DECRET nr. 245 din 5 iulie 1983privind îmbunătăţirea activităţii de desfacere a produselor petroliere
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 50 din 8 iulie 1983  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Activitatea de desfacere a produselor petroliere se realizează prin întreprinderi pentru livrarea produselor petroliere "PECO", depozite şi secţii de imbuteliere.  +  Articolul 2Începînd cu data de 1 iulie 1983 se înfiinţează, în subordinea Centralei pentru desfacerea produselor petroliere "PECO" Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Chimice, întreprinderile pentru livrarea produselor petroliere "PECO" prevăzute în anexa nr. 1.Denumirea întreprinderilor pentru livrarea produselor petroliere "PECO", sediul, grupa de ramuri, gradul de organizare şi obiectul de activitate sînt prevăzute în aceeaşi anexa.Întreprinderile pentru livrarea produselor petroliere "PECO" se înfiinţează prin reorganizarea întreprinderilor judeţene pentru livrarea produselor petroliere "PECO" prevăzute în anexa nr. 2, care se desfiinţează, precum şi prin desprinderea activităţii de desfacere a produselor petroliere la intern din cadrul Întreprinderii de condiţionare şi livrare a produselor chimice şi petroliere "Chimpex" Constanta.  +  Articolul 3Întreprinderile pentru livrarea produselor petroliere "PECO", înfiinţate potrivit art. 2, se organizează şi funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, în conformitate cu normele legale cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat şi normele de structura pentru aprovizionarea tehnico-materială aprobate de Decretul nr. 162/1973.Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Bucureşti, pe care este grefata Centrala pentru desfacerea produselor petroliere "PECO" Bucureşti, se organizează ca unitate fără personalitate juridică.  +  Articolul 4Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" se organizează pe trei tipuri: mare, mijlociu şi mic şi au structurile organizatorice prevăzute în anexele nr. 3* - 5*.Încadrarea pe tipuri de structuri se face de Ministerul Industriei Chimice, cu respectarea normelor prevăzute în anexa nr. 6*.  +  Articolul 5Activul şi pasivul stabilit pe baza bilanţurilor contabile încheiate la 30 iunie 1983, împreună cu indicatorii de plan economico-financiari şi cu contractele încheiate, trec de la întreprinderi interjudetene pentru livrarea produselor petroliere "PECO", precum şi partea aferentă Întreprinderii de condiţionare şi livrare a produselor chimice şi petroliere "Chimpex" Constanta, la întreprinderile nou înfiinţate.Personalul care trece, de la întreprinderile interjudetene pentru livrarea produselor petroliere "PECO" şi Întreprinderea de condiţionare şi livrare a produselor chimice şi petroliere "Chimpex" Constanta, la întreprinderile nou înfiinţate se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 6Depozitele sînt organizate pe trei tipuri: mare, mijlociu şi mic şi au structurile organizatorice prevăzute în anexele nr. 7* - 9*.Încadrarea pe tipuri de structura se face de către Centrala pentru desfacerea produselor petroliere "PECO" Bucureşti, cu respectarea normelor prevăzute în anexa nr. 10*.  +  Articolul 7Depozitele, în realizarea activităţilor operationale pentru aprovizionarea, condiţionarea, gestionarea şi desfacerea produselor petroliere destinate consumului din industrie, agricultura, transporturi, construcţii, altor unităţi economice şi pentru populaţie, răspund de: a) asigurarea beneficiarilor cu produse petroliere la nivelul repartitiilor aprobate, cu încadrarea stricta în parametrii tehnici şi funcţionali prevăzuţi de normativele în vigoare; b) urmărirea folosirii de către beneficiari a produselor petroliere conform prescripţiilor tehnice ale utilajelor şi instalaţiilor; verificarea instalaţiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori; c) colectarea uleiurilor uzate şi a altor produse petroliere refolosibile, în scopul valorificării şi reintroducerii lor în circuitul economic; d) condiţionarea produselor petroliere, în scopul valorificării superioare a acestora; e) întreţinerea curenta mecano-energetica a utilajelor şi instalaţiilor din dotare, în scopul funcţionarii acestora în condiţii de deplina securitate;  +  Articolul 8Secţiile de imbuteliere a gazului petrolier lichefiat sînt organizate pe trei tipuri: mare, mijlociu şi mic şi au structurile organizatorice prevăzute în anexele nr. 11* - 13*.Încadrarea pe tipuri de structura se face de către Centrala pentru desfacerea produselor petroliere "PECO" Bucureşti, cu respectarea normativelor prevăzute în anexa nr. 14*.  +  Articolul 9Secţiile de imbuteliere a gazului petrolier lichefiat realizează activitatea de imbuteliere, gestionare şi desfacere a acestuia către populaţie, în care scop răspund de: a) îmbutelierea gazului petrolier lichefiat, cu respectarea prescripţiilor tehnice elaborate de Inspecţia de stat pentru cazane, recipienţi sub presiune şi instalaţii de ridicat; b) asigurarea încadrării stricte în parametrii de calitate prevăzuţi de normativele în vigoare pentru gaze petroliere lichefiate; c) pomparea prin conducte a gazului petrolier lichefiat; d) verificarea metrologica a instalaţiilor, utilajelor şi recipienţilor cu regim de lucru sub presiune; e) efectuarea lucrărilor de intervenţii, revizie şi întreţinere curenta a instalaţiilor de umplere şi dozare, a celorlalte instalaţii şi utilaje din dotare, în scopul menţinerii lor în stare corespunzătoare de funcţionare, care să asigure exploatarea la parametrii proiectati şi în condiţii de deplina securitate.  +  Articolul 10Obiectul de activitate al Centralei pentru desfacerea produselor petroliere "PECO" Bucureşti este cel prevăzut în anexa nr. 15.  +  Articolul 11Obiectul de activitate al Întreprinderii de condiţionare şi livrare a produselor chimice şi petroliere "Chimpex" Constanta este cel prevăzut în anexa nr. 16. Din structura organizatorică a Întreprinderii de condiţionare şi livrare a produselor chimice şi petroliere "Chimpex" Constanta se elimina compartimentul prospectare, încheiere contracte, programare livrări şi evidenta stocuri, depozite, gestiuni şi staţii "PECO" şi desfacere interna.  +  Articolul 12Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor introduce în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi în structura şi volumul bugetului de stat pe anul 1983, pentru Ministerul Industriei Chimice, modificările prevăzute în anexa nr. 17*.  +  Articolul 13Înfiinţarea întreprinderilor pentru livrarea produselor petroliere "PECO", prevăzute la art. 2, se face în cadrul numărului de personal aprobat pentru activitatea de aprovizionare tehnico-materială, conform anexei nr. 18*.Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Industriei Chimice vor asigura modificarea în mod corespunzător a structurii de personal la activitatea de aprovizionare tehnico-materială.  +  Articolul 14Se aprobă suplimentarea parcului auto al Centralei pentru desfacerea produselor petroliere "PECO" Bucureşti cu 31 autovehicule pentru transport valori şi intervenţii, cu care vor fi dotate unităţile nou înfiinţate, completindu-se în mod corespunzător anexa nr. 4 la Decretul nr. 377/1979 privind unele măsuri pentru concentrarea parcului auto de folosinţă locală sau proprie din dotarea unităţilor socialiste.  +  Articolul 15Pentru realizarea unor obiective noi de investiţii prevăzute în planul aprobat în judeţele la care din surse proprii nu se poate asigura anual finanţarea, aceasta se va face din fondul constituit la nivelul Centralei pentru desfacerea produselor petroliere "PECO" Bucureşti şi completată cu alocaţii de la buget, în cadrul fondului aprobat prin plan.  +  Articolul 16Fabrica pentru regenerarea uleiurilor minerale, cu sediul în oraşul Rimnicu Sarat, judeţul Buzau, din cadrul Centralei pentru desfacerea produselor petroliere "PECO" Bucureşti, se organizează, în baza art. 26 din Legea nr. 5/1978, ca unitate cu personalitate juridică, în subordinea Centralei pentru desfacerea produselor petroliere "PECO" Bucureşti, avînd ca obiect de activitate prelucrarea şi valorificarea uleiurilor minerale uzate şi a altor produse petroliere refolosibile, precum şi fabricarea uleiurilor minerale. Fabrica pentru regenerarea uleiurilor minerale Rimnicu Sarat îşi menţine gradul de organizare şi grupa de ramuri.  +  Articolul 17Întreprinderile pentru livrarea produselor petroliere "PECO" înfiinţate potrivit art. 2 şi Fabrica pentru regenerarea uleiurilor minerale Rimnicu Sarat vor utiliza pentru retribuirea muncitorilor reţelele tarifare petrol B, chimie B şi construcţii de maşini B, cu retribuţii tarifare nediferentiate pentru acord şi regie. Pentru personalul tehnic, economic, de alta specialitate şi administrativ se vor utiliza retribuţiile corespunzătoare grupei V de ramuri la întreprinderile pentru livrarea produselor petroliere "PECO" şi grupei IV de ramuri la Fabrica pentru regenerarea uleiurilor minerale Rimnicu Sarat, conform prevederilor Legii retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974.  +  Articolul 18Încadrarea sefilor de depozit se face prin asimilare cu funcţia de şef serviciu, la depozitele mari, şi cu funcţia de şef birou, la depozitele mijlocii şi mici, în funcţie de volumul activităţii şi numărul minim de personal care îşi desfăşoară activitatea în aceste unităţi, conform normativului prevăzut în anexa nr. 10.  +  Articolul 19Personalul muncitor transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, are dreptul, timp de 3 luni de la data transferării sau trecerii în asemenea funcţii, la retributia tarifara avută, potrivit prevederilor art. 21 din Decretul nr. 162/1973.  +  Articolul 20Anexele pentru activitatea de aprovizionare tehnico-materială la Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice se modifica şi se completează potrivit prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 21Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 367/1973 privind unele măsuri de reorganizare a centralelor industriale, unităţilor asimilate acestora, precum şi a unor întreprinderi de stat, se modifica şi se completează corespunzător prezentului decret.  +  Articolul 22Anexele nr. 1-18 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Anexa 1
                   
    LISTA
    intreprinderilor pentru livrarea produselor petroliere "PECO" infiintate
    Nr. crt.DenumireaSediulGrupa de ramuriGradul de organizare   Obiectul de activitate
    localitateaJudetul
    012345   6
    1.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Alba Iuliamunicipiul Alba IuliaAlbaVIV-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -depozitarea produselor petroliere destinate rezervei de stat;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori.
