ORDONANTA Nr. 9 din 27 ianuarie 1995referitoare la perfecţionarea unor reglementări privind taxa pe valoarea adăugată
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 20 din 31 ianuarie 1995    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. e) din Legea nr. 1/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 3/1992, aprobată prin Legea nr. 130/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 11 ianuarie 1995, se modifica şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 6 litera A i) 5 se modifica şi va avea următorul cuprins: "i) 5. operaţiunile care intră în sfera de aplicare a impozitului pe spectacole, a impozitului pe veniturile din activităţile de taximetrie, a taxelor pentru acordarea licenţelor în vederea practicării jocurilor de noroc. Operaţiunile prevăzute la alineatul de mai sus, neimpozitate potrivit actelor normative care le reglementează, cu excepţiile prevăzute de acestea, sunt supuse taxei pe valoarea adăugată conform prevederilor prezentei ordonanţe;" 2. Articolul 6 litera A i) 12 se modifica şi va avea următorul cuprins: "i) 12. activităţile agenţilor economici, precum şi cele care îndeplinesc condiţiile unei activităţi economice desfăşurate de asociaţiile, organizaţiile, instituţiile publice şi alte persoane juridice prevăzute la art. 3 din prezenta ordonanţă, cu o cifra de afaceri declarata organului fiscal competent sau, după caz, realizată, de până la 50 milioane lei anual. În situaţia realizării unei cifre de afaceri superioare plafonului de mai sus, agenţii economici şi celelalte persoane juridice prevăzute la alineatul precedent devin plătitoare de taxa pe valoarea adăugată în condiţii şi la termene stabilite prin hotărâre a Guvernului. După înscrierea ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată agenţii economici şi celelalte persoane juridice nu mai beneficiază de scutire chiar dacă ulterior realizează o cifra de afaceri inferioară plafonului de mai sus. Agenţii economici plătitori de taxa pe valoarea adăugată, care în anul 1994 au realizat o cifra de afaceri de până la 50 milioane lei, pot fi scoşi din evidenta ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată, pe bază de cerere depusa la organele fiscale teritoriale până cel mai tirziu la 31 martie 1995." 3. Articolul 6 litera B se completează astfel: "j) maşinile, utilajele şi echipamentele destinate retehnologizării activităţii Regiei Autonome "Monitorul Oficial", precum şi materiile prime şi materialele specifice acestora, pe bază de cerere aprobată de Ministerul Finanţelor; k) mijloacele de transport, mărfurile şi alte bunuri provenite din străinătate, care se introduc direct în zonele libere conform art. 13 din Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere." 4. Articolul 8 se completează cu un ultim alineat având următorul cuprins: "În situaţia în care persoana care realizează operaţiuni impozabile nu are sediul sau domiciliul stabil în România, este obligată sa desemneze un reprezentant fiscal domiciliat în România, care se angajează sa îndeplinească obligaţiile ce-i revin conform prevederilor prezentei ordonanţe." 5. Articolul 12 se modifica şi va avea următorul cuprins: "ART. 12. - Exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată este dreptul organului fiscal de a pretinde plătitorului, la o anumită data, plata taxei datorate bugetului de stat. Exigibilitatea ia naştere, de regula, în momentul efectuării livrării bunurilor mobile, transferului proprietăţii bunurilor imobiliare sau prestării serviciilor. Prin derogare de la prevederile alineatului precedent, exigibilitatea poate fi anticipata sau ulterioară faptului generator, în condiţii stabilite prin hotărâre a Guvernului. Pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii, care se efectuează continuu, precum şi pentru cele la care se încasează, de regula, avansuri, exigibilitatea intervine la data stabilirii debitului clientului pe bază de factura sau alt document legal, pe bază de cerere aprobată de organele fiscale la care agenţii economici sunt înregistraţi ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată. Antreprenorii de lucrări imobiliare pot sa opteze pentru plata taxei pe valoarea adăugată la efectuarea livrărilor, în condiţii aprobate prin hotărâre a Guvernului." 6. Articolul 14 se modifica şi va avea următorul cuprins: "ART. 14. - Nu se cuprind în baza de impozitare următoarele: a) remizele şi alte reduceri de preţ acordate de către furnizor direct clientului, inclusiv cele date după facturarea bunurilor sau a serviciilor; bunurile acordate de către furnizori clienţilor în vederea stimulării vinzarilor, în condiţiile prevăzute în contractele încheiate; b) penalizările pentru neîndeplinirea totală sau parţială a obligaţiilor contractuale; c) dobinzile percepute pentru plăţile cu întârziere, pentru vinzari cu plata în rate la termene de peste 90 de zile; d) sumele achitate de furnizor sau prestator în contul clientului şi care apoi se decontează acestuia; e) ambalajele care circulă între furnizorii de marfa şi clienţi prin schimb, fără facturare; f) sumele încasate de la bugetul de stat de către agenţii economici înregistraţi la organele fiscale ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată şi care sunt destinate finanţării investiţiilor, acoperirii diferenţelor de preţ şi de tarif, finanţării stocurilor de produse cu destinaţie specială." 7. Articolul 17 litera B se completează cu un ultim alineat având următorul cuprins: "Cota redusă de 9% se aplică de agenţii economici producători, importatori şi cei care comercializează produsele de mai sus, cu excepţia agenţilor economici din reţeaua de alimentaţie publică şi a celor care practica adaosul comercial de alimentaţie publică." 8. Articolul 17 litera C se completează astfel: "g) materialele, accesoriile şi alte bunuri care sunt introduse din teritoriul vamal al României în zonele libere cu îndeplinirea formalităţilor de export." 9. Articolul 36 se modifica şi va avea următorul cuprins: "ART. 36. - Nerespectarea prevederilor art. 25 din prezenta ordonanţă referitoare la obligaţiile plătitorilor de taxa pe valoarea adăugată se sancţionează conform Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale." PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu---------------------