetare pe anul 2005 ale instituţiilor publice prevăzute la alin. (4) se asigură plata premiului anual aferent anului 2004.  +  Articolul 8 (1) Cheltuielile pentru deplasări, detaşări, transferări, prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, nu pot fi majorate, în condiţiile legii, prin virări de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli. (2) În cursul anului, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot efectua virări de credite bugetare de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu această destinaţie şi în condiţiile legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 9În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, ordonatorul principal de credite bugetare are următoarele obligaţii: a) va prezenta Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, situaţia privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii potrivit atribuţiilor stricte ale acestuia, până la sfârşitul anului; b) va asigura ca drepturile stabilite şi plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depăşească sumele repartizate potrivit prevederilor lit. a) pentru perioada respectivă; c) va raporta lunar plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele şi în structura stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, care va fi emis în termen de 20 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 10 (1) Cheltuielile social-culturale care se finanţează de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 se stabilesc în sumă de 157.631,8 miliarde lei, din care 2.983,0 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii şi 154.648,8 miliarde lei transferuri. (2) În anul 2005, din bugetul asigurărilor sociale de stat se va suporta diferenţa dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihnă şi contribuţia beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un număr de până la 445.000 de locuri, din care 380.000 de locuri la tratament balnear şi 65.000 de locuri la odihnă. (3) Din numărul total de 380.000 de locuri la tratament balnear se poate utiliza în cadrul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale un număr de până la 6.000 de locuri. (4) În anul 2005 se pot acorda gratuit 40.000 de bilete, conform reglementărilor în vigoare, pensionarilor I.O.V.R., veteranilor de război şi văduvelor de război, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, salariaţilor care lucrează în locuri de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, categoriilor de asiguraţi prevăzute la art. 109 alin. (2) din aceeaşi lege, precum şi persoanelor cu handicap, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament de către unităţile de tratament aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, la propunerea preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, neputând depăşi tarifele din unităţile similare cu care s-au încheiat contracte de prestări de servicii. (6) În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear sau de odihnă aceluiaşi beneficiar. (7) Biletele de tratament balnear se distribuie asiguraţilor sistemului public de pensii, sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi pensionarilor de către casele teritoriale de pensii. (8) Biletele de odihnă finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat sunt destinate salariaţilor din instituţiile publice, asiguraţi în sistemul public de pensii, iar contravaloarea acestor bilete, după deducerea sumelor încasate de la beneficiari, se recuperează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, de la capitolul "Asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii", titlul "Transferuri". (9) Contravaloarea biletelor de odihnă este decontată de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu prestatorii de servicii. (10) Criteriile, modul de distribuire şi contribuţia individuală sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor şi criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (11) Biletele de odihnă şi de tratament balnear, acordate în condiţiile prezentului articol, pot fi atribuite şi membrilor de familie, soţ sau soţie, după caz, şi copii minori care urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ preuniversitar, acreditată conform legii, dacă însoţesc titularii de drept. (12) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei poate stabili, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii, numărul de bilete ce pot fi eliberate pensionarilor militari, contribuţia plătită de aceştia fiind stabilită în mod similar cu cea pentru pensionarii de asigurări sociale de stat, iar diferenţa fiind suportată din bugetele respectivilor ordonatori principali de credite.  +  Articolul 11 (1) Cheltuielile pentru alte acţiuni care se finanţează de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 se stabilesc în sumă de 3.365,7 miliarde lei, din care 607,7 miliarde lei cheltuieli de personal, 2.369,1 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 323,2 miliarde lei cheltuieli de capital şi 65,7 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite. (2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 3.280,0 miliarde lei pentru administrarea fondului sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi 85,7 miliarde lei pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. (3) Taxele poştale percepute de Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. pentru prestaţiile privind plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de asigurări sociale de stat şi a celor de asigurări pentru şomaj în anul 2005 sunt stabilite în sumă de 1.986,3 miliarde lei, din care 1.885,9 miliarde lei pentru asigurări sociale de stat şi 100,4 miliarde lei pentru asigurări pentru şomaj.  +  Articolul 12Cheltuielile pentru plăţi de dobânzi şi alte cheltuieli care se suportă de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 se stabilesc în sumă de 432,5 miliarde lei, reprezentând dobânda datorată Trezoreriei Statului.  +  Capitolul IV Dispoziţii referitoare la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale  +  Articolul 13Veniturile şi cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2005, constituite în baza prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2005.  +  Articolul 14Veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2005 sunt în sumă de 5.892,6 miliarde lei, din care contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 5.592,6 miliarde lei şi alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale 300,0 miliarde lei .  +  Articolul 15 (1) Cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2005 se stabilesc în sumă de 999,2 miliarde lei, din care 19,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 125,0 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 822,6 miliarde lei transferuri şi 32,4 miliarde lei cheltuieli de capital. (2) Cheltuielile pentru indemnizaţii, ajutoare şi alte prestaţii sociale pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabilesc în sumă de 913,5 miliarde lei. (3) Cheltuielile pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabilesc în sumă de 85,7 miliarde lei. (4) În anul 2005, pentru realizarea activităţii sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, unele atribuţii ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale se realizează cu personal al Inspecţiei Muncii, în limita unui număr de până la 300 de posturi care vor fi finanţate din bugetul Inspecţiei Muncii.  +  Articolul 16Excedentul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte în sumă de 4.893,4 miliarde lei.  +  Capitolul V Dispoziţii referitoare la bugetele fondurilor speciale  +  Articolul 17 (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2005, constituit în baza Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/06. (2) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2005, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/06. (3) Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli şi anexele la aceasta sunt prevăzute în anexa nr. 3/06. (4) Pentru centrele de pregătire şi perfecţionare profesională din cadrul fundaţiilor româno-germane din Arad, Sibiu şi Timişoara, stabilite prin Protocolul românogerman, semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992, în bugetul asigurărilor pentru şomaj, la capitolul 57.06 "Învăţământ" este cuprinsă şi suma de 7,5 miliarde lei, reprezentând contribuţia părţii române la finanţarea activităţilor fundaţiilor respective, potrivit Înţelegerii dintre Guvernul României şi Guvernul Germaniei cu privire la continuarea proiectului "Promovarea calificării profesionale". (5) Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1.400,0 miliarde lei. (6) Cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat în anul 2005 unui beneficiar de credite din suma prevăzută la alin. (5) este de 10,0 miliarde lei.  +  Articolul 18Prevederile art. 7-9 se aplică şi bugetului asigurărilor pentru şomaj.  +  Capitolul VI Responsabilităţi în aplicarea legii  +  Articolul 19Se interzice ordonatorului principal de credite redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi, la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 20 (1) În bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetul asigurărilor pentru şomaj sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională. (2) Ordonatorul principal de credite are obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2005, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, precum şi cele necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană. (3) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia persoanelor aflate în concediu medical, concediu medical pentru sarcină şi lăuzie sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, concediu pentru creşterea copilului până la vârsta prevăzută de reglementările legale în vigoare", "Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat" şi "Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (4) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiţii.  +  Articolul 21 (1) Sumele destinate plăţii cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plăţii eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Naţionale a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevăzute în bugetul asigurărilor pentru şomaj la titlul "Transferuri". (2) În vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, precum şi a rambursărilor de credite externe, a plăţilor de dobânzi şi a comisioanelor aferente acestora, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an. (3) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele articolului de cheltuieli "Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite".  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 22În bugetele instituţiilor publice, finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, indiferent de subordonare, nu se pot prevedea sume pentru acordarea tichetelor de masă.  +  Articolul 23Cuantumul fix al indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul 1 de invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în anul 2005 la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară.  +  Articolul 24 (1) Valoarea punctului de pensie, stabilită potrivit prevederilor art. 80 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2005, este de 2.955.592 lei şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2005. (2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 este de 9.211.000 lei.  +  Articolul 25Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul: a) asiguratului sau pensionarului, la 9.400.000 lei; b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 4.700.000 lei.  +  Articolul 26 (1) În baza art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2005 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează: a) pentru condiţii normale de muncă 29,5%; b) pentru condiţii deosebite de muncă 34,5%; c) pentru condiţii speciale de muncă 39,5%. (2) Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, este de 9,5%, indiferent de condiţiile de muncă.  +  Articolul 27În baza art. 29 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2005 se stabilesc următoarele cote ale contribuţiilor: a) contribuţia datorată de angajatori conform art. 26 din lege este de 3%; b) contribuţia individuală datorată conform art. 27 din lege este de 1%; c) contribuţia datorată conform art. 28 din lege de persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj este de 4%.  +  Articolul 28Pentru anul 2005 cota contribuţiei pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, datorată de angajatori şi de persoanele fizice care încheie contracte individuale de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, se stabileşte în funcţie de riscuri, pe sectoare economice, între limitele de 0,5 şi 4%, nivelul fiind reglementat prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor Legii nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 29Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.  +  Articolul 30 (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj care se realizează potrivit dispoziţiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depăşi, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat. (2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) şi este obligat să raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificări atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.  +  Articolul 31Anexele nr. 1/04 - 3/04 şi 1/06 - 3/06 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 22 noiembrie 2004.Nr. 512.  +  Anexa 1/04     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI                      BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT                                  pe anul 2005                                   -SINTEZA-                                                                    -mii lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca- Sub Ti- Ali- Denumire indicator Program 2005pi- ca- tlu ne-tol tol /Ar- at        ti-        col──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0001 04 VENITURI - TOTAL 166.323.529.6470002 I. VENITURI CURENTE 154.588.884.0000003 A. VENITURI FISCALE 153.089.491.0000004 A1. IMPOZITE DIRECTE 153.089.491.0000904 CONTRIBUIŢI PENTRU ASIGURĂRI              SOCIALE 147.496.900.000     02 Contribuţii pentru asigurări              sociale datorate de angajatori 98.517.040.000     03 Contribuţii pentru asigurări              sociale de stat datorate de              salariaţi şi alte persoane              asimilate 44.553.956.000     07 Contribuţii pentru asigurări              sociale datorate de alte persoane              asigurate 2.001.434.000     08 Contribuţii pentru asigurări              sociale datorate de persoanele              aflate în şomaj 2.424.470.0001104 CONTRIBUŢII DE ASIGURARE PENTRU              ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE 5.592.591.000     01 Contribuţii de asigurare pentru              accidente de munca şi boli profesionale              datorate de angajatori 5.512.961.000     02 Contribuţii de asigurare pentru              accidente de munca şi boli profesionale              datorate de alte persoane fizice              care încheie asigurare 78.190.000     03 Contribuţii de asigurare pentru              accidente de munca şi boli profesionale              pentru şomeri pe durata practicii              profesionale 1.440.0001900 04 B. VENITURI NEFISCALE 1.499.393.0002204 DIVERSE VENITURI 1.499.393.000     10 Alte venituri pentru asigurările de              accidente de munca şi boli profesionale 300.000.000     13 Contribuţii pentru bilete de tratament              şi odihna 813.289.000     30 Încasări din alte surse 386.104.0003700 04 VI. SUBVENŢII 11.734.645.6473704 SUBVENŢII PRIMITE DIN              BUGETUL DE STAT 11.734.645.647     04 Subvenţii primite de bugetul asigură-              rilor sociale de stat 11.734.645.6475004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE              DE STAT 161.430.147.833              ------------------        01 CHELTUIELI CURENTE 161.041.255.833        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 5.352.177.444        38 TRANSFERURI 154.648.847.521        49 DOBÂNZI 432.553.