HOTĂRÂRE nr. 2.060 din 24 noiembrie 2004pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.129 din 30 noiembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prevăzut în anexele nr. 1-45*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.___________ Notă *) Anexele nr. 1-45 se comunică instituţiilor interesate, la solicitarea acestora, de către Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 2 (1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale vor reactualiza inventarul bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările intervenite în structura acestora ca urmare a rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului, efectuată conform prevederilor legale în vigoare, transferurilor de bunuri în sau din domeniul public al statului, efectuate în baza unor acte normative, sau în cadrul domeniului public al statului între ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale. (2) Modificările intervenite, potrivit alin. (1), în inventarul bunurilor din domeniul public al statului se vor efectua astfel: a) în termen de 10 zile de la data înregistrării în evidenţa contabilă a procesului-verbal de valorificare a rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului, efectuată conform prevederilor legale în vigoare; b) în termen de 10 zile de la semnarea protocoalelor de predare-preluare a bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actelor normative adoptate în acest sens. (3) Modificările intervenite în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, potrivit alin. (2), se înregistrează concomitent la Ministerul Finanţelor Publice de către instituţiile implicate în aplicarea protocoalelor de predarepreluare, ca urmare a actelor normative adoptate în acest sens.  +  Articolul 3La întocmirea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale implicate vor respecta precizările privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale implicate vor lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 15/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 20 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statBucureşti, 24 noiembrie 2004.Nr. 2.060.______________