    2.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Aradmunicipiul AradAradVIII-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori.
    3.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Pitestimunicipiul PitestiArgesVII-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -pomparea si imbutelierea gazului petrolier lichefiat;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori;
    -fabricarea ambalajelor pentru livrarea la export a produselor petroliere.
    4.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Bacaumunicipiul BacauBacauVIII-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    5.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Oradeamunicipiul OradeaBihorVII-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -pomparea si imbutelierea gazului petrolier lichefiat;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    6.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Bistritamunicipiul BistritaBistrita NasaudVIII-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    7.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Botosanimunicipiul BotosaniBotosaniVIV-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    8.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Brasovmunicipiul BrasovBrasovVII-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -depozitarea produselor petroliere destinate rezervei de stat;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    9.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Brailamunicipiul BrailaBrailaVIV-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -alimentarea navelor fluviale cu combustibili si lubrifianti;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    10.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Buzaumunicipiul BuzauBuzauVIV-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    11.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Resitamunicipiul ResitaCaras- SeverinVIV-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -depozitarea produselor petroliere destinate rezervei de stat;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    12.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Calarasimunicipiul CalarasiCalarasiVIV-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    13.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Cluj Napocamunicipiul Cluj- NapocaClujVII-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    14.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Constantamunicipiul ConstantaConstantaVI-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -pomparea si imbutelierea gazului petrolier lichefiat;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -alimentarea navelor maritime cu combustibili si lubrifianti;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    15.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Sfintu Gheorghemunicipiul Sfintu GheorgheCovasnaVIV-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    16.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Tirgovistemunicipiul TirgovisteDimbovitaVIV-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    17.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Craiovamunicipiul CraiovaDoljVII-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -pomparea si imbutelierea gazului petrolier lichefiat;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    18.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Galatimunicipiul GalatiGalatiVIII-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -alimentarea navelor fluviale cu combustibili si lubrifianti;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    19.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Giurgiumunicipiul GiurgiuGiurgiuVIII-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea, conditionarea si livrarea produselor petroliere destinate exportului pe Dunare;
    -aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat la intern;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -aprovizionarea navelor fluviale cu combustibili si lubrifianti;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    20.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Tirgu Jiumunicipiul Tirgu JiuGorjVIII-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    21.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Miercurea Ciucmunicipiul Miercurea CiucHarghitaVIV-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    22.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Devamunicipiul DevaHunedoaraVIII-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -depozitarea produselor petroliere destinate rezervei de stat;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    23.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Sloboziamunicipiul SloboziaIalomitaVIV-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    24.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Iasimunicipiul IasiIasiVII-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -pomparea si imbutelierea gazului petrolier lichefiat;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    25.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Baia Maremunicipiul Baia MareMaramuresVIII-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    26.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Drobeta Turnu Severinmunicipiul Drobeta- Turnu SeverinMehedintiVIV-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -alimentarea navelor fluviale cu combustibili si lubrifianti;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    27.