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 65.685.000        85 Rambursări de credite externe şi              plaţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 65.685.000        85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.0005700 04 Partea a IlI-a CHELTUIELI              SOCIAL-CULTURALE 157.631.861.521        01 CHELTUIELI CURENTE 157.631.861.521        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 2.983.014.000        38 TRANSFERURI 154.648.847.5216004 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,              PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 156.718.393.521        01 CHELTUIELI CURENTE 156.718.393.521        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 2.892.132.000        38 TRANSFERURI 153.826.261.521     22 Pensii de asigurări sociale 145.244.590.521     23 Indemnizaţii pentru incapacitate              temporara de munca din cauza de boala              obişnuita sau accident în afara muncii 1.403.186.000     24 Indemnizaţii pentru concedii de              maternitate şi îngrijirea copiilor 1.288.154.000     26 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru              decese şi proteze 74.348.000     27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru              decese şi proteze 1.752.090.000     28 Tratament balnear şi odihna 2.892.132.000     29 Concediu plătit pentru creşterea              copiilor pana la 2 ani 3.875.143.000     31 Compensaţii pentru pensiile refugi-              aţilor greci repatriaţi 188.750.0006104 INDEMNIZAŢII, AJUTOARE ŞI ALTE              PRESTAŢII SOCIALE PENTRU ACCIDENTE              DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE 913.468.000        01 CHELTUIELI CURENTE 913.468.000        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 90.882.000        38 TRANSFERURI 822.586.000     01 Indemnizaţii pentru incapacitate              temporara de munca din cauza de boala              profesionala sau accident de munca 297.450.000     02 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru              decese şi proteze 17.240.000     03 Tratament balnear şi odihna 39.528.000     04 Indemnizaţii pe durata cursurilor de              calificare şi reconversie 84.476.000     05 Compensaţii pentru atingerea              integrităţii 206.880.000     06 Prestaţii şi servicii pentru              reabilitare medicala 36.234.000     07 Costul cursurilor de calificare şi de              reconversie 15.120.000     50 Alte cheltuieli privind asigurarea              pentru accidente de munca şi boli              profesionale 216.540.0007100 04 Partea a Vi-a ALTE ACŢIUNI 3.365.733.312        01 CHELTUIELI CURENTE 2.976.841.312        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 2.369.163.444        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA              CREDITE 65.685.000        85 Rambursări de credite externe şi              plaţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 65.685.000        85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000        85 02 Plaţi de dobfinzi şi comisioane 29.445.0007304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE              FONDULUI 3.279.992.126        01 CHELTUIELI CURENTE 2.923.500.126        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 588.441.324        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 2.335.058.802        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 290.807.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA              CREDITE 65.685.000        85 Rambursări de credite externe şi plaţi              de dobânzi şi comisioane la credite              externe contractate de              ordonatorii de credite 65.685.000        85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000     03 Cheltuieli cu transmiterea şi              plata drepturilor 1.960.802.000     50 Alte cheltuieli 1.319.190.1267404 CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE A              SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU              ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI              PROFESIONALE 85.741.186        01 CHELTUIELI CURENTE 53.341.186        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.236.544        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 34.104.642        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 32.400.000     50 Alte cheltuieli 85.741.1868800 04 Partea a XIII-a PLAŢI DE DOBÂNZI ŞI              ALTE CHELTUIELI 432.553.0008904 PLAŢI DE DOBÂNZI 432.553.000        01 CHELTUIELI CURENTE 432.553.000        49 DOBÂNZI 432.553.000     02 Dobânda datorata trezoreriei statului 432.553.0009904 EXCEDENT/DEFICIT 4.893.381.814──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2/04     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI                                    SINTEZA                      cheltuielilor pe surse de finanţare,                  capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli                                  pe anul 2005                                                                   -mii lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca- Sub Ti- Ali- Denumire indicator Program 2005pi- ca- tlu ne-tol tol /Ar- at        ti-        col──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL 161.669.105.333        01 CHELTUIELI CURENTE 161.125.438.333        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 622.022.868        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 5.422.014.944        38 TRANSFERURI 154.648.847.521        49 DOBÂNZI 432.553.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 477.982.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA              CREDITE 65.685.000        85 Rambursări de credite externe şi              plaţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 65.685.000        85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.0005004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE              DE STAT 161.430.147.833              ------------------        01 CHELTUIELI CURENTE 161.041.255.833        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 5.352.177.444        38 TRANSFERURI 154.648.847.521        49 DOBÂNZI 432.553.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA              CREDITE 65.685.000        85 Rambursări de credite externe şi plaţi              de dobânzi şi comisioane la credite              externe contractate de              ordonatorii de credite 65.685.000        85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.0006004 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,              PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 156.718.393.521        01 CHELTUIELI CURENTE 156.718.393.521        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 2.892.132.000        38 TRANSFERURI 153.826.261.521     22 Pensii de asigurări sociale 145.244.590.521     23 Indemnizaţii pentru incapacitate              temporara de munca din cauza de boala              obişnuita sau accident în afara muncii 1.403.186.000     24 Indemnizaţii pentru concedii de              maternitate şi îngrijirea copiilor 1.288.154.000     26 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru              decese şi proteze 74.348.000     27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru              decese şi proteze 1.752.090.000     28 Tratament balnear şi odihna 2.892.132.000     29 Concediu plătit pentru creşterea              copiilor pana la 2 ani 3.875.143.000     31 Compensaţii pentru pensiile refugi-              aţilor greci repatriaţi 188.750.0006104 INDEMNIZAŢII, AJUTOARE ŞI ALTE              PRESTAŢII SOCIALE PENTRU ACCIDENTE              DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE 913.468.000        01 CHELTUIELI CURENTE 913.468.000        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 90.882.000        38 TRANSFERURI 822.586.000     01 Indemnizaţii pentru incapacitate              temporara de munca din cauza de boala              profesionala sau accident de munca 297.450.000     02 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru              decese şi proteze 17.240.000     03 Tratament balnear şi odihna 39.528.000     04 Indemnizaţii pe durata cursurilor de              calificare şi reconversie 84.476.000     05 Compensaţii pentru atingerea              integrităţii 206.880.000     06 Prestaţii şi servicii pentru              reabilitare medicala 36.234.000     07 Costul cursurilor de calificare şi de              reconversie 15.120.000     50 Alte cheltuieli privind asigurarea              pentru accidente de munca şi boli              profesionale 216.540.0007304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE              FONDULUI 3.279.992.126        01 CHELTUIELI CURENTE 2.923.500.126        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 588.441.324        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 2.335.058.802        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 290.807.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA              CREDITE 65.685.000        85 Rambursări de credite externe şi              plaţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 65.685.000        85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000     03 Cheltuieli cu transmiterea şi              plata drepturilor 1.960.802.000     50 Alte cheltuieli 1.319.190.1267404 CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE A              SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU              ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI              PROFESIONALE 85.741.186        01 CHELTUIELI CURENTE 53.341.186        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.236.544        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 34.104.642        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 32.400.000     50 Alte cheltuieli 85.741.1868904 PLAŢI DE DOBÂNZI 432.553.000        01 CHELTUIELI CURENTE 432.553.000        49 DOBÂNZI 432.553.000     02 Dobânda datorata trezoreriei statului 432.553.0005014 CREDITE EXTERNE 238.957.500              -----------------        01 CHELTUIELI CURENTE 84.182.500        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.345.000        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 69.837.500        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154.775.0007314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE              FONDULUI 238.957.500        01 CHELTUIELI CURENTE 84.182.500        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.345.000        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 69.837.500        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154.775.000     50 Alte cheltuieli 238.957.500──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/04/20/01     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI                      BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT                                    SINTEZA            fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli                                  pe anul 2005                                                                 -mii lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca- Sub- Ti- Ali- Denumire indicator Program 2005pi- ca- tlu ne-tol pi- /Ar- at    tol ti-         col──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL 161.669.105.333              ---------------------        01 CHELTUIELI CURENTE 161.125.438.333        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 622.022.868        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 5.422.014.944        38 TRANSFERURI 154.648.847.521        49 DOBÂNZI 432.553.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 477.982.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA              CREDITE 65.685.000        85 Rambursări de credite externe şi              plaţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 65.685.000        85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.0005004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE              DE STAT 161.430.147.833              ------------------        01 CHELTUIELI CURENTE 161.041.255.833        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 5.352.177.444        38 TRANSFERURI 154.648.847.521        49 DOBÂNZI 432.553.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA              CREDITE 65.685.000        85 Rambursări de credite externe şi              plaţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 65.685.000        85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.0005014 CREDITE EXTERNE 238.957.500              ---------------        01 CHELTUIELI CURENTE 84.182.500        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.345.000        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 69.837.500        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154.775.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/04/20/02     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI                                    SINTEZA          bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitole                                  pe anul 2005           (sumele alocate din bugetul asigurărilor sociale de stat)                                                                 -mii lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca- Sub Ti- Ali- Denumire indicator Program 2005pi- ca- tlu ne-tol tol /Ar- at        ti-        col──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE              DE STAT 161.430.147.833        01 CHELTUIELI CURENTE 161.041.255.833        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 5.352.177.444        38 TRANSFERURI 154.648.847.521        39 Transferuri consolidabile 391.286.000        40 Transferuri neconsolidabile 154.257.561.521        49 DOBÂNZI 432.553.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA              CREDITE 65.685.000        85 Rambursări de credite externe şi              plaţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 65.685.000        85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.0005700 04 Partea a IlI-a CHELTUIELI              SOCIAL-CULTURALE 157.631.861.521        01 CHELTUIELI CURENTE 157.631.861.521        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI              SERVICII 2.983.014.000        38 TRANSFERURI 154.648.847.521        39 Transferuri consolidabile 391.286.000        40 Transferuri neconsolidabile 154.257.561.5216004 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,              PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 156.718.393.521        01 CHELTUIELI CURENTE 156.718.393.521        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 2.892.132.000        38 TRANSFERURI 153.826.261.521        39 Transferuri consolidabile 376.291.000        40 Transferuri neconsolidabile 153.449.970.521     22 Pensii de asigurări sociale 145.244.590.521     23 Indemnizaţii pentru incapacitate              temporara de munca din cauza de boala              obişnuita sau accident în afara muncii 1.403.186.000     24 Indemnizaţii pentru concedii de              maternitate şi îngrijirea copiilor 1.288.154.000     26 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru              decese şi proteze 74.348.000     27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru              decese şi proteze 1.752.090.000     28 Tratament balnear şi odihna 2.892.132.000     29 Concediu plătit pentru creşterea              copiilor pana la 2 ani 3.875.143.000     31 Compensaţii pentru pensiile refugi-              aţilor greci repatriaţi 188.750.0006104 INDEMNIZAŢII, AJUTOARE ŞI ALTE              PRESTAŢII SOCIALE PENTRU ACCIDENTE              DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE 913.468.000        01 CHELTUIELI CURENTE 913.468.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 90.882.000        38 TRANSFERURI 822.586.000        39 Transferuri consolidabile 14.995.000        40 Transferuri neconsolidabile 807.591.000     01 Indemnizaţii pentru incapacitate              temporara de munca din cauza de              boala profesionala sau accident de munca 297.450.000     02 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru              decese şi proteze 17.240.000     03 Tratament balnear şi odihna 39.528.000     04 Indemnizaţii pe durata cursurilor de              calificare şi reconversie 84.476.000     05 Compensaţii pentru atingerea              integrităţii 206.880.000     06 Prestaţii şi servicii pentru              reabilitare medicala 36.234.000     07 Costul cursurilor de calificare şi de              reconversie 15.120.000     50 Alte cheltuieli privind asigurarea              pentru accidente de munca şi boli              profesionale 216.540.0007100 04 Partea a Vi-a ALTE ACŢIUNI 3.365.733.312        01 CHELTUIELI CURENTE 2.976.841.312        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 2.369.163.444        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA              CREDITE 65.685.000        85 Rambursări de credite externe si              plaţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 65.685.000        85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.0007304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE              FONDULUI 3.279.992.126        01 CHELTUIELI CURENTE 2.923.500.126        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 588.441.324        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 2.335.058.802        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 290.807.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA              CREDITE 65.685.000        85 Rambursări de credite externe si              plaţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 65.685.000        85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000     03 Cheltuieli cu transmiterea si              plata drepturilor 1.960.802.000     50 Alte cheltuieli 1.319.190.1267404 CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE A              SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU              ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI              PROFESIONALE 85.741.186        01 CHELTUIELI CURENTE 53.341.186        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.236.544        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 34.104.642        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 32.400.000     50 Alte cheltuieli 85.741.1868800 04 Partea a XIII-a PLAŢI DE DOBÂNZI SI              ALTE CHELTUIELI 432.553.0008904 PLAŢI DE DOBÂNZI 432.553.000        01 CHELTUIELI CURENTE 432.553.000        49 DOBÂNZI 432.553.000     02 Dobânda datorata trezoreriei statului 432.553.