REGULAMENT din 29 octombrie 2004privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte normele referitoare la selecţionarea, organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, acordarea gradelor profesionale şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din cadrul sistemului administraţiei penitenciare.  +  Articolul 2Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare sunt debutanţi sau definitivi.  +  Articolul 3Funcţionarii publici debutanţi din sistemul administraţiei penitenciare sunt persoanele care ocupă, în urma concursului sau examenului, o funcţie publică în Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau în unităţile subordonate, până la definitivare.  +  Articolul 4Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorii unităţilor subordonate răspund de managementul resurselor umane din subordine, precum şi de selecţionarea, organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, de acordarea gradelor profesionale şi de avansarea personalului.  +  Articolul 5Posturile vacante se încadrează prin: a) avansarea în funcţii de conducere sau de execuţie; b) repartizarea absolvenţilor unităţilor de formare a personalului pentru sistemul administraţiei penitenciare, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de absolvire; c) trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor, pentru ocuparea funcţiilor de execuţie prin concurs; d) transferul personalului dintre unităţile din sistemul administraţiei penitenciare; e) transferul personalului care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 293/2004 din alte instituţii publice; f) selecţionarea prin concurs a candidaţilor pentru a fi numiţi în funcţii publice de execuţie ca debutanţi.  +  Articolul 6Anual, până la data de 1 decembrie, pe baza analizei dinamicii de personal, directorii unităţilor vor propune directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor numărul posturilor de agenţi, respectiv de ofiţeri pentru care se va organiza concurs.  +  Articolul 7Posturile vacante sunt scoase la concurs, prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea Direcţiei resurse umane, pentru aparatul central şi, respectiv, a directorilor unităţilor subordonate, pentru acestea.  +  Capitolul II Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante  +  Secţiunea I Activităţi premergătoare  +  Articolul 8 (1) Anunţurile privind posturile vacante, prevăzute a fi încadrate prin concurs, se publică de către unitatea organizatoare, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării acestuia. (2) Publicitatea se asigură prin afişarea informaţiilor necesare la sediul unităţii organizatoare a concursului, într-un loc vizibil la intrarea în unitate, pe pagina de Internet şi prin anunţuri în presă. (3) Anunţul va conţine: a) denumirea postului pentru care se organizează concursul şi principalele cerinţe ale acestuia; b) condiţiile de participare la concurs; c) locul, data şi ora desfăşurării concursului; d) bibliografia care trebuie cunoscută; e) actele necesare pentru dosarul de înscriere şi unitatea la care se depune dosarul; f) data limită până la care se pot depune dosarele de înscriere; g) taxa de participare la concurs stabilită prin decizie a directorului general. (4) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării concursului, unitatea organizatoare are obligaţia de a anunţa prin aceleaşi mijloace de informare modificările intervenite în desfăşurarea concursului.  +  Articolul 9Sumele necesare publicării anunţurilor în presă sunt asigurate de unităţile care organizează concursul de ocupare a posturilor vacante.  +  Articolul 10 (1) La concursurile organizate pentru încadrarea funcţionarilor publici pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 293/2004. (2) Pentru a participa la concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor de conducere din sistemul administraţiei penitenciarelor, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitate, studiile şi cerinţele din fişa postului pentru care candidează.  +  Articolul 11Recrutarea candidaţilor pentru participarea la concurs se realizează de către unitatea organizatoare.  +  Articolul 12 (1) Candidaţii recrutaţi completează cererea tip de înscriere la concurs, prevăzută în anexa nr. 1, care cuprinde şi declaraţia prin care confirmă luarea la cunoştinţă despre condiţiile de selecţie şi măsurile ce vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice. (2) În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, candidaţii depun la compartimentul resurse umane al unităţii organizatoare a concursului dosarul de candidat, care va conţine în mod obligatoriu:- cererea de înscriere;- copia actului de identitate;- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;- copia carnetului de muncă sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;- cazierul judiciar;- fişa medicală;- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. (3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (2) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică, pentru conformitatea cu originalul, de către compartimentul resurse umane. (4) Candidaţii vor susţine testarea psihologică înainte de participarea la concurs. Candidaţii declaraţi "Inapt" la testarea psihologică vor fi eliminaţi din concurs. Testarea psihologică se efectuează de specialişti din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.  +  Secţiunea a II-a Desfăşurarea concursurilor  +  Articolul 13 (1) În vederea susţinerii concursurilor, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea directorului unităţii organizatoare, numeşte, prin decizie, o comisie pentru concurs, formată din 5 membri, care trebuie să aibă cel puţin gradul profesional al posturilor scoase la concurs. Secretariatul comisiei se asigură de către 1-2 funcţionari publici din compartimentul resurse umane, nominalizaţi în comisia de concurs. (2) Comisiile de concurs au următoarele atribuţii principale:- selectează dosarele de concurs ale candidaţilor;- stabilesc subiectele pentru proba scrisă şi pentru proba practică;- stabilesc planul interviului şi realizează interviul;- notează candidaţii pentru fiecare probă;- comunică candidaţilor, prin afişare, rezultatele concursului. (3) O dată cu numirea comisiei de concurs se numeşte şi comisia de soluţionare a contestaţiilor, în condiţiile prevăzute de alin. (1).  +  Articolul 14 (1) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor. Desemnarea membrilor în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor se face cu respectarea regimului juridic de interese privind funcţionarii publici, prevăzut de lege. (2) Preşedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, se desemnează din rândul membrilor acesteia, prin decizia de constituire a comisiilor. (3) Nu pot fi membri în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoanele care au calitatea de soţ, soţie sau rude până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi. (4) Situaţia de incompatibilitate poate fi sesizată de persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi, de directorul general, respectiv de directorul unităţii organizatoare a concursului sau de orice altă persoană interesată. În acest caz, directorul general al Administraţiei Generale a Penitenciarelor va constata situaţia de incompatibilitate şi va dispune de îndată măsuri de înlocuire.  +  Articolul 15Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi, după caz, unitatea organizatoare pun la dispoziţie candidaţilor interesaţi, la solicitarea acestora, lucrarea individuală redactată în cadrul probei scrise a concursului.  +  Articolul 16Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă, după caz, în:- selectarea dosarelor de înscriere;- proba practică de evaluare a aptitudinilor, stabilită în funcţie de specificul postului scos la concurs;- proba de evaluare a performanţelor fizice;- proba scrisă;- interviul.  +  Articolul 17 (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la art. 12 alin. (2), comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele candidaţilor sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de participare. (2) Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afişează, cu menţiunea "admis" sau "respins", la sediul unităţii organizatoare, în termenul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 18Probele practice şi sportive se desfăşoară înaintea probei scrise şi a interviului. Rezultatul se consemnează în proces-verbal, cu aprecierea "admis" sau "respins", calificative definitive, având la bază baremele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3. Calificativul "respins" elimină candidatul de la susţinerea celorlalte probe.  +  Articolul 19 (1) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări sau rezolvarea unor teste grilă. (2) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi cu specificul funcţiilor publice pentru care se organizează concursul. Pentru ocuparea aceleiaşi funcţii publice, subiectele vor fi identice în cadrul aceluiaşi concurs. (3) Comisia de concurs va stabili subiectele şi va alcătui seturile de subiecte pentru proba scrisă şi pentru proba practică înainte cu două ore de începerea acestor probe. (4) În cazul în care proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă, vor fi formulate cel puţin 100 de întrebări, cu cel mult 5 zile înaintea susţinerii probei. Fiecare întrebare va avea cel puţin 3 variante de răspuns, dintre care maximum două corecte. (5) Pentru fiecare test-grilă, cu două ore înaintea începerii concursului, comisia de concurs va selecta prin tragere la sorţi 10 întrebări. (6) Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila unităţii organizatoare.  +  Articolul 20 (1) Cu cel puţin 3 ore înainte de începerea probei scrise, la locul desfăşurării acesteia, dacă este cazul, se va afişa repartizarea pe săli a candidaţilor. (2) Cu 30 de minute înainte de începerea probei scrise se va face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile. Verificarea identităţii candidaţilor se face numai pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate. (3) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea. (4) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi de complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore. (5) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei persoane, în afara membrilor comisiei de concurs şi persoanelor care asigură supravegherea desfăşurării probei. Candidatul care întârzie este eliminat din concurs. (6) În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. (7) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (6) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, va elimina candidatul din sală, va face menţiunea "anulat" pe lucrare şi va consemna cele întâmplate în procesul-verbal. (8) Lucrările vor fi redactate, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de unitatea organizatoare a concursului, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă, în colţul din stânga sus. Prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui de către candidat, în colţul din dreapta, va fi lipită astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se va aplica ştampila unităţii organizatoare a concursului. (9) Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul-grilă, la expirarea timpului alocat, semnând în borderoul special întocmit în acest sens.  +  Articolul 21 (1) Comisia de concurs stabileşte punctajul pentru proba scrisă şi pentru proba interviului. Fiecare dintre cele două probe se notează cu puncte de la 1 la 100. (2) Promovarea probelor menţionate la alin. (1) se face ca urmare a obţinerii a minimum 50 de puncte la fiecare probă. Punctajul final pentru promovarea concursului este de minimum 100 de puncte şi se obţine prin cumularea punctajului realizat la fiecare dintre cele două probe. (3) Punctajul acordat pentru probele de concurs prevăzute la alin. (1) se afişează la locul desfăşurării concursului, la finalul fiecărei probe. (4) Rezultatul probei scrise poate fi contestat în 24 de ore de la comunicare. Soluţionarea contestaţiilor se va efectua în următoarele 24 de ore, iar soluţiile au caracter definitiv.  +  Articolul 22 (1) Interviul se realizează în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive la proba scrisă. (2) La interviu se prezintă doar cei care au promovat proba scrisă. (3) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială şi origine socială. (4) Întrebările şi răspunsurile la interviu se consemnează în anexa la procesul-verbal întocmit de secretariatul comisiei de concurs, semnată de membrii comisiei şi de candidat. (5) Cunoaşterea limbilor străine se poate testa în cadrul probei scrise şi, eventual, al interviului.  +  Articolul 23La finalizarea fiecărei probe şi a concursului se întocmeşte un proces-verbal care conţine modul de desfăşurare şi rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii comisiei de concurs.  +  Secţiunea a III-a Notarea probelor şi comunicarea rezultatelor  +  Articolul 24 (1) Notarea probei scrise sau a interviului se face în cel mult 3 zile de la data susţinerii acestuia. (2) Acordarea punctajului pentru fiecare probă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.  +  Articolul 25 (1) Lucrările scrise se corectează sigilate. (2) Lucrările scrise care prezintă însemnări în scopul identificării candidaţilor se anulează şi nu vor mai fi notate. Menţiunea "anulat" se va face atât pe lucrare, cât şi pe borderoul de notare, precum şi pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal. (3) Lucrările scrise, după notarea de către fiecare membru al comisiei de concurs, se desigilează.  +  Articolul 26 (1) Se consideră "admis" la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar promovării. (2) La punctaje egale, are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, are prioritate cel care are specializări în domeniul funcţiei publice pentru care a candidat. (3) Comunicarea punctajelor şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la locul desfăşurării concursului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.  +  Articolul 27Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un centralizator nominal în care se va menţiona, pentru fiecare candidat, punctajul obţinut la fiecare dintre probele concursului. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.  +  Articolul 28După afişarea rezultatelor obţinute la concurs, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de 24 de ore de la data afişării punctajelor la sediul unităţii organizatoare a concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.  +  Articolul 29Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza punctajele pentru fiecare dintre cele două probe şi va admite contestaţia, modificând, după caz, punctajul final acordat de comisia de concurs, în situaţia în care: a) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă; b) acordă un punctaj superior celui acordat de comisia de concurs.  +  Articolul 30Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii: a) dacă în urma analizării contestaţiei se constată că punctajele au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă; b) dacă punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor este mai mic sau egal cu punctajul acordat de comisia de concurs.  +  Articolul 31Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul unităţii organizatoare a concursului, imediat după soluţionarea contestaţiilor.  +  Articolul 32În cazul respingerii contestaţiei, candidatul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.  +  Articolul 33După soluţionarea contestaţiilor, unităţile organizatoare vor afişa rezultatele finale ale concursului şi situaţia privind ocuparea posturilor pentru care s-a organizat concursul.  +  Articolul 34 (1) Pentru fiecare concurs se întocmeşte un dosar care conţine actele administrative de constituire a comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, documentele privind administrarea probelor, organizarea şi desfăşurarea concursului şi lucrările candidaţilor la probele stabilite. (2) Dosarele se păstrează o perioadă de 2 ani la compartimentul de resurse umane din unitatea care a organizat concursul.  +  Articolul 35Pentru ocuparea posturilor vacante unităţile vor întocmi dosare de încadrare, pe baza proceselor-verbale de la sesiunea de concurs, urmând a le înainta spre avizare Direcţiei resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.  +  Articolul 36După încheierea concursului, pentru candidaţii admişi, o copie a procesului-verbal de concurs şi documentele care atestă susţinerea probelor se includ în dosarul personal.  +  Articolul 37 (1) Candidaţilor declaraţi admişi la concurs li se emite ordinul sau, după caz, decizia de încadrare, în termen de cel mult 20 de zile de la încheierea concursului, în condiţiile art. 20 din Legea nr. 293/2004. (2) Candidatul admis la concurs, potrivit art. 26, are obligaţia de a se prezenta la post în termen de 15 zile de la emiterea deciziei de numire. (3) În cazul în care candidatul admis nu se prezintă la post, în condiţiile alin. (2), din cauze imputabile acestuia, oferta de ocupare a postului se face următorului candidat declarat "admis". (4) Dacă nu există nici un candidat care să fi obţinut nota necesară pentru a fi declarat "admis", se va proceda la organizarea unui nou concurs.  +  Articolul 38 (1) Candidaţii declaraţi "admişi" în urma concursului pentru ocuparea posturilor vacante de funcţionari publici din sistemul administraţiei penitenciare, pentru care Ministerul Justiţiei suportă cheltuieli aferente formării profesionale, vor fi obligaţi să încheie angajamente, potrivit anexei nr. 4, cel mai târziu până la data începerii cursurilor. (2) Perioada pentru care se încheie angajamentul este de 5 ani pentru agenţi şi 10 ani pentru ofiţeri.  +  Capitolul III Avansarea în funcţii de execuţie, grad profesional şi categorie  +  Articolul 39În urma rezultatelor obţinute la evaluarea activităţii profesionale, funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare care ocupă funcţii de execuţie au dreptul de a avansa în funcţie şi grad profesional.  +  Articolul 40 (1) Avansarea în funcţie este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii superioare vacante. (2) În sensul prezentului regulament, prin funcţie superioară se înţelege funcţia prevăzută cu un coeficient de ierarhizare superior.  +  Articolul 41 (1) Pentru avansarea în funcţie a funcţionarilor publici se organizează concurs sau examen, după caz. (2) Pentru încadrarea în funcţii având acelaşi coeficient de ierarhizare sau mai mic ori la structuri inferioare celor în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarii publici nu se organizează concurs sau examen.  +  Articolul 42La concursul sau examenul pentru încadrarea funcţiilor vacante superioare, funcţionarii publici se pot prezenta dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:- să fi obţinut la evaluarea performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani cel puţin calificativul "foarte bun";- să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului.  +  Articolul 43Numirea în funcţii a candidaţilor declaraţi "admişi" la concursul sau examenul organizat potrivit art. 42 se face potrivit Legii nr. 293/2004.  +  Articolul 44Gradele profesionale se acordă funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, cu respectarea condiţiilor legale, în cadrul categoriilor corespunzătoare nivelului studiilor, după cum urmează: a) la îndeplinirea termenului; b) la absolvirea instituţiilor de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile sistemului penitenciar; c) în tot cursul anului pentru funcţionarii publici încadraţi direct din afara sistemului administraţiei penitenciare şi în situaţia trecerii agenţilor din sistemul penitenciar în corpul ofiţerilor, prin concurs.  +  Articolul 45 (1) Funcţionarilor publici încadraţi în sistemul penitenciar direct din afara sistemului administraţiei penitenciare, în funcţii cu specialităţi prevăzute în fişa postului pentru studiile absolvite şi care au lucrat înainte de încadrare în asemenea specialităţi li se acordă grade profesionale în raport cu vechimea în specialitate, astfel:A. Ofiţeri:● la un stagiu de până la 4 ani - subinspector;● la un stagiu între 4 şi 7 ani - inspector;● la un stagiu între 7 şi 10 ani - inspector principal;● la un stagiu între 10 şi 14 ani - subinspector-şef;● la un stagiu de peste 14 ani - inspector-şef.B. Agenţi:● la un stagiu de până la 5 ani - agent;● la un stagiu între 5 şi 10 ani - agent principal;● la un stagiu între 10 şi 15 ani - agent-şef adjunct;● la un stagiu de peste 15 ani - agent-şef. (2) Funcţionarilor publici, ofiţeri sau agenţi, încadraţi în sistemul penitenciar din alte sectoare de activitate sau comune sectorului bugetar, în funcţii prevăzute cu alte specialităţi decât cele dobândite în urma absolvirii studiilor, li se acordă primul grad. Fac excepţie cei care au promovat examenul de trecere în corpul ofiţerilor. (3) Agenţilor care provin din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională li se acordă gradul profesional de ofiţer, după promovarea concursului, în raport cu vechimea în activitate desfăşurată în sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în funcţii cu specialitatea prevăzută în fişa postului pentru care au dat concursul.  +  Articolul 46 (1) Agenţii care au absolvit studii superioare au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor de ofiţeri vacante, în condiţiile legii, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:- sunt declaraţi "Apt" medical şi din punct de vedere psihologic pentru corpul ofiţerilor;- studiile superioare absolvite corespund cerinţelor postului;- au fost evaluaţi în ultimii 2 ani cu calificativul de cel puţin "foarte bun";- nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;- nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi din funcţie, potrivit prevederilor legale. (2) Soluţionarea solicitărilor de trecere a agenţilor în categoria ofiţerilor prin concurs se face anual, în limita posturilor vacante, după încheierea activităţii de avansare a ofiţerilor în funcţii publice superioare şi asigurarea locurilor pentru promoţia de ofiţeri ai Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".  +  Articolul 47 (1) În vederea acordării gradului profesional de inspector general candidaţii trebuie să promoveze examenul organizat în acest scop. Fac excepţie cei prevăzuţi la art. 26 alin. (2) din Legea nr. 293/2004. (2) Examenul pentru obţinerea gradelor profesionale prevăzute la alin. (1) se desfăşoară conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 5. (3) Pot participa la examen candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii: a) au recomandarea şefilor ierarhici înscrisă în evaluarea anuală de serviciu; b) deţin gradul profesional de inspector-şef principal şi au împlinit stagiul minim în acest grad profesional; c) au fost evaluaţi în ultimii 3 ani premergători celui în care susţin examenul cu cel puţin calificativul "foarte bun".  +  Articolul 48Avansarea în gradul profesional următor se face la împlinirea stagiului minim.  +  Articolul 49Pot fi avansaţi în gradul următor, la împlinirea stagiului minim, funcţionarii publici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au împlinit stagiul minim; b) sunt apreciaţi în ultimii 2 ani ai stagiului în grad cu calificativul "foarte bun" sau "excepţional"; c) funcţiile pe care sunt încadraţi sunt prevăzute cu grade profesionale superioare celui deţinut; d) au absolvit studiile prevăzute de lege.  +  Capitolul IV Modificarea raporturilor de serviciu  +  Secţiunea I Delegarea, detaşarea şi trecerea temporară în altă muncă  +  Articolul 50 (1) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare pot fi delegaţi pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-un an. (2) Delegarea personalului prevăzut la alin. (1) pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice în cursul unui an se poate dispune numai cu acordul scris al acestuia. (3) Delegarea efectuată în condiţiile alin. (1) şi (2) se dispune în interesul unităţii, prin decizie emisă conform competenţelor de gestiune a resurselor umane, cu respectarea drepturilor de care aceştia beneficiază potrivit legii. (4) Pe timpul delegării funcţionarul public îşi păstrează funcţia şi salariul, iar Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate unde cel în cauză este încadrat sunt obligate să suporte costul integral al transportului, cazării şi al indemnizaţiei de delegare.  +  Articolul 51Funcţionarul public poate refuza delegarea dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) graviditate; b) îşi creşte singur copilul minor; c) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical, face contraindicată delegarea.  +  Articolul 52 (1) Detaşarea se dispune în interesul unităţii în care urmează să-şi desfăşoare activitatea funcţionarul public, pentru o perioadă de cel mult 6 luni. În cursul unui an calendaristic un funcţionar public poate fi detaşat mai mult de 6 luni numai cu acordul său scris. (2) Detaşarea se poate dispune numai dacă pregătirea profesională a funcţionarului public corespunde atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei pe care urmează să fie detaşat. (3) Funcţionarul public poate refuza detaşarea dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) graviditate; b) îşi creşte singur copilul minor; c) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical, face contraindicată detaşarea; d) detaşarea se face într-o localitate în care nu i se asigură condiţii corespunzătoare de cazare; e) este singurul întreţinător în familie; f) motive familiale temeinice justifică refuzul de a da curs detaşării.  +  Articolul 53 (1) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare pot fi trecuţi temporar în altă muncă, fără acordul acestora, în caz de forţă majoră, ca măsură de protecţie a acestora ori ca sancţiune disciplinară, potrivit legii. (2) Prin forţă majoră se înţelege ansamblul situaţiilor imprevizibile şi insurmontabile şi care afectează desfăşurarea corespunzătoare a sarcinilor şi misiunilor specifice Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate. (3) Trecerea temporară în altă muncă ca măsură de protecţie a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare poate fi dispusă în următoarele situaţii: a) pentru a înlătura un pericol direct, imediat ori iminent, prin care poate fi afectată viaţa sau integritatea funcţionarului public, şi care nu poate fi înlăturat prin alte mijloace legale; b) când este afectată starea de sănătate fizică ori psihică a funcţionarului public, constatată şi evaluată medical şi/sau psihologic; c) alte situaţii determinate de raporturile de muncă, care pot afecta imaginea funcţionarului public din sistemul administraţiei penitenciare ori a instituţiei din care face parte. (4) Trecerea temporară în altă muncă poate fi dispusă ca sancţiune disciplinară în condiţiile prevăzute de art. 62 lit. d) din Legea nr. 293/2004. (5) Trecerea temporară în altă muncă se dispune, după caz, de către ministrul justiţiei, directorul general sau directorii unităţilor subordonate, potrivit competenţelor prevăzute la art. 20 din Legea nr. 293/2004.  +  Secţiunea a II-a Punerea la dispoziţie şi suspendarea din funcţie a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare  +  Articolul 54 (1) În cazul în care împotriva funcţionarului public din sistemul administraţiei penitenciare s-a început urmărirea penală, menţinerea sa în activitate se hotărăşte după soluţionarea definitivă a cauzei, cu excepţia situaţiei în care a comis şi alte abateri disciplinare, când operează procedura disciplinară obişnuită. (2) Pe timpul urmăririi penale şi al judecăţii, funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare este pus la dispoziţie. Funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare pus la dispoziţie îndeplineşte numai acele sarcini şi atribuţii de serviciu stabilite, în scris, de conducătorul unităţii şi beneficiază de drepturile băneşti corespunzătoare gradului profesional pe care îl are, la nivelul de bază, şi de celelalte drepturi prevăzute în statut.  +  Articolul 55 (1) Punerea la dispoziţie se decide conform competenţelor. (2) Punerea la dispoziţie operează până la identificarea unor funcţii corespunzătoare în vederea numirii, în condiţiile legii.  +  Articolul 56Raporturile de serviciu se suspendă de drept sau la iniţiativa funcţionarului public.  +  Articolul 57Suspendarea de drept a raporturilor de serviciu intervine când funcţionarul public se află în una dintre următoarele situaţii:- este desemnat de către o autoritate sau instituţie publică să desfăşoare activităţi în cadrul unor misiuni diplomatice ale României şi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale pentru perioada respectivă;- desfăşoară activitate sindicală pentru care este precizată suspendarea în condiţiile legii;- este arestat preventiv;- se află în concediu de maternitate, în condiţiile legii;- se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, în condiţiile legii;- efectuează tratament medical în străinătate, dacă funcţionarul public nu se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude până la gradul I inclusiv;- forţă majoră;- carantină în condiţiile legii;- este dispărut, dispariţia fiind constatată prin hotărâre judecătorească irevocabilă;- în alte cazuri expres prevăzute de lege.  +  Articolul 58 (1) În cazul suspendării de drept a raporturilor de serviciu, funcţionarul public este obligat să depună diligenţele necesare predării legitimaţiei de serviciu, armamentului şi celorlalte bunuri din dotare pe care le deţine asupra sa. (2) Pe timpul suspendării de drept, funcţionarul public nu beneficiază de nici un drept dintre cele prevăzute în Legea nr. 293/2004.  +  Articolul 59 (1) În termen de 5 zile calendaristice de la data încetării motivului de suspendare de drept, funcţionarul public este obligat să îl informeze în scris pe directorul unităţii despre acest fapt. (2) Directorul unităţii are obligaţia să asigure în termen de 5 zile condiţiile necesare reluării activităţii de către funcţionarul public.  +  Articolul 60 (1) Raportul de serviciu se suspendă la cererea motivată, din iniţiativa funcţionarului public, în următoarele situaţii:- concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, în condiţiile legii;- concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;- desfăşurarea unor activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale din proprie iniţiativă. (2) Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face în scris, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data când se solicită suspendarea. Cererea va fi însoţită de documente justificative în măsură să confirme existenţa situaţiei pentru care se solicită suspendarea.  +  Articolul 61Suspendarea sau reluarea activităţii, după caz, a raporturilor de serviciu se constată şi se aprobă prin ordin sau decizie, potrivit competenţelor.  +  Articolul 62 (1) Pe perioada suspendării raportului de serviciu Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate au obligaţia să rezerve postul aferent funcţiei publice. (2) Ocuparea acestui post se face pe o perioadă determinată, de un alt funcţionar public din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. (3) În situaţia în care nu există funcţionari publici să îndeplinească cerinţele specifice, postul va fi ocupat în baza unui contract individual de muncă pe o perioadă egală cu perioada suspendării raporturilor de serviciu.  +  Capitolul V Încetarea raporturilor de serviciu  +  Articolul 63Cauzele şi condiţiile de încetare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare sunt cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 293/2004, după cum urmează: demisie, transfer, eliberare din funcţie, destituire din funcţie, pensionare în condiţiile legii, deces.  +  Articolul 64 (1) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare pot fi transferaţi în interesul serviciului sau, la cererea acestora, între unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare ori în afara acestuia. (2) Transferul se poate face într-o funcţie pentru care sunt îndeplinite condiţiile specifice prevăzute în fişa postului. (3) Transferul în interesul serviciului se poate face numai cu acordul scris al funcţionarului public transferat. (4) În cazul transferului în interesul serviciului în altă localitate, funcţionarul public transferat are dreptul la o indemnizaţie egală cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioară celei în care se transferă, la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport şi la un concediu plătit de 5 zile. (5) Plata acestor drepturi se suportă de unitatea la care se face transferul, în termen de cel mult 15 zile de la data aprobării transferului.  +  Articolul 65 (1) Pentru efectuarea transferului în interesul serviciului, directorul unităţii interesate din alte structuri de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională solicită acordul conducătorului instituţiei din care face parte funcţionarul public. (2) Pentru efectuarea transferului la cerere, funcţionarul public se adresează în scris instituţiei unde doreşte să se transfere. (3) Cererea, după obţinerea acordului de principiu al instituţiei unde doreşte să se transfere, se înaintează de cel în cauză, pe cale ierarhică, directorului general sau ministrului justiţiei, după caz.  +  Articolul 66 (1) Competenţa aprobării transferului revine, după caz: a) ministrului justiţiei, prin ordin pentru transferul funcţionarilor publici cu grade de ofiţeri din afara sistemului penitenciar, precum şi al directorilor de penitenciare; b) directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prin decizie pentru transferul funcţionarilor publici între unităţile sistemului penitenciar şi al agenţilor în şi din afara sistemului penitenciar. (2) Decizia sau ordinul de transfer se întocmeşte de către Direcţia resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. (3) Data perfectării transferului se prevede expres în cuprinsul deciziei sau ordinului de transfer, după caz. (4) Copia deciziei sau a ordinului de transfer se clasează în dosarul personal.  +  Articolul 67Raporturile de serviciu încetează de drept în următoarele situaţii: a) la data decesului funcţionarului public; b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii funcţionarului public; c) la data expirării termenului pentru care a fost numit în funcţia publică, care a fost exercitată cu caracter temporar; d) la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă ori invaliditate a funcţionarului public; e) când funcţionarul public a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă cu executarea pedepsei; f) ca urmare a interzicerii exercitării profesiei sau a funcţiei, ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus interdicţia; g) ca urmare a constatării nulităţii absolute a actului administrativ de numire în funcţia publică, de la data la care nulitatea a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 68Concursul de încadrare a personalului cu studii superioare pentru sectorul medical se va organiza de către Direcţia medicală din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu respectarea reglementărilor specifice Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 69 (1) Pentru încadrarea personalului didactic, concursurile se vor organiza şi se vor desfăşura de către inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii învăţământului nr. 84/1995, modificată şi completată prin Legea nr. 354/2004, şi ale Protocolului încheiat între Ministerul Justiţiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării nr. 4.730/2001 privind asigurarea şcolarizării şi profesionalizării persoanelor aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (2) Tematica, condiţiile de concurs şi data desfăşurării acestuia se fac publice, în fiecare an şcolar, de către inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti. (3) Angajarea pe post se face numai prin dispoziţie a inspectoratului şcolar judeţean sau al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 70Până la aprobarea prin hotărâre a Guvernului a Regulamentului privind condiţiile de organizare şi modul de desfăşurare a concursurilor/examenelor de încadrare a personalului contractual, dispoziţiile cap. I-III din prezentul regulament se aplică în mod corespunzător şi acestei categorii de personal.  +  Articolul 71Prevederile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei, care au atribuţii de coordonare şi control al activităţii din sistemul administraţiei penitenciare sau alte atribuţii în legătură cu activitatea administraţiei penitenciare, măsurile dispuse în baza acestuia fiind stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 72Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1 ────────la regulament──────────────MODELCerere de înscriere la concurs în vederea ocupării postului de ..................Domnule director,Subsemnatul ......, fiul lui ..... şi al ....., născut în localitatea ....., judeţul ......, în anul ...., luna ....., ziua ...., domiciliul (reşedinţa) în localitatea ...., judeţul ......, absolvent al ......, curs de ........, de profesie ...., salariat la ...., starea civilă ......, cu serviciul militar ......, la arma ....., trecut în rezervă cu gradul ......., vă rog să aprobaţi înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de ....... la unitatea ...., specialitatea penitenciare.Am luat cunoştinţă de condiţiile de selecţionare şi participare la concurs, de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin şi de prevederile angajamentului pe care urmează să îl închei în situaţia în care voi fi declarat "admis".Sunt de acord cu efectuarea de verificări specifice, cunoscând că, în situaţia în care vor rezultă incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de selecţionare, nu voi fi încadrat, chiar dacă în urma concursului dat am fost declarat "admis".Semnătura ..............Data ..........  +  Anexa 2 ────────la regulament──────────────
                               
    BAREMELE  pentru verificarea aptitudinilor fizice - subofiţeri sector operativ
    - Bărbaţi -
      \Punctaj10987654321
    Probe\                      
    Alergare de viteză 50 m plat6''86''9-7''7''1-27''3-47''5-67''7-87''9-8''8''1-28''3-48''5-6
    Flotări29282726252423222120
    Alergare de rezistenţă 1.000 m plat3'243'25-293'30-343'35-393'40-443'45-493'50-543'55-594'00-044'05-09
   +  Anexa 3 ────────la regulament──────────────
                               
    BAREMELE pentru verificarea aptitudinilor fizice - subofiţeri sector operativ
    - Femei -
      \Punctaj10987654321
    Probe\                      
    Alergare de viteză 50 m plat8''028''3-48''5-68''7-88''9-99''1-29''3-49''5-69''7-89''9-100
    Abdomen - ridicarea trunchiului la 90° din poziţia culcat pe spate20191817161514131211
    Alergare de rezistenţă 600 m plat3'303'31-353'36-403'41-453'46-503'51-553'56-44'01-054'06-104'11-15
   +  Anexa 4 ────────la regulament──────────────MINISTERUL JUSTIŢIEIADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELORPenitenciarul ...........................ANGAJAMENTSubsemnatul/Subsemnata ........ născut/născută în ......., judeţul ......, în anul ....., luna ....., ziua ...., fiul/fiica lui ....... şi al/a ....., domiciliat/domiciliată în ......, str. ...... nr. ...., judeţul ......, fiind selecţionat/selecţionată în vederea susţinerii concursului pentru ocuparea funcţiei de ............................... în sectorul ......., la Penitenciarul ......, îmi asum riscul excluderii de la încadrare în cazul în care apar probleme în procesul verificărilor specifice, care conduc la neîndeplinirea criteriilor de selecţionare şi încadrare în Administraţia Naţională a Penitenciarelor.Candidat ......, posesor al B.I./C.I. seria ...... nr. ......, eliberat/eliberată de .......... la data de ......... .Semnătura.............Prezentul angajament s-a încheiat în faţa ......, la data de ......., după ce, în prealabil, s-a verificat identitatea candidatului.Directorul unităţii,....................  +  Anexa 5 ────────la regulament──────────────METODOLOGIEprivind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru gradul de inspector general*)____________ Notă *) Toate prevederile din prezenta metodologie referitoare la inspectorul general se aplică şi pentru inspector general principal şi inspectorul general-şef.  +  Capitolul I Principii generale  +  Articolul 1În vederea acordării gradului de inspector general candidaţii susţin examen. Obiectivul examenului este de a evalua capacitatea candidaţilor de a elabora şi a susţine proiecte de modernizare a domeniilor în care lucrează, de a analiza şi a înţelege realităţile politico-sociale contemporane, într-o lume în schimbare şi de a-şi adapta comportamentul de conducător la evoluţiile din societate.  +  Articolul 2Probele examenului pentru gradul de inspector general se vor desfăşura astfel încât să asigure:- aprecierea nivelului de dezvoltare a gândirii creatoare a candidaţilor;- evaluarea capacităţii de a propune soluţii noi şi de a rezolva probleme complexe privind proiectarea şi realizarea obiectivelor organizaţiei, în conexiune cu starea şi cu evoluţiile din societate şi din lume;- aprecierea competenţei de a procesa informaţii, de a rezolva rapid şi corect problemele ridicate de conducerea unei organizaţii mari şi complexe, în diferite situaţii, inclusiv în structuri de cooperare multinaţionale, de a influenţa şi a direcţiona subordonaţii pentru îndeplinirea misiunii.  +  Capitolul II Organizarea şi desfăşurarea examenului  +  Articolul 3Examenul pentru gradul de inspector general constă în susţinerea următoarelor probe: a) Conducerea organizaţiei din cadrul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională - proiectDomeniile în care se propun proiectele şi bibliografiile se stabilesc de comisia de examen numită de ministrul justiţiei.Temele de proiect se aprobă, cu cel puţin 60 de zile înainte de data desfăşurării examenului, de către preşedintele comisiei de examen. Pentru fiecare candidat se vor propune 3 teme de proiect.Temele de proiect vor aborda probleme de sistem, clar definite, din domeniul în care lucrează candidaţii.Fiecare proiect întocmit trebuie să propună o soluţie nouă sau parţial nouă la problema actuală ori de perspectivă, din domeniul în care autorul îşi desfăşoară activitatea, şi va cuprinde: baza teoretică a problemei abordate; obiectivul (obiectivele) demersului de proiectare; evaluarea soluţiei existente şi a stării generate de ea (limite şi disfuncţionalităţi actuale de perspectivă); soluţia propusă; avantajele soluţiei propuse (ce probleme rezolvă sau ce deschideri oferă); implicaţiile şi costurile soluţiei propuse.Proiectele se depun cu 10 zile înainte de susţinerea probei şi urmează să fie susţinute de către candidaţi în faţa comisiei. b) Sistemul penitenciar - colocviuTematica şi bibliografiile se stabilesc de o comisie numită de ministrul justiţiei.Pe baza tematicii, comisia de examen stabileşte subiectele ce vor fi abordate în cadrul colocviului. Numărul subiectelor trebuie să fie mai mare cu cel puţin 5 decât numărul candidaţilor. Subiectele colocviului se aprobă de către preşedintele comisiei de examen.