LEGE nr. 505 din 17 noiembrie 2004pentru modificarea şi completarea Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 13 iunie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Termenii şi expresiile de mai jos, folosite în prezenta lege, au următorul înţeles: a) precursori - substanţe clasificate sunt substanţele chimice folosite la fabricarea ilicită a drogurilor, clasificate potrivit anexei nr. 1, produsele naturale şi amestecurile care le conţin, cu excepţia medicamentelor, preparatelor farmaceutice, amestecurilor, produselor naturale şi a altor preparate care conţin aceste substanţe şi care au o astfel de compoziţie încât nu permit recuperarea sau utilizarea substanţelor respective în acest scop, prin metode simple sau rentabile; b) substanţe neclasificate - orice substanţă care, deşi nu este cuprinsă în anexa nr. 1 la prezenta lege, este identificată ca fiind deja utilizată în obţinerea ilicită a drogurilor. Lista acestor substanţe şi modul de informare a autorităţilor cu privire la circuitul lor se stabilesc prin regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi; c) operator - orice persoană fizică sau juridică implicată în introducerea pe piaţă a precursorilor; d) introducere pe piaţă - orice punere la dispoziţie, cu titlu oneros sau gratuit, a precursorilor sau stocarea, fabricarea, producerea, transformarea, comercializarea, distribuirea sau curtajul în scopul punerii la dispoziţie a acestor substanţe; e) import - introducerea pe teritoriul vamal al României şi/sau al Uniunii Europene a precursorilor; f) export - scoaterea de pe teritoriul vamal al României şi/sau al Uniunii Europene a precursorilor; g) operaţiuni cu precursori - fabricarea, producerea, tratarea, sinteza, extracţia, condiţionarea, distribuirea, punerea în vânzare, livrarea, procurarea, folosirea, ambalarea, transportul, stocarea, depozitarea, manipularea, recuperarea, distrugerea, curtajul sau orice altă activitate legală de import, export, tranzit ori intermediere de precursori."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Operaţiunile cu precursorii din categoriile I şi a II-a prevăzute în anexa nr. 1 se autorizează de către Ministerul Sănătăţii după obţinerea avizului prealabil şi obligatoriu al Inspectoratului General al Poliţiei Române. (2) Pentru farmacii, inclusiv farmaciile veterinare, autorizaţia pentru operaţiuni cu precursori se acordă o dată cu eliberarea autorizaţiei de funcţionare. (3) Operaţiunile cu precursorii din categoria a III-a prevăzută în anexa nr. 1 sunt permise numai pe baza autorizaţiei emise de Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 5."3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Persoanele fizice şi juridice pot procura, deţine şi folosi, fără a fi obligate să obţină autorizaţie eliberată conform art. 4, precursorii din categoria a III-a, iar din categoria I numai permanganat de potasiu, în condiţiile şi cantităţile prevăzute în regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi."4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Exportul şi importul precursorilor se efectuează de operatori autorizaţi de Ministerul Sănătăţii sau de Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, în conformitate cu dispoziţiile art. 4. (2) Exportul precursorilor din categoriile I şi a II-a în cantităţi mai mari decât limitele anuale aprobate se efectuează de operatori autorizaţi pe baza unei autorizaţii de export, eliberată pentru fiecare operaţiune de către Ministerul Sănătăţii. Limitele anuale şi modelul autorizaţiei sunt prevăzute în regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi. (3) Exportul precursorilor din categoria a III-a în cantităţi mai mari decât limitele anuale aprobate se efectuează de operatori autorizaţi pe baza unei autorizaţii de export, eliberată pentru fiecare operaţiune de către Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. Modelul autorizaţiei şi limitele anuale sunt prevăzute în regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi. (4) Operaţiunile de comerţ cu