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/04/20/04     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI                                    SINTEZA          bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitole                                  pe anul 2005                      (sumele alocate din credite externe)                                                                  -mii lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca- Sub Ti- Ali- Denumire indicator Program 2005pi- ca- tlu ne-tol tol /Ar- at        ti-        col──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5014 CREDITE EXTERNE 238.957.500        01 CHELTUIELI CURENTE 84.182.500        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.345.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 69.837.500        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154.775.0007314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE              FONDULUI 238.957.500        01 CHELTUIELI CURENTE 84.182.500        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.345.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 69.837.500        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154.775.000     50 Alte cheltuieli 238.957.500──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/04/20/07     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI                                    BUGETUL     pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate                                  pe anul 2005          (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)                                                                  -mii lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca- Sub Ti- Ali- Denumire indicator Program 2005pi- ca- tlu ne-tol tol /Ar- at        ti-        col──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE              DE STAT 161.430.147.833              --------------------------        01 CHELTUIELI CURENTE 161.041.255.833        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 5.352.177.444        38 TRANSFERURI 154.648.847.521        39 Transferuri consolidabile 391.286.000        40 Transferuri neconsolidabile 154.257.561.521        49 DOBÂNZI 432.553.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA              CREDITE 65.685.000        85 Rambursări de credite externe si              plaţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 65.685.000        85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.0005700 04 Partea a IlI-a CHELTUIELI              SOCIAL-CULTURALE 157.631.861.521        01 CHELTUIELI CURENTE 157.631.861.521        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 2.983.014.000        38 TRANSFERURI 154.648.847.521        39 Transferuri consolidabile 391.286.000        40 Transferuri neconsolidabile 154.257.561.5216004 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,              PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 156.718.393.521        01 CHELTUIELI CURENTE 156.718.393.521        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 2.892.132.000        21 Drepturi cu caracter social 2.892.132.000        38 TRANSFERURI 153.826.261.521        39 Transferuri consolidabile 376.291.000        39 17 Transferuri din bugetul asigurări-              lor sociale de stat către bugetul              fondului naţional unic de asigurări              sociale de sănătate reprezentând              contribuţia persoanelor aflate in              concediu medical, concediu medical              pt sarcina şi lăuzie sau în concediu              medical pentru îngrijirea copilului              bolnav în vârsta de pana la 7 ani 376.291.000        40 Transferuri neconsolidabile 153.449.970.521        40 05 Pensii de asigurări sociale 145.244.590.521        40 09 Alte ajutoare, alocaţii si              indemnizaţii 8.016.630.000        40 80 Alte transferuri 188.750.000     22 Pensii de asigurări sociale 145.244.590.521     23 Indemnizaţii pentru incapacitate              temporara de munca din cauza de boala              obişnuita sau accident în afara muncii 1.403.186.000     24 Indemnizaţii pentru concedii de              maternitate şi îngrijirea copiilor 1.288.154.000     26 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru              decese şi proteze 74.348.000     27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru              decese şi proteze 1.752.090.000     28 Tratament balnear şi odihna 2.892.132.000     29 Concediu plătit pentru creşterea              copiilor pana la 2 ani 3.875.143.000     31 Compensaţii pentru pensiile refugi-              aţilor greci repatriaţi 188.750.0006104 INDEMNIZAŢII, AJUTOARE ŞI ALTE              PRESTAŢII SOCIALE PENTRU ACCIDENTE              DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE 913.468.000        01 CHELTUIELI CURENTE 913.468.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 90.882.000        21 Drepturi cu caracter social 39.528.000        30 Alte cheltuieli 51.354.000        30 07 Alte cheltuieli 51.354.000        38 TRANSFERURI 822.586.000        39 Transferuri consolidabile 14.995.000        39 15 Transferuri din bugetul asigură-              rilor sociale de stat către bugetul              fondului naţional unic de asigurări              sociale de sănătate reprezentând              contribuţia persoanelor aflate in              concediu medical din cauza de              accident de munca şi boala              profesionala 14.995.000        40 Transferuri neconsolidabile 807.591.000        40 09 Alte ajutoare, alocaţii si              indemnizaţii 591.051.000        40 80 Alte transferuri 216.540.000     01 Indemnizaţii pentru incapacitate              temporara de munca din cauza de              boala profesionala sau accident              de munca 297.450.000     02 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru              decese şi proteze 17.240.000     03 Tratament balnear şi odihna 39.528.000     04 Indemnizaţii pe durata cursurilor de              calificare şi reconversie 84.476.000     05 Compensaţii pentru atingerea              integrităţii 206.880.000     06 Prestaţii şi servicii pentru              reabilitare medicala 36.234.000     07 Costul cursurilor de calificare şi de              reconversie 15.120.000     50 Alte cheltuieli privind asigurarea              pentru accidente de munca şi boli              profesionale 216.540.0007100 04 Partea a Vi-a ALTE ACŢIUNI 3.365.733.312        01 CHELTUIELI CURENTE 2.976.841.312        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 2.369.163.444        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA              CREDITE 65.685.000        85 Rambursări de credite externe si              plaţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 65.685.000        85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.0007304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE              FONDULUI 3.279.992.126        01 CHELTUIELI CURENTE 2.923.500.126        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 588.441.324        10 Cheltuieli cu salariile 445.928.548        11 Contribuţii pentru asigurări              sociale de stat 89.186.000        12 Contribuţii pentru asigurările              de şomaj 13.377.856        13 Contribuţii pentru asigurările              sociale de sănătate 31.214.998        14 Deplasări, detaşări, transferări 6.504.279        14 01 -deplasări, detaşări, transferări              în tara 3.904.279        14 02 -deplasări, detaşări, transferări              în străinătate 2.600.000        16 Contribuţii pentru asigurările de              accidente de munca şi boli profesionale 2.229.643        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 2.335.058.802        21 Drepturi cu caracter social 2.268.000        22 Hrana 5.033.000        23 Medicamente şi materiale sanitare 4.892.000        23 01 Medicamente 2.892.000        23 02 Materiale sanitare 2.000.000        24 Cheltuieli pentru întreţinere si              gospodărie 145.464.000        25 Materiale şi prestări de servicii              cu caracter funcţional 62.110.802        26 Obiecte de inventar de mica valoare              sau scurta durata şi echipament 8.944.000        27 Reparaţii curente 86.877.000        28 Reparaţii capitale 17.751.000        29 Cârti şi publicaţii 1.069.000        30 Alte cheltuieli 2.000.650.000        30 01 Calificarea, perfecţionarea si              specializarea profesionala a              salariaţilor 1.199.000        30 02 Protocol 108.000        30 03 Protecţia muncii 108.000        30 04 Transmiterea drepturilor 1.960.802.000        30 07 Alte cheltuieli 38.433.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 290.807.000        72 Investiţii ale instituţiilor publice 290.807.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA              CREDITE 65.685.000        85 Rambursări de credite externe si              plaţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 65.685.000        85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000     03 Cheltuieli cu transmiterea si              plata drepturilor 1.960.802.000     50 Alte cheltuieli 1.319.190.1267404 CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE A              SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU              ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI              PROFESIONALE 85.741.186        01 CHELTUIELI CURENTE 53.341.186        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.236.544        10 Cheltuieli cu salariile 14.239.705        11 Contribuţii pentru asigurări              sociale de stat 2.847.940        12 Contribuţii pentru asigurările              de şomaj 427.191        13 Contribuţii pentru asigurările              sociale de sănătate 996.779        14 Deplasări, detaşări, transferări 653.730        14 01 -deplasări, detaşări, transferări              în tara 453.730        14 02 -deplasări, detaşări, transferări              în străinătate 200.000        16 Contribuţii pentru asigurările de              accidente de munca şi boli profesionale 71.199        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 34.104.642        24 Cheltuieli pentru întreţinere si              gospodărie 540.000        25 Materiale şi prestări de servicii              cu caracter funcţional 28.644.642        26 Obiecte de inventar de mica valoare              sau scurta durata şi echipament 540.000        29 Cârti şi publicaţii 540.000        30 Alte cheltuieli 3.840.000        30 07 Alte cheltuieli 3.840.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 32.400.000        72 Investiţii ale instituţiilor publice 32.400.000     50 Alte cheltuieli 85.741.1868800 04 Partea a XIII-a PLAŢI DE DOBÂNZI SI              ALTE CHELTUIELI 432.553.0008904 PLAŢI DE DOBÂNZI 432.553.000        01 CHELTUIELI CURENTE 432.553.000        49 DOBÂNZI 432.553.00051        51 02 Dobânda datorata trezoreriei              statului 432.553.000    02 Dobânda datorata trezoreriei statului 432.553.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/04/20/08     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI                            CHELTUIELI CU SALARIILE                                  pe anul 2005          (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)                                                                    -mii lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Denumire indicator Cod Program 2005──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE 5004DE STAT---------------------------------Fond aferent salariilor de baza 001 288.235.333Salarii de merit 002 10.641.390Indemnizaţie de conducere 003 15.045.216Spor de vechime 004 48.866.000Sporuri pentru condiţii de munca 005 3.123.000Alte sporuri 006 4.810.000Ore suplimentare 007 11.493.000Fond de premii 008 50.503.000Indemnizaţii plătite unor persoane 013din afara unităţii 2.278.000Alte drepturi salariate 014 25.173.314Cheltuieli cu salariile 020 460.168.253CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE 7304FONDULUIFond aferent salariilor de baza 001 279.948.548Salarii de merit 002 10.333.000Indemnizaţie de conducere 003 14.931.000Spor de vechime 004 47.425.000Sporuri pentru condiţii de munca 005 3.123.000Alte sporuri 006 4.666.000Ore suplimentare 007 11.193.000Fond de premii 008 49.000.000Indemnizaţii plătite unor persoane 013din afara unităţii 1.500.000Alte drepturi salariale 014 23.809.000Cheltuieli cu salariile 020 445.928.548CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE A 7404SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRUACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALEFond aferent salariilor de baza 001 8.286.785Salarii de merit 002 308.390Indemnizaţie de conducere 003 114.216Spor de vechime 004 1.441.000Alte sporuri 006 144.000Ore suplimentare 007 300.000Fond de premii 008 1.503.000Indemnizaţii plătite unor persoane 013din afara unităţii 778.000Alte drepturi salariale 014 1.364.314Cheltuieli cu salariile 020 14.239.705──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/04/20/09     Ministerul Muncii,Solidarităţii Sociale şi Familiei         Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de baza                              pe anii 2004 - 2005          (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT)- mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      Modi-                                                      fica-                                                      rea                                                      numă-                                     Număr Salariu rului Număr Fond aferent                                     maxim mediu de maxim salariilor                                     de de baza pos- de de bază pe                                     posturi în luna în pos- anul 2005                                     în anul decem- anul turi                                     2004 brie 2005 în                                              2004 faţă anul                                                      de 2005                                                      anul                                                      2004──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            0 1 2 3 4=1+3 5 = 2*4*                                                                    11,5 luni──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL: 4.281 4.281 288.235.333din care:7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRAREA FONDULUI 4.281 -100 4.181 279.948.548din care:V. A. Funcţii publice generale 3.247 -81 3.166 212.223.0011. Înalţi funcţionari publici 3 -l 2 510.152Secretar general 1 23.596 1 271.354Secretar general adjunct 1 20.765 1 238.798Director general 1 23.596 -l2. Funcţii publice de conducere 365 -2 363 36.753.885Director 11 9.518 -2 9 985.113Director adjunct 2 9.518 2 218.914Sef serviciu 19 9.500 19 2.075.750Director executiv 42 9.214 42 4.450.362Director executiv adjunct 85 9.214 85 9.006.685Sef serviciu 178 8.461 178 17.319.667Sef birou 28 8.377 28 2.697.3943. Funcţii publice de execuţie 2.879 -78 2.801 174.958.965a. Clasa I - studii superioare 1.248 -41 1.207 90.294.895Expert superior 18 6.757 -2 16 1.243.288Expert principal 20 6.111 -l 19 1.335.254Expert asistent 8 4.720 8 434.240Expert debutant 9 3.371 -5 4 155.066Consilier superior 54 9.470 -10 44 4.791.820Consilier principal 15 8.050 -2 13 1.203.475Consilier asistent 5 4.383 5 252.023Consilier juridic superior 6 9.300 -l 5 534.750Consilier juridic principal 4 5.647 4 259.762Consilier juridic asistent 2 4.383 1 3 151.214Consilier juridic debutant 3 3.371 3 116.300Auditor superior 4 12.100 4 556.600Auditor principal 1 8.760 1 100.740Inspector superior 2 6.757 2 155.411Inspector principal 10 6.111 -2 8 562.212Inspector asistent 4 4.720 8 12 651.360Inspector debutant 11 3.371 -10 1 38.767Expert superior 12 6.757 3 15 1.165.583Expert principal 11 6.757 1 12 932.466Expert asistent 7 6.500 -2 5 373.750Consilier superior 192 8.900 1 193 19.753.550Consilier principal 112 7.337 -11 101 8.521.926Consilier asistent 29 4.383 -2 27 1.360.922Consilier debutant 1 3.371 1 38.767Consilier juridic superior 33 7.700 6 39 3.453.450Consilier juridic principal 64 5.544 1 65 4.144.140Consilier juridic asistent 70 4.383 2 72 3.629.124Consilier juridic debutant 9 3.371 -4 5 193.833Auditor superior 34 8.373 1 35 3.370.133Auditor principal 6 8.321 1 7 669.841Auditor asistent 1 4.383 1 50.405Inspector superior 56 6.268 4 60 4.324.920Inspector principal 217 5.864 25 242 16.319.512Inspector asistent 161 4.820 -l 160 8.868.800Inspector debutant 57 3.371 -42 15 581.498b. Clasa II - studii superioarede scurta durata 85 5 90 6.384.375Referent de specialitate superior 4 8.321 -l 3 287.075Referent de specialitate principal 3 5.618 3 193.821Referent de specialitate asistent 2 4.406 2 101.338Referent de specialitate superior 16 7.931 1 17 1.550.511Referent de specialitate principal 33 6.411 6 39 2.875.334Referent de specialitate asistent 27 4.603 -l 26 1.376.297c. Clasa III - studii medii 1.546 -42 1.504 78.279.695Referent superior 38 5.093 -l 37 2.167.072Referent principal 38 4.401 -2 36 1.822.014Referent asistent 2 3.000 2 4 138.000Referent debutant 1 2.968 -lReferent superior 396 4.911 -5 391 22.082.312Referent principal 709 4.576 -20 689 36.257.936Referent asistent 353 3.980 -12 341 15.607.570Referent debutant 9 2.968 -3 6 204.792VII. Personal cu contract de muncaa)Personal de specialitate 812 -10 802 58.635.499Consilier,expert,inspector despecialitate,revizor contabil;gradul IA 2 9.518 2 4 437.828Consilier,expert,inspector despecialitate,revizor contabil;gradul I 8.321 4 4 382.766Consilier,expert,inspector despecialitate,revizor contabil;gradul II 7.537 2 2 173.351Referent de specialitate,inspectorde specialitate,revizorcontabil;gradul III 2 6.757 2 155.411Referent de specialitate,inspectorde specialitate,revizorcontabil;gradul IV 5 6.072 -l 4 