LEGE nr. 525 din 25 noiembrie 2004privind aprobareaOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2004pentru modificarea şi completareaLegii nr. 290/2002privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 din 27 noiembrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobăOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64 din 2 septembrie 2004pentru modificarea şi completareaLegii nr. 290/2002privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 15 septembrie 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul unic punctul 1, alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1b) şi la nr. crt. 4 din anexa nr. 5 se reorganizează ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi în coordonarea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti». Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1a) la nr. crt. 1, 2 şi 9 se reorganizează ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti», prin derogare de la prevederileOrdonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare. Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1a), cu excepţia celor de la nr. crt. 1, 2 şi 9, în anexa nr. 2 şi în anexa nr. 5 la nr. crt. 2 şi 3 se reorganizează ca institute, centre şi staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice cu personalitate juridică în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti». Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1a), cu excepţia celor de la nr. crt. 1, 2 şi 9, şi în anexa nr. 5, cu excepţia celor de la nr. crt. 1 şi 4, vor putea fi organizate, după obţinerea acreditării, ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti», prin derogare de la prevederileOrdonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare. Societăţile comerciale prevăzute în anexa nr. 5 se reorganizează potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor, pe baza structurii şi patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2003. Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează în societăţi comerciale. Staţiunile de cercetare-dezvoltare şi fermele Istriţa şi Stoeneşti, prevăzute în anexa nr. 4, se preiau în cadrul instituţiilor de învăţământ superior agricol de stat. Societatea Comercială «Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Animale de Blană» - S.A. Târgu Mureş, prevăzută la nr. crt. 1 din anexa nr. 5, trece din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti» în subordinea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva."2. La articolul unic punctul 2, alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Bunurile imobile aflate în administrarea şi/sau în concesionarea institutelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a unităţilor şi instituţiilor de învăţământ agricol şi silvic, a unităţilor de cercetare-dezvoltare aflate în structura unor regii sau companii naţionale din domeniul agricol, precum şi a centrelor de perfecţionare profesională în agricultură aparţin domeniului public al statului şi rămân sau trec, după caz, în administrarea acestora, pe durata realizării obiectului de activitate."3. La articolul unic, după punctul 2 se introduc punctele 2^1-2^4, cu următorul cuprins:"2^1. După alineatul (1) al articolului 8 se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:«(1^1) Unităţile prevăzute la alin. (1) au în administrare bunuri mobile din domeniul privat al statului şi bunuri proprii dobândite în condiţiile legii, stabilite prin hotărâre a Guvernului de reorganizare a unităţilor de cercetare-dezvoltare.»2^2. După alineatul (1) al articolului 9 se introduc alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:«(1^1) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" se compune din membri titulari, membri corespondenţi şi membri de onoare.(1^2) Membrii Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" sunt personalităţi ştiinţifice de prestigiu care s-au distins prin activitate, realizări şi contribuţii remarcabile la progresul domeniilor acestei instituţii.(1^3) Numărul maxim de membri titulari şi de membri corespondenţi este de 181, iar numărul maxim de membri de onoare din ţară este de 40.»2^3. După alineatul (4) al articolului 18 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:«(5) Membrii Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", rezidenţi în ţară, primesc, prin Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", de la bugetul de stat o indemnizaţie lunară egală cu salariul mediu brut pe economie.»2^4. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:«Art. 21. - (1) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta lege.»"4. La articolul unic punctul 3, alineatul (1) al articolului 22^3 va avea următorul cuprins:"Art. 22^3 - (1) Suprafeţele de teren trecute, potrivit Legii nr. 147/2004, în administrarea institutelor, unităţilor, staţiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a centrelor de perfecţionare agricolă, precum şi a instituţiilor de învăţământ superior agricol şi silvic rămân definitiv şi irevocabil în administrarea acestora, cu excepţia terenurilor agricole prevăzute în anexa nr. 7, necesare reconstituirii dreptului de proprietate privată persoanelor îndreptăţite, solicitate în bazaLegii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."5. La articolul unic, după punctul 3 se introduce punctul 3^1 cu următorul cuprins:"3^1. După articolul 22^5 se introduce articolul 22^6 cu următorul cuprins:"Art. 22^6. - (1) Absolvenţii de învăţământ superior şi mediu care se încadrează în unităţile de cercetare-dezvoltare pot beneficia de o primă de instalare de până la 10 salarii medii pe economie, plătite din veniturile proprii ale unităţii. Beneficiarii primelor de instalare au obligaţia de a semna un contract individual de muncă pe o perioadă de minimum 5 ani. În cazul nerespectării contractului individual, beneficiarii primelor sunt obligaţi la restituirea întregii sume. (2) Specialiştii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de cercetare-dezvoltare agricolă vor primi în folosinţă, pe durata contractului individual de muncă, 1.500 mp teren agricol din terenul aflat în administrarea acestor unităţi".6. La articolul unic, după punctul 5 se introduce punctul 5^1 cu următorul cuprins:"5^1. La anexa nr. 1a), numărul curent 1.15 se abrogă."7. La articolul unic, după punctul 8 se introduc punctele 8^1 şi 8^2, cu următorul cuprins:"8^1. La anexa nr. 1 a), după numărul curent 17 se introduce numărulcurent 18 cu următorul cuprins:
                 
