ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 2 decembrie 2004  Măsurile pe care le generează prezenta ordonanţă de urgenţă vizează interesul social, cointeresarea personalului în vederea creşterii calităţii serviciilor medicale acordate, buna desfăşurare a activităţii în unităţile sanitare publice finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi de la bugetul de stat şi constituie situaţii de urgenţă de interes public.Având în vedere că nivelul de salarizare scăzut şi neadecvat al personalului din sectorul sanitar nu acoperă necesităţile unui trai decent, precum şi imposibilitatea adoptării măsurii propuse pe calea procedurii legislative ordinare până la încheierea anului 2004, astfel încât personalul vizat să poată beneficia de mărirea salarială începând cu luna ianuarie 2005, se impune adoptarea de urgenţă a prezentei reglementări.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică personalului din unităţile sanitare finanţate după cum urmează: a) integral de la bugetul de stat; b) integral din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate; c) din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat. (2) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă personalul contractual care prestează activitate în funcţii de execuţie şi de conducere.  +  Articolul 2Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual se asigură de fiecare ordonator de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual, potrivit legii.  +  Articolul 3Salarizarea personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar se face ţinându-se seama de rolul, răspunderea, importanţa socială, complexitatea sarcinilor, specificul activităţii fiecărei funcţii, de pregătirea şi competenţa profesională a persoanelor care exercită aceste funcţii, precum şi de rezultatele obţinute.  +  Capitolul II Elementele sistemului de salarizare  +  Articolul 4Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile şi alte drepturi.  +  Articolul 5Salariile de bază pentru personalul de execuţie sunt diferenţiate pe funcţii, grade şi trepte profesionale şi sunt prevăzute în anexele nr. I-IV.  +  Articolul 6 (1) Salariul de bază pentru personalul cu funcţii de conducere este cel corespunzător funcţiei de execuţie, gradelor sau treptelor profesionale, la care se adaugă o indemnizaţie de conducere diferenţiată în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere, care face parte din salariul de bază. (2) Indemnizaţiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de bază al funcţiei de execuţie şi sunt prevăzute în anexa nr. V. (3) Pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, personalul beneficiază de indemnizaţii stabilite procentual din salariul de bază, care se adaugă la salariul de bază şi fac parte din acesta. (4) Indemnizaţia de conducere se acordă şi personalului contractual de execuţie care conduce sau coordonează programe ori proiecte prevăzute în obiectul de activitate al unităţii sanitare publice, în procent de până la 20% din salariul de bază, pe perioada în care conduce sau coordonează programe ori proiecte, stabilită de ordonatorul de credite în raport cu complexitatea programului/proiectului condus sau coordonat.  +  Articolul 7 (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 15% din numărul total al posturilor prevăzute în statul de funcţii, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta şi care constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. (2) Salariile de merit se vor acorda personalului încadrat pe funcţii de execuţie în proporţie de cel puţin două treimi din numărul total stabilit potrivit prevederilor alin. (1). (3) Personalul care beneficiază de salariu de merit se stabileşte o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale funcţiei deţinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea funcţiei prin promovare, acordarea acestuia se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salarii de merit, acestea se pot redistribui, de la data de întâi a lunii următoare, altor persoane pe perioada rămasă. (4) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare. (5) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit.  +  Articolul 8 (1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază, la funcţia de bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
       