279.312Tehnician-economist, secretarsuperior, referent, interpretrelaţii, interpret profesional,subinginer; gradul IA 8.321 1 1 95.692Tehnician-economist, secretarsuperior, referent, interpretrelaţii, interpret profesional,subinginer; gradul I 6.757 1 1 77.706Tehnician-economist, secretarsuperior, referent, interpretrelaţii, interpret profesional,subinginer; gradul II 1 6.000 -lTehnician-economist, secretarsuperior, referent, interpretrelaţii, interpret profesional,subinginer; gradul III 1 5.000 -lConsilier juridic gradul IA 1 6.890 1 79.235Consilier juridic gradul III 1 4.740 1 2 109.020Referent IA 97 4.845 -2 95 5.293.163Referent I 42 4.214 -2 40 1.938.440Referent II 22 3.919 6 28 1.261.918Referent III 20 3.432 1 21 828.828Referent IV 8 3.259 4 12 449.742Referent debutant 1 2.968 -lMedic primar 173 9.530 -16 157 17.206.415Medic specialist 49 7.228 49 4.072.978Secretar de redacţie,tehnoredactor I 1 5.784 1 66.516Fiziokinetoterapeut,bioinginer medical 1 5.074 1 58.351Asistent medical principal 49 5.277 34 83 5.036.897Asistent medical 23 4.466 33 56 2.876.104Sora medicala principala 49 4.869 -33 16 895.896Sora medicala 51 4.060 -37 14 653.660Biolog, biochimist, chimist, fizician 2 5.074 2 116.702Psiholog, logoped, sociolog,profesor C.F.M., kinetoterapeutasistent social; principal 3 9.734 3 335.823Psiholog, logoped, sociolog,profesor C.F.M., kinetoterapeutasistent social 5.100 1 1 58.650Profesor C.F.M., biolog, chimist; 1 5.025 -lInfirmiera, agent D.D.D. 18 3.247 18 672.129Brancardier, băieş, namolar,spălătoreasă, îngrijitoare 31 3.247 31 1.157.556Şofer autosanitara II 1 3.654 1 42.021Şofer autosanitara III 1 3.247 1 37.341Medic primar 37 12.511 -13 24 3.453.036Medic specialist 7 9.734 5 12 1.343.292Medic rezident anul IV-V-dinanatomia patologica şi legala 12 6.773 4 16 1.246.232Medic rezident anul III 8 5.985 -5 3 206.483Farmacist primar - din anatomiapatologica şi medicina legala 1 8.111 -lFarmacist specialist 8.111 1 1 93.277Asistent medical principal 36 7.504 -3 33 2.847.768Asistent medical 19 5.233 7 26 1.564.667Biolog, biochimist, chimist,fizician; principal - dinanatomia patologica şi medicina legala 1 10.138 -1Profesor C.F.M.; principal 1 7.504 1 86.296Cercetător ştiinţific principalgradul II 4 13.721 4 631.166Cercetător ştiinţific principalgradul III 5 10.700 2 7 861.350Cercetător ştiinţific 3 8.272 3 285.384Asistent de cercetare ştiinţifica 5 6.509 5 374.268Asistenţi 1 5.203 1 59.835Referent de specialitate,inspector de specialitate; gradulII; economist, referent, inginer,gradul I 4 4.740 -2 2 109.020Tehnician, merceolog, contabil,referent; IA 4 4.265 2 6 294.285Tehnician, merceolog, contabil,referent; I 5 3.961 -l 4 182.206Analist, programator, inginer desistem; IA 6.889 1 1 79.224Analist (programator) ajutor I 1 4.100 -lOperator, controlor date; I 2 4.100 -2Operator, controlor date; debutant 2.968 2 2 68.264VII. Personal cu contract de muncab)care ocupa funcţii comune 222 -9 213 9.090.049Secretar-dactilograf, dactilograf; IA 2 4.242 -l 1 48.783Secretar-dactilograf, dactilograf; I 13 3.738 -l 12 515.844Secretar-dactilograf, dactilograf; II 12 3.412 1 13 510.094Casier magaziner; I 24 4.012 24 1.107.312Casier magaziner; II 11 3.598 11 455.147Funcţionar arhivar; I 25 3.922 3 28 1.262.884Funcţionar arhivar; II 3 3.598 3 124.131Funcţionar arhivar; III 10 3.277 -3 7 263.799Portar, paznic, pompier, îngrijitor,guard, bufetier, manipulant bunuri,curier; I 37 3.247 -5 32 1.194.896Portar, paznic, pompier, îngrijitor,guard, bufetier, manipulant bunuri,curier; II 8 3.186 8 293.112Sofer IA 3 5.163 3 178.124Şofer II 1 4.334 1 49.841Muncitor calificat I 3 4.334 3 149.523Muncitor calificat II 7 4.107 7 330.614Muncitor calificat III 53 3.828 -l 52 2.289.144Muncitor calificat IV 5 3.598 5 206.885Muncitor calificat VI 1 3.247 -lMuncitor necalificat 4 3.186 -l 3 109.9177404 CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ASISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRUACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLIPROFESIONALE 100 100 8.286.785din care:V. A. Funcţii publice generale 92 92 7.684.7371. Înalţi funcţionari publici 1 1 271.354Director general 23.596 1 1 271.3542. Funcţii publice de conducere 2 2 218.914Director 9.518 2 2 218.9143. Funcţii publice de execuţie 89 89 7.194.469a. Clasa I - studii superioare 87 87 7.085.288Expert superior 6.757 2 2 155.411Expert principal 5.800 1 1 66.700Expert asistent 4.400 1 1 50.600Consilier superior 9.470 11 11 1.197.955Consilier principal 8.050 3 3 277.725Consilier asistent 4.383 2 2 100.809Inspector principal 6.111 2 2 140.553Consilier superior 8.900 16 16 1.637.600Consilier principal 7.337 19 19 1.603.135Consilier asistent 4.383 3 3 151.214Consilier juridic principal 5.544 1 1 63.756Inspector superior 6.268 6 6 432.492Inspector principal 5.864 11 11 741.796Inspector asistent 4.820 7 7 388.010Inspector debutant 3.371 2 2 77.533c. Clasa III - studii medii 2 2 109.181Referent superior 5.093 1 1 58.570Referent principal 4.401 1 1 50.612VII. Personal cu contract de muncaa)Personal de specialitate 6 6 483.299Consilier,expert,inspectorde specialitate,revizor contabil;gradul IA 9.518 2 2 218.914Referent de specialitate,inspectorde specialitate,revizorcontabil;gradul IV 6.072 1 1 69.828Referent IA 4.845 2 2 111.435Medic specialist 7.228 1 1 83.122VII. Personal cu contract de muncab)care ocupa funcţii comune 2 2 118.749Şofer IA 5.163 2 2 118.749──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/04/20/13     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI                                    BUGETUL     pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate                                  pe anul 2005                      (sumele alocate din credite externe)                                                                    -mii lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca- Sub Ti- Ali- Denumire indicator Program 2005pi- ca- tlu ne-tol tol /Ar- at        ti-        col──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5014 CREDITE EXTERNE                                                                   238.957.500        01 CHELTUIELI CURENTE 84.182.500        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.345.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 69.837.500        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154.775.0007314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE              FONDULUI 238.957.500        01 CHELTUIELI CURENTE 84.182.500        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.345.000        14 Deplasări, detaşări, transferări 14.345.000        14 01 -deplasări, detaşări, transferări              în tara 11.325.000        14 02 -deplasări, detaşări, transferări              în străinătate 3.020.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 69.837.500        26 Obiecte de inventar de mica valoare              sau scurta durata şi echipament 16.987.500        30 Alte cheltuieli 52.850.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154.775.000        72 Investiţii ale instituţiilor publice 154.775.000     50 Alte cheltuieli 238.957.500──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/04/20/24 *Font 7*    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SICIALE ŞI FAMILIEI              PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE                                                                                                  - mii lei-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I- credite deangajament TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢATII- credite bugetare EFECTUATE PRELIMINATE ______________________________________________________________CAPITOLUL/GRUPA/SURSA pana la în PROGRAM ESTIMĂRI                                       31.12.2003 2004 2005 _______________________________________________________                                                                                    2006 2007 2008 anii                                                                                                                            ulteriori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL GENERAL (Tip: C. alte cheltuieli de investiţii)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 2.793.682.755 876.986.850 394.793.905 477.982.000 383.799.000 335.948.000 324.173.000finanţare II 2.793.682.755 876.986.850 394.793.905 477.982.000 383.799.000 335.948.000 324.173.0001.1 Surse proprii I                    II1.2 Credite int. I                    II1.3 Credite ext. I 999.586.591 502.907.591 243.319.000 154.775.000 78.560.000 20.025.000                    II 999.586.591 502.907.591 243.319.000 154.775.000 78.560.000 20.025.0001.4 Buget de asig. I    pt.şomaj II1.5 Alte surse I 1.794.096.164 374.079.259 151.474.905 323.207.000 305.239.000 315.923.000 324.173.000                    II 1.794.096.164 374.079.259 151.474.905 323.207.000 305.239.000 315.923.000 324.173.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Capitolul: 73.04-- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 2.655.608.755 876.986.850 394.793.905 445.582.000 349.779.000 300.737.000 287.730.000finanţare II 2.655.608.755 876.986.850 394.793.905 445.582.000 349.779.000 300.737.000 287.730.0001.1 Surse proprii I                    II1.2 Credite int. I                    II1.3 Credite ext. I 999.586.591 502.907.591 243.319.000 154.775.000 78.560.000 20.025.000                    II 999.586.591 502.907.591 243.319.000 154.775.000 78.560.000 20.025.0001.4 Buget de asig. I    pt.şomaj II1.5 Alte surse I 1.656.022.164 374.079.259 151.474.905 290.807.000 271.219.000 280.712.000 287.730.000                    II 1.656.022.164 374.079.259 151.474.905 290.807.000 271.219.000 280.712.000 287.730.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/04/20/24 *Font 7*    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI     PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE                                                                                              - mii lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT      angajament EFECTUATE PRELIMINATE ________________________________________________________________II - credite bugetare pana la în PROGRAM ESTIMĂRICAPITOL/GRUPA/SURSA 31.12.2003 2004 2005 ____________________________________________________                                                                                  2006 2007 2008 anii                                                                                                                        ulteriori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 2.655.608.755 876.986.850 394.793.905 445.582.000 349.779.000 300.737.000 287.730.000  finanţare II 2.655.608.755 876.986.850 394.793.905 445.582.000 349.779.000 300.737.000 287.730.0001.1 Surse proprii I                 II1.2 Credite int. I                 II1.3 Credite ext. I 999.586.591 502.907.591 243.319.000 154.775.000 78.560.000 20.025.000                 II 999.586.591 502.907.591 243.319.000 154.775.000 78.560.000 20.025.0001.4 Buget de asig.I    pt.şomaj II1.5 Alte surse I 1.656.022.164 374.079.259 151.474.905 290.807.000 271.219.000 280.712.000 287.730.000                 II 1.656.022.164 374.079.259 151.474.905 290.807.000 271.219.000 280.712.000 287.730.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Capitol : 74.04 --CHELT.DE FUNCT.A SIST.DE ASIG.PT.ACCID.DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE                  (Tip : C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 138.074.000 32.400.000 34.020.000 35.211.000 36.443.000   finanţare II 138.074.000 32.400.000 34.020.000 35.211.000 36.443.0001.1 Surse proprii I                 II1.2 Credite int. I                 II1.3 Credite ext. I                 II1.4 Buget de asig.I    pt.şomaj II1.5 Alte surse I 138.074.000 32.400.000 34.020.000 35.211.000 36.443.000                 II 138.074.000 32.400.000 34.020.000 35.211.000 36.443.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Programul s-a obţinut din centralizarea a 4 fise.    NOTA: Alte surse - buget asigurări sociale de stat  +  Anexa 3/04/20/25     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI    Capitol 73.04--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI    Cod 20.73.04.0001                              FISA         OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII    a) achiziţii de imobile    Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investiţii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  A. Date GENERALE    1. Date geografice :    1.1 Judeţ/Sector    1.2 Municipiu/Oraş/Comuna    1.3 Amplasament    2. Date referitoare la studiul de fezabilitate    2.1 Numărul şi data Acordului MFP    2.2 Numărul şi data aprobării studiului de        fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)  B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI    1. Valoarea totala aprobată (mii lei)       (în preturi luna/anul)    2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)    3. Durata de realizare aprobată (număr luni)    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)      (în preturi luna/anul)    2.Durata de realizare contractată (număr luni)    3.Data începerii investiţiei (luna/an)    4.Data programată a terminării şi PIF (luna/an)    5.Valoarea decontată până la 31/12/2003 (mii lei)    6.Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei)    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 397.400.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7*    (Cod obiectiv : 20.73.04.0001)    D.EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE      DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI     I - credite de angajament    II - credite bugetare                                                                                                     - mii lei-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de I/IIfinanţare şi TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢATcosturi de EFECTUATE PRELIMINATE ______________________________________________________________funcţionare pana la în PROGRAM ESTIMĂRI                                       31.12.2003 2004 2005 _______________________________________________________                                                                                    2006 2007 2008 anii                                                                                                                            ulteriori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 397.400.000 120.000.000 90.400.000 93.500.000 93.500.000finanţare II 397.400.000 120.000.000 90.400.000 93.500.000 93.500.000din care:1.1 Surse proprii I                    II1.2 Credite int. I                    II1.3 Credite ext. I                    II1.4 Buget de asig. I    pt.şomaj II1.5 Alte surse I 397.400.000 120.000.000 90.400.000 93.500.000 93.500.000                    II 397.400.000 120.000.000 90.400.000 93.500.000 93.500.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2.Proiecţia cost. de funcţionare si de întreţinere după PIF (preliminări)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       NOTA: Alte surse - buget asigurări sociale de stat  +  Anexa 3/04/20/25     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI    Capitol 73.04--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI    Cod 20.73.04.0001b CNPAS                          FISA      OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                     b) dotări independente    Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investiţii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    A. Date GENERALE       1. Date geografice:       1.1 Judeţ/Sector       1.2 Municipiu/Oraş/Comuna       1.3 Amplasament       2. Date referitoare la studiul de fezabilitate       2.1 Numărul şi data Acordului MFP       2.2 Numărul şi data aprobării studiului de           fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI       1. Valoarea totală aprobată (mii lei)           (în preturi luna/anul)       2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)       3. Durata de realizare aprobată (număr luni)    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR       1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)           (în preturi luna/anul)       2. Durata de realizare contractată (număr luni)       3. Data începerii investiţiei (luna/an)       4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)       5. Valoarea decontată până la 31/12/2003 (mii lei) 220.607.319       6. Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei) 90.645.150       7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 417.252.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7*    (Cod obiectiv : 20.73.04.0001b CNPAS)    D.EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE      DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                                                                              - mii lei-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de I/IIfinanţare şi TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢATcosturi de EFECTUATE PRELIMINATE ______________________________________________________________funcţionare pana la în PROGRAM ESTIMĂRI                                       31.12.2003 2004 2005 _______________________________________________________                                                                                    2006 2007 2008 anii                                                                                                                            ulteriori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 728.504.469 220.607.319 90.645.150 139.852.000 90.400.000 93.500.000 93.500.000  finanţare II 728.504.469 220.607.319 90.645.150 139.852.000 90.400.000 93.500.000 93.500.000  din care:1.1 Surse proprii I                 II1.2 Credite int. I                 II1.3 Credite ext. I                 II1.4 Buget de asig.I    pt.