LEGE nr. 513 din 23 noiembrie 2004pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.120 din 29 noiembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 26 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 10, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Formularele tipizate cu regim special care se emit pentru dovedirea provenienţei materialelor lemnoase şi pentru însoţirea masei lemnoase pe durata transportului acestora se tipăresc de Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A."2. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:"(6) Formularele prevăzute la alin. (5) se distribuie contra cost persoanelor fizice sau juridice autorizate, de către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A."3. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic, precum şi structurile teritoriale în domeniul silviculturii ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură se constituie la nivelul fiecărui judeţ, dacă suprafaţa pădurilor judeţului, potrivit art. 3 lit. a)-e), este de minimum 50.000 hectare. (2) În cazul judeţelor în care suprafaţa pădurilor este sub limita prevăzută la alin. (1), inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic, precum şi structurile teritoriale în domeniul silviculturii ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură vor fi constituite pe raza a două sau mai multor judeţe limitrofe, astfel încât suprafaţa minimă a acestora să fie cea prevăzută la alin. (1). (3) Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic, precum şi alte structuri aflate în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură se constituie prin hotărâre a Guvernului. (4) Personalul tehnic de specialitate din structurile teritoriale prevăzute la alin. (1) va fi dimensionat în raport cu suprafaţa pădurilor şi cu numărul de proprietari, astfel încât pentru o suprafaţă medie de 20.000 hectare să existe un cadru tehnic cu pregătire superioară în domeniul silviculturii. (5) Pentru controlul lucrărilor tehnice de teren şi pentru executarea controalelor de fond se va asigura un inginer silvic sau un tehnician silvic pentru o suprafaţă medie de 10.000 hectare."4. La articolul 27, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) pentru suprafaţa de până la un hectar, de către structura teritorială în domeniul silviculturii a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, la cererea persoanei fizice sau juridice beneficiare; b) pentru suprafaţa de peste un hectar, dar nu mai mare de 50 hectare, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, la cererea persoanei fizice sau juridice beneficiare, cu avizul structurii teritoriale în domeniul silviculturii a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;"  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 23 noiembrie 2004.Nr. 513.-----