LEGE nr. 524 din 24 noiembrie 2004pentru modificarea şi completarea Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Societatea Naţională de Cruce Roşie din România se bucură de protecţia şi de sprijinul statului şi are, în calitate de organizaţie de utilitate publică, dreptul de a cere sprijinul tuturor autorităţilor publice, iar acestea au obligaţia de a-l acorda."2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Sediul central al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România este în municipiul Bucureşti, str. Biserica Amzei nr. 29, sectorul 1, în imobilul ce face parte din proprietatea privată a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România."3. La articolul 11, litera i) va avea următorul cuprins:"i) să încheie convenţii de colaborare şi să alcătuiască programe de acţiune comune cu alte societăţi sau asociaţii care desfăşoară activităţi umanitare, cu societăţi comerciale, cu ministere şi alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, în vederea realizării misiunii sale umanitare;".4. La articolul 11, după litera j) se introduce litera k) cu următorul cuprins:"k) să organizeze cursuri de surori voluntare de Cruce Roşie şi cursuri de prim ajutor, obligatorii, pentru categoriile profesionale expuse riscurilor de accidentare."5. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România este organizată pe principiul teritorialităţii, conform statutului şi regulamentului proprii. (2) Filialele judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti au personalitate juridică şi autonomie funcţională, în limitele prevăzute de statut şi de regulamentele proprii. (3) Statutul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."6. La articolul 15, literele a) şi d) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:"a) cotizaţii ale persoanelor fizice şi juridice;.............................................................. d) venituri din organizarea de manifestări publice, tombole, baluri şi alte asemenea acţiuni, precum şi din activităţi economice, compatibile cu obiectivele sale;".7. La articolul 15, după alineatul (1) se introduc alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:"(2) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România este scutită de la plata impozitului pe profit, cu condiţia ca sumele respective să fie utilizate, în anul curent sau în anii următori, pentru organizarea, desfăşurarea şi dezvoltarea activităţii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România. (3) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România este scutită de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru veniturile obţinute din activităţi economice, dacă aceste venituri sunt utilizate pentru organizarea, desfăşurarea şi dezvoltarea activităţii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România."8. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Prin legea bugetului de stat se vor stabili, anual, cheltuielile pentru cotizaţia de membru al Federaţiei Internaţionale a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie şi pentru contribuţia la finanţarea Comitetului Internaţional al Crucii Roşii. (2) De la bugetul de stat se asigură şi fondurile necesare realizării atribuţiilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, prevăzute la art. 11 lit. a)-e), g) şi h), pe bază de programe întocmite de aceasta."9. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) În cursul lunilor mai şi septembrie, toate instituţiile de cultură, de divertisment şi organizaţiile sportive sunt obligate să perceapă un timbru al Crucii Roşii pentru fiecare bilet vândut pentru evenimente culturale, de divertisment şi sportive (concerte, festivaluri, spectacole, filme la cinematografe, meciuri sportive de nivel local, naţional şi internaţional etc.), reprezentând un procent de 0,3%, care se va adăuga la preţul de vânzare. (2) Anual, în cursul lunilor Crucii Roşii, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România va organiza campanii de colectă de fonduri. (3) Persoanele fizice şi juridice care vând biletele prevăzute la alin. (1) au obligaţia să imprime pe fiecare bilet menţiunea Contribuţia pentru Crucea Roşie Română. (4) Fondurile menţionate vor fi colectate şi virate în contul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, trimestrial. (5) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România va emite norme metodologice cu avizul Ministerului Finanţelor Publice."10. După articolul 21 se introduce capitolul IV cu următorul cuprins:"CAPITOLUL IVSancţiuniArt. 22. - (1) Neperceperea şi nevirarea contribuţiilor de către persoanele fizice şi juridice care au asemenea obligaţii, prevăzute în prezenta lege, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei. (2) Fondurile rezultate din perceperea contribuţiilor prevăzute de prezenta lege pentru funcţionarea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nu sunt impozabile."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 24 noiembrie 2004.Nr. 524.____________