LEGE nr. 73 din 3 noiembrie 1993 (*republicată*)pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.122 din 29 noiembrie 2004    ________* ) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 509/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, publicată în acest număr al Monitorului Oficial al României, Partea I, la pag. 1-3, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea nr. 73/1993 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 5 noiembrie 1993.  +  Capitolul I Înfiinţarea şi atribuţiile Consiliului Legislativ  +  Articolul 1 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se înfiinţează Consiliul Legislativ, organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării şi coordonării întregii legislaţii şi ţine evidenţa oficială a legislaţiei României. (2) Consiliul Legislativ are sediul la Camera Deputaţilor.  +  Articolul 2 (1) Consiliul Legislativ are următoarele atribuţii: a) analizează şi avizează proiectele de legi, propunerile legislative şi proiectele de ordonanţe şi de hotărâri cu caracter normativ ale Guvernului, în vederea supunerii lor spre legiferare sau adoptare, după caz; b) analizează şi avizează, la cererea preşedintelui comisiei parlamentare sesizate în fond, amendamentele supuse dezbaterii comisiei şi proiectele de legi sau propunerile legislative primite de comisie după adoptarea lor de către una dintre Camerele Parlamentului; c) realizează nemijlocit sau coordonează, din dispoziţia Camerei Deputaţilor sau a Senatului, elaborarea unor proiecte de coduri sau de alte legi de complexitate deosebită; d) elaborează, din dispoziţia Camerei Deputaţilor sau a Senatului ori din proprie iniţiativă, studii pentru sistematizarea, unificarea şi coordonarea legislaţiei şi face, pe această bază, propuneri Parlamentului şi, după caz, Guvernului; e) examinează conformitatea legislaţiei cu prevederile şi principiile Constituţiei şi sesizează birourile permanente ale Camerelor Parlamentului şi, după caz, Guvernul asupra cazurilor de neconstituţionalitate constatate; prezintă, în cel mult 12 luni de la înfiinţare, propuneri pentru punerea de acord a legislaţiei anterioare Constituţiei cu prevederile şi principiile acesteia; f) ţine evidenţa oficială a legislaţiei României şi furnizează informaţia necesară pentru desfăşurarea procesului legislativ; organizează informatizarea sistemului de evidenţă a acesteia şi realizează produse informatice pentru evidenţa legislaţiei asistată de calculator; g) urmăreşte, în vederea funcţionării sistemului legislativ în mod unitar şi coordonat, emiterea de către autorităţile publice competente a actelor normative în executare, dispuse prin legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, şi semnalează organelor în drept întârzierile în emiterea acestora; h) elaborează Repertoriul legislaţiei României evidenţa oficială - şi furnizează varianta on-line a acestuia; întocmeşte versiunile oficiale ale unor culegeri de acte normative; i) păstrează originalele legilor şi ale decretelor de promulgare a acestora. În acest scop, instituţiile publice care le deţin în prezent le vor preda Consiliului Legislativ; j) creează şi actualizează, în sistem informatizat, baza de date necesară activităţii de studii şi documentare legislativă. (2) Consiliul Legislativ prezintă anual Parlamentului raportul asupra activităţii sale.  +  Articolul 3 (1) Proiectele de legi şi propunerile legislative se supun dezbaterii Parlamentului cu avizul Consiliului Legislativ. (2) Avizul va fi dat înăuntrul termenului stabilit de Biroul permanent sau de comisia permanentă a Camerei Parlamentului care l-a solicitat. Dacă avizul nu este dat în termenul stabilit, aceasta nu împiedică desfăşurarea procedurii legislative. (3) Avizul este consultativ şi are ca obiect: a) concordanţa reglementării propuse cu Constituţia, cu legile-cadru în domeniu, cu reglementările Uniunii Europene şi cu actele internaţionale la care România este parte, iar în cazul proiectelor de lege şi a propunerilor legislative, natura legii şi care este prima Cameră ce urmează a fi sesizată; b) asigurarea corectitudinii şi clarităţii exprimării juridice, înlăturarea contradicţiilor sau necorelărilor din cuprinsul proiectului de act normativ, asigurarea caracterului complet al prevederilor sale, respectarea normelor de tehnică legislativă, precum şi a limbajului normativ; c) prezentarea implicaţiilor noii reglementări asupra legislaţiei în vigoare, prin identificarea dispoziţiilor legale care, având acelaşi obiect de reglementare, urmează să fie abrogate, modificate sau unificate, precum şi prin evitarea reglementării unor aspecte identice în acte normative diferite.  +  Articolul 4 (1) Proiectele de ordonanţe şi de hotărâri cu caracter normativ se supun spre adoptare Guvernului numai cu avizul Consiliului Legislativ cu privire la legalitatea măsurilor preconizate şi la modul în care sunt realizate cerinţele prevăzute la art. 3 alin. (3), care se aplică în mod corespunzător. (2) Avizul este consultativ. (3) Avizul va fi dat înăuntrul termenului solicitat de Guvern, care nu poate fi mai mic de 10 zile în cazul proiectelor cu procedură obişnuită şi de 2 zile în cazul celor cu procedură de urgenţă. Pentru ordonanţele prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată, termenul este de 24 de ore.  +  Articolul 5 (1) Consiliul Legislativ stabileşte forma republicabilă a Constituţiei, modificată şi completată, după aprobarea prin referendum a legii de revizuire a acesteia. (2) Consiliul Legislativ examinează şi avizează, în condiţiile legii, forma republicabilă a legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, care au suferit intervenţii legislative şi pentru care s-a dispus republicarea. (3) Consiliul Legislativ avizează, în condiţiile legii, rectificările ce se propun a fi aduse unor acte normative după publicarea acestora, în cazul descoperirii de erori materiale. Publicarea rectificărilor de acte normative în Monitorul Oficial al României, Partea I, se face numai cu avizul Consiliului Legislativ. (4) Avizul Consiliului Legislativ prevăzut la alin. (2) şi (3) se transmite la cererea secretarului general al Camerei Deputaţilor. (5) Consiliul Legislativ urmăreşte şi semnalează Parlamentului sau, după caz, Guvernului, întârzierile în republicarea actelor normative pentru care s-a dispus o asemenea măsură.  +  Articolul 6 (1) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul Legislativ colaborează cu autorităţile administraţiei publice şi cu instituţiile publice de specialitate, în funcţie de natura lucrărilor. (2) Autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice de specialitate sunt obligate să asigure, în termenele şi în condiţiile stabilite de Consiliul Legislativ, informaţiile şi documentaţiile solicitate de acesta şi să-i acorde sprijinul necesar îndeplinirii atribuţiilor sale.  +  Articolul 7Consiliul Legislativ stabileşte relaţii cu instituţiile similare din alte ţări, precum şi cu alte instituţii cu profil juridic, din ţară şi din străinătate.  +  Capitolul II Organizarea Consiliului Legislativ  +  Articolul 8 (1) Consiliul Legislativ este alcătuit din Secţia de drept public, Secţia de drept privat şi Secţia de evidenţă oficială a legislaţiei şi documentare. (2) Fiecare secţie are în componenţa sa un număr de sectoare. (3) În structura organizatorică a Consiliului Legislativ se cuprind, de asemenea, Departamentul pentru armonizarea legislaţiei cu reglementările Uniunii Europene, Departamentul de informatică legislativă şi Secretariatul Consiliului Legislativ. (4) Structura organizatorică a Consiliului Legislativ, nomenclatorul de funcţii şi numărul de posturi de conducere şi de execuţie, precum şi domeniile de activitate şi atribuţiile secţiilor, sectoarelor, departamentelor, secretariatului, precum şi ale celorlalte compartimente din cadrul aparatului Consiliului Legislativ se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, aprobat în şedinţa comună a birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, cu avizul comisiilor juridice reunite.  +  Articolul 9 (1) Consiliul Legislativ este condus de preşedintele Consiliului, iar fiecare secţie, de un preşedinte de secţie. (2) Preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinţii de secţii se numesc prin votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, reuniţi în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului, pe baza a câte trei propuneri ale birourilor permanente pentru fiecare funcţie, cu avizul comisiilor juridice reunite. Aceştia îşi exercită atribuţiile de la data depunerii, în mod individual, a jurământului prevăzut la alin. (3) în faţa preşedinţilor celor două Camere. (3) Jurământul va avea următorul conţinut:"Jur să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr interesele României, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor şi să-mi îndeplinesc cu onoare şi conştiinţă profesională atribuţiile ce-mi revin. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!" (4) Funcţia de preşedinte al Consiliului Legislativ este asimilată celei de ministru, iar funcţia de preşedinte de secţie, celei de secretar de stat.  +  Articolul 10 (1) Preşedintele Consiliului Legislativ îndeplineşte următoarele atribuţii: a) reprezintă Consiliul în faţa Camerei Deputaţilor, a Senatului şi a celorlalte autorităţi publice, precum şi în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice; b) semnează actele Consiliului, care se pot emite numai cu acordul său; c) angajează şi, după caz, numeşte, potrivit legii, personalul din aparatul Consiliului Legislativ; d) exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii. (2) Preşedintele Consiliului Legislativ este ordonator principal de credite. (3) Atribuţiile preşedinţilor de secţii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ. (4) Unul dintre preşedinţii de secţii, desemnat de preşedintele Consiliului, este locţiitorul de drept al acestuia.  +  Articolul 11 (1) Fiecare sector din cadrul unei secţii este condus de unul dintre consilieri. (2) Preşedintele de secţie este ajutat de unul dintre consilierii prevăzuţi la alin. (1), care este locţiitorul de drept al acestuia. (3) Secretariatul Consiliului Legislativ este condus de un secretar general, numit de preşedintele Consiliului. Secretarul general îşi desfăşoară activitatea în subordinea directă a preşedintelui Consiliului Legislativ şi asigură pregătirea, organizarea şi coordonarea activităţilor din cadrul secretariatului. (4) Secretarul general, şefii de departamente, consilierii şi celelalte persoane care deţin calitatea de funcţionar public îşi exercită atribuţiile de la data depunerii jurământului prevăzut de lege. Secretarul general şi şefii de departamente depun jurământul în faţa preşedintelui Consiliului Legislativ, cu participarea preşedinţilor de secţii. Consilierii şi ceilalţi funcţionari publici depun jurământul în faţa preşedintelui Consiliului Legislativ, cu participarea preşedinţilor de secţii sau, după caz, a secretarului general ori a şefului de departament.  +  Articolul 12Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ şi nomenclatorul de funcţii se aprobă în şedinţa comună a birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, cu avizul comisiilor juridice reunite.  +  Capitolul III Funcţionarea Consiliului Legislativ  +  Articolul 13 (1) Propunerile legislative făcute de deputaţi sau de senatori se înaintează Consiliului Legislativ, spre avizare, de către secretarul general al Camerei în care au fost depuse, în ziua înregistrării, iar proiectele de lege iniţiate de Guvern sau proiectele de ordonanţe ori de hotărâri cu caracter normativ ale Guvernului, de secretarul general al acestuia. (2) Proiectele de acte normative supuse avizării vor fi însoţite de instrumentele de prezentare şi motivare, precum şi de alte documente care au stat la baza elaborării lor. (3) Senatorii şi deputaţii, autori de propuneri legislative, miniştrii, secretarii de stat şi subsecretarii de stat pot lua parte, din proprie iniţiativă sau la invitaţia preşedintelui Consiliului Legislativ, la examinarea, în secţiile acestuia, a proiectelor de acte normative supuse avizării. Aceştia pot fi invitaţi de preşedintele Consiliului Legislativ la examinarea, pentru avizare, a proiectelor de acte din domeniul lor de activitate, indiferent de iniţiator.  +  Articolul 14Proiectele ce fac obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor se înaintează spre avizare Consiliului Legislativ în condiţiile prevăzute de lege pentru exercitarea acestei iniţiative.  +  Articolul 15 (1) Avizul Consiliului Legislativ se transmite în scris, sub semnătura preşedintelui. (2) Avizele favorabile neînsoţite de obiecţii sau propuneri nu vor fi motivate. În celelalte cazuri, avizul va cuprinde motivarea completă a fiecărei obiecţii sau propuneri şi va fi însoţit, după caz, de studiile, documentele şi informaţiile pe care se sprijină, inclusiv de cele cu caracter istoric sau de drept comparat. (3) Avizul nu poate cuprinde consideraţii cu caracter politic. (4) Iniţiatorii sau autoritatea care a solicitat avizul pot cere Consiliului Legislativ lămuriri suplimentare sau îl pot invita pe preşedintele acestuia ori pe reprezentantul său la dezbaterea propunerilor legislative sau a proiectelor avizate.  +  Articolul 16 (1) Proiectele de coduri şi de alte legi complexe, elaborate nemijlocit de Consiliul Legislativ sau sub îndrumarea acestuia, vor fi însoţite de un raport detaliat, cuprinzând principalele soluţii adoptate, rezultatele studiilor de fundamentare întreprinse, referiri la jurisprudenţă şi la dreptul comparat în materie, eventualele soluţii alternative posibile, măsurile de sistematizare a legislaţiei, impuse de adoptarea reglementărilor propuse, şi orice alte asemenea aspecte interesând dezbaterea proiectelor. (2) Raportul împreună cu proiectul de reglementare se prezintă Parlamentului după aprobarea lor de către Guvern.  +  Articolul 17 (1) Avizele şi celelalte lucrări ale Consiliului Legislativ se dezbat în secţiile şi sectoarele acestuia. (2) Preşedintele Consiliului Legislativ poate supune spre dezbatere, secţiilor reunite, unele proiecte de acte normative complexe ori care ridică probleme deosebite, precum şi aspecte de importanţă majoră pentru activitatea Consiliului Legislativ. (3) Modul de lucru în cadrul secţiilor şi sectoarelor Consiliului Legislativ, precum şi raporturile dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului.  +  Capitolul IV Personalul Consiliului Legislativ  +  Articolul 18 (1) Pot fi numite în funcţiile de preşedinte al Consiliului Legislativ, preşedinte de secţie, şef de departament şi consilier persoane care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară, pregătire juridică superioară, precum şi o bună reputaţie profesională şi morală. Pentru funcţiile de preşedinte al Consiliului Legislativ şi preşedinte de secţie este necesară o vechime în activitatea juridică de cel puţin 15 ani, iar pentru funcţiile de şef sector şi şef departament, de cel puţin 8 ani. Pentru funcţiile de secretar general, de şef al Departamentului de informatică legislativă, de director al Direcţiei de studii şi documentare şi de şef al Sectorului financiar-contabil este necesară o vechime de cel puţin 8 ani în specialitatea funcţiei. Pentru funcţia de consilier este necesară o vechime în specialitate juridică de 7 ani. Funcţiile de şef sector şi şef de departament sunt funcţii publice specifice. (2) Pentru celelalte funcţii din structura aparatului Consiliului Legislativ, condiţiile de numire se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia. (3) Funcţiile de specialitate de execuţie se ocupă prin concurs, în condiţiile legii. Concursul se organizează de către Comisia de numiri şi disciplină a Consiliului Legislativ, formată din 3 consilieri, desemnaţi de preşedintele Consiliului Legislativ, care va funcţiona potrivit normelor stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 19Au calitatea de membri ai Consiliului Legislativ preşedintele Consiliului Legislativ, preşedinţii de secţii, şefii de departamente şi consilierii.  +  Articolul 20 (1) Funcţiile de preşedinte al Consiliului Legislativ, de preşedinte de secţie, de consilier şi de expert sunt incompatibile cu oricare altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul juridic superior. (2) Personalul Consiliului Legislativ nu poate face parte din partide politice.  +  Articolul 21 (1) Funcţia de preşedinte al Consiliului Legislativ, de preşedinte de secţie, de consilier sau de expert încetează prin demisie, în caz de încălcare a prevederilor art. 20, de pierdere a drepturilor electorale, în situaţia condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni sau, după caz, în alte situaţii prevăzute de lege. (2) Încetarea exercitării funcţiilor prevăzute la alin. (1) se constată de autorităţile în faţa cărora cei care ocupă aceste funcţii au prestat jurământul.  +  Articolul 22Prevederile art. 20 alin. (1) referitoare la incompatibilităţi se aplică şi funcţiilor de secretar general al Consiliului Legislativ şi de şef de departament.  +  Articolul 23 (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi şi a dispoziţiilor regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ atrage răspunderea celor vinovaţi şi aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute de lege pentru funcţionarii publici. (2) Preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinţii de secţii sunt cercetaţi pentru abaterile disciplinare de comisiile juridice reunite ale celor două Camere, iar sancţiunile disciplinare se aplică de birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. (3) Personalul de specialitate de execuţie al Consiliului este cercetat, pentru abaterile disciplinare comise, de Comisia de numiri şi disciplină a Consiliului Legislativ, iar sancţiunile se aplică de preşedintele Consiliului Legislativ, în condiţiile legii şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 24Salarizarea şi celelalte drepturi de natură salarială ale personalului Consiliului Legislativ sunt corespunzătoare celor stabilite pentru personalul cu funcţii similare din aparatul celor două Camere ale Parlamentului, cu excepţia funcţiei de secretar general, care este asimilată, din punct de vedere al salarizării, funcţiei de şef de departament.  +  Articolul 25Statutul funcţionarilor publici din structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ se aprobă prin lege specială.  +  Articolul 26Pentru elaborarea unor studii şi lucrări de complexitate deosebită, care implică o înaltă specializare, preşedintele Consiliului Legislativ poate aproba consultarea unor colaboratori externi, specialişti de prestigiu, cadre didactice universitare, cercetători ştiinţifici sau practicieni ai dreptului, cu experienţă, care vor beneficia de drepturile cuvenite potrivit legii.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 27 (1) Bugetul Consiliului Legislativ face parte integrantă din bugetul de stat. (2) Proiectul de buget se întocmeşte de Consiliul Legislativ, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.NOTĂ:Reproducem, mai jos, art. II şi art. III din Legea nr. 509/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, care nu au fost incluse în prezenta formă republicabilă."Art. II. - (1) Consiliul Legislativ va prelua de la Camera Deputaţilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, personalul cu posturile aferente activităţii financiar-contabile proprii, cu menţinerea drepturilor salariale actuale. (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (1) în numărul maxim de posturi, în structura acestora, precum şi în structura cheltuielilor de personal, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.Art. III. - Consiliul Legislativ face, în termen de 30 de zile, propuneri corespunzătoare de modificare şi completare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, pe care le va supune spre aprobare birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. Până la aprobarea modificării regulamentului, se menţine actuala structură organizatorică a Consiliului Legislativ, aprobată prin Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/1996."-----