    Tranşa de vechime în muncăCota din salariul de bază
    - între 3 şi 5 ani5%
    - de la 5-10 ani10%
    - de la 10-15 ani15%
    - de la 15-20 de ani20%
    - peste 20 de ani25%
  (2) Sporul corespunzător vechimii în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă. (3) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate. (4) Pensionarii pentru limită de vârstă, care se angajează pe baza unui contract individual de muncă în sectorul sanitar, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate.
   +  Articolul 9Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor de 25% din salariul de bază, pentru munca prestată în timpul nopţii, dacă efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte.  +  Articolul 10 (1) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere este considerată muncă suplimentară şi se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti în luna următoare cu un spor aplicat la salariul de bază, după cum urmează: a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare şi pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. (3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.  +  Articolul 11Personalul care posedă titlul ştiinţific de doctor beneficiază de un spor pentru titlul ştiinţific de 15% din salariul de bază, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul ştiinţific respectiv, care se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat acordarea sporului.  +  Articolul 12 (1) Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază, cu excepţia indemnizaţiei de conducere. (2) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu un spor de până la 100% din salariul orar al funcţiei de bază. Procentul concret al sporului se aprobă de conducătorul unităţii.  +  Articolul 13 (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri: a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; b) pentru activităţi ce solicită o încordare psihică foarte ridicată sau care se desfăşoară în condiţii deosebite, un spor de până la 15% din salariul de bază; c) pentru activităţile care se desfăşoară în serviciile de ambulanţă, structurile de primire a urgenţelor - UPU şi CPU -, în secţiile şi compartimentele de ATI şi care solicită o încordare psihică foarte ridicată sau se desfăşoară în condiţii deosebite, un spor de până la 25% din salariul de bază; d) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; e) pentru condiţii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, psihiatrie, medicină legală, epidemii deosebit de grave şi altele asemenea stabilite de Ministerul Sănătăţii, un spor de 50-100% din salariul de bază; f) pentru personalul medico-sanitar din mediul rural care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite de muncă dispensare, altitudine, căi de acces dificile, izolare sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 60% din salariul de bază; g) pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generator de radiaţii, un spor pentru condiţii periculoase de până la 30% din salariul de bază, diferenţiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a şi 30% la categoria a IV-a; h) pentru unităţile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sănătăţii, un spor de până la 15% din salariul de bază. (2) Localităţile din mediul rural situate în zone izolate, în zone cu condiţii deosebite de muncă sau unde atragerea personalului se face cu greutate se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. (3) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor prevăzute la alin. (1), precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară. Pentru sporurile prevăzute la alin. (1) lit. e) este necesar şi avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 14Munca prestată în unităţile sanitare în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se plăteşte cu un spor de până la 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite. Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.  +  Articolul 15În unităţile sanitare unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere, în trei ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture, precum şi personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 pot primi, în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopţii, prevăzut la art. 9, un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele trei, respectiv două ture.  +  Articolul 16 (1) Personalul didactic medico-farmaceutic poate desfăşura activitate integrată în unităţile sanitare în care funcţionează catedra sau disciplina didactică şi primeşte pentru această activitate o indemnizaţie clinică reprezentând 50% din salariul de bază corespunzător funcţiei şi gradului profesional în care este confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii, acordată în plus faţă de drepturile salariale acordate de instituţiile de învăţământ superior cu profil medico-farmaceutic uman. (2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcţionează în alte unităţi decât cele sanitare poate fi integrat în unităţile sanitare stabilite de Ministerul Sănătăţii. (3) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) şi (2), cu excepţia rezidenţilor, pot fi integrate două pe un post în unităţi sanitare, în limita posturilor normate şi vacante.  +  Articolul 17Personalul contractual salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei poate beneficia anual de o creştere salarială prin evaluarea performanţelor profesionale individuale realizate în anul precedent, cu condiţia încadrării în nivelul alocaţiilor prevăzute pentru cheltuielile cu salariile.  +  Articolul 18Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creştere cu până la 20% a salariului de bază avut.  +  Articolul 19 (1) Pentru stabilirea salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, persoanele angajate în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, ori care în ultimele 12 luni au fost în concediu medical, concediu fără plată, potrivit legii, sau au avut contractele individuale de muncă suspendate, sunt evaluate printr-un examen de testare a cunoştinţelor profesionale, procedându-se în acelaşi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs, pentru cei care promovează examenul de testare. (2) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care promovează examenul de testare a cunoştinţelor profesionale va beneficia de o creştere a salariului de bază avut, în situaţia în care salariul de bază se situează între limitele prevăzute de lege pentru funcţia, gradul profesional sau treapta profesională respectivă. În situaţia în care salariul de bază avut se situează sub salariul minim al funcţiei, gradului sau treptei profesionale respective, la determinarea salariului de bază se va lua în calcul salariul minim al funcţiei, gradului sau treptei profesionale respective. (3) În cazul nepromovării acestui examen, persoanei respective i se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim actual al funcţiei avute anterior.  +  Articolul 20 (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază, la sfârşitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face premierea. (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul media salariilor de bază lunare realizate în perioada în care au desfăşurat activitate, raportată la perioada întregului an. (3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu vor fi acordate în cazul persoanelor care în cursul anului au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfăcătoare sau au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar. Premiul anual nu se acordă persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motive imputabile lor. (4) Premiul anual aferent anului 2005 se acordă începând cu luna ianuarie 2006.  +  Articolul 21 (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în statul de funcţii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar. (2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat, fără a se depăşi valoarea economiilor realizate. (3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorii principali de credite, cu avizul organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.
   +  Capitolul III Alte drepturi  +  Articolul 22 (1) Pentru acoperirea unor posturi vacante pot fi angajate prin concurs, prin cumul de funcţii, cu respectarea prevederilor legale, persoane care au funcţia de bază în afara unităţii. (2) Posturile vacante din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate. (3) Angajarea personalului prin cumul de funcţii se face cu acordul conducerii unităţii la care persoana care cumulează are funcţia de bază, iar cumulul de funcţii se efectuează în afara programului de la norma de bază.  +  Articolul 23Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, personalul încadrat în unităţile sanitare publice finanţate integral din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate beneficiază lunar de 20 de tichete de masă.  +  Articolul 24 (1) Personalul angajat în unităţile sanitare publice beneficiază de control medical gratuit, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru privind acordarea asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi de gratuitate la serviciile medicale acordate contra cost, care vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii. (2) Personalul nominalizat la alin. (1) beneficiază de prioritate la acordarea consultaţiilor medicale în asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate, la efectuarea examinărilor paraclinice, la internarea în unităţile sanitare cu paturi, precum şi la internarea şi tratamentul ambulatoriu în unităţile de asistenţă medico-balneară.  +  Capitolul IV Angajarea şi promovarea în funcţii  +  Articolul 25 (1) Angajarea personalului pe funcţii, grade şi trepte profesionale se face prin concurs pe un post vacant existent în statul de funcţii. (2) Promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale în vigoare, prin transformarea postului avut într-un post corespunzător promovării. (3) Criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii, cu consultarea organizaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.  +  Capitolul V Delegarea şi detaşarea  +  Articolul 26 (1) Personalul încadrat în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar poate fi delegat pentru exercitarea cu caracter temporar a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă. (2) Delegarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult 60 de zile şi se poate prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile. (3) Personalul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 27Pe durata delegării, respectiv a detaşării, salariatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă.  +  Articolul 28 (1) Personalul încadrat în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar poate fi detaşat la un alt angajator în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. (2) Detaşarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult un an şi, în mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită, cu acordul ambelor părţi, din 6 în 6 luni. (3) Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de detaşare, în condiţiile prevăzute de lege. (4) Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detaşarea. (5) Pe durata detaşării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detaşat.  +  Capitolul VI Drepturi în cazul mutării în altă localitate  +  Articolul 29 (1) Personalul mutat în cadrul aceleiaşi unităţi sanitare, în altă localitate, are dreptul la: a) rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale, precum şi pentru gospodăria sa; b) plata unei indemnizaţii egale cu salariul de bază net lunar; c) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa. (2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi persoanele care se mută în altă unitate sanitară situată într-o localitate diferită de cea de domiciliu, dacă în documentul de solicitare de încadrare s-a făcut această menţiune. Plata drepturilor respective se suportă de unitatea sanitară publică la care se face angajarea.  +  Articolul 30 (1) La încadrarea într-o unitate sanitară publică din sectorul sanitar, din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiază de o indemnizaţie de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrat. În cazul medicilor şi farmaciştilor, indemnizaţia de instalare se acordă, după terminarea stagiaturii sau a rezidenţiatului, de unitatea sanitară unde s-au încadrat prin concurs. (2) Indemnizaţia de instalare este echivalentă cu două salarii de bază pentru acele localităţi unde atragerea personalului de specialitate medico-sanitar se face cu mare greutate, stabilite de ordonatorul de credite şi avizate de Ministerul Sănătăţii sau de celelalte ministere cu reţea sanitară proprie. (3) Persoanele care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior au încetat activitatea din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condiţiile legii, indemnizaţia primită, calculată proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.  +  Capitolul VII State de funcţii  +  Articolul 31 (1) După aprobarea legii bugetului de stat, respectiv a bugetului de venituri şi cheltuieli, fiecare unitate sanitară cu personalitate juridică îşi întocmeşte anual statul de funcţii, cu încadrarea în normativele de personal, numărul maxim de posturi repartizat şi în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli. (2) Statul de funcţii se aprobă de Ministerul Sănătăţii sau de celelalte ministere cu reţea sanitară proprie ori de direcţia de sănătate publică, după caz, în funcţie de subordonare.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 32 (1) În anul 2005 salariile de bază individuale ale personalului din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar se stabilesc pentru luna octombrie prin aplicarea unui procent de majorare în limita procentelor de majorare prevăzute pe funcţii, grade şi trepte profesionale în anexa nr. VI. (2) Începând cu luna ianuarie 2005 se acordă 45% din creşterea rezultată ca diferenţă între salariul de bază individual stabilit potrivit alin. (1) şi salariul de bază avut în luna decembrie 2004, iar diferenţa se acordă începând cu luna octombrie 2005.  +  Articolul 33Salariile de bază prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sunt brute şi impozabile şi se vor actualiza prin aplicarea creşterilor salariale acordate în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 34Sumele necesare pentru plata salariilor de bază, a sporurilor, a premiilor, a sumelor pentru promovarea personalului în grade şi trepte profesionale şi a celorlalte drepturi salariale trebuie să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.  +  Articolul 35 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante din statul de funcţii, precum şi a celor care se vor vacanta inclusiv ca urmare a restructurării, externalizării şi privatizării unităţilor sanitare. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite pot aproba o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie, organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, cu condiţia încadrării în fondurile aprobate, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi, după caz, şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru unităţile finanţate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate. (3) Prevederile alin. (1) nu se aplică posturilor unice din statul de funcţii, precum şi posturilor de medici de specialitate din unităţile sanitare cu încadrare deficitară la această categorie de personal. (4) Ocuparea prin concurs a posturilor nominalizate la alin. (3) se aprobă de ordonatorii principali de credite.  +  Articolul 36Personalul de specialitate trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiază de drepturile prevăzute de reglementările specifice în domeniu.  +  Articolul 37 (1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă şi la alte concedii, precum şi la drepturile aferente, în condiţiile stabilite pentru personalul contractual din sectorul bugetar. (2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu reglementările de drept comun, civile şi administrative, după caz, în măsura în care nu contravin legislaţiei specifice.  +  Articolul 38Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă privind stabilirea salariului de bază individual la încadrare, promovarea personalului, precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.  +  Articolul 39Ulterior stabilirii competenţelor pe tipuri de spitale, salariile de bază individuale pe funcţii, grade şi trepte profesionale vor fi stabilite în mod diferenţiat în funcţie de categoria unităţii şi de complexitatea activităţii, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 40 (1) Salariile de bază individuale pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în structurile care furnizează servicii ambulatorii de specialitate pot fi majorate sau diminuate, în funcţie de aportul furnizorilor de servicii medicale la realizarea veniturilor. (2) Salariile de bază individuale diminuate în condiţiile alin. (1) nu pot fi mai mici decât salariile de bază minime pe funcţii, grade şi trepte profesionale, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 41Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale organizate conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate se stabilesc prin negociere şi nu pot fi mai mici decât salariile de bază minime pe funcţii, grade şi trepte profesionale, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 42În sectorul sanitar se pot utiliza şi funcţii specifice altor sectoare de activitate.  +  Articolul 43Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.  +  Articolul 44Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă prevederile art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 459/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 3 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 45Anexele nr. I-VI fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul sănătăţii,Cristian Celea,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 24 noiembrie 2004.Nr. 115.  +  Anexa I SALARII DE BAZA PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE MEDICO-SANITARŞI AUXILIAR SANITARI. Unităţi sanitare, altele decât cele cliniceA Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază -lei-
    minimmaxim
    1.Medic primarS5.991.00012.203.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)S7.372.00018.301.000
    2.Medic specialistS5.129.0008.740.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)S5.991.00011.399.000
    3.MedicS3.904.0007.660.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)S4.719.00010.590.000
    4.Medic stagiarS3.745.000  
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)S4.450.000  
    5.Farmacist primar*)S5.259.0009.386.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)S5.959.00014.477.000
    6.Farmacist specialistS4.567.0007.855.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)S5.259.00010.381.000
    7.FarmacistS4.003.0006.199.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)S4.271.0009.573.000
    8.Farmacist stagiarS3.745.000  
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)S4.131.000  
    9.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principalS4.049.0009.097.000
    10.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialistS3.976.0007.187.000
    11.Fiziokinetoterapeut. bioinginer medicalS3.904.0005.988.000
    12.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutantS3.714.000  
    13.Dentist principalSSD4.036.0006.934.000
    14.DentistSSD3.962.0006.131.000
    15.Dentist debutantSSD3.634.000  
    16.Asistent medical principal*****)SSD4.069.0007.094.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)SSD4.671.0008.818.000
    17.Asistent medical*****)SSD3.994.0006.345.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)SSD4.296.0007.446.000
    18.Asistent medical debutant*****)SSD3.663.000  
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)SSD4.069.000  
    19.Asistent medical principal**)PL3.994.0006.991.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)PL4.069.0008.610.000
    20.Asistent medical**)PL3.919.0006.242.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)PL3.994.0007.237.000
    21.Asistent medical debutant**)PL3.651.000  
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)PL3.919.000  
    22.Asistent medical principal**)M3.994.0006.491.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)M4.069.0007.734.000
    23.Asistent medical**)M3.919.0005.494.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)M3.994.0006.242.000
    24.Asistent medical debutant**)M3.651.000  
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)M3.919.000  
    25.Tehnician dentar principal***)M3.832.0006.468.000
    26.Tehnician dentar***)M3.760.0005.510.000
    27.Tehnician dentar debutant***)M3.503.000  
    28.Soră medicală principală****)M3.897.0005.843.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)M3.970.0007.308.000
    29.Soră medicală****)M3.824.0004.872.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)M3.897.0005.360.000
    30.Soră medicală debutantă****)M3.562.000  
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)M3.824.00
  _________________ Notă *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane. Notă **) Se aplica şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor,tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare auditiva care au studii de acest nivel. Notă ***) Se aplica şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optici an, protezare ortopedica şi protezare auditiva. Notă ****) Se aplica şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, moaşa, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor. Notă *****) Se aplica următoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologica; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stoma tologie, care au studii de acest nivel.B Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază -lei-
    minimmaxim
    31.Biolog, biochimist, chimist, fizician; principalS5.303.0009.405.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)S6.008.00014.597.000
    32.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialistS4.605.0007.430.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)S5.303.00010.467.000
    33.Biolog, biochimist, chimist, fizician;S4.036.0006.191.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)S4.306.0007.430.000
    34.Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutantS3.840.000  
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)S4.235.000  
    35.Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM kinetoterapeut, asistent social; principalS4.144.0007.363.000
    36.Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM kinetoterapeut, asistent socialS4.069.0006.742.000
    37.Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM kinetoterapeut, asistent social; debutantS3.871.000  
    38.Profesor CFM, biolog, chimist; principal*)SSD4.069.0006.991.000
    39.Profesor CFM, biolog, chimist*)SSD3.994.0006.181.000
    40.Profesor CFM, biolog, chimist*); debutantSSD3.663.000  
      C. Salarii de baza pentru personalul auxiliar sanitar
             