precursori în şi din statele membre ale Uniunii Europene sunt asimilate comerţului intern şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii. (5) Se exceptează de la prevederile alin. (2) şi (3) şi se solicită în mod obligatoriu autorizaţie de export în situaţia în care precursorii, în orice cantitate, sunt destinaţi, direct sau indirect, unui operator stabilit în una dintre ţările care au solicitat notificarea prealabilă a exportului în conformitate cu art. 12 paragraful 10 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, întocmită la Viena la 20 decembrie 1988, la care România a aderat prin Legea nr. 118/1992, şi cu Rezoluţia 20/4 a Sesiunii speciale a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra drogurilor din 1998. Lista ţărilor respective este prevăzută în regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi şi se actualizează permanent în baza comunicărilor organismelor internaţionale competente sau ca urmare a încheierii de acorduri bilaterale. (6) La solicitarea autorizaţiei de export, operatorul prezintă declaraţia de utilizare finală a partenerului extern, confirmarea notificării exportului către Inspectoratul General al Poliţiei Române, şi, după caz, autorizaţia de import a destinatarului."5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Operatorul persoană fizică sau juridică autorizată poate furniza una sau mai multe dintre substanţele prevăzute în anexa nr. 1 numai unui cumpărător autorizat în conformitate cu art. 4, după obţinerea de la cumpărător a unei declaraţii în care să se precizeze utilizările concrete ale fiecărei substanţe, cu excepţia farmaciilor şi a situaţiilor prevăzute la art. 5. (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) nu este necesară pentru substanţele şi cantităţile care nu depăşesc limitele anuale prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3). (3) În cazul în care furnizarea are ca obiect mai multe substanţe dintre cele prevăzute la alin. (1), furnizorul va solicita cumpărătorului câte o declaraţie separată pentru fiecare dintre aceste substanţe. (4) Furnizorii precursorilor din categoriile a II-a şi a III-a, prevăzute în anexa nr. 1, pot accepta din partea cumpărătorilor pe care îi aprovizionează cu regularitate, ca alternativă la declaraţia pentru livrări individuale, o singură declaraţie pentru livrări multiple, cuprinzând numărul de livrări pe o perioadă de maximum 12 luni. Declaraţia alternativă se acceptă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) cumpărătorul este unul dintre cei cărora furnizorul le-a livrat substanţa de cel puţin 3 ori în ultimele 12 luni; b) furnizorul nu are motive să presupună că substanţa ar putea fi folosită în scopuri ilegale; c) cantităţile comandate sunt compatibile cu consumurile obişnuite pentru acel cumpărător. (5) Declaraţiile de utilizare ale cumpărătorului pentru livrări individuale şi livrări multiple se întocmesc potrivit modelelor prevăzute în anexa nr. 2 şi, respectiv, anexa nr. 3."6. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Operatorii sunt obligaţi să asigure şi să păstreze evidenţa mişcării zilnice a precursorilor în registre special destinate acestui scop. (2) Registrele vor fi numerotate, parafate, şnuruite şi sigilate de operator."7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Operatorul este obligat să depună autorizaţia de funcţionare, eliberată în conformitate cu dispoziţiile art. 4, la autoritatea emitentă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încetării activităţii cu precursori. (2) Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase au obligaţia să prezinte pe site-urile lor autorizaţiile anulate, în termen de 10 zile lucrătoare. (3) În termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (1), operatorul va preda în custodie întreaga cantitate de precursori rămasă în stoc la data încetării activităţii unui operator autorizat, la care va fi păstrată, pe cheltuiala operatorului care şi-a încetat activitatea, până la valorificarea acesteia către un cumpărător