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Tirgu Muresmunicipiul Tirgu MuresMuresVIII-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    28.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Piatra Neamtmunicipiul Piatra- NeamtNeamtVIII-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    29.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Slatinamunicipiul SlatinaOltVIII-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    30.Intreprinderea pentru transportul si livrarea produselor petroliere "PECO" Ploiestimunicipiul PloiestiPrahovaVI-Preluarea, transportul prin conducte si cale ferata, precum si conditionarea produselor petroliere pentru intern si export
    -aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere la intern si export;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -pomparea, imbutelierea si livrarea gazului petrolier lichefiat;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale pentru livrari la intern si export
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    -fabricarea ambalajelor pentru export.
    31.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Satu Maremunicipiul Satu MareSatu MareVIII-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    32.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Zalaumunicipiul ZalauSalajVIV-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere lichefiate;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -depozitarea produselor petroliere destinate rezervei de stat;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    33.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Sibiumunicipiul SibiuSibiuVIII-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    34.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Suceavamunicipiul SuceavaSuceavaVIII-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    35.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Alexandriamunicipiul AlexandriaTeleormanVIV-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    36.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Timisoaramunicipiul TimisoaraTimisVIII-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -pomparea si imbutelierea gazului petrolier lichefiat;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    37.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Tulceamunicipiul TulceaTulceaVIV-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    38.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Vasluimunicipiul VasluiVasluiVIV-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    39.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Rimnicu Vilceamunicipiul Rimnicu VilceaVilceaVIV-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    40.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Focsanimunicipiul FocsaniVranceaVIV-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    41.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Bucuresti*)municipiul Bucuresti-VI-Aprovizionarea, manipularea, depozitarea si livrarea produselor petroliere si gazului petrolier lichefiat imbuteliat;
    -colectarea uleiurilor minerale uzate si a altor produse petroliere refolosibile;
    -pomparea si imbutelierea gazului lichefiat;
    -aditivarea produselor petroliere;
    -ambalarea uleiurilor minerale;
    -avizarea si verificarea instalatiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori
    -fabricarea ambalajelor pentru livrarea la export a produselor petroliere.
  * Unitate fără personalitate juridică.
   +  Anexa 2 LISTAîntreprinderilor interjudetene pentru livrarea produselor petroliere "PECO" care se desfiinţează
             
    Nr. crt.DenumireaSediulSubordonarea
    localitateajudetul
    1.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" BacauBacauBacauCentrala pentru desfacerea produselor petroliere "PECO" Bucuresti
    2.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" BrasovBrasovBrasovCentrala pentru desfacerea produselor petroliere "PECO" Bucuresti
    3.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" ClujCluj- NapocaClujCentrala pentru desfacerea produselor petroliere "PECO" Bucuresti
    4.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" CraiovaCraiovaDoljCentrala pentru desfacerea produselor petroliere "PECO" Bucuresti
    5.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" IasiIasiIasiCentrala pentru desfacerea produselor petroliere "PECO" Bucuresti
    6.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" PitestiPitestiArgesCentrala pentru desfacerea produselor petroliere "PECO" Bucuresti
    7.Intreprinderea pentru transportul si livrarea produselor petroliere "PECO" PloiestiPloiestiPrahovaCentrala pentru desfacerea produselor petroliere "PECO" Bucuresti
    8.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Satu MareSatu MareSatu MareCentrala pentru desfacerea produselor petroliere "PECO" Bucuresti
    9.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" TimisoaraTimisoaraTimisCentrala pentru desfacerea produselor petroliere "PECO" Bucuresti
    10.Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere "PECO" Bucuresti*)Bucuresti-Centrala pentru desfacerea produselor petroliere "PECO" Bucuresti
  * Unitate fără personalitate juridică.