    41.Infirmieră, agent DDDG3.718.0003.864.000
    42.Infirmieră, agent DDD; debutantG3.532.000  
    43.Brancardier, baies, nămolar, spălătoreasă îngrijitoareG3.645.0003.864.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)G3.718.0005.073.000
    44.Ambulanţier**)   3.824.0005.360.000
    45.Şofer autosanitară I***)   3.824.0004.872.000
    46.Şofer autosanitară II***)   3.749.0004.385.000
    47.Şofer autosanitară III***)   3.676.0003.897.000
  _____________ Notă *) Se aplica şi funcţiilor de educator puericultor, asistent social şi cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diploma învăţământul superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2-3 ani invatamant de zi sau de 3-4 ani invatamant seral sau fără frecventa. Notă **) Se ocupa prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile de încadrare pentru funcţia de şofer autosanitara I, poseda diploma de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992 şi are 2 ani vechime în funcţia de şofer autosanitara I. Notă ***) Se aplica nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanta judeţene şi al municipiului Bucureşti iar nivelurile de salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.II. Unităţi clinice, institute şi centre medicale 1)A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază -lei-
    minimmaxim
    1.Medic primarS6.719.00014.514.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)S8.065.00019.843.000
    2.Medic specialistS5.890.00011.292.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)S6.719.00013.646.000
    3.Medic rezident anul VI-VIIS8.696.000  
    4.Medic rezident anul IV-VS8.128.000  
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)S9.072.000  
    5.Medic rezident anul IIIS7.182.000  
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)S8.128.000  
    6.Medic rezident anul IIS6.239.000  
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)S7.182.000  
    7.Medic rezident anul IS5.292.000  
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)S6.239.000  
    8.Farmacist primar*)S5.216.00012.166.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)S6.432.00015.696.000
    9.Farmacist specialistS4.349.0009.735.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)S4.870.00012.533.000
    10.Farmacist rezident anul IIIS6.239.000  
    11.Farmacist rezident anul IIS5.673.000  
    12.Farmacist rezident anul IS5.105.000  
    13.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principalS4.049.00011.963.000
    14.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialistS3.904.0009.573.000
    15.Asistent medical principal****)SSD3.970.0009.108.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)SSD4.647.00011.159.000
    16.Asistent medical****)SSD3.897.0008.133.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)SSD4.043.0008.964.000
    17.Asistent medical principal**)PL3.897.0009.005.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)PL4.632.00010.954.000
    18.Asistent medical**)PL3.824.0008.033.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)PL3.970.0008.763.000
    19.Asistent medical principal**)M3.897.0007.790.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)M4.312.0009.735.000
    20.Asistent medical**)M3.824.0007.060.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)M3.897.0007.790.000
    21.Soră medicală principală***)M3.767.0006.825.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)M3.909.0008.705.000
    22.Soră medicală***)M3.696.0005.886.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)M3.767.0006.825.00
  B Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază -lei-
    minimmaxim
    23.Biolog, biochimist, chimist, fizician; principalS5.129.00011.963.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)S6.325.00015.435.000
    24.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialistS4.277.0009.573.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală.2)S4.789.00012.324.000
    25.Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM kinetoterapeut, asistent social; principalS4.043.00011.681.000
    26.Profesor CFM; principalSSD3.970.0009.005.000
  ____________1) Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice, din institutele şi centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la cap. II, lit. A nr. crt. 1-12 şi lit. B nr. crt. 23-25.2 Salariul de baza la limita maxima cuprinde şi salariul de baza mai mare, prevăzut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 pentru personalul din anatomia patologica şi medicina legala care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie Notă *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane Notă **) Se aplica şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare auditiva , care au studii de acest nivel. Notă ***) Se aplica şi funcţiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar. Notă ****) Se aplica următoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologica; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.NOTĂ:Salarizarea medicilor, chimistilor şi fizicienilor din compartimentul (laboratorul) de igiena radiaţiilor nucleare din cadrul direcţiilor de sănătate publică din centrele universitare, care-şi desfăşoară activitatea şi în unităţi sanitare clinice, se stabileşte pe baza salariilor de baza din Cap. II "Unităţi clinice, institute şi centre medicale"- litera B.
   +  Anexa II SALARII DE BAZA PENTRU FUNCŢIILE DE SPECIALITATE DINACTIVITATEA DE CERCETARE
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază -lei-
    minimmaxim
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Cercetător ştiinţific principal gradul IS5.592.00017.014.000
    2.Cercetător ştiinţific principal gradul IIS4.478.00015.917.000
    3.Cercetător ştiinţific principal gradul IIIS3.980.00012.412.000
    4.Cercetător ştiinţificS3.909.0009.596.000
      b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate
    5.Asistent de cercetare ştiinţificăS3.838.0007.551.000
    6.Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS3.651.000  
      c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare pe trepte profesionale
    7.Asistent IM3.838.0006.036.000
    8.Asistent IIM3.767.0005.138.000
    9.Asistent IIIM3.696.0004.756.000
    10.Asistent stagiarM3.443.000  
   +  Anexa III SALARII DE BAZA PENTRU FUNCŢIILE DE SPECIALITATE DINALTE SECTOARE DE ACTIVITATE CARE SE UTILIZEAZĂ IN UNITĂŢILESANITARE PUBLICE1) Unităţi de cultura
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază -lei-
    minimmaxim
    1.Documentarist, traducător, desenator-artistic;S    
      gradul I   3.980.0006.710.000
      gradul II   3.909.0006.121.000
      gradul III   3.838.0005.769.000
      debutant   3.651.000  
    2.Documentarist, traducător, desenator-artistic;M    
      treapta IA   3.838.0005.769.000
      treapta I   3.767.0005.060.000
      treapta II   3.696.0004.710.000
      debutant   3.443.000  
    3.Fotograf, laborant foto;M; G    
      treapta I   3.838.0004.944.000
      treapta II   3.767.0004.357.000
      treapta III   3.696.0004.005.000
      debutant   3.443.000  
    4.BibliotecarS    
      gradul IA   3.980.0009.412.000
      gradul I   3.909.0006.470.000
      gradul II   3.838.0005.886.000
      debutant   3.651.000  
    5.Bibliotecar-arhivistSSD    
      gradul I   3.909.0007.064.000
      gradul II   3.838.0005.769.000
      gradul III   3.767.0004.944.000
      debutant   3.455.000  
    6.BibliotecarM    
      treapta IA   3.838.0005.769.000
      treapta I   3.767.0005.060.000
      treapta II   3.696.0004.710.000
      debutant   3.443.000  
    7.GarderobierM; G3.554.0004.005.00
      2) CULTE    Salarii de baza pentru personalul clerical
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază -lei-
    minimmaxim
    1.Preot      
      gradul IS4.049.0008.616.000
      gradul IIS3.976.0007.186.000
      definitivS3.904.0006.466.000
      debutantS3.714.000  
    2.Preot      
      gradul IM3.832.0006.226.000
      definitivM3.760.0005.988.000
      debutantM3.503.000
  NOTĂ:Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat sa certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot3) Navigaţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază -lei-
    minimmaxim
    1.CăpitanM3.832.0005.290.000
    2.Ofiţer punteM3.760.0004.815.000
    3.Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM3.760.0004.702.000
    4.Conducător şalupă   3.615.0004.584.000
    5.Motorist, marinarM3.615.0004.351.000
    6.Motorist, marinar debutantM3.503.000  
      4)Agricultura
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază -lei-
    minimmaxim
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Medic primar veterinar*)S4.121.00010.565.000
    2.Medic veterinar gradul IS4.049.0007.516.000
    3.Medic veterinar gradul IIS3.976.0006.577.000
    4.Medic veterinar gradul IIIS3.904.0005.523.000
    5.Medic veterinar debutantS3.714.000  
    6.Asistent veterinar ISSD3.976.0006.577.000
    7.Asistent veterinar IISSD3.904.0005.290.000
    8.Asistent veterinar IIISSD3.832.0004.935.000
    9.Asistent veterinar debutantSSD3.515.000  
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Asistent veterinar I, tehnician veterinar IAM3.904.0005.641.000
    11.Asistent veterinar II, tehnician veterinar IM3.832.0005.054.000
    12.Asistent veterinar III, tehnician veterinar IIM3.760.0004.584.000
    13.Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutantM3.503.000  
  ____________* În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.
   +  Anexa IV SALARII DE BAZA PENTRU FUNCŢIILE DE SPECIALITATE DINCOMPARTIMENTELE TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIVŞI INFORMATICAA). Salarii de baza pentru activitatea de specialitate din compartimentele aprovizionare, resurse umane, salarizare, contencios, investiţii
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază -lei-
    minimmaxim
    1.a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I inginer, economist; specialist IAS4.365.0008.612.000
    2.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II, economist, referent, inginer; gradul IS4.289.0006.889.000
    3.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III, economist, referent, inginer; gradul IIS4.212.0006.407.000
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV, economist, referent, inginer; gradul IIIS4.135.0005.925.000
    5.Referent, inspector, inginer, economist; debutantS3.934.000  
    6.Referent, subinginer, tehnician-economist; ISSD4.043.0006.202.000
    7.Referent, subinginer, tehnician-economist; IISSD3.970.0005.739.000
    8.Referent, subinginer, tehnician-economist; IIISSD3.897.0005.120.000
    9.Referent, subinginer, tehnician-economist; debutantSSD3.574.000  
      b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
    10.Consilier juridic gradul IAS4.365.0008.612.000
    11.Consilier juridic gradul lS4.289.0006.889.000
    12.Consilier juridic gradul IIS4.212.0006.407.000
    13.Consilier juridic gradul IIIS4.135.0005.925.000
    14.Consilier juridic debutantS3.934.000  
      c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    15.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IAPL4.165.0005.950.000
    16.Tehnician, merceolog, contabil, referent IPL4.046.0005.712.000
    17.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIPL3.927.0005.593.000
    18.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIPL3.808.0004.760.000
    19.Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantPL3.689.000  
    20.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IAM4.010.0005.076.000
    21.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IM3.937.0004.714.000
    22.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM3.864.0004.260.000
    23.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM3.792.0003.900.000
    24.Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM3.532.00  
      B Compartimente de informatica
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază -lei-
    minimmaxim
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Analist, programator, inginer de sistem; IAS4.442.0008.612.000
    2.Analist, programator, inginer de sistem; IS4.365.0008.182.000
    3.Analist, programator, inginer de sistem; IIS4.289.0007.323.000
    4.Analist, programator, inginer de sistem; IIIS4.212.0006.353.000
    5.Analist, programator, inginer de sistem; IVS4.135.0005.817.000
    6.Analist, programator, inginer de sistem; debutantS3.934.000  
    7.Informatician ISSD4.043.0006.202.000
    8.Informatician IISSD3.970.0005.688.000
    9.Informatician IIISSD3.897.0004.965.000
    10.Informatician debutantSSD3.574.000  
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11.Analist (programator) ajutor IAM4.010.0005.641.000
    12.Analist (programator) ajutor IM3.937.0005.228.000
    13.Analist (programator) ajutor IIM3.864.0004.718.000
    14.Analist (programator) ajutor IIIM3.792.0004.312.000
    15.Analist (programator) debutantM3.532.000  
    16.Operator, controlor date; IM4.010.0005.228.000
    17.Operator, controlor date; IIM3.937.0004.718.000
    18.Operator, controlor date; IIIM3.864.0004.312.000
    19.Operator, controlor date; IVM3.792.0003.937.000
    20.Operator, controlor date; debutantM3.532.000  
      C) Funcţii comune din activitatea de secretariat,       administrativ şi gospodărire, întreţinere, reparaţii şi deservire
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază -lei-
    minimmaxim
    1.Stenodactilograf IM3.832.0004.518.000
    2.Stenodactilograf IIM3.760.0004.139.000
    3.Stenodactilograf debutantM3.503.000  
    4.Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; IAM3.832.0005.006.000
    5.Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; IM; G3.760.0004.411.000
    6.Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; IIM; G3.687.0004.027.000
    7.Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; debutantM; G3.503.000  
    8.Administrator IM3.832.0005.386.000
    9.Administrator IIM3.760.0004.895.000
    10.Administrator IIIM3.687.0004.411.000
    11.Şef depozit IM3.760.0004.847.000
    12.Şef depozit IIM3.687.0004.411.000
    13.Casier, magaziner; IM3.760.0004.735.000
    14.Casier, magaziner; IIM; G3.687.0004.246.000
    15.Casier, magaziner; debutantM; G3.503.000  
    16.Funcţionar, arhivar; IM3.832.0004.628.000
    17.Funcţionar, arhivar; IIM3.760.0004.246.000
    18.Funcţionar, arhivar; IIIM3.687.0003.867.000
    19.Funcţionar, arhivar; debutantM3.503.000  
    20.Şef formaţie pază, pompieri   3.615.0004.246.000
    21.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I   3.687.0003.832.000
    22.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II   3.615.0003.760.000
    23.Maistru I   3.760.0005.226.000
    24.Maistru II   3.687.0004.847.000
    25.Şofer I   3.760.0005.332.000
    26.Şofer II   3.687.0005.115.000
    27.Muncitor calificat I   4.049.0005.115.000
    28.Muncitor calificat II   3.976.0004.847.000
    29.Muncitor calificat III   3.904.0004.518.000
    30.Muncitor calificat IV   3.832.0004.246.000
    31.Muncitor calificat V   3.760.0003.919.000
    32.Muncitor calificat VI   3.687.0003.832.000
    33.Muncitor necalificat   3.615.0003.760.00
   +  Anexa V INDEMNIZAŢIIDE CONDUCERE MAXIME LUNARE, IN PROCENTE DIN SALARIUL DE BAZA
         