În ziua planificată pentru desfăşurarea probei, candidaţii se prezintă la locul stabilit şi, în prezenţa comisiei de examen, îşi aleg câte un subiect, prin tragere la sorţi. Subiectul ales nu poate fi schimbat.Candidaţii îşi redactează răspunsurile timp de 30 de minute, după care prezintă timp de 15-20 de minute problematica aleasă. După prezentarea subiectelor, comisia de examen adresează întrebări candidatului. După răspunsurile la întrebări se poartă discuţii la care participă şi ceilalţi candidaţi. Fiecare candidat poate interveni o singură dată, iar intervenţia nu va depăşi 5 minute. Participarea la discuţii se ia în considerare la stabilirea notelor candidaţilor.Prezentarea subiectului şi dezbaterile pe marginea celor expuse de fiecare candidat nu trebuie să depăşească 45-50 de minute. c) Capacitatea de comunicare într-o limbă străină de circulaţie internaţională - examen scris şi oralSubiectele se propun de personalul de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi se aprobă de preşedintele comisiei de examen. Subiectele se întocmesc corespunzător nivelului 2 (scris, citit, ascultat, vorbit), după descrierea Stanag 6001.  +  Articolul 4 (1) Pentru organizarea şi derularea examenului, prin ordin al ministrului justiţiei, se stabilesc data şi locul de desfăşurare a probelor şi se constituie o comisie compusă din: a) preşedintele comisiei; b) 3-5 membri; c) secretarul comisiei. (2) Pentru evaluara proiectelor, comisia se poate împărţi în grupuri de specialişti din domeniile stabilite. (3) Pentru proba de comunicare într-o limbă străină, în comisie sunt cooptaţi specialişti din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.  +  Articolul 5Preşedintele comisiei de examen pentru gradul de inspector general va fi, de regulă, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau directorul general adjunct ori altă persoană cu grad de inspector general propusă de acesta. În comisia de examen vor fi numiţi inspectori generali din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate ori alte persoane, la propunerea directorului general, cu grad profesional cel puţin inspector-şef principal.  +  Articolul 6Comisia de examen se întruneşte la sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în termen de cel mult 10 zile de la data aprobării componenţei sale, în vederea efectuării instructajelor membrilor acesteia, a specialiştilor şi a candidaţilor privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului.  +  Capitolul III Evaluarea pregătirii candidaţilor  +  Articolul 7Evaluarea nivelului de pregătire a candidaţilor la probele de examen se face astfel: a) fiecare membru al comisiei de examen acordă note de la 10 la 1. La proba de limbă străină aprecierea se face cu calificativul "admis" sau "respins". Media obţinută de un candidat la o probă se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei de examen la proba respectivă; b) după încheierea tuturor probelor, comisia de examen calculează media generală de examen a fiecărui candidat ca medie aritmetică a mediilor obţinute la fiecare probă, fără rotunjire, cu două zecimale. Candidatului declarat "respins" la proba de limbă străină nu i se calculează media generală, fiind declarat "respins".  +  Articolul 8Este declarat "admis" de către comisia de examen candidatul care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are media generală de examen minimum 8; b) are cel puţin media 7 la fiecare dintre probele de examen.  +  Articolul 9 (1) Candidaţii pot contesta notele obţinute la fiecare probă, cu excepţia celei de la proba de limbă străină. (2) Candidaţii pot contesta numai rezultatele proprii. (3) Contestaţiile se depun, în scris, la secretarul comisiei în termen de cel mult 24 de ore de la anunţarea rezultatului final al examenului şi se soluţionează în termen de 24 de ore de la depunerea acestora. (4) Contestaţiile se soluţionează în plenul comisiei de examen, iar hotărârea preşedintelui acesteia este definitivă.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 10Candidaţii la examenul pentru gradul de inspector general se propun de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în cazul celor din sistemul penitenciar, sau de secretarul de stat coordonator, în cazul funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei, se aprobă de ministrul justiţiei, după care sunt supuşi avizării Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.  +  Articolul 11 (1) Numărul de inspectori-şefi principali care se propun pentru acordarea gradului de inspector general se stabileşte, după caz, de către conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în raport cu nevoile sistemului, sau de conducerea Ministerului Justiţiei, pentru aparatul propriu. (2) Ministrul justiţiei prezintă Preşedintelui României propuneri privind acordarea gradului de inspector general, în termen de cel mult un an de la data finalizării examenului pentru acordarea gradului de inspector general.  +  Articolul 12Preşedintele comisiei pentru examenul de inspector general prezintă ministrului justiţiei procesul-verbal cu rezultatele obţinute, în termen de 7 zile de la încheierea examenului.  +  Articolul 13Comisia de examen întocmeşte şi prezintă conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, Ministerului Justiţiei fişele individuale cu rezultatele obţinute de către candidaţi. După înscrierea rezultatelor în documentele de evidenţă, fişele se trimit direcţiilor şi unităţilor din care fac parte candidaţii, pentru aducere la cunoştinţă.______________