    «18.Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor şi CaprinelorReghinMureşStaţiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Ovine şi CaprineReghinMureş»
      8^2. La anexa nr. 2, numărul curent 5 se abrogă."    8. La articolul unic, după punctul 9 se introduc punctele 9^1-9^3,    cu următorul cuprins:    "9^1. La anexa nr. 3, după numărul curent 15 se introduce numărul    curent 16 cu următorul cuprins:
           
    «16.Staţiunea de Cercetări pentru Plante Medicinale şi Aromatice FunduleaFunduleaCălăraşi»
      9^2. La anexa nr. 4, numărul curent 5 se abrogă.    9^3. La anexa nr. 4, după numărul curent 9 se introduce numărul curent         10 cu următorul cuprins:
             
    «10.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă OradeaOradeaBihorUniversitatea Oradea»''
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 25 noiembrie 2004.Nr. 525.
  "ANEXA Nr. 7ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE"Gheorghe Ionescu-Şişeşti"Suprafeţele de teren agricol care trec dindomeniul public în domeniul privat al statuluipentru reconstituirea dreptului de proprietate
             
    Nr. crt.UNITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARELOCALITATEAJUDEŢULSUPRAFAŢA - ha -
    01234
    1.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă PiteştiPiteştiArgeş283,10
    2.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă ŞimnicŞimnicu de JosDolj150,42
    3.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă SuceavaSuceavaSuceava247,28
    4.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă LivadaLivadaSatu Mare1.322,56
    5.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podul IloaieiPodu IloaieiIaşi693,62
    6.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă LovrinLovrinTimiş153,18
    7.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă BrăilaBrăilaBrăila62,27
    8.Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr BraşovBraşovBraşov319,00
    9.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie IaşiIaşiIaşi1,62
    10.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie MurfatlarMurfatlarConstanţa12,19
    11.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură FălticeniFălticeniSuceava203,94
    12.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură VâlceaRâmnicu VâlceaVâlcea113,14
    13.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură IaşiIaşiIaşi409,86
    14.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Horticultură Tg. JiuTg. JiuGorj218,03
    15.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură GeoagiuGeoagiuHunedoara15,00
    16.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură BuzăuBuzăuBuzău12,78
    17.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură IşalniţaIşalniţaDolj80,38
    18.Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor BaloteştiBaloteştiIlfov487,62
    19.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor AradAradArad649,00
    20.Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor PalasPalasConstanţa75,00
    21.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor PopăuţiPopăuţiBotoşani47,62
    22.Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor SecuieniSecuieniBacău436,61
    23.Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - SibiuCristianSibiu350,73''
  ----------