    Nr. crt.FUNCŢIAIndemnizaţia de conducere maximă lunară, în % din salariul de bază
    012
    I. FUNCŢII DE CONDUCERE
    1.Director general55
    2.Director general adjunct medical50
    3.Director50
    4.Director general adjunct50
    5.Director administrativ40
    6.Director adjunct40
    7.Contabil şef40
    8.Medic şef ambulator de specialitate şi altele similare40
    9.Director de îngrijiri35
    10.Şef serviciu30
    11.Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu25
    12.Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) şef secţie, şef laborator şi altele similare25
    13.Medic-şef serviciu medicină legală, anatomie patologică şi altele similare25
    14.Asistent medical şef pe unitate25
    15.Şef formaţie muncitori15
    II. INDEMNIZAŢII PENTRU ÎNDEPLINIREA UNOR SARCINI, ACTIVITĂŢI ŞI RESPONSABILITĂŢI SUPLIMENTARE FUNCŢIEI DE BAZĂ CARE FAC PARTE DIN SALARIUL DE BAZĂ
    1.Farmacist-şef serviciu15
    2.Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moaşă, laborant şi altele similare) şef10
    3.Chimist, biolog, biochimist, cu gestiune10
    4.Spălătoreasă cu gestiune7
    5.Şef echipă7
    6.Medic inspector, farmacist inspector - direcţia de sănătate publică25
    III. INDEMNIZAŢII PENTRU ACTIVITĂŢI PRESTATE ÎN AFARA OBLIGAŢIILOR FUNCŢIEI DE BAZĂ ŞI CARE NU FAC PARTE DIN SALARIUL DE BAZĂ
    1.Membrii comisiilor de avizare medico-legală ai comisiilor de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă şi ai comisiilor medicalecel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinite
   +  Anexa VI Procente de majorare a salariilor de baza pe funcţii, grade şi trepte profesionaleI. Unităţi sanitare, altele decât cele cliniceA Personalul de specialitate medico-sanitar
           