şomaj II1.5 Alte surse I 728.504.469 220.607.319 90.645.150 139.852.000 90.400.000 93.500.000 93.500.000                 II 728.504.469 220.607.319 90.645.150 139.852.000 90.400.000 93.500.000 93.500.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2.Proiecţia cost. defuncţionare şi deîntreţinere după PIF(preliminări)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            NOTA: Alte surse - buget asigurări sociale de stat  +  Anexa 3/04/20/25     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI    Capitol 73.04--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI    Cod 20.73.04.OOO1bBM CP                                     FISA               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                             b) dotări independente    Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investiţii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    A.Date GENERALE      1. Date geografice      1.1 Judeţ/Sector      1.2 Municipiu/Oraş/Comuna      1.3 Amplasament      2. Date referitoare la studiul de fezabilitate      2.1 Numărul şi data Acordului MFP      2.2 Numărul şi data aprobării studiului de          fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI      1. Valoarea totală aprobată (mii lei)         (în preturi luna/anul)      2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)      3. Durata de realizare aprobată (număr luni)    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR      1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)         (în preturi luna/anul)      2. Durata de realizare contractată (număr luni)      3. Data începerii investiţiei (luna/an)      4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)      5. Valoarea decontată până la 31/12/2003 (mii lei) 656.379.531      6. Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei) 304.148.755      7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 569.176.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        (Cod. obiectiv: 20. 73. 04. OOO1bBM CP)*Font 7*    D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT,       SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE       ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                                                                             - mii lei-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de I/IIfinanţare şi TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢATcosturi de EFECTUATE PRELIMINATE ______________________________________________________________funcţionare pana la în PROGRAM ESTIMĂRI                                       31.12.2003 2004 2005 _______________________________________________________                                                                                    2006 2007 2008 anii                                                                                                                            ulteriori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 1.529.704.286 656.379.531 304.148.755 185.730.000 168.979.000 113.737.000 100.730.000  finanţare II 1.529.704.286 656.379.531 304.148.755 185.730.000 168.979.000 113.737.000 100.730.000  din care:1.1 surse proprii I                   II1.2 Credite int. I                   II1.3 Credite ext. I 999.586.591 502.907.591 243.319.000 154.775.000 78.56O.000 20.025.000                   II 999.586.591 502.907.591 243.319.000 154.775.000 78.560.000 2O.025.0001.4 Buget de asig. I    pt.şomaj II1.5 Alte surse I 530.117.695 153.471.940 60.829.755 30.955.000 90.419.000 93.712.000 1O0.730.O00                   II 530.117.695 153.471.940 60.829.755 30.955.000 90.419.000 93.712.000 100.730.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2.Proiecţia cost.de funcţionare side întreţineredupă PIF(preliminări)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              NOTA: Alte surse - buget asigurări sociale de stat  +  Anexa 3/04/20/25     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI    Capitol 74.04--CHELT.DE FUNCT.A SIST.DE ASIG.PT.ACCID.                   DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE    Cod. 20.74.04.001                                       FISA               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                             b) dotări independente    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    A. Date GENERALE       1. Date geografice:       1.1 judeţ/Sector       1.2 Municipiu/Oraş/Comuna       1.3 Amplasament       2. Date referitoare la studiul de fezabilitate       2.1 Numărul şi data Acordului MFP       2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate           (H.G./Ordin/Decizie/Decret)    E. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI       1. Valoarea totala aprobata (mii lei) (în preturi luna/anul)       2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)       3. Durata, de realizare aprobată (număr luni)    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR       1. Valoarea totala la deschiderea finanţării (mii lei)          (în preturi luna/anul)       2. Durata de realizare contractată (număr luni)       3. Data începerii investiţiei(luna/an)       4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)       5. Valoarea decontată până la 31/12/2003 (mii lei)       6. Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei)       7. Valoarea rămasa de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 138.074.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            (Cod obiectiv: 20.74.04.001)*Font 7*    D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT,       SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE       ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                                                                                      -mii lei-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de I/IIfinanţare şi TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢATcosturi de EFECTUATE PRELIMINATE ______________________________________________________________funcţionare pana la în PROGRAM ESTIMĂRI                                       31.12.2003 2004 2005 _______________________________________________________                                                                                    2006 2007 2008 anii                                                                                                                            ulteriori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 138.074.000 32.400.000 34.020.000 35.211.000 36.443.000  finanţare II 138.074.000 32.400.000 34.020.000 35.211.000 36.443.0O0  din care:1.1 Surse proprii I                   II1.2 Credite int. I                   II1.3 Credite ext. I                   II1.4 Buget de asig. I    pt.şomaj II1.5 Alte surse I 138.074.000 32.400.000 34.020.000 35.211.000 36.443.000                   II 138.074.000 32.400.000 34.020.OOO 35.211.000 36.443.OOO─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţia cost.de funcţionare side întreţineredupă PIF(preliminări)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           NOTA: Alte surse - buget asigurări sociale de stat  +  Anexa 1/06     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI                           BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ                                    pe anul 2005                                     -SINTEZA-                                                                    -mii lei-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca Sub Tit A-pi ca lu/ litol pi Ar ne    tol ti at        col Denumire indicator Program 2005────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0001 06 VENITURI - TOTAL 20.737.665.0000002 I. VENITURI CURENTE 19.887.665.0000003 A. VENITURI FISCALE 18.914.000.0000004 A1. IMPOZITE DIRECTE 18.914.000.0001006 CONTRIBUŢII LA BUGETUL              ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ 18.914.000.000     01 Contribuţii ale angajatorilor              şi ale persoanelor juridice              asimilate angajatorului 14.418.730.333     02 Contribuţii individuale 4.428.309.667     03 Contribuţii datorate de              persoanele care încheie contract de asigurare              pentru şomaj 66.960.0001900 06 B. VENITURI NEFISCALE 973.665.0002206 DIVERSE VENITURI 973.665.000     30 Încasări din alte surse 973.665.0004200 06 VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA              ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 850.000.0004206 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA              ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 850.000.000     06 Încasări din rambursarea împrumuturilor              acordate pentru înfiinţarea si              dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii 850.000.0005006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU              ŞOMAJ _____________________________ 20.256.154.035        01 CHELTUIELI CURENTE 18.565.683.035        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 590.905.634        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 738.301.101        38 TRANSFERURI 17.236.476.300        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 122.861.000        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA              CREDITE 163.080.000        85 Rambursări de credite externe si              plaţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 163.080.000        85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.0005700 06 Partea a III-a CHELTUIELI              SOCIAL-CULTURALE 16.460.703.868        01 CHELTUIELI CURENTE 16.455.703.868        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 27.801.868        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 333.045.700        38 TRANSFERURI 16.094.856.300        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.000.0005706 INVATAMANT 403.955.868        01 CHELTUIELI CURENTE 398.955.868        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 27.801.868        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 333.045.700        38 TRANSFERURI 38.108.300        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.000.000     20 Centre de calificare şi recalificare 70.610.700     50 Alte instituţii şi acţiuni de              invatamant 333.345.1686006 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,              PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 16.056.748.000        01 CHELTUIELI CURENTE 16.056.748.000        38 TRANSFERURI 16.056.748.000     32 Plaţi pentru stimularea mobilităţii              forţei de munca 93.000.000     33 Indemnizaţii de şomaj 11.064.142.000     35 Indemnizaţii de şomaj pentru              absolvenţi 1.163.110.000     39 Plaţi pentru stimularea angajatorilor care              încadrează absolvenţi 1.162.500.000     40 Plaţi compensatorii 1.350.101.000     46 Plaţi pentru stimularea angajatorilor              care încadrează şomeri aparţinând unor categorii              defavorizate 763.545.000     49 Plaţi pentru stimularea şomerilor care se              angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj 460.350.0007100 06 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 2.390.920.167        01 CHELTUIELI CURENTE 2.109.979.167        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 563.103.766        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 405.255.401        38 TRANSFERURI 1.141.620.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 117.861.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000        85 Rambursări de credite externe şi plaţi de              dobânzi şi comisioane la credite externe              contractate de ordonatorii de credite 163.080.000        85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.0007206 ALTE ACŢIUNI 1.191.176.000        01 CHELTUIELI CURENTE 1.191.176.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 49.556.000        38 TRANSFERURI 1.141.620.000     08 Executarea silita a creanţelor              bugetare 1.400.000     09 Programe pentru ocuparea temporara a forţei              de munca 1.062.720.000     18 Masuri active pentru combaterea              şomajului 73.500.000     21 Servicii de preconcediere colectiva 4.851.000     50 Alte cheltuieli 48.705.0007306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE              FONDULUI 1.199.744.167        01 CHELTUIELI CURENTE 918.803.167        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 563.103.766        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 355.699.401        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 117.861.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000        85 Rambursări de credite externe si              plaţi de dobânzi şi comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 163.080.000        85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000     03 Cheltuieli cu transmiterea si              plata drepturilor 126.044.000     50 Alte cheltuieli 1.073.700.1678600 06 Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.0008606 ÎMPRUMUTURI 1.404.530.000        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000     04 Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea              şi dezvoltarea de întreprinderi mici              şi mijlocii 1.400.000.000     13 Împrumuturi acordate de agenţiile              guvernamentale şi administrate              prin agenţii de credit 4.530.0009906 EXCEDENT/DEFICIT 481.510.965───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2/06     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI                                SINTEZA        cheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole, titluri de                     cheltuieli pe anul 2005                                                                    -mii lei-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca Sub Tit A-pi ca lu/ litol pi Ar ne    tol ti at        col Denumire indicator Program 2005───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL              _______________ 20.565.704.035        01 CHELTUIELI CURENTE 18.667.608.035        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 599.588.134        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 831.543.601        38 TRANSFERURI 17.236.476.300        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 198.361.000        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.536.655.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000        85 Rambursări de credite externe şi plaţi              de dobânzi şi comisioane la credite externe              contractate de ordonatorii de credite 163.080.000        85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.0005006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU              ŞOMAJ              _____________________________ 20.256.154.035        01 CHELTUIELI CURENTE 18.565.683.035        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 590.905.634        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 738.301.101        38 TRANSFERURI 17.236.476.300        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 122.861.000        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000        85 Rambursări de credite externe şi plaţi              de dobânzi şi comisioane la credite externe              contractate de ordonatorii de credite 163.080.000        85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.0005706 INVATAMANT 403.955.868        01 CHELTUIELI CURENTE 398.955.868        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 27.801.868        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 333.045.700        38 TRANSFERURI 38.108.300        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.000.000     20 Centre de calificare şi recalificare 70.610.700     50 Alte instituţii şi acţiuni de              invatamant 333.345.1686006 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,              PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 16.056.748.000        01 CHELTUIELI CURENTE 16.056.748.000        38 TRANSFERURI 16.056.748.000     32 Plaţi pentru stimularea mobilităţii              forţei de munca 93.000.000     33 Indemnizaţii de şomaj 11.064.142.000     35 Indemnizaţii de şomaj pentru              absolvenţi 1.163.110.000     39 Plaţi pentru stimularea angajatorilor care              încadrează absolvenţi 1.162.500.000     40 Plaţi compensatorii 1.350.101.000     46 Plaţi pentru stimularea angajatorilor care              încadrează şomeri aparţinând unor categorii              defavorizate 763.545.000     49 Plaţi pentru stimularea şomerilor care se              angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj 460.350.0007206 ALTE ACŢIUNI 1.191.176.000        01 CHELTUIELI CURENTE 1.191.176.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 49.556.000        38 TRANSFERURI 1.141.620.000     08 Executarea silita a creanţelor              bugetare 1.400.000     09 Programe pentru ocuparea temporara a forţei              de munca 1.062.720.000     18 Masuri active pentru combaterea              şomajului 73.500.000     21 Servicii de preconcediere colectiva 4.851.000     50 Alte cheltuieli 48.705.0007306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE              FONDULUI 1.199.744.167        01 CHELTUIELI CURENTE 918.803.167        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 563.103.766        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 355.699.401        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 117.861.