HOTĂRÂRE nr. 1.846 din 28 octombrie 2004privind aprobarea conservării, închiderii definitive şi monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine şi cariere, etapa a VIII-a
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.112 din 27 noiembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51, 52, 53 şi 56 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă conservarea, închiderea definitivă şi monitorizarea factorilor de mediu postînchidere a unor mine şi cariere aflate în patrimoniul Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare, Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva, Societăţii Comerciale "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei, Societăţii Comerciale "Moldomin" - S.A. Moldova Nouă, Companiei Naţionale a Uraniului - S.A. Bucureşti, Companiei Naţionale a Huilei - S.A. Petroşani, Societăţii Naţionale a Lignitului "Oltenia" - S.A. Târgu Jiu, Societăţii Naţionale a Cărbunelui - S.A. Ploieşti, Societăţii Comerciale Miniera "Banat" - S.A. Anina, Societăţii Comerciale "Radioactiv Mineral Măgurele" - S.A., Societăţii Comerciale "Dobromin" - S.A. Constanţa, Societăţii Comerciale "Cuarţ" - S.A. Baia Mare, Societăţii Comerciale "Geolex" - S.A. Miercurea-Ciuc, Societăţii Comerciale "Transgex" - S.A. Oradea, Societăţii Comerciale "Geomold" - S.A. Câmpulung Moldovenesc şi al Societăţii Comerciale "Minexfor" - S.A. Deva, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Rezervele geologice neexploatate, aferente minelor şi carierelor ce se închid, rămân în gestionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.  +  Articolul 3 (1) Scoaterea din funcţiune şi din activul agenţilor economici prevăzuţi la art. 1 a mijloacelor fixe aferente fiecărui obiectiv prevăzut a se închide potrivit anexei nr. 1, precum şi valorificarea acestora se vor face cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Sumele obţinute din valorificarea mijloacelor fixe vor fi utilizate conform prevederilor legale. (2) Se aprobă sistarea definitivă a lucrărilor de investiţii neterminate, terminate şi nerecepţionate, aferente fiecărui obiectiv ce se închide. Investiţiile neterminate vor fi casate şi valorificate conform procedurii de casare şi valorificare a mijloacelor fixe prevăzute în Legea nr. 15/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Anexele tehnice şi dependinţele, altele decât cele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dar care se impune a fi menţinute în funcţiune pe parcursul executării lucrărilor de conservare şi închidere a minelor, vor fi preluate, cu caracter temporar în perioada de închidere şi refacere ecologică a obiectivului minier, de către Ministerul Economiei şi Comerţului de la agenţii economici care le-au avut în folosinţă şi exploatare la mina aprobată a fi închisă, urmând ca, pe măsura finalizării etapelor pentru care aceste utilităţi sunt necesare, să fie înapoiate fostului administrator. După finalizarea lucrărilor anexele tehnice şi dependinţele vor fi valorificate de agenţii economici, în condiţiile legii, fie prin folosirea lor la alte mine, fie prin scoaterea lor din funcţiune şi casare cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Predarea-preluarea anexelor tehnice prevăzute la alin. (3) se face conform instrucţiunilor elaborate de către Ministerul Economiei şi Comerţului.  +  Articolul 4 (1) Cheltuielile pentru conservarea, închiderea definitivă a minelor şi carierelor, inclusiv monitorizarea factorilor de mediu postînchidere, fundamentate în programele tehnice de dezafectare şi ecologizare, elaborate în acest scop şi avizate conform legii, inclusiv cheltuielile pentru conservare şi proiectare aferente, se acoperă din surse proprii şi din alocaţiile bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului, în baza listelor anuale de lucrări întocmite de ordonatorul principal de credite. (2) Cheltuielile necesare efectuării unor activităţi auxiliare în procesul de închidere şi ecologizare a minelor, precum şi cele privind organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor publice, efectuarea unor teste şi expertize necesare în perioada derulării lucrărilor de proiectare/închidere/ ecologizare, organizarea şi desfăşurarea recepţiilor, precum şi altele asemenea vor fi prevăzute în devizele generale ale obiectivelor care se închid, cu încadrarea în valorile totale aprobate pentru obiectiv. Plata serviciilor efectuate pentru asemenea activităţi la obiectivele supuse închiderii se va face conform normelor interne şi/sau tarifelor aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite. (3) Cheltuielile efectuate pentru închiderea minelor şi carierelor se vor evidenţia în contabilitate, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor contabile aplicabile. Persoanele juridice prevăzute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor aplica Reglementările contabile armonizate cu cele ale Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin ordinele ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi nr. 306/2002, cu modificările ulterioare. (4) Gestionarea fondurilor pentru închidere şi reconstrucţie ecologică a suprafeţelor de teren afectate se realizează de către Ministerul Economiei şi Comerţului cu respectarea prevederilor legale privind încredinţarea lucrărilor. (5) Pentru minele şi carierele prevăzute în anexa nr. 1, precum şi pentru altele asemenea, aprobate prin hotărârile Guvernului nr. 816/1998, nr. 