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorprocent de majorare %
    1.Medic primarS18
      - din anatomia patologică şi medicina legală.S18
    2.Medic specialistS18
      - din anatomia patologică şi medicina legală.S18
    3.MedicS18
      - din anatomia patologică şi medicina legală.S18
    4.Medic stagiarS19
      - din anatomia patologică şi medicina legală.S19
    5.Farmacist primarS21
      - din anatomia patologică şi medicina legală.S21
    6.Farmacist specialistS21
      - din anatomia patologică şi medicina legală.S21
    7.FarmacistS21
      - din anatomia patologică şi medicina legală.S21
    8.Farmacist stagiarS19
      - din anatomia patologică şi medicina legală.S19
    9.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principalS18
    10.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialistS18
    11.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medicalS18
    12.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutantS18
    13.Dentist principalSSD22
    14.DentistSSD22
    15.Dentist debutantSSD22
    16.Asistent medical principalSSD23
      - din anatomia patologică şi medicina legală.SSD23
    17.Asistent medicalSSD23
      - din anatomia patologică şi medicina legală.SSD23
    18.Asistent medical debutantSSD23
      - din anatomia patologică şi medicina legală.SSD23
    19.Asistent medical principalPL23
      - din anatomia patologică şi medicina legală.PL23
    20.Asistent medicalPL23
      - din anatomia patologică şi medicina legală.PL23
    21.Asistent medical debutantPL23
      - din anatomia patologică şi medicina legală.PL23
    22.Asistent medical principalM23
      - din anatomia patologică şi medicina legală.M23
    23.Asistent medicalM23
      - din anatomia patologică şi medicina legală.M23
    24.Asistent medical debutantM23
      - din anatomia patologică şi medicina legală.M23
    25.Tehnician dentar principalM18
    26.Tehnician dentarM18
    27.Tehnician dentar debutantM18
    28.Soră medicală principalăM20
      - din anatomia patologică şi medicina legală.M20
    29.Soră medicalăM20
      - din anatomia patologică şi medicina legală.M20
    30.Soră medicală debutantăM20
      - din anatomia patologică şi medicina legală.M20
      B Personalul de specialitate din compartimentele      paraclinice medico-sanitare
           
