LEGE nr. 509 din 17 noiembrie 2004privind modificarea şi completarea Legii nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.122 din 29 noiembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 5 noiembrie 1993, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:"f) ţine evidenţa oficială a legislaţiei României şi furnizează informaţia necesară pentru desfăşurarea procesului legislativ; organizează informatizarea sistemului de evidenţă a acesteia şi realizează produse informatice pentru evidenţa legislaţiei asistată de calculator;"2. La articolul 2 alineatul (1), după litera f) se introduce o literă nouă, litera f^1 ), cu următorul cuprins:"f^1 ) urmăreşte, în vederea funcţionării sistemului legislativ în mod unitar şi coordonat, emiterea de către autorităţile publice competente a actelor normative în executare, dispuse prin legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, şi semnalează organelor în drept întârzierile în emiterea acestora;"3. La articolul 2 alineatul (1), literele g) şi h) vor avea următorul cuprins:"g) elaborează Repertoriul legislaţiei României evidenţa oficială - şi furnizează varianta on-line a acestuia; întocmeşte versiunile oficiale ale unor culegeri de acte normative; h) păstrează originalele legilor şi ale decretelor de promulgare a acestora. În acest scop, instituţiile publice care le deţin în prezent le vor preda Consiliului Legislativ;"4. La articolul 2 alineatul (1), după litera h) se introduce o literă nouă, litera i), cu următorul cuprins:"i) creează şi actualizează, în sistem informatizat, baza de date necesară activităţii de studii şi documentare legislativă."5. La articolul 3 alineatul (3), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) concordanţa reglementării propuse cu Constituţia, cu legile-cadru în domeniu, cu reglementările Uniunii Europene şi cu actele internaţionale la care România este parte, iar în cazul proiectelor de lege şi al propunerilor legislative, natura legii şi care este prima Cameră ce urmează a fi sesizată; b) asigurarea corectitudinii şi clarităţii exprimării juridice, înlăturarea contradicţiilor sau necorelărilor din cuprinsul proiectului de act normativ, asigurarea caracterului complet al prevederilor sale, respectarea normelor de tehnică legislativă, precum şi a limbajului normativ;"6. La articolul 3, alineatul (4) se abrogă.7. După articolul 4 se introduce un articol nou, articolul 4^1 , cu următorul cuprins:"Art. 4^1 . - (1) Consiliul Legislativ stabileşte forma republicabilă a Constituţiei, modificată şi completată, după aprobarea prin referendum a legii de revizuire a acesteia. (2) Consiliul Legislativ examinează şi avizează, în condiţiile legii, forma republicabilă a legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, care au suferit intervenţii legislative şi pentru care s-a dispus republicarea. (3) Consiliul Legislativ avizează, în condiţiile legii, rectificările ce se propun a fi aduse unor acte normative după publicarea acestora, în cazul descoperirii de erori materiale. Publicarea rectificărilor de acte normative în Monitorul Oficial al României, Partea I, se face numai cu avizul Consiliului Legislativ. (4) Avizul Consiliului Legislativ prevăzut la alin. (2) şi (3) se transmite la cererea secretarului general al Camerei Deputaţilor. (5) Consiliul Legislativ urmăreşte şi semnalează Parlamentului sau, după caz, Guvernului, întârzierile în republicarea actelor normative pentru care s-a dispus o asemenea măsură."8. După articolul 5 se introduce un articol nou, articolul 5^1 , cu următorul cuprins:"Art. 5^1 . - Consiliul Legislativ stabileşte relaţii cu instituţiile similare din alte ţări, precum şi cu alte instituţii cu profil juridic, din ţară şi din străinătate."9. La articolul 6, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(3) În structura organizatorică a Consiliului Legislativ se cuprind, de asemenea, Departamentul pentru armonizarea legislaţiei cu reglementările Uniunii Europene, Departamentul de informatică legislativă şi Secretariatul Consiliului Legislativ. (4) Structura organizatorică a Consiliului Legislativ, nomenclatorul de funcţii şi numărul de posturi de conducere şi de execuţie, precum şi domeniile de activitate şi atribuţiile secţiilor, sectoarelor, departamentelor, secretariatului, precum şi ale celorlalte compartimente din cadrul aparatului Consiliului Legislativ se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, aprobat în şedinţa comună a birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, cu avizul comisiilor juridice reunite."10. La articolul 8 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:"c) angajează şi, după caz, numeşte, potrivit legii, personalul din aparatul Consiliului Legislativ;"11. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Preşedintele Consiliului Legislativ este ordonator principal de credite."12. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Fiecare sector din cadrul unei secţii este condus de unul dintre consilieri. (2) Preşedintele de secţie este ajutat de unul dintre consilierii prevăzuţi la alin. (1) care este locţiitorul de drept al acestuia. (3) Secretariatul Consiliului Legislativ este condus de un secretar general, numit de preşedintele Consiliului. Secretarul general îşi desfăşoară activitatea în subordinea directă a preşedintelui Consiliului Legislativ şi asigură pregătirea, organizarea şi coordonarea activităţilor din cadrul secretariatului. (4) Secretarul general, şefii de departamente, consilierii şi celelalte persoane care deţin calitatea de funcţionar public îşi exercită atribuţiile de la data depunerii jurământului prevăzut de lege. Secretarul general şi şefii de departamente depun jurământul în faţa preşedintelui Consiliului Legislativ, cu participarea preşedinţilor de secţii. Consilierii şi ceilalţi funcţionari publici depun jurământul în faţa preşedintelui Consiliului Legislativ, cu participarea preşedinţilor de secţii sau, după caz, a secretarului general ori a şefului de departament."13. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Proiectele de acte normative supuse avizării vor fi însoţite de instrumentele de prezentare şi motivare, precum şi de alte documente care au stat la baza elaborării lor."14. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (1^1 ), cu următorul cuprins:"(1^1 ) Preşedintele Consiliului Legislativ poate supune spre dezbatere, secţiilor reunite, unele proiecte de acte normative complexe ori care ridică probleme deosebite, precum şi aspecte de importanţă majoră pentru activitatea Consiliului Legislativ."15. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Pot fi numite în funcţiile de preşedinte al Consiliului Legislativ, preşedinte de secţie, şef de departament şi consilier persoane care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară, pregătire juridică superioară, precum şi o bună reputaţie profesională şi morală. Pentru funcţiile de preşedinte al Consiliului Legislativ şi preşedinte de secţie este necesară o vechime în activitatea juridică de cel puţin 15 ani, iar pentru funcţiile de şef sector şi şef departament, de cel puţin 8 ani. Pentru funcţiile de secretar general, de şef al Departamentului de informatică legislativă, de director al Direcţiei de studii şi documentare şi de şef al Sectorului financiar-contabil este necesară o vechime de cel puţin 8 ani în specialitatea funcţiei. Pentru funcţia de consilier este necesară o vechime în specialitate juridică de 7 ani. Funcţiile de şef sector şi şef de departament sunt funcţii publice specifice."16. După articolul 16 se introduce un articol nou, articolul 16^1 , cu următorul cuprins:"Art. 16^1 . - Au calitatea de membri ai Consiliului Legislativ preşedintele Consiliului Legislativ, preşedinţii de secţii, şefii de departamente şi consilierii."17. După articolul 18 se introduce un articol nou, articolul 18^1 , cu următorul cuprins:"Art. 18^1 . - Prevederile art. 17 alin. (1) referitoare la incompatibilităţi se aplică şi funcţiilor de secretar general al Consiliului Legislativ şi de şef de departament."18. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Salarizarea şi celelalte drepturi de natură salarială ale personalului Consiliului Legislativ sunt corespunzătoare celor stabilite pentru personalul cu funcţii similare din aparatul celor două Camere ale Parlamentului, cu excepţia funcţiei de secretar general, care este asimilată, din punct de vedere al salarizării, funcţiei de şef de departament."19. După articolul 20 se introduce un articol nou, articolul 20^1 , cu următorul cuprins:"Art. 20^1 . - Statutul funcţionarilor publici din structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ se aprobă prin lege specială."20. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Pentru elaborarea unor studii şi lucrări de complexitate deosebită, care implică o înaltă specializare, preşedintele Consiliului Legislativ poate aproba consultarea unor colaboratori externi, specialişti de prestigiu, cadre didactice universitare, cercetători ştiinţifici sau practicieni ai dreptului, cu experienţă, care vor beneficia de drepturile cuvenite potrivit legii."21. La articolul 22, alineatul (3) se abrogă.22. Articolul 23 se abrogă.  +  Articolul II (1) Consiliul Legislativ va prelua de la Camera Deputaţilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, personalul cu posturile aferente activităţii financiar-contabile proprii, cu menţinerea drepturilor salariale actuale. (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (1) în numărul maxim de posturi, în structura acestora, precum şi în structura cheltuielilor de personal, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul IIIConsiliul Legislativ face, în termen de 30 de zile, propuneri corespunzătoare de modificare şi completare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, pe care le va supune spre aprobare birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. Până la aprobarea modificării regulamentului, se menţine actuala structură organizatorică a Consiliului Legislativ, aprobată prin Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/1996.  +  Articolul IVLegea nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 17 noiembrie 2004.Nr. 509.-----