17/1999, nr. 720/1999, nr. 493/2000, nr. 602/2001, nr. 898/2002 şi nr. 926/2003 în vederea conservării, închiderii definitive şi monitorizării factorilor de mediu postînchidere, cererile de deschidere a creditelor bugetare se vor face lunar de către ordonatorul principal de credite şi vor fi însoţite de deconturile justificative întocmite de agenţii economici pentru toate cheltuielile prevăzute de legislaţia în vigoare. (6) Deconturile justificative se vor întocmi pe baza programelor tehnice de dezafectare, ecologizare sau de conservare a minelor şi a cheltuielilor efectiv realizate, rezultate din situaţiile de lucrări întocmite lunar de agenţii economici. (7) Deconturile justificative vor fi verificate şi avizate de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, unde se localizează obiectivul la care s-au efectuat lucrările de închidere, indiferent de sediul social al agentului economic care a efectuat această lucrare, în conformitate cu anexa nr. 2.  +  Articolul 5Pentru minele şi carierele prevăzute în anexa nr. 1, precum şi pentru altele asemenea, aprobate prin hotărâri ale Guvernului în vederea conservării şi închiderii, la care lucrările de închidere nu au început în anul financiar aferent aprobării, cheltuielile pentru conservare vor putea continua şi în perioada următoare, pe baza unor analize economice, cu condiţia încadrării în valoarea aprobată, pe total, prin respectivele hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 6Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor Publice şi agenţii economici implicaţi vor lua măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------p. Ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului,Iulian Iancu,secretar de statp. Ministrul apelor şi protecţiei mediului,Florin Stadiu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 28 octombrie 2004.Nr. 1.846.  +  Anexa 1                                      LISTA             minelor şi carierelor care se închid în etapa a VIII-a                                                         - milioane lei -
    Nr. crt.Mina/ carieraObiectivulData încetării activităţiiCodul perimetruluiCheltuieli totale pentru închidere (7+8)Din care:Conservare anualăMonitorizare postînchidere anuală
    Pentru elaborarea documentaţieiPentru închidere inclusiv ecologizare
    12345678910
    Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase REMIN Baia Mare
    1MinaGura Băii Superior200241041139.2151.200138.01511.5811.153
    2MinaCornu Nedeii20024117428.91715028.7671.256168
    3MinaPenigher20034105757.51250057.01211.462400
    4MinaBaia Sprie Vest20004108966.53355065.98311.901500
      Total   292.1772.400289.77736.2002.221
    Compania Naţională a Cuprului Aurului şi Fierului MINVEST S.A. Deva
    5MinaBăişoara20023702712.16075011.4103.443882
    6MinaBrad Parţial19985000472.3401.05071.2903.4031.324
    7MinaDeva20034201185.68485684.82810.589876
    8MinaBaia de Arieş200441049440.0001.530438.47018.00011.000
    9MinaZlatna Parţial20035000361.3451.20060.1455251.111
      Total   671.5295.386666.14335.96015.193
    Societatea Comercială MINBUCOVINA S.A. Vatra Dornei
    10MinaNepomuceni2001   15.46683914.627-191
    11MinaDealul Negru Inferior20034201588.59984787.7521.3624.998
    12MinaOiţa2003390098.4681108.358499262
    13MinaDadu Cârlibaba1988390024.3261204.206-43
    14MinaTolovan2003390079.3621209.242898264
    15CarieraOstra200386001198.278225198.0531.5171.976
      Total   324.4992.261322.2384.2767.734
    Societatea Comercială MOLDOMIN S.A. Moldova Nouă
    16MinaVărad Inferior20034200719.91011019.8008.091325
      Total   19.91011019.8008.091325
    Compania Naţională a Uraniului S.A. Bucureşti
    17MinaDobrei Est - Iaz Cetăţuia II1994-692.908916691.99225.601760
      Total   692.908916691.99225.601760
    Compania Naţională a Huilei S.A. Petroşani
    18MinaValea Arsului2002280017.5944767.118-2.799
    19MinaŞtefan20022800137.93943437.50524.5683.329
    20MinaIleana19992800322.91473022.184-1.370
    21PreparaţiaUricani1990-96.83316796.666-1.370
    22PreparaţiaLupeni2004-184.690309184.381-1.972
    23PreparaţiaLivezeni1996-141.794238141.556-1.837
    24PreparaţiaPetrila2002-159.830357159.473-1.972
      Total   651.5942.711648.88324.56814.649
    Societatea Naţională a Lignitului S.A. Tg. Jiu
    25MinaCopăceni20033119920.25725819.99913.811336
    26MinaRoşiuţa19983104512.07116011.911-719
    27MinaFărcăşeşti20023102715.68222015.4627.186301
    28MinaTimişeni20003106313.10849812.61010.6941.310
    29MinaHorăşti1999310086.5785006.07812.0003.708
    30MinaLupoiţa1999310107.3391017.238-227
    31MinaAlbeni19993102661.20011561.085-232
    32MinaUrdari2003310537.8257207.1059.7878.292
    33CarieraMiculeşti19963117724.0469623.950-539
    34CarieraCernişoara20033119512.41825512.163-1.114
      Total   180.5242.923177.60153.47816.778
    Societatea Naţională a Cărbunelui S.A. Ploieşti
    35MinaCoteşti2002310438.4611378.3241.000249
    36MinaSărmăşag20043101724.68650024.186700314
    37CarieraBudoi Sat200331189101.435610100.825437428
    38CarieraBudoi Tunel20033119027.95827327.685237314
    39CarieraBodoş200431209505.811535505.276420468
    40CarieraVărzari Sud2004403311.39030011.090300310
      Total   679.7412.355677.3863.0942.083
    Societatea Comercială MINIERA BANAT S.A. Anina
    41MinaCozla20042600457.29659556.7015.000700
      Total   57.29659556.7015.000700
    Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele S.A.