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000        85 Rambursări de credite externe şi plaţi              de dobânzi şi comisioane la credite              externe contractate de ordonatorii de credite 163.080.000        85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000     03 Cheltuieli cu transmiterea si              plata drepturilor 126.044.000     50 Alte cheltuieli 1.073.700.1678606 ÎMPRUMUTURI 1.404.530.000        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000     04 Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea              şi dezvoltarea de întreprinderi mici              şi mijlocii 1.400.000.000     13 Împrumuturi acordate de agenţiile              guvernamentale şi administrate              prin agenţii de credit 4.530.0005014 CREDITE EXTERNE              __________________ 309.550.000        01 CHELTUIELI CURENTE 101.925.000        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.682.500        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 93.242.500        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.500.000        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.0007214 ALTE ACŢIUNI 37.750.000        01 CHELTUIELI CURENTE 37.750.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 37.750.000     18 Masuri active pentru combaterea              şomajului 37.750.0007314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE              FONDULUI 139.675.000        01 CHELTUIELI CURENTE 64.175.000        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.682.500        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 55.492.500        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.500.000     50 Alte cheltuieli 139.675.0008614 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.000        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.000     13 Împrumuturi acordate de agenţiile              guvernamentale şi administrate prin              agenţii de credit 132.125.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/06/20/01     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI                      BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ                                  SINTEZA       fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anul 2005                                                               -mii lei-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca Sub Tit A-pi ca lu/ litol pi Ar ne    tol ti at        col Denumire indicator Program 2005───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL              ________________ 20.565.704.035        01 CHELTUIELI CURENTE 18.667.608.035        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 599.588.134        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 831.543.601        38 TRANSFERURI 17.236.476.300        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 198.361.000        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.536.655.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA              CREDITE 163.080.000        85 Rambursări de credite externe şi plaţi              de dobânzi şi comisioane la credite externe              contractate de ordonatorii de credite 163.080.000        85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.0005006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU              ŞOMAJ              ________________________________ 20.256.154.035        01 CHELTUIELI CURENTE 18.565.683.035        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 590.905.634        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 738.301.101        38 TRANSFERURI 17.236.476.300        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 122.861.000        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000        85 Rambursări de credite externe şi plaţi de              dobânzi şi comisioane la credite externe              contractate de ordonatorii de credite 163.080.000        85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.0005014 CREDITE EXTERNE              __________________ 309.550.000        01 CHELTUIELI CURENTE 101.925.000        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.682.500        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 93.242.500        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.500.000        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/06/20/02     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI                           SINTEZA       bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitole                          pe anul 2005         (sumele alocate din bugetul asigurărilor pentru şomaj)                                                                    -mii lei-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca Sub Tit A-pi ca lu/ litol pi Ar ne    tol ti at        col Denumire indicator Program 2005───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU              ŞOMAJ              _____________________________ 20.256.154.035        01 CHELTUIELI CURENTE 18.565.683.035        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 590.905.634        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 738.301.101        38 TRANSFERURI 17.236.476.300        39 Transferuri consolidabile 4.025.270.000        40 Transferuri neconsolidabile 13.211.206.300        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 122.861.000        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000        85 Rambursări de credite externe şi plaţi              de dobânzi şi comisioane la credite externe              contractate de ordonatorii de credite 163.080.000        85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.0005700 06 Partea a III-a CHELTUIELI              SOCIAL-CULTURALE 16.460.703.868        01 CHELTUIELI CURENTE 16.455.703.868        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 27.801.868        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 333.045.700        38 TRANSFERURI 16.094.856.300        39 Transferuri consolidabile 2.962.550.000        40 Transferuri neconsolidabile 13.132.306.300        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.000.0005706 INVATAMANT 403.955.868        01 CHELTUIELI CURENTE 398.955.868        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 27.801.868        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 333.045.700        38 TRANSFERURI 38.108.300        40 Transferuri neconsolidabile 38.108.300        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.000.000     20 Centre de calificare şi recalificare 70.610.700     50 Alte instituţii şi acţiuni de              invatamant 333.345.1686006 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,              PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 16.056.748.000        01 CHELTUIELI CURENTE 16.056.748.000        38 TRANSFERURI 16.056.748.000        39 Transferuri consolidabile 2.962.550.000        40 Transferuri neconsolidabile 13.094.198.000     32 Plaţi pentru stimularea mobilităţii forţei              de munca 93.000.000     33 Indemnizaţii de şomaj 11.064.142.000     35 Indemnizaţii de şomaj pentru              absolvenţi 1.163.110.000     39 Plaţi pentru stimularea angajatorilor care              încadrează absolvenţi 1.162.500.000     40 Plaţi compensatorii 1.350.101.000     46 Plaţi pentru stimularea angajatorilor              care încadrează şomeri aparţinând unor              categorii defavorizate 763.545.000     49 Plaţi pentru stimularea şomerilor care se              angajează înainte de expirarea perioadei              de şomaj 460.350.0007100 06 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 2.390.920.167        01 CHELTUIELI CURENTE 2.109.979.167        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 563.103.766        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 405.255.401        38 TRANSFERURI 1.141.620.000        39 Transferuri consolidabile 1.062.720.000        40 Transferuri neconsolidabile 78.900.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 117.861.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000        85 Rambursări de credite externe si              plaţi de dobânzi şi comisioane la credite              externe contractate de              ordonatorii de credite 163.080.000        85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.0007206 ALTE ACŢIUNI 1.191.176.000        01 CHELTUIELI CURENTE 1.191.176.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 49.556.000        38 TRANSFERURI 1.141.620.000        39 Transferuri consolidabile 1.062.720.000        40 Transferuri neconsolidabile 78.900.000     08 Executarea silita a creanţelor              bugetare 1.400.000     09 Programe pentru ocuparea temporara a              forţei de munca 1.062.720.000     18 Masuri active pentru combaterea              şomajului 73.500.000     21 Servicii de preconcediere colectiva 4.851.000     50 Alte cheltuieli 48.705.0007306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE              FONDULUI 1.199.744.167        01 CHELTUIELI CURENTE 918.803.167        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 563.103.766        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 355.699.401        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 117.861.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000        85 Rambursări de credite externe şi plaţi              de dobânzi şi comisioane la credite externe              contractate de ordonatorii de credite 163.080.000        85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000     03 Cheltuieli cu transmiterea si              plata drepturilor 126.044.000     50 Alte cheltuieli 1.073.700.1678600 06 Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.0008606 ÎMPRUMUTURI 1.404.530.000        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000     04 Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea              şi dezvoltarea de întreprinderi mici              şi mijlocii 1.400.000.000     13 Împrumuturi acordate de agenţiile              guvernamentale şi administrate prin agenţii              de credit 4.530.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/06/20/04     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI                                    SINTEZA         bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitole                                  pe anul 2005                         (sumele alocate din credite externe)                                                          -mii lei-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca Sub Tit A-pi ca lu/ litol pi Ar ne    tol ti at        col Denumire indicator Program 2005───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5014 CREDITE EXTERNE              ________________ 309.550.000        01 CHELTUIELI CURENTE 101.925.000        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.682.500        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 93.242.500        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.500.000        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.0007214 ALTE ACŢIUNI 37.750.000        01 CHELTUIELI CURENTE 37.750.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 37.750.000     18 Masuri active pentru combaterea              şomajului 37.750.0007314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE              FONDULUI 139.675.000        01 CHELTUIELI CURENTE 64.175.000        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.682.500        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 55.492.500        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.500.000     50 Alte cheltuieli 139.675.0008614 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.000        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.000     13 Împrumuturi acordate de agenţiile              guvernamentale şi administrate prin              agenţii de credit 132.125.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/06/20/07     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI                              BUGETUL    pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate                            pe anul 2005        (sumele alocate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj)                                                              -mii lei-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca Sub Tit A-pi ca lu/ litol pi Ar ne    tol ti at        col Denumire indicator Program 2005───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU              ŞOMAJ              ______________________________ 20.256.154.035        01 CHELTUIELI CURENTE 18.565.683.035        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 590.905.634        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 738.301.101        38 TRANSFERURI 17.236.476.300        39 Transferuri consolidabile 4.025.270.000        40 Transferuri neconsolidabile 13.211.206.300        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 122.861.000        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000        85 Rambursări de credite externe şi plaţi de              dobânzi şi comisioane la credite externe              contractate de ordonatorii de credite 163.080.000        85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.0005700 06 Partea a III-a CHELTUIELI              SOCIAL-CULTURALE 16.460.703.868        01 CHELTUIELI CURENTE 16.455.703.868        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 27.801.868        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 333.045.700        38 TRANSFERURI 16.094.856.300        39 Transferuri consolidabile 2.962.550.000        40 Transferuri neconsolidabile 13.132.306.300        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.000.0005706 INVATAMANT 403.955.868        01 CHELTUIELI CURENTE 398.955.868        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 27.801.868        10 Cheltuieli cu salariile 21.055.868        11 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 4.211.000        12 Contribuţii pentru asigurările              de şomaj 632.000        13 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 1.474.000        14 Deplasări, detaşări, transferări 324.000        14 01 -deplasări, detaşări, transferări              în tara 324.000        16 Contribuţii pentru asigurările de              accidente de munca şi boli profesionale 105.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 333.045.700        21 Drepturi cu caracter social 26.322.000        24 Cheltuieli pentru întreţinere si              gospodărie 17.237.700        25 Materiale şi prestări de servicii              cu caracter funcţional 226.448.000        26 Obiecte de inventar de mica valoare              sau scurta durata şi echipament 8.999.000        27 Reparaţii curente 2.666.000        28 Reparaţii capitale 44.000.000        29 Cărti şi publicaţii 5.666.000        30 Alte cheltuieli 1.707.000        38 TRANSFERURI 38.108.300        40 Transferuri neconsolidabile 38.108.300        40 09 Alte ajutoare, alocaţii si              indemnizaţii 7.512.000        40 67 Plaţi pentru angajatorii care              organizează programe de formare profesionala              pentru proprii angajaţi 30.596.300        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.000.000        72 Investiţii ale instituţiilor publice 5.000.000     20 Centre de calificare şi recalificare 70.610.700     50 Alte instituţii şi acţiuni de              invatamant 333.345.1686006 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,              PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 16.056.748.000        01 CHELTUIELI CURENTE 16.056.748.000        38 TRANSFERURI 16.056.748.000        39 Transferuri consolidabile 2.962.550.000        39 22 Transferuri din bugetul              asigurărilor pentru şomaj către bugetul              asigurărilor sociale de stat 2.424.470.000        39 26 Tansferuri din bugetul asigură-              rilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor              sociale de sănătate 536.640.000        39 30 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru              şomaj către bugetul asigurărilor sociale de              stat reprezentând asigurare pentru accidente              de munca şi boli profesionale pentru şomeri              pe durata practicii profesionale 1.440.000        40 Transferuri neconsolidabile 13.094.198.000        40 07 Indemnizaţia de şomaj 8.481.393.000        40 09 Alte ajutoare, alocaţii si              indemnizaţii 3.334.623.000        40 15 Plaţi compensatorii 1.278.182.000     32 Plaţi pentru stimularea mobilităţii forţei              de munca 93.000.000     33 Indemnizaţii de şomaj 11.064.142.000     35 Indemnizaţii de şomaj pentru              absolvenţi 1.163.110.000     39 Plaţi pentru stimularea angajatorilor care              încadrează absolvenţi 1.162.500.000     40 Plaţi compensatorii 1.350.101.000     46 Plaţi pentru stimularea angajatorilor care              încadrează şomeri aparţinând unor categorii              defavorizate 763.545.000     49 Plaţi pentru stimularea şomerilor care se              angajează înainte de expirarea perioadei              de şomaj 460.350.0007100 06 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 2.390.920.167        01 CHELTUIELI CURENTE 2.109.979.167        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 563.103.766        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 405.255.401        38 TRANSFERURI 1.141.620.000        39 Transferuri consolidabile 1.062.720.000        40 Transferuri neconsolidabile 78.900.