    31.Biolog, biochimist, chimist, fizician; principalS22
      - din anatomia patologică şi medicina legală.S22
    32.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialistS22
      - din anatomia patologică şi medicina legală.S22
    33.Biolog, biochimist, chimist, fizician;S22
      - din anatomia patologică şi medicina legală.S22
    34.Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutantS22
      - din anatomia patologică şi medicina legală.S22
    35.Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM kinetoterapeut, asistent social; principalS23
    36.Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM kinetoterapeut, asistent socialS23
    37.Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM kinetoterapeut, asistent social; debutantS23
    38.Profesor CFM, biolog, chimist; principalSSD23
    39.Profesor CFM, biolog, chimistSSD23
    40.Profesor CFM, biolog, chimist; debutantSSD23
      C. Personalul auxiliar sanitar
           
    41.Infirmieră, agent DDDG19
    42.Infirmieră, agent DDD; debutantG19
    43.Brancardier, baies, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoareG19
      - din anatomia patologică şi medicina legală.G19
    44.Ambulanţier   20
    45.Şofer autosanitară I   20
    46.Şofer autosanitară II   20
    47.Şofer autosanitară III   20
  II. Unităţi clinice, institute şi centre medicaleA. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
           
    1.Medic primarS16
      - din anatomia patologică şi medicina legală.S16
    2.Medic specialistS16
      - din anatomia patologică şi medicina legală.S16
    3.Medic rezident anul VI-VIIS20
    4.Medic rezident anul IV-VS20
      - din anatomia patologică şi medicina legală.S20
    5.Medic rezident anul IIIS20
      - din anatomia patologică şi medicina legală.S20
    6.Medic rezident anul IIS20
      - din anatomia patologică şi medicina legală.S20
    7.Medic rezident anul IS20
      - din anatomia patologică şi medicina legală.S20
    8.Farmacist primarS20
      - din anatomia patologică şi medicina legală.S20
    9.Farmacist specialistS20
      - din anatomia patologică şi medicina legală.S20
    10.Farmacist rezident anul IIIS20
    11.Farmacist rezident anul IIS20
    12.Farmacist rezident anul IS20
    13.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principalS18
    14.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialistS18
    15.Asistent medical principalSSD20
      - din anatomia patologică şi medicina legală.SSD20
    16.Asistent medicalSSD20
      - din anatomia patologică şi medicina legală.SSD20
    17.Asistent medical principalPL20
      - din anatomia patologică şi medicina legală.PL20
    18.Asistent medicalPL20
      - din anatomia patologică şi medicina legală.PL20
    19.Asistent medical principalM20
      - din anatomia patologică şi medicina legală.M20
    20.Asistent medicalM20
      - din anatomia patologică şi medicina legală.M20
    21.Soră medicală principalăM16
      - din anatomia patologică şi medicina legală.M16
    22.Soră medicalăM16
      - din anatomia patologică şi medicina legală.M16
      B Personalul de specialitate din compartimentele      paraclinice medico-sanitare
           
    23.Biolog, biochimist, chimist, fizician; principalS18
      - din anatomia patologică şi medicina legală.S18
    24.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialistS18
      - din anatomia patologică şi medicina legală.S18
    25.Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM kinetoterapeut, asistent social; principalS20
    26.Profesor CFM; principalSSD20
  FUNCŢIILE DE SPECIALITATE DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE a) Functii de execuţie pe grade profesionale
           
    1.Cercetător ştiinţific principal gradul IS16
    2.Cercetător ştiinţific principal gradul IIS16
    3.Cercetător ştiinţific principal gradul IIIS16
    4.Cercetător ştiinţificS16
      b)Functii de execuţie de specialitate neatestate
           
    5.Asistent de cercetare ştiinţificăS16
    6.Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS16
      c)Functii de execuţie auxiliare din activitatea      de cercetare pe trepte profesionale
           