   +  Anexa 15 OBIECTUL DE ACTIVITATE al Centralei pentru desfacerea produselor petroliere "PECO" Bucureşti - Îndeplineşte atribuţii de execuţie privind planificarea, întocmirea şi coordonarea balantelor de produse petroliere pe întreaga economie naţionala, de echilibrare a resurselor cu destinatiile;- Preluarea, transportul, prin conducte, cale ferate şi mijloace auto, al întregii cantităţi de produse petroliere prelucrate de rafinarii;- Aprovizionarea, condiţionarea şi desfacerea produselor petroliere destinate consumului intern şi pentru livrări la export;- Livrarea la export a produselor petroliere rezultate din importul de ţiţei pentru export;- Colectarea, transportul, depozitarea, prelucrarea şi valorificarea uleiurilor minerale uzate şi a altor produse petroliere refolosibile;- Fabricarea uleiurilor minerale;- Transportul prin conducte şi cale ferată, îmbutelierea şi desfacerea gazului petrolier lichefiat;- Aditivarea produselor petroliere;- Ambalarea uleiurilor minerale pentru livrări la intern şi export;- Alimentarea navelor maritime şi fluviale cu combustibili şi lubrifianţi;- Diversificarea gamei de produse petroliere conform cerinţelor pieţei externe şi consumului intern;- Urmărirea la beneficiari a utilizării produselor petroliere conform prescripţiilor tehnice ale utilajelor, maşinilor şi instalaţiilor;- Avizarea documentaţiilor tehnice privind consumurile de combustibili lichizi pentru noile obiective de investiţii, avizarea şi verificarea instalaţiilor de ardere gaz petrolier lichefiat la consumatori;- Elaborarea documentaţiilor tehnice de investiţii, în toate fazele, pentru depozitarea, transportul şi livrarea produselor petroliere prin conducte, depozite, staţii "PECO" şi pentru depozitarea şi îmbutelierea gazului petrolier lichefiat;- Fabricarea şi reconditionarea ambalajelor.  +  Anexa 16 OBIECTUL DE ACTIVITATEal Întreprinderii de condiţionare şi livrare a produselor chimice şi petroliere "CHIMPEX" Constanta - Condiţionarea şi livrarea produselor chimice şi petroliere, încărcarea şi descărcarea navelor, vagoanelor şi cazanelor de cale ferată cu produse petroliere, fosfati, îngrăşăminte şi alte produse chimice solide în vrac sau ambalate, precum şi primirea şi expedierea acestora conform destinaţiilor de livrare prevăzute în contractele dintre furnizori şi beneficiari;- Efectuarea prestărilor de servicii privind primirea, depozitarea, condiţionarea şi livrarea la nave a produselor chimice şi petroliere destinate exportului, furnizate de toate unităţile ministerului;- Efectuarea prestărilor de servicii privind primirea din import, depozitarea şi expedierea ţiţeiului sau a altor materii prime pentru industria chimica şi de prelucrare a ţiţeiului;- Efectuarea prestărilor de servicii privind tranzitul de ţiţei prin portul Constanta şi destinat Republicii Socialiste Federative Iugoslavia şi pentru contractele cu obiect similar;- Efectuarea prestărilor de servicii privind condiţionarea şi livrarea combustibililor (bunkerare) la navele străine şi româneşti, în porturile româneşti;- Efectuarea activităţii de reprezentare a tuturor întreprinderilor de comerţ exterior subordonate de Ministerul Industriei Chimice în relaţiile cu NAVROM;- Efectuarea în laboratoarele proprii a analizelor produselor chimice şi petroliere pentru asigurarea exigenţei la export.---------------