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 117.861.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000        85 Rambursări de credite externe şi plaţi              de dobânzi şi comisioane la credite externe              contractate de ordonatorii de credite 163.080.000        85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.0007206 ALTE ACŢIUNI 1.191.176.000        01 CHELTUIELI CURENTE 1.191.176.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 49.556.000        30 Alte cheltuieli 49.556.000        38 TRANSFERURI 1.141.620.000        39 Transferuri consolidabile 1.062.720.000        39 27 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru              şomaj către bugetele locale pentru finanţarea              programelor pentru ocuparea temporara a forţei              de munca 1.062.720.000        40 Transferuri neconsolidabile 78.900.000        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la organisme              internaţionale 4.000.000        40 28 Executarea silita a creanţelor bugetare 1.400.000        40 65 Plaţi pentru stimularea creării              de locuri de munca 73.500.000     08 Executarea silita a creanţelor              bugetare 1.400.000     09 Programe pentru ocuparea temporara a forţei              de munca 1.062.720.000     18 Masuri active pentru combaterea              şomajului 73.500.000     21 Servicii de preconcediere colectiva 4.851.000     50 Alte cheltuieli 48.705.0007306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE              FONDULUI 1.199.744.167        01 CHELTUIELI CURENTE 918.803.167        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 563.103.766        10 Cheltuieli cu salariile 424.436.766        11 Contribuţii pentru asigurări              sociale de stat 84.887.000        12 Contribuţii pentru asigurările              de şomaj 12.733.000        13 Contribuţii pentru asigurările sociale de              sănătate 29.711.000        14 Deplasări, detaşări, transferări 9.214.000        14 01 -deplasări, detaşări, transferări              în tara 8.378.000        14 02 -deplasări, detaşări, transferări              în străinătate 836.000        16 Contribuţii pentru asigurările de              accidente de munca şi boli profesionale 2.122.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 355.699.401        24 Cheltuieli pentru întreţinere si              gospodărie 118.000.000        25 Materiale şi prestări de servicii              cu caracter funcţional 31.240.000        26 Obiecte de inventar de mica valoare              sau scurta durata şi echipament 10.617.000        27 Reparaţii curente 5.000.000        28 Reparaţii capitale 19.000.000        29 Cărti şi publicaţii 3.477.000        30 Alte cheltuieli 168.365.401        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 117.861.000        72 Investiţii ale instituţiilor publice 117.861.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000        85 Rambursări de credite externe şi plaţi de              dobânzi şi comisioane la credite externe              contractate de ordonatorii de credite 163.080.000        85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000     03 Cheltuieli cu transmiterea si              plata drepturilor 126.044.000     50 Alte cheltuieli 1.073.700.1678600 06 Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.0008606 ÎMPRUMUTURI 1.404.530.000        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000        80 1.404.530.000        80 03 Împrumuturi din bugetul asigurărilor              pentru şomaj 1.404.530.000     04 Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea              şi dezvoltarea de întreprinderi mici              şi mijlocii 1.400.000.000     13 Împrumuturi acordate de agenţiile              guvernamentale şi administrate              prin agenţii de credit 4.530.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/06/20/08     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI                              CHELTUIELI CU SALARIILE                   pe anul 2005 (sumele alocate de la bugetul                         asigurărilor pentru şomaj)                                                                  - mii lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Denumire indicator Cod Program 2005────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU 5006 ŞOMAJFond aferent salariilor de baza 001 263.690.063Salarii de merit 002 8.820.000Indemnizaţie de conducere 003 19.520.000Spor de vechime 004 56.954.951Alte sporuri 006 2.509.800Ore suplimentare 007 2.541.128Fond de premii 008 49.500.000Fond aferent plaţii cu ora 011 1.700.000Indemnizaţii plătite unor persoane 013 13.499.588din afara unităţiiAlte drepturi salariale 014 26.757.104Cheltuieli cu salariile 020 445.492.634INVATAMANT 5706Fond aferent salariilor de baza 001 11.588.052Salarii de merit 002 350.000Indemnizaţie de conducere 003 520.000Spor de vechime 004 2.550.000Alte sporuri 006 50.000Ore suplimentare 007 541.128Fond de premii 008 1.500.000Fond aferent plaţii cu ora 011 1.700.000Indemnizaţii plătite unor persoane 013 399.588din afara unităţiiAlte drepturi salariale 014 1.857.100Cheltuieli cu salariile 020 21.055.868CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE 7306 FONDULUIFond aferent salariilor de baza 001 252.102.011Salarii de merit 002 8.470.000Indemnizaţie de conducere 003 19.000.000Spor de vechime 004 54.404.951Alte sporuri 006 2.459.800Ore suplimentare 007 2.000.000Fond de premii 008 48.000.000Indemnizaţii plătite unor persoane 013 13.100.000din afara unităţiiAlte drepturi salariale 014 24.900.004Cheltuieli cu salariile 020 424.436.766────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/06/20/09     Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei      Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de baza                         pe anii 2004 - 2005        (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ)                                                                   - mii lei -─────────────────────────────────────┬───────┬───────┬─────┬──────┬────────────┐                                     │ │ │Modi-│ │ │                                     │ │ │fica-│ │ │                                     │ │ │rea │Numar │ │                                     │ │Salariu│numă-│maxim │Fond aferent│                                     │Număr │ mediu │rului│ de │ salariilor │                                     │maxim │de baza│ de │pos- │ de baza │                                     │de │in luna│ pos-│turi │ pe anul │                                     │posturi│ dec. │turi │ în │ 2005 │                                     │in anul│ 2004 │ în │ anul │ │                                     │ 2004 │ │anul │ 2005 │ │                                     │ │ │2005 │ │ │                                     │ │ │fata │ │ │                                     │ │ │ de │ │ │                                     │ │ │anul │ │ │                                     │ │ │2004 │ │ │─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────┼──────┼────────────┤                     0 │ 1 │ 2 │ 3 │4=1+3 │ 5 = 2*4* │                                     │ │ │ │ │ 11,6 luni │─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────┼──────┼────────────┤TOTAL: │ 3.475│ │ │ 3.475│ 263.690.063│din care: │ │ │ │ │ │5706 INVATAMANT │ 115│ │ │ 115│ 11.588.052│din care: │ │ │ │ │ │V. A. Funcţii publice generale │ 103│ │ │ 103│ 10.678.774│                                     │ │ │ │ │ │2. Funcţii publice de conducere │ 10│ │ │ 10│ 1.068.824│ Director executiv │ 5│ 9.214│ │ 5│ 534.412│ Director executiv adjunct │ 5│ 9.214│ │ 5│ 534.412│3. Funcţii publice de execuţie │ 93│ │ │ 93│ 9.609.950│a. Clasa I-studii superioare │ 81│ │ 9│ 90│ 9.375.955│Expert superior │ 1│ 6.757│ 1│ 2│ 156.762│Expert principal │ 4│ 6.072│ -4│ │ │Expert asistent │ 5│ 5.618│ -5│ │ │Consilier superior │ 18│ 9.214│ 52│ 70│ 7.481.768│Consilier principal │ 18│ 8.321│ │ 18│ 1.737.425│Consilier asistent │ 2│ 7.537│ -2│ │ │Inspector superior │ 3│ 6.757│ -3│ │ │Inspector principal │ 17│ 6.072│ -17│ │ │Inspector asistent │ 13│ 5.618│ -13│ │ │b. Clasa II - studii superioare de │ │ │ │ │ │ scurta durata │ 9│ │ -7│ 2│ 174.916│ Referent de specialitate superior │ 3│ 8.321│ -2│ 1│ 96.524│ Referent de specialitate principal │ 3│ 6.758│ -2│ 1│ 78.393│ Referent de specialitate asistent │ 3│ 6.072│ -3│ │ │c. Clasa III - studii medii │ 3│ │ -2│ 1│ 59.079│ Referent superior │ 1│ 5.093│ │ 1│ 59.079│ Referent principal │ 1│ 4.401│ -1│ │ │Referent asistent │ 1│ 3.984│ -1│ │ │VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │a)Personal de specialitate │ 12│ │ -6│ 6│ 609.000│                                     │ │ │ │ │ │Consilier, expert, inspector de │ │ │ │ │ │specialitate, revizor contabil; │ │ │ │ │ │gradul I A │ 11│ 9.200│ -6│ 5│ 533.600│Referent de specialitate, inspector │ │ │ │ │ │de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │contabil; gradul III │ 1│ 6.500│ │ 1│ 75.400│VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │b)care ocupa funcţii comune │ │ │ 6│ 6│ 300.277│                                     │ │ │ │ │ │Şofer II │ │ 4.314│ 6│ 6│ 300.277│                                     │ │ │ │ │ │7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A │ │ │ │ │ │ FONDULUI │ 3.360│ │ │ 3.360│ 252.102.011│                                     │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │V. A.Funcţii publice generale │ 3.236│ │ 25│ 3.261│ 247.448.451│                                     │ │ │ │ │ │1. Înalţi funcţionari publici │ 1│ │ │ 1│ 359.020│Director general executiv │ 1│ 30.950│ │ 1│ 359.020│                                     │ │ │ │ │ │2. Funcţii publice de conducere │ 373│ │ -1│ 372│ 39.834.307│ Director │ 9│ 9.518│ │ 9│ 993.679│ Sef serviciu │ 12│ 9.518│ │ 12│ 1.324.906│ Director executiv │ 42│ 9.214│ │ 42│ 4.489.061│ Director executiv adjunct │ 84│ 9.214│ │ 84│ 8.978.122│ Sef serviciu │ 148│ 9.214│ -53│ 95│ 10.153.828│ Sef birou │ 78│ 9.214│ 52│ 130│ 13.894.712│3. Funcţii publice de execuţie │ 2.862│ │ 26│ 2.888│ 207.255.124│ a. Clasa I-studii superioare │ 1.383│ │ 20│ 1.403│ 125.893.478│ Expert superior │ 9│ 6.757│ │ 9│ 705.431│ Expert principal │ 16│ 6.072│ │ 16│ 1.126.963│ Consilier superior │ 37│ 9.518│ 5│ 42│ 4.637.170│ Consilier principal │ 3│ 8.321│ │ 3│ 289.571│ Consilier juridic superior │ 1│ 9.518│ 1│ 2│ 220.818│ Consilier juridic principal │ 7│ 8.321│ 1│ 8│ 772.189│ Consilier juridic asistent │ 1│ 7.537│ │ 1│ 87.429│ Auditor superior │ 1│ 10.718│ │ 1│ 124.329│ Auditor principal │ 1│ 8.760│ │ 1│ 101.616│ Inspector superior │ 6│ 6.757│ │ 6│ 470.287│ Inspector principal │ 20│ 6.072│ │ 20│ 1.408.704│ Inspector asistent │ 14│ 5.618│ │ 14│ 912.363│ Expert superior │ 21│ 6.757│ 5│ 26│ 2.037.911│ Expert principal │ 53│ 6.072│ │ 53│ 3.733.066│ Expert asistent │ 24│ 5.618│ │ 24│ 1.564.051│ Consilier superior │ 402│ 9.214│ 11│ 413│ 44.142.431│ Consilier principal │ 208│ 8.321│ │ 208│ 20.076.909│ Consilier asistent │ 3│ 7.537│ │ 3│ 262.288│                                     │ │ │ │ │ │Consilier juridic superior │ 39│ 9.214│ 2│ 41│ 4.382.178│Consilier juridic principal │ 28│ 8.321│ 3│ 31│ 2.992.232│Consilier juridic asistent │ 25│ 7.537│ │ 25│ 2.185.730│Auditor superior │ 30│ 9.214│ │ 30│ 3.206.472│Auditor principal │ 9│ 8.321│ │ 9│ 868.712│Auditor asistent │ 1│ 7.537│ │ 1│ 87.429│Inspector superior │ 26│ 6.757│ 2│ 28│ 2.194.674│Inspector principal │ 243│ 6.072│ 140│ 383│ 26.976.682│Inspector asistent │ 155│ 5.618│ -150│ 5│ 325.844│b. Clasa II - studii superioare │ │ │ │ │ │      de scurta durata │ 168│ │ 1│ 169│ 14.316.384│ Referent de specialitate superior │ 3│ 8.321│ │ 3│ 289.571│ Referent de specialitate principal │ 1│ 6.758│ │ 1│ 78.393│ Referent de specialitate asistent │ 1│ 6.072│ │ 1│ 70.435│ Referent de specialitate superior │ 65│ 8.321│ 1│ 66│ 6.370.558│ Referent de specialitate principal │ 76│ 6.758│ │ 76│ 5.957.853│ Referent de specialitate asistent │ 22│ 6.072│ │ 22│ 1.549.574│c. Clasa III - studii medii │ 1.311│ │ 5│ 1.316│ 67.045.262│ Referent superior │ 7│ 5.093│ 8│ 15│ 886.182│ Referent principal │ 22│ 4.401│ 5│ 27│ 1.378.393│ Referent asistent │ 12│ 3.984│ │ 12│ 554.573│ Referent superior │ 188│ 5.093│ 28│ 216│ 12.761.021│ Referent principal │ 642│ 4.401│ 4│ 646│ 32.979.334│ Referent asistent │ 440│ 3.984│ -40│ 400│ 18.485.760│                                     │ │ │ │ │ │ VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │a)Personal de specialitate │ 26│ │ -25│ 1│ 92.800│Consilier, expert, inspector de │ │ │ │ │ │specialitate, revizor contabil; │ │ │ │ │ │gradul I A │ 2│ 8.000│ -1│ 1│ 92.800│Consilier, expert, inspector de │ │ │ │ │ │ specialitate, revizor contabil; │ │ │ │ │ │gradul II │ 2│ 7.500│ -2│ │ │Referent de specialitate, │ │ │ │ │ │inspector de specialitate,revizor │ │ │ │ │ │contabil;gradul III │ 3│ 6.700│ -3│ │ │Referent IA │ 10│ 4.840│ -10│ │ │Referent I │ 4│ 4.213│ -4│ │ │Referent II │ 2│ 3.918│ -2│ │ │Referent III │ 1│ 3.130│ -1│ │ │Referent IV │ 2│ 3.277│ -2│ │ │VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │b) care ocupa funcţii comune │ 98│ │ │ 98│ 4.560.760│                                     │ │ │ │ │ │Secretar-dactilograf, dactilograf; I │ 10│ 3.738│ │ 10│ 433.608│Secretar-dactilograf, dactilograf; II│ 2│ 3.410│ │ 2│ 79.112│                                     │ │ │ │ │ │Administrator I │ 5│ 4.560│ │ 5│ 264.480│Casier magaziner; I │ 13│ 4.010│ │ 13│ 604.708│Casier magaziner; II │ 5│ 3.595│ │ 5│ 208.510│Funcţionar arhivar; I │ 12│ 3.920│ │ 12│ 545.664│Funcţionar arhivar; II │ 2│ 3.590│ │ 2│ 83.288│Funcţionar arhivar; III │ 1│ 3.276│ │ 1│ 38.002│Portar, paznic, pompier, îngrijitor, │ │ │ │ │ │guard, bufetier, │ │ │ │ │ │manipulant bunuri, curier; I │ 6│ 3.247│ │ 6│ 225.991│Şofer IA │ 2│ 5.163│ │ 2│ 119.782│Şofer II │ 25│ 4.334│ │ 25│ 1.256.860│Muncitor calificat I │ 5│ 4.330│ │ 5│ 251.140│Muncitor calificat II │ 2│ 4.100│ │ 2│ 95.120│Muncitor calificat III │ 8│ 3.820│ │ 8│ 354.496│─────────────────────────────────────┴───────┴───────┴─────┴──────┴────────────┘  +  Anexa 3/06/20/13     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI                             BUGETUL            pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli,                  articole şi alineate pe anul 2005                 (sumele alocate din credite externe)                                                             - mii lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca S Tpi u itol b t A     c l l     a u i     p / n     i A e Denumire indicator Program 2005     t r a     o t t     l i         c         o         l────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5014 CREDITE EXTERNE              ─────────────────── 309.550.000        01 CHELTUIELI CURENTE 101.925.000        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.682.500        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 93.242.500        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.500.000        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.0007214 ALTE ACŢIUNI 37.750.000        01 CHELTUIELI CURENTE 37.750.000        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 37.750.000        30 Alte cheltuieli 37.750.000     18 Masuri active pentru combaterea şomajului 37.750.0007314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 139.675.000        01 CHELTUIELI CURENTE 64.175.000        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.682.500        14 Deplasări, detaşări, transferări 8.682.500        14 01 -deplasări, detaşări, transferări               în tara 7.550.000        14 02 -deplasări, detaşări, transferări               în străinătate 1.132.500        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 55.492.500        26 Obiecte de inventar de mica valoare              sau scurta durata şi echipament 22.650.000        29 Cărti şi publicaţii 10.192.500        30 Alte cheltuieli 22.650.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.500.000        72 Investiţii ale instituţiilor publice 75.500.000     50 Alte cheltuieli 139.675.0008614 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.000        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.000        80 12 Împrumuturi acordate de agenţiile              guvernamentale şi administrate prin              agenţii de credit 132.125.000     13 Împrumuturi acordate de agenţiile              guvernamentale şi administrate prin              agenţii de credit 132.125.