REGULAMENT din 8 octombrie 2004de organizare şi desfăşurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare şi a evaluării pentru definitivarea în funcţie a funcţionarilor publici debutanţi din sistemul administraţiei penitenciare
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.098 din 25 noiembrie 2004     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, denumiţi în continuare funcţionari publici, sunt debutanţi sau definitivi. (2) Funcţionarul public debutant este persoana care ocupă, în urma concursului sau examenului, o funcţie publică în sistemul administraţiei penitenciare, până la definitivare. (3) Numirea în funcţii publice de execuţie a candidaţilor reuşiţi la concurs se face, de regulă, în calitate de funcţionari publici debutanţi, cu o perioadă de stagiu.  +  Articolul 2 (1) Perioada de stagiu este etapa din cariera funcţionarului public, cuprinsă între data numirii ca funcţionar public debutant în urma promovării concursului sau examenului de intrare în corpul funcţionarilor publici şi data numirii ca funcţionar public definitiv. (2) Perioada de stagiu are ca obiect evaluarea aptitudinilor profesionale ale funcţionarilor publici debutanţi în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor unei funcţii publice din sistemul administraţiei penitenciare, însuşirea specificului activităţii. (3) Absolvenţii unităţilor de învăţământ pentru formarea personalului din sistemul administraţiei penitenciare vor urma perioada de stagiu în cadrul unităţilor unde au fost repartizaţi. (4) Parcurgerea perioadei de stagiu este obligatorie, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.  +  Capitolul II Organizarea perioadei de stagiu  +  Articolul 3 (1) Perioada de stagiu este de 12 luni, calculată de la data numirii ca funcţionar public debutant, şi constituie vechime în muncă şi în specialitate. (2) Numirea funcţionarilor publici debutanţi se face prin ordin, respectiv prin decizie emisă potrivit competenţelor.  +  Articolul 4 (1) Perioada de stagiu poate fi întreruptă în situaţia suspendării raportului de serviciu al funcţionarului public debutant, în condiţiile legii. (2) Durata suspendării raportului de serviciu nu se ia în considerare la calculul perioadei de stagiu. (3) După încetarea motivelor care au determinat întreruperea perioadei de stagiu, funcţionarul public debutant îşi continuă activitatea până la acoperirea integrală a duratei prevăzute la art. 3 alin. (1).  +  Articolul 5 (1) Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program aprobat de directorul unităţii, la propunerea conducătorului compartimentului în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public debutant şi a compartimentului de resurse umane. (2) Prin programul de desfăşurare a perioadei de stagiu se stabilesc următoarele: a) planificarea activităţilor ce urmează să fie desfăşurate, în funcţie de nivelul cunoştinţelor teoretice şi al deprinderilor practice dobândite pe parcursul perioadei de stagiu; b) cursul de specializare la care trebuie să participe funcţionarul public debutant; c) alocarea a două ore, zilnic, din timpul normal de lucru, studiului individual. (3) Funcţionarul public debutant îşi desfăşoară activitatea conform programului de lucru al compartimentului din care face parte. (4) Funcţionarului public debutant i se asigură dreptul de a asista la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către funcţionarii publici definitivi din cadrul altor compartimente. (5) Activitatea prevăzută la alin. (4) se desfăşoară sub coordonarea unui îndrumător şi nu poate depăşi un sfert din durata perioadei de stagiu. (6) Funcţionarul public debutant este obligat să îşi organizeze o evidenţă a pregătirii profesionale pe care o efectuează.  +  Articolul 6Funcţionarul public debutant are următoarele drepturi specifice: a) să fie sprijinit şi îndrumat în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu pe parcursul perioadei de stagiu; b) să i se stabilească atribuţii de serviciu al căror nivel de dificultate şi complexitate să crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu; c) să i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice necesare exercitării unei funcţii publice, şi să participe la formele de pregătire profesională organizate pentru funcţionarii publici debutanţi; d) să i se asigure, prin grija unităţii, accesul la sursele de informare utile perfecţionării sale.  +  Articolul 7Funcţionarul public debutant are următoarele îndatoriri specifice: a) să îşi perfecţioneze pregătirea profesională teoretică şi să îşi însuşească deprinderile practice necesare exercitării funcţiei publice încredinţate; b) să îl consulte pe îndrumător pentru realizarea lucrărilor repartizate de conducătorul compartimentului; c) să participe la manifestări ştiinţifice şi profesionale, în vederea desăvârşirii pregătirii profesionale; d) să participe la formele de pregătire organizate pentru funcţionarii publici debutanţi.  +  Articolul 8 (1) Pe parcursul perioadei de stagiu activitatea funcţionarului public debutant se desfăşoară sub îndrumarea unui funcţionar public definitiv, de regulă, din cadrul aceluiaşi compartiment, denumit în continuare îndrumător. (2) Îndrumătorul este numit de directorul unităţii, de regulă, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public debutant. (3) Îndeplinirea atribuţiilor de îndrumător este o îndatorire de serviciu, iar atribuţiile acestuia vor fi trecute în fişa postului.  +  Articolul 9Îndrumătorul poate fi orice funcţionar public definitiv care a fost selecţionat de către conducerea unităţii şi îndeplineşte cumulativ următoarele criterii: a) este mai mare cu cel puţin un grad profesional faţă de funcţionarul public debutant; b) are vechimea de minimum 2 ani în unitate; c) a fost apreciat cu calificativele "foarte bun" sau "excepţional" în ultimii 2 ani.  +  Articolul 10 (1) Nu poate avea calitatea de îndrumător funcţionarul public: a) care a fost sancţionat disciplinar în ultimul an de activitate; b) care este soţ, soţie ori rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu funcţionarul public debutant; c) căruia i s-a retras anterior dreptul de a desfăşura activităţi de îndrumător; d) care este director sau director adjunct al unităţii. (2) Dacă îndrumătorul devine incompatibil cu această calitate în timpul coordonării stagiului de practică al funcţionarului public debutant, directorul unităţii va stabili, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public debutant, un alt funcţionar public care să preia aceste atribuţii.  +  Articolul 11Îndrumătorul are următoarele atribuţii: a) îl îndrumă pe funcţionarul public debutant în procesul de studiere şi însuşire a legislaţiei specifice activităţii desfăşurate; b) îi explică funcţionarului public debutant modul de desfăşurare a activităţilor de serviciu; c) îl instruieşte pe funcţionarul public debutant şi desfăşoară activităţi practice; d) desfăşoară activităţi de serviciu cu rol demonstrativ; e) îl îndrumă şi îl verifică pe funcţionarul public debutant în îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor primite; f) monitorizează activitatea profesională şi conduita funcţionarului public debutant îndrumat şi ia măsuri de îmbunătăţire a pregătirii acestuia; g) întocmeşte un referat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, cu privire la activitatea de integrare socioprofesională a funcţionarului public debutant.  +  Articolul 12Pentru activitatea desfăşurată directorul unităţii îl poate recompensa pe îndrumător, în plus faţă de drepturile prevăzute în reglementările legale, prin una dintre următoarele modalităţi: a) acordarea, trimestrial, de sume băneşti din fondul de premiere aflat la dispoziţie, conform prevederilor legale; b) acordarea, cu prioritate, a salariului de merit.  +  Articolul 13 (1) În vederea obţinerii statutului de funcţionar public definitiv, funcţionarii publici debutanţi trebuie să urmeze, în perioada de stagiu, cursul de specializare organizat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru ofiţeri, respectiv agenţi. (2) Durata cursului şi locul de organizare vor fi stabilite prin decizie a directorului general. (3) Planificarea cursului de specializare se va realiza în cel mult 60 de zile de la data numirii în funcţia de funcţionar public debutant.  +  Articolul 14 (1) Cursul de specializare se organizează în scopul transmiterii cunoştinţelor, formării deprinderilor şi al dezvoltării aptitudinilor necesare corespunzătoare postului pe care urmează să fie numit ca funcţionar public definitiv. (2) La absolvirea cursului de specializare unitatea de învăţământ va elibera un certificat de absolvire a cursului.  +  Articolul 15 (1) Evaluarea activităţii funcţionarului public debutant se face în termen de 5 zile lucrătoare de la terminarea perioadei de stagiu, de regulă, de către şeful ierarhic din cadrul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea, denumit în continuare evaluator. (2) În mod excepţional, când nu există un funcţionar public de conducere care să coordoneze compartimentul, evaluatorul este funcţionarul public cu cea mai înaltă funcţie publică de conducere din domeniul de activitate, desemnat de directorul unităţii. (3) Evaluatorul desemnat în condiţiile alin. (2) nu poate avea şi calitatea de îndrumător.  +  Articolul 16 (1) Evaluarea activităţii funcţionarului public debutant constă în aprecierea modului de dobândire a cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice necesare îndeplinirii atribuţiilor aferente funcţiei publice încredinţate, a cunoaşterii specificului activităţii şi a exigenţelor activităţii penitenciare. (2) Evaluarea activităţii funcţionarilor publici debutanţi se face pe baza: a) referatului întocmit de îndrumător; b) raportului de stagiu întocmit de funcţionarul public debutant; c) documentului doveditor de absolvire a cursului de specializare; d) raportului de evaluare întocmit de evaluator.  +  Articolul 17 (1) Referatul îndrumătorului se întocmeşte cu 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu şi cuprinde următoarele elemente: a) descrierea activităţii desfăşurate de funcţionarul public debutant; b) nivelul de însuşire de către funcţionarul public debutant a legislaţiei specifice activităţii desfăşurate; c) aptitudinile pe care le-a dovedit funcţionarul public debutant în modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu; d) conduita funcţionarului public debutant în timpul serviciului; e) concluzii privind desfăşurarea perioadei de stagiu şi recomandări privind definitivarea acestuia. (2) Referatul va fi înaintat şefului ierarhic din cadrul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public debutant.  +  Articolul 18 (1) În cazul modificării, suspendării sau încetării raportului de serviciu al îndrumătorului, acesta întocmeşte referatul pentru perioada de stagiu parcursă de funcţionarul public debutant până în acel moment. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) conducătorul unităţii numeşte un alt îndrumător pentru perioada de stagiu rămasă neefectuată, la propunerea şefului ierarhic din cadrul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public debutant. (3) Referatul se înaintează şefului ierarhic din cadrul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public debutant şi este avut în vedere la evaluarea acestuia, la terminarea perioadei de stagiu.  +  Articolul 19Prevederile art. 18 se aplică în mod corespunzător în situaţia sancţionării disciplinare a îndrumătorului cu una dintre sancţiunile prevăzute la art. 62 lit. b)-f) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.  +  Articolul 20 (1) La terminarea perioadei de stagiu funcţionarul public debutant completează raportul de stagiu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. (2) Raportul de stagiu cuprinde descrierea activităţii desfăşurate de funcţionarul public debutant pe parcursul perioadei de stagiu, prin prezentarea atribuţiilor de serviciu, a modalităţilor de îndeplinire a acestora, precum şi a eventualelor dificultăţi întâmpinate. (3) Raportul de stagiu se înaintează evaluatorului de către funcţionarul public debutant.  +  Articolul 21 (1) Pentru evaluarea activităţii funcţionarului public debutant, evaluatorul întocmeşte raportul de evaluare a perioadei de stagiu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (2) Pentru completarea raportului de evaluare a perioadei de stagiu, evaluatorul: a) analizează referatul întocmit de îndrumător şi raportul de stagiu completat de funcţionarul public debutant; b) ţine cont de certificatul de absolvire a cursului de specializare; c) notează criteriile de evaluare în funcţie de gradul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu; d) stabileşte calificativul de evaluare; e) face propuneri cu privire la numirea definitivă în funcţia pentru care a concurat sau eliberarea din funcţia publică.  +  Articolul 22 (1) Notarea criteriilor de evaluare şi stabilirea calificativului de evaluare se fac astfel: a) criteriile de evaluare se notează de la 1 la 5, nota 1 fiind cea mai mică, iar nota 5 fiind cea mai mare; b) se face media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare; c) calificativul de evaluare se obţine încadrând media finală după cum urmează: între 1,00-3,00 - necorespunzător; între 3,01-5,00 - corespunzător. (2) Semnificaţia calificativelor de evaluare este următoarea: a) "necorespunzător" - funcţionarul public debutant nu a făcut dovada cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice necesare exercitării funcţiei publice; b) "corespunzător" - funcţionarul public debutant a făcut dovada că deţine cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice necesare exercitării funcţiei publice.  +  Articolul 23Evaluatorul consemnează în raportul de evaluare a perioadei de stagiu: a) propunerea privind numirea definitivă a funcţionarului public debutant în funcţia publică, în situaţia în care calificativul de evaluare este "corespunzător"; b) propunerea de eliberare din funcţie, în condiţiile legii, în situaţia în care funcţionarul public debutant a obţinut calificativul "necorespunzător".  +  Articolul 24 (1) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu se aduce la cunoştinţă funcţionarului public debutant în termen de 3 zile lucrătoare de la completare. (2) Funcţionarul public debutant poate contesta calificativul de evaluare în termen de 3 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă. (3) Contestaţia se depune la directorul unităţii.  +  Articolul 25 (1) Directorul unităţii analizează documentele care se întocmesc în acest scop şi poate modifica raportul de evaluare a perioadei de stagiu în situaţia în care constată că aprecierile consemnate nu corespund realităţii. (2) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu, modificat în condiţiile alin. (1), este adus la cunoştinţă funcţionarului public debutant în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea contestaţiei.  +  Articolul 26Dacă funcţionarul public debutant este nemulţumit de rezultat, se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.  +  Articolul 27 (1) Funcţionarii publici debutanţi care au obţinut la evaluarea activităţii calificativul "corespunzător" vor fi numiţi funcţionari publici definitivi într-o funcţie publică de execuţie din clasa corespunzătoare studiilor absolvite, prin decizie, potrivit competenţelor. (2) În situaţia în care funcţionarii publici debutanţi au obţinut la evaluarea activităţii calificativul "necorespunzător", directorul unităţii va dispune, prin decizie, eliberarea din funcţie, în condiţiile legii.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 28Raportul de serviciu al funcţionarului public debutant nu poate fi modificat pe parcursul perioadei de stagiu decât în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 29 (1) Funcţionarul public debutant poate fi sancţionat potrivit dispoziţiilor Legii nr. 293/2004. (2) Pentru stabilirea sancţiunii disciplinare aplicabile funcţionarului public debutant, comisia de disciplină îl va audia în mod obligatoriu şi pe îndrumător.  +  Articolul 30Formularele prevăzute în anexele nr. 1-3 se asigură de către Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii.  +  Articolul 31Funcţionarii publici debutanţi aflaţi în perioada de stagiu, care urmează cursuri de specializare cu o durată ce depăşeşte 3 luni, vor semna un angajament prin care se obligă să lucreze în sistemul administraţiei penitenciare cel puţin 5 ani dacă sunt agenţi, respectiv 10 ani dacă sunt ofiţeri.  +  Articolul 32Funcţionarul public debutant care nu respectă angajamentul prevăzut la art. 31 este obligat să restituie cheltuielile de şcolarizare proporţional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului.  +  Articolul 33Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1 la regulamentUnitatea ....................REFERAT Numele şi prenumele funcţionarului public debutant .......................... Funcţia publică ............................................................. Compartimentul .............................................................. Perioada de stagiu: de la .................... la ........................... Data completării ............................................................ Descrierea activităţii desfăşurate de funcţionarul public debutant ......... Aptitudinile pe care le-a dovedit funcţionarul public debutant în modul deîndeplinire a atribuţiilor de serviciu ......................................... Conduita funcţionarului public debutant în timpul serviciului ............... Concluzii ................................................................... Recomandări ................................................................. Numele şi prenumele îndrumătorului .......................................... Funcţia publică ............................................................. Data întocmirii ............................................................. Semnătura ...................................................................  +  Anexa 2 la regulamentUnitatea .....................RAPORT DE STAGIU Numele şi prenumele funcţionarului public debutant .......................... Funcţia publică (debutant) .................................................. Perioada de stagiu: de la .......................... la ..................... Atribuţiile de serviciu*) ................................................... Alte atribuţii**) ........................................................... Cursuri de specializare/alte forme de perfecţionare***) ..................... Activităţi din afara instituţiei, în care s-a implicat. Alte activităţi****) ........................................................ Descrierea activităţii desfăşurate pe parcursul perioadei de stagiu ......... Dificultăţi întâmpinate pe parcursul perioadei de stagiu .................... Data întocmirii ............................................................. Semnătura ...................................................................--------- Notă *) Se vor preciza atribuţiile prevăzute în fişa postului. Notă **) Se vor preciza atribuţiile stabilite de şeful ierarhic sau alte persoane cu funcţii de conducere. Notă ***) Se vor indica doar cele urmate pe parcursul perioadei de stagiu. Notă ****) Se vor indica, dacă este cazul, articolele sau lucrările publicate, comunicări ştiinţifice etc.  +  Anexa 3 la regulamentUnitatea ..................RAPORTde evaluare a perioadei de stagiuNumele şi prenumele funcţionarului public debutant ........................Funcţia publică ...........................................................Compartimentul ............................................................Perioada de stagiu: de la ............. la ................................────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. crt. Criterii de evaluare Nota──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Cunoaşterea reglementărilor specifice domeniului de activitate  2. Cunoaşterea specificului administraţiei publice  3. Capacitatea de