ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 24 noiembrie 2004privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 2 decembrie 2004    Ţinând seama de faptul că valoarea de referinţă sectorială în raport cu care se calculează salariile personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor este mai mică decât cea aplicabilă personalului militar din celelalte instituţii publice din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională,luând în considerare faptul că întregul personal al Ministerului Administraţiei şi Internelor contribuie în egală măsură la asigurarea climatului de siguranţă pentru cetăţeni şi a securităţii instituţiilor statului de drept,se impune adoptarea unor măsuri imediate pentru eliminarea discriminării în planul drepturilor băneşti existente între personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi cel aparţinând celorlalte instituţii publice din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Pentru personalul militar şi funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Administraţiei şi Internelor valoarea de referinţă sectorială se stabileşte la 1.600.600 lei în perioada ianuarie-septembrie 2005. (2) Începând cu luna octombrie 2005, valoarea de referinţă sectorială prevăzută la alin. (1) devine 1.728.648 lei. (3) Valoarea de referinţă sectorială stabilită potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) cuprinde şi creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar în anul 2005. (4) Soldele de funcţie şi de grad ale personalului militar, respectiv salariile pentru funcţia îndeplinită şi pentru gradul profesional deţinut de funcţionarii publici cu statut special, calculate potrivit alin. (1) şi (2), vor fi rotunjite din 1.000 lei în 1.000 lei în favoarea acestora.  +  Articolul 2 (1) În anul 2005 se suspendă aplicarea dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În anul 2005 limita de constituire a fondului de premiere prevăzută la art. 24 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se reduce cu 5 puncte procentuale.  +  Articolul 3La articolul 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) Drepturile băneşti prevăzute la art. 27 şi 28 nu se acordă poliţiştilor nici în cazul în care, în timpul suspendării din funcţie, acestora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 69 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (2) se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 65 alin. (6) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul 4Aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă se realizează din fondurile aprobate pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor pe anul 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statp. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Valentin Mocanu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statBucureşti, 24 noiembrie 2004.Nr. 118.______________