    7.Asistent IM16
    8.Asistent IIM16
    9.Asistent IIIM16
    10.Asistent stagiarM16
  FUNCTI DE SPECIALITATE DIN ALTE SECTOARE DE ACTIVITATECARE SE UTILIZEAZĂ IN UNITĂŢILE SANITARE PUBLICE1) Unităţi de cultura
           
    1.Documentarist, traducător, desenator artistic;S16
      gradul I   16
      gradul II   16
      gradul III   16
      debutant   16
    2.Documentarist, traducător, desenator-artistic;M  
      treapta IA   16
      treapta I   16
      treapta II   16
      debutant   16
    3.Fotograf, laborant foto;M; G  
      treapta I   16
      treapta II   16
      treapta III   16
      debutant   16
    4.BibliotecarS16
      gradul IA   16
      gradul I   16
      gradul II   16
      debutant   16
    5.Bibliotecar-arhivistSSD  
      gradul I   16
      gradul II   16
      gradul III   16
      debutant   16
    6.BibliotecarM  
      treapta IA   16
      treapta I   16
      treapta II   16
      debutant   16
    7.GarderobierM; G16
      2) Culte
           
    1.Preot    
      gradul IS18
      gradul IIS18
      definitivS18
      debutantS18
    2.Preot    
      gradul IM18
      definitivM18
      debutantM18
      3) Navigaţie
           
    1.CăpitanM18
    2.Ofiţer punteM18
    3.Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM18
    4.Conducător şalupă   18
    5.Motorist, marinarM18
    6.Motorist, marinar debutantM18
      4) Agricultura    a) Functii de execuţie pe grade profesionale
           
    1.Medic primar veterinarS18
    2.Medic veterinar gradul IS18
    3.Medic veterinar gradul IIS18
    4.Medic veterinar gradul IIIS18
    5.Medic veterinar debutantS18
    6.Asistent veterinar ISSD18
    7.Asistent veterinar IISSD18
    8.Asistent veterinar IIISSD18
    9.Asistent veterinar debutantSSD18
      b)Functii de execuţie pe trepte profesionale
           
    10.Asistent veterinar I, tehnician veterinar IAM18
    11.Asistent veterinar II, tehnician veterinar IM18
    12.Asistent veterinar III, tehnician veterinar IIM18
    13.Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutantM18
  FUNCŢIILE DE SPECIALITATE DINCOMPARTIMENTELE TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV ŞIINFORMATICAA. Activitatea de specialitate din compartimentele financiar,contabilitate, aprovizionare, resurse umane, salarizare,contencios, investiţii a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
           
    1.Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I inginer, economist; specialist IAS25
    2.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II, economist, referent, inginer; gradul IS25
    3.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III, economist, referent, inginer; gradul IIS25
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV, economist, referent, inginer; gradul IIIS25
    5.Referent, inspector, inginer, economist; debutantS25
    6.Referent, subinginer, tehnician-economist; ISSD20
    7.Referent, subinginer, tehnician-economist; IISSD20
    8.Referent, subinginer, tehnician-economist; IIISSD20
    9.Referent, subinginer, tehnician-economist; debutantSSD20
      b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale       din serviciile de contencios
           
    10.Consilier juridic gradul IAS25
    11.Consilier juridic gradul IS25
    12.Consilier juridic gradul IIS25
    13.Consilier juridic gradul IIIS25
    14.Consilier juridic debutantS25
      c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
           
    15.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IAPL19
    16.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IPL19
    17.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIPL19
    18.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIPL19
    19.Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantPL19
    20.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IAM19
    21.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IM19
    22.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM19
    23.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM19
    24.Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM19
         B. Compartimente de informatica    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
           
    1.Analist, programator, inginer de sistem; IAS25
    2.Analist, programator, inginer de sistem; IS25
    3.Analist, programator, inginer de sistem; IIS25
    4.Analist, programator, inginer de sistem; IIIS25
    5.Analist, programator, inginer de sistem; IVS25
    6.Analist, programator, inginer de sistem; debutantS25
    7.Informatician ISSD20
    8.Informatician IISSD20
    9.Informatician IIISSD20
    10.Informatician debutantSSD20
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
           
    11.Analist (programator) ajutor IAM19
    12.Analist (programator) ajutor IM19
    13.Analist (programator) ajutor IIM19
    14.Analist (programator) ajutor IIIM19
    15.Analist (programator) debutantM19
    16.Operator, controlor date; IM19
    17.Operator, controlor date; IIM19
    18.Operator, controlor date; IIIM19
    19.Operator, controlor date; IVM19
    20.Operator, controlor date; debutantM19
         C. Funcţii comune din activitatea de secretariat,          administrativ şi gospodărire, întreţinere               reparaţii şi de deservire
           
    1.Stenodactilograf IM18
    2.Stenodactilograf IIM18
    3.Stenodactilograf debutantM18
    4.Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; IAM18
    5.Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; IM; G18
    6.Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; IIM; G18
    7.Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; debutantM; G18
    8.Administrator IM18
    9.Administrator IIM18
    10.Administrator IIIM18
    11.Şef depozit IM18
    12.Şef depozit IIM18
    13.Casier, magaziner; IM18
    14.Casier, magaziner; IIM; G18
    15.Casier, magaziner; debutantM; G18
    16.Funcţionar, arhivar; IM18
    17.Funcţionar, arhivar; IIM18
    18.Funcţionar, arhivar; IIIM18
    19.Funcţionar, arhivar; debutantM18
    20.Şef formaţie pază, pompieri   18
    21.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I   18
    22.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II   18
    23.Maistru I   18
    24.Maistru II   18
    25.Şofer I   18
    26.Şofer II   18
    27.Muncitor calificat I   18
    28.Muncitor calificat II   18
    29.Muncitor calificat III   18
    30.Muncitor calificat IV   18
    31.Muncitor calificat V   18
    32.Muncitor calificat VI   18
    33.Muncitor necalificat   18
  _________________