    42MinaMilova1998   39.45554338.912-126
    43MinaRepedea - Poienile1993   15.57742115.156-120
      Total   55.03296454.068   246
    Societatea Comercială DOBROMIN S.A. Constanţa
    44CarieraSomova199741047164.890558164.332191196
      Total   164.890558164.332191196
    Societatea Comercială Cuarţ S.A. Baia Mare
    45MinaSăsar Adiacente1997411807.4675106.957-180
    46MinaCoasta Ursului1991410156.1693835.786-137
    47MinaŢibleş1988410256.8234396.384-153
    48MinaRotunda Kelemen19914111410.76871010.058-372
    49MinaToroioaga Ţiganu1998411509.4196248.795-348
    50MinaMăcîrlău19974107510.4847209.764-375
    51MinaJereapăn Adiacente1998411806.9875106.477-180
      Total   58.1173.89654.221   1.745
    Societatea Comercială Geolex S.A. Miercurea-Ciuc
    52MinaPaltin Seaca1994-3.8074203.387-100
    53MinaHărlăgia - Huruba1987-5.1794004.779-200
      Total   8.9868208.166   300
    Societatea Comercială Transgex S.A. Oradea
    54MinaŢibleş Sud1991-4.3982404.158-100
      Total   4.3982404.158   100
    Societatea Comercială Geomold S.A. Câmpulung Moldovenesc
    55MinaLeşu Ursului Extindere1990-9.1586508.508-500
    56MinaValea Putnei - Praşca1998-15.06767814.389-660
    57MinaDornişoara - Colibiţa1991-10.4628029.660-648
    58MinaHoldita - Pîrîul Casei1992-4.3134293.884-574
    59MinaDiaca - Gândacu1991-8.3585777.781-746
    60MinaCârligături - V. Putnei1998-4.4484953.953-541
    61MinaPojorâta - Izvorul Giumalăului1998-8.1144437.671-536
    62MinaBradu - Bicaz1987-2.9563752.581-190
    63MinaDealu Negru Moroşan1999-11.71080010.910-690
      Total   74.5865.24969.337   5.085
    Societatea Comercială MINEXFOR S.A. Deva
    64MinaBăiţa - Crăciuneşti1998410086.0294005.629-495
    64Total   6.0294005.629   495
    Nr. total unităţi64TOTAL VALORI   3.942.21631.7843.910.432196.45968.610
   +  Anexa 2
                     
    Agentul economic ............................  
    (elemente de identificare)  
     
    DECONT
    privind cheltuielile realizate pentru închiderea minelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. ..........., pentru deschiderea finanţării pe luna ......./anul ......
     
    I- închideri
    II- conservări
    III- monitorizări postînchidere
    Nr. crt.MinaObiectivulCheltuielile totale aprobate pentru închidere pe anul .......Cheltuielile efectuate pentru conservare, proiectare şi închidereCheltuielile pentru monitorizare postînchidereSumele alocateDiferenţa de acordat 7 = 6-4 7 = 6-5
    01234567
    1.   I     X    
    2.   II     X    
    3.   III   X      
    4.   TOTAL          
     
    Director general,Director economic,
    ......................................................
    Vizat
    ─────
    Verificat realitatea şi exactitatea datelor din decont,
    conform Procesului-verbal de constatare nr. ...............
    Direcţia Generală a Finanţelor Publice
    a Judeţului ......................
    Director general,
    ..................................
  --------