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/06/20/24 *Font 7*    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI                 PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE                                                                                                                   - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT     angajament EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────II - credite bugetare pana la în PROGRAM ESTIMĂRI CAPITOL/GRUPA/SURSA 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────                                                                                    2006 2007 2008 anii                                                                                                                          ulteriori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL GENERAL (Tip : C. alte cheltuieli de investiţii)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 1.147.022.368 428.819.518 148.651.850 198.361.000 130.039.000 121.114.000 120.037.000  finanţare II 1.147.022.368 428.819.518 148.651.850 198.361.000 130.039.000 121.114.000 120.037.0001.1 Surse proprii I                  II1.2 Credite int. I 613.735.368 93.380.518 44.056.850 122.861.000 116.291.000 117.109.000 120.037.000                  II 613.735.368 93.380.518 44.056.850 122.861.000 116.291.000 117.109.000 120.037.0001.3 Credite ext. I 533.287.000 335.439.000 104.595.000 75.500.000 13.748.000 4.005.000                  II 533.287.000 335.439.000 104.595.000 75.500.000 13.748.000 4.005.0001.4 Buget de asig.I    soc.de stat II1.5 Alte surse I                  II─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Capitol: 57.06--INVATAMANT─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000  finanţare II 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.0001.1 Surse proprii I                  II1.2 Credite int. I 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000                  II 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.0001.3 Credite ext. I                  II1.4 Buget de asig.Isoc.de stat II1.5 Alte surse I                  II─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/06/20/24 *Font 7*    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI         PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE                                                                                                                      - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT     angajament EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────II - credite bugetare pana la în PROGRAM ESTIMĂRI CAPITOL/GRUPA/SURSA 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────                                                                                    2006 2007 2008 anii                                                                                                                          ulteriori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000 finanţare II 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.0001.1 Surse proprii.I                  II1.2 Credite int. I 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000                  II 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.0001.3 Credite ext. I                  II1.4 Buget de asig.I soc.de stat II1.5 Alte surse I                  II─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Capitol: 73.06--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI (Tip : C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 1.002.947.152 402.087.302 148.651.850 193.361.000 93.751.000 83.556.000 81.540.000   finanţare II 1.002.947.152 402.087.302 148.651.850 193.361.000 93.751.000 83.556.000 81.540.0001.1 Surse proprii I                  II1.2 Credite int. I 469.660.152 66.648.302 44.056.850 117.861.000 80.003.000 79.551.000 81.540.000                  II 469.660.152 66.648.302 44.056.850 117.861.000 80.003.000 79.551.000 81.540.0001.3 Credite ext. I 533.287.000 335.439.000 104.595.000 75.500.000 13.748.000 4.005.000                  II 533.287.000 335.439.000 104.595.000 75.500.000 13.748.000 4.005.0001.4 Buget de asig.I   soc.de stat II1.5 Alte surse I                  II─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Programul s-a obţinut din centralizarea a 5 fise.    NOTA: Credite interne - Buget asigurări pentru şomaj  +  Anexa 3/06/20/25     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI    Capitol 57.06--INVATAMANT    Cod 20.57.06.0001b INV                                 FISA           OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                    b) dotări independente     Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    A. Date GENERALE     1. Date geografice:     1.1 Judeţ/Sector     1.2 Municipiu/Oraş/Comuna     1.3 Amplasament     2. Date referitoare la studiul de fezabilitate     2.1 Numărul şi data Acordului MFP     2.2 Numărul şi data aprobării studiului de         fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI     1. Valoarea totală aprobată (mii lei)        (în preturi luna/anul)     2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)     3. Durata de realizare aprobată (număr luni)    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR     1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)        (în preturi luna/anul)     2. Durata de realizare contractată (număr luni)     3. Data începerii investiţiei (luna/an)     4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)     5. Valoarea decontată până la 31/12/2003 (mii lei) 26.732.216     6. Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei)     7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 117.343.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7*    (Cod obiectiv : 20.57.06.0001b INV)    D.EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE      DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                                                                                            - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Suese de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT  finanţare EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────  şi costuri de I/II pana la în PROGRAM ESTIMĂRI  funcţionare 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────                                                                                    2006 2007 2008 anii                                                                                                                          ulteriori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000  finanţare II 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000  din care:1.1 Surse proprii I                   II1.2 Credite int. I 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000                   II 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.0001.3 Credite ext. I                   II1.4 Buget de asig. I    soc.de stat II1.5 Alte surse I                   II─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2.Proiecţia cost.de funcţionare side întreţinere după PIF(preliminări)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEICapitol 73.06--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUICod 20.73.06.001a ANOFMFISAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII a) achiziţii de imobileTipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    A. Date GENERALE     1. Date geografice:     1.1 Judeţ/Sector     1.2 Municipiu/Oraş/Comuna     1.3 Amplasament     2. Date referitoare la studiul de fezabilitate     2.1 Numărul şi data Acordului MFP     2.2 Numărul şi data aprobării studiului de         fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI       TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI     1. Valoarea totală aprobată (mii lei)       (în preturi luna/anul)     2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR    1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)       (în preturi luna/anul)    2. Durata de realizare contractată (număr luni)    3. Data începerii investiţiei (luna/an)    4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)    5. Valoarea decontată până la 31/12/2003 (mii lei)    6. Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei)    7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 165.000.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7*    (Cod obiectiv: 20.73.06.001a ANOFM)    D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE       DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                                                                                            - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Suese de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT  finanţare EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────  şi costuri de I/II pana la în PROGRAM ESTIMĂRI  funcţionare 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────                                                                                    2006 2007 2008 anii                                                                                                                          ulteriori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 165.000.000 45.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000   finanţare II 165.000.000 45.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000   din care :1.1 Surse proprii I                  II1.2 Credite int. I 165.000.000 45.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000                  II 165.000.000 45.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.0001.3 Credite ext. I                  II1.4 Buget de asig.I   soc.de stat II1.5 Alte surse I                  II─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2.Proiecţia cost. de funcţionare si de întreţinere după PIF (preliminări)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI    Capitol 73.06--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI    Cod 20.73.06.001b ANOFM                                 FISA              OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                      b) dotări independente    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    A.Date GENERALE     1. Date geografice:     1.1 Judeţ/Sector     1.2 Municipiu/Oraş/Comuna BUCUREŞTI     1.3 Amplasament     2. Date referitoare la studiul de fezabilitate     2.1 Numărul şi data Acordului MFP     2.2 Numărul şi data aprobării studiului de         fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI     1. Valoarea totală aprobată (mii lei)       (în preturi luna/anul)     2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)     3. Durata de realizare aprobată (număr luni)    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR     1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)        (în preturi luna/anul)     2. Durata de realizare contractata (număr luni)     3. Data începerii investiţiei (luna/an)     4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)     5. Valoarea decontată până la 31/12/2003 (mii lei)     6. Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei)     7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 129.871.950──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7*    (Cod obiectiv: 20.73.06.001b ANOFM)    D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE       DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPA PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                                                                                                  - mii lei-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Suese de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT  finanţare EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────  şi costuri de I/II pana la în PROGRAM ESTIMĂRI  funcţionare 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────                                                                                    2006 2007 2008 anii                                                                                                                          ulteriori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 129.871.950 32.761.000 26.861.000 38.709.950 31.540.000  finanţare II 129.871.950 32.761.000 26.861.000 38.709.950 31.540.000  din care:1.1 Surse proprii I                  II1.2 Credite int. I 129.871.950 32.761.000 26.861.000 38.709.950 31.540.000                  II 129.871.950 32.761.000 26.861.000 38.709.950 31.540.0001.3 Credite ext. I                  II1.4 Buget de asig. I    soc.de stat II1.5 Alte aurse I                   II─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2.Proiecţia cost.de funcţionare side întreţinere dupăPIF (preliminări)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI    Capitol 73.06--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI    Cod 20.73.06.001BM ANOFM                                FISA               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                      b) dotări independente    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    A. Date GENERALE     1. Date geografice:     1.1 Judeţ/Sector     1.2 Municipiu/Oraş/Comuna     1.3 Amplasament     2. Date referitoare la studiul de fezabilitate     2.1 Numărul şi data Acordului MFP     2.2 Numărul şi data aprobării studiului de         fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decreţ)    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI     1. Valoarea totală aprobată (mii lei)        (în preturi luna/anul)     2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)     3. Durata de realizare aprobată (număr luni)    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR     1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)        (în preturi luna/anul)     2. Durata de realizare contractată (număr luni)     3. Data începerii investiţiei (luna/an)     4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)     5. Valoarea decontata până la 31/12/2003 (mii lei) 402.087.302     6. Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei) 128.651.850     7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 112.336.050──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7*    (Cod obiectiv: 20.73.06.001BM ANOFM)    D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE       DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                                                                                    - mii lei-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Surse de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT  finanţare EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────  şi costuri de I/II pana la în PROGRAM ESTIMĂRI  funcţionare 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────                                                                                    2006 2007 2008 anii                                                                                                                          ulteriori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 643.075.202 402.087.302 128.651.850 90.600.000 16.890.000 4.846.050  finanţare II 643.075.202 402.087.302 128.651.850 90.600.000 16.890.000 4.846.050  din care;1.1 Surse proprii I                   II1.2 Credite int. I 109.788.202 66.648.302 24.056.850 15.100.000 3.142.000 841.050                   II 109.788.202 66.648.302 24.056.850 15.100.000 3.142.000 841.0501.3 Credite ext. I 533.287.000 335.439.000 104.595.000 75.500.000 13.748.000 4.005.000                   II 533.287.000 335.439.000 104.595.000 75.500.000 13.748.000 4.005.0001.4 Buget de asig. I    soc.de stat II1.5 Alte surse I                   II─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţia cost.   de funcţionare   şi de întreţinere   după PIF   (preliminări)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI    Capitol 73.06--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI    Cod 20.73.06.001d ANOFM                                   FISA            OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII   d) cheltuieli de expertiza, proiectare şi de execuţie privind consolidările    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    A. Date GENERALE     1. Date geografice:     1.1 Judeţ/Sector     1.2 Municipiu/Oraş/Comuna     1.3 Amplasament     2. Date referitoare la studiul de fezabilitate     2.1 Numărul şi data Acordului MFP     2.2 Numărul şi data aprobării studiului de         fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI     1. Valoarea totală aprobată (mii lei)       (în preturi luna/anul)     2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)     3. Durata de realizare aprobată (număr luni)    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR     1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)        (în preturi luna/anul)     2. Durata de realizare contractată (număr luni)     3. Data începerii investiţiei (luna/an)     4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)     5. Valoarea decontată până la 31/12/2003 (mii lei)     6. Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei) 20.000.000     7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 45.000.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7*    (Cod obiectiv : 20.73.06.OOld ANOFM)    D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE       DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                                                                                                  - mii lei-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Surse de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT  finanţare EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────  şi costuri de I/II pana la în PROGRAM ESTIMĂRI  funcţionare 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────                                                                                    2006 2007 2008 anii                                                                                                                          ulteriori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 65.000.000 20.000.000 25.000.000 20.000.000  finanţare II 65.000.000 20.000.000 25.000.000 20.000.000  din care:1.1 Surse proprii I                   II1.2 Credite int. I 65.000.000 20.000.000 25.000.000 20.000.000                   II 65.000.000 20.000.000 25.000.000 20.000.0001.3 Credite ext. I                  II1.4 Buget de asig. I  soc.de stat II1.5 Alte surse I                  II─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2.Proiecţia cost. de funcţionare si de întreţinere după PIF (preliminări)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------