autorizat, cumpărător ce va declara în scris utilizarea pentru fiecare substanţă, cu excepţiile precizate la art. 8. În cazul în care predarea în custodie a precursorilor nu este posibilă sau în situaţia expirării termenului de valabilitate ori a deprecierii, operatorul îi poate distruge în condiţii ecologice, printr-un operator autorizat pentru distrugere, în prezenţa unei comisii din care face parte persoana responsabilă de activitatea cu precursori desemnată de operator, un reprezentant al formaţiunii antidrog competentă teritorial şi un specialist în protecţia mediului. (4) La încetarea activităţii operatorul este obligat să predea toate documentele referitoare la operaţiunile cu precursori direcţiei judeţene sau a municipiului Bucureşti a Arhivelor Statului."8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Eliberarea precursorilor, indiferent în ce scop, din depozite, încăperi sau alte spaţii în care sunt păstraţi se face numai în baza autorizaţiei primitorului, obţinută în conformitate cu dispoziţiile art. 4."9. Alineatul (2) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"(2) Operatorii vor preda o dată cu precursorii destinaţi transportului, suplimentar faţă de documentele prevăzute prin reglementările specifice fiecărui mod de transport, şi ordinul de transport, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4."10. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Tranzacţiile comerciale cu precursori, care se efectuează fără atingerea fizică a teritoriului României, se notifică de către operatorul român care le realizează, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data la care va avea loc operaţiunea, Inspectoratului General al Poliţiei Române, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi."11. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Condiţiile şi procedura pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare prevăzute la art. 4 se stabilesc prin regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi."12. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Cererile de autorizare privind operaţiunile cu precursori din categoria a III-a prevăzută în anexa nr. 1 se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării la autoritatea competentă să elibereze autorizaţia respectivă."13. La articolul 21, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Autorizaţia de funcţionare, obţinută în conformitate cu dispoziţiile art. 4, se retrage, dacă:".14. La articolul 21, după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:"d) operatorul nu a notificat Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu cel puţin 20 de zile înainte, operaţiunea de export sau de import ce urmează a fi efectuată."15. La articolul 22, partea introductivă şi litera b) vor avea următorul cuprins:"Art. 22. - Autorizaţia de export nu se acordă în următoarele situaţii:................................................................... b) neprezentarea de către solicitant a declaraţiilor de utilizare a precursorilor ce urmează a fi exportaţi sau prezentarea unor declaraţii de utilizare neconforme cu realitatea sau incorect întocmite;".16. La articolul 22 litera e) se abrogă.17. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Producătorii de precursori şi utilizatorii de precursori în procesul de producţie raportează, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, situaţia pentru anul precedent a producţiei, a comercializării şi a stocului la 31 decembrie, referitoare la substanţele prevăzute în anexa nr. 1, precum şi situaţii trimestriale, în termen de 10 zile de la încheierea fiecărui trimestru. (2) Situaţiile referitoare la precursorii din categoriile I şi a II-a se depun la Ministerul Sănătăţii, iar cele referitoare la precursorii din categoria a III-a, la Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. (3) Operatorii prevăzuţi la alin. (1) depun la Ministerul Sănătăţii, până la data de 10 iunie a anului în curs, estimarea producţiei şi importului pentru anul următor."18. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Operatorii care efectuează operaţiuni de export/import cu precursori sunt obligaţi să comunice în scris autorităţii emitente a autorizaţiei, trimestrial, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea fiecărui trimestru, următoarele date: a) denumirea şi cantitatea substanţelor prevăzute în anexa nr. 1, exportate sau importate; b) furnizorul, destinatarul şi transportatorul; c) copie de pe declaraţia vamală de import/export. (2) Ministerul Sănătăţii are obligaţia să raporteze către Organul Internaţional de Control al Drogurilor de la Viena situaţiile statistice trimestriale şi anuale pentru substanţele clasificate ca precursori. O copie a raportului se transmite Agenţiei Naţionale Antidrog."19. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Inspectoratul General al Poliţiei Române prenotifică operaţiunile de export cu precursori, efectuate de operatori, autorităţilor naţionale competente din ţările de destinaţie, conform regulamentului de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi."20. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Controlul respectării dispoziţiilor prezentei legi se exercită, potrivit atribuţiilor ce le revin în domeniile lor de activitate, de Ministerul Sănătăţii, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Autoritatea Naţională a Vămilor şi de Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase."21. La articolul 26, după alineatul (3) se introduc alineatele (4), (5) şi (6) cu următorul cuprins:"(4) Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase au obligaţia să prezinte pe site-urile lor operatorii autorizaţi. (5) Autorităţile prevăzute la alin. (1) comunică Agenţiei Naţionale Antidrog datele necesare monitorizării operaţiunilor cu precursori pentru constituirea bazei naţionale centralizate de date. (6) Agenţia Naţională Antidrog asigură, în condiţiile legii, coordonarea unitară la nivel naţional a activităţilor în domeniul precursorilor desfăşurate de instituţiile abilitate şi cooperarea acestora cu structurile societăţii civile şi operatorii cu precursori."22. După articolul 26 se introduce articolul 26^1 cu următorul cuprins:"Art. 26^1. - În scopul prevenirii deturnării precursorilor pentru fabricarea ilicită a drogurilor, operatorii, direct sau prin asociaţiile lor profesionale, vor anunţa autorităţile competente române, cu 20 de zile înainte, despre derularea oricărei operaţiuni de import, prezentând o copie de pe declaraţia de utilizare finală transmisă autorităţii competente din ţara de export."23. Alineatul (1) al articolului 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 27 lit. a)-f) şi h)-i) se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. g) şi j)-n), cu amendă de la 20.000.000 lei la 60.000.000 lei."24. La articolul 28, după alineatul (2) se introduc alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:"(3) Sumele provenite din amenzile contravenţionale prevăzute de prezenta lege se fac venit la bugetul de stat în proporţie de 75%, diferenţa de 25% revenind autorităţii din care face parte agentul constatator care a aplicat amenda, ca venituri proprii. (4) Sumele reţinute ca venituri proprii se utilizează pentru suportarea cheltuielilor specifice de inspecţie şi pentru stimularea personalului, iar sumele neutilizate până la sfârşitul anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie."25. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege."26. Anexa nr. 1 "Lista cuprinzând substanţele care sunt folosite în mod frecvent la fabricarea ilicită a drogurilor (precursori)" se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta lege.27. Anexele nr. 2, 3 şi 4 se abrogă.28. Anexa nr. 5A se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta lege, anexa nr. 5B se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta lege, anexa nr. 7 se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezenta lege, iar anexa nr. 6 devine anexa nr. 5.  +  Articolul IIÎn cuprinsul legii, denumirile: Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul de Interne, Ministerul Industriei şi Resurselor şi Ministerul Finanţelor Publice se înlocuiesc cu: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase şi, respectiv, Autoritatea Naţională a Vămilor.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul IVPrezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul VÎn termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, Agenţia Naţională Antidrog, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu avizul Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Finanţelor Publice, supun adoptării Guvernului proiectul hotărârii pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.121/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 23 octombrie 2002.  +  Articolul VILegea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 13 iunie 2002, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 17 noiembrie 2004.Nr. 505.  +  Anexa 1 LISTAcuprinzând substanţele care sunt folosite în modfrecvent la fabricarea ilicită a drogurilor (precursori)     Categoria I
             
    Nr. crt.SubstanţaDenumire N.C.Poziţia tarifarăNumăr C.A.S.1)
    1.Efedrină   2939.41.00299-42-3
    2.Ergometrină   2939.61.0060-79-7
    3.Ergotamină   2939.62.00113-15-5
    4.Acid lisergic   2939.63.0082-58-6
    5.Fenil 1 propanonă 2 (BMK) -fenilacetonă2914.31.00103-79-7
    6.Pseudoefedrină   2939.42.0090-82-4
    7.Acid N-acetil antranilicAcid 2-acetamidobenzoic2924.22.00 2924.23.0089-52-1
    8.3,4-Metilendioxifenil- propanonă-2 (PMK)1-(1,3-benzodioxol- 5-y1) propan 2-one2932.92.004676-39-5
    9.Isosafrol   2932.91.00120-58-1
    10.Piperonal   2932.93.00120-57-0
    11.Safrol   2932.94.0094-59-7
    12.Clorhidrat de pseudoefedrină   2939.41.00  
    13.Sulfat de pseudoefedrină   2939.42.00  
    14.Clorhidrat de efedrină   2939.41.00  
    15.Nitrat de efedrină   2939.41.00  
    16.Sulfat de efedrină   2939.41.00  
    17.Clorhidrat de ergometrină   2939.61.00  
    18.Hidrogenomaleat de ergometrină   2939.61.00  
    19.Oxalat de ergometrină   2939.61.00  
    20.Tartrat de ergometrină   2939.61.00  
    21.Clorhidrat de ergotamină   2939.62.00  
    22.Succinat de ergotamină   2939.62.00  
    23.Tartrat de ergotamină   2939.62.00  
    24.Norefedrină   2939.41.00 2939.49.0014838-15-4
    25.Permanganat de potasiu   2841.61.007722-64-7
      *1) Numărul C.A.S. reprezintă numărul din Registrul "Chemical Abstracts  Service", număr unic de identificare a fiecărei substanţe şi a structurii  sale. Numărul C.A.S. este propriu fiecărui izomer şi fiecărei sări de  izomer.    Categoria a II-a
             
    Nr. crt.SubstanţaDenumire N.C.Poziţia tarifarăNumăr C.A.S.
    26.Anhidridă acetică   2915.24.00108-24-7
    27.Acid antranilic   2922.43.00118-92-3
    28.Acid fenil acetic   2916.34.00103-82-2
    29.Piperidină   2933.32.00110-89-4
    30.Auriclorură de piperidină   2843.30.00  
    31.Clorhidrat de piperidină   2933.32.00  
    32.Hidrogen tartrat de piperidină   2933.32.00  
    33.Nitrat de piperidină   2933.32.00  
    34.Fosfat de piperidină   2933.32.00  
    35.Picrat de piperidină   2933.32.00  
    36.Platinoclorură de piperidină   2843.90.90  
    37.Tiocianat de piperidină   2933.32.00  
      Categoria a III-a
             
    Nr. crt.SubstanţaDenumire N.C.Poziţia tarifarăNumăr C.A.S.
    38.Acetonă   2914.11.0067-64-1
    39.Eter etilic (oxid de dietil)Eter dietilic2909.11.0060-29-7
    40.Metiletilcetonă (MEK)Butanonă2914.12.0078-93-3
    41.Toluen   2902.30.10108-88-3
          2902.30.90  
          2902.30.00  
    42.Acid sulfuric   2807.00.107664-93-9
    43.Acid clorhidricClorură de hidrogen2806.10.007647-01-0
  NOTA 1:Poziţiile tarifare sunt conform Sistemului armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor şi Tarifului vamal de import al României 2001.NOTA 2:Se includ şi alte săruri ale substanţelor clasificate în aceste 3 categorii, cu excepţia sărurilor acidului clorhidric şi ale acidului sulfuric, ori de câte ori existenţa unor astfel de săruri este posibilă.
   +  Anexa 2     ......................    (antetul operatorului)    ......................   (nr. şi data înregistrării)                               DECLARAŢIA                             cumpărătorului privind          utilizarea/utilizările concretă/concrete a/ale substanţelor                 prevăzute în anexa nr. 1 (livrare individuală) ..........................................................................................., (denumirea operatorului, cu datele de identificare complete)cu sediul social în .........................................................................., (adresa completă)valabilă până la data .................................................. Autorizaţia pentru activitatea cu precursori nr. ..........., emisă la data de .............de către ................................................................. . (denumirea autorităţii emitente) Am comandat de la ........................................................................., (denumirea şi adresa complete ale furnizorului)din următoarea substanţă: ...................................................................., (denumirea şi poziţia tarifară din anexa nr. 1 la Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor)cantitatea de ............................... kg/l, pe care o vom utiliza în propriul proces deproducţie în scopul ......................................................................... . (se menţionează utilizările concrete) Declar că substanţa menţionată va fi revândută sau furnizată unui cumpărător numai cucondiţia ca acesta să dea o declaraţie similară privind utilizarea sau, pentru substanţele dincategoria a II-a şi a III-a o declaraţie privind livrările multiple. Am luat cunoştinţă de faptul că nerespectarea scopului declarat în prezenta declaraţieconstituie infracţiunea de fals în declaraţii, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 292 dinCodul penal....................................... ......................................(numele şi prenumele reprezentantului (data) autorizat al cumpărătorului)...................................... ...................................... (funcţia) (semnătura)  +  Anexa 3     .......................    (antetul operatorului)    .........................    (nr. şi data înregistrării)                                DECLARAŢIA                             cumpărătorului privind          utilizarea/utilizările concretă/concrete a/ale substanţelor               din categoria a II-a sau a III-a prevăzute în                         anexa nr. 1 (livrări multiple) ..........................................................................................., (denumirea operatorului, cu datele de identificare complete)cu sediul social în ......................................................................... . (adresa completă) Autorizaţia pentru activitatea cu precursori nr. .........., emisă la data de ..............de către ................................................................. . (denumirea autorităţii emitente)valabilă până la data de ............................................ . Intenţionăm să comandăm de la ............................................................., (denumirea şi adresa complete ale furnizorului)din următoarea substanţă: ...................................................................., (denumirea şi poziţia tarifară din anexa nr. 1 la Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor)cantitatea de ............................... kg/l, pe care o vom utiliza în propriul proces deproducţie în scopul ......................................................................... . (se menţionează utilizările concrete) Cantitatea sus-menţionată este suficientă, după cea mai bună apreciere, pentru desfăşurareanormală a procesului de producţie pentru .............................. luni. (maximum 12 luni) Declar că substanţa menţionată va fi revândută sau furnizată unui cumpărător numai cucondiţia ca acesta să dea o declaraţie pentru livrări individuale sau multiple. Am luat cunoştinţă de faptul că nerespectarea scopului declarat în prezenta declaraţieconstituie infracţiunea de fals în declaraţii, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 292 dinCodul penal....................................... ......................................(numele şi prenumele reprezentantului (data) autorizat al cumpărătorului)...................................... ...................................... (funcţia) (semnătura)  +  Anexa 4     Regim specialSocietatea comercială ....................... Nr. autorizaţiei speciale pentru activitateacu sediul social în ......................... cu precursori a transportatorului ..........Str. ........................ nr. ...........Judeţul/sectorul ............................ ORDIN DE TRANSPORT Nr. ......... din ............... În baza autorizaţiei pentru activitatea cu precursori a predătorului mărfii nr. ...........,se transportă cu ............................................................................., (datele de identificare a mijloacelor de transport: tip, marcă, nr. de înregistrare sau de înmatriculare etc.)aparţinând ...................., în perioada .................., pe ruta .....................,cantitatea de .................. kg/l de .................................................... . (brută/netă) (denumirea substanţei, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor) Marfa se ridică de la ....................................................................., (denumirea furnizorului şi locul de unde se ridică marfa)având destinaţia ............................................................................., (locul de destinaţie - denumirea şi adresa destinatarului)urmând a fi utilizată în scopul ...............................................................şi este însoţită de ........................................................................... (numele, prenumele, seria şi nr. actului de identitate ale delegatului)şi de ......................................................................................... (numele, prenumele, seria şi nr. actului de identitate ale conducătorului auto) Conducătorul unităţii, Responsabil cu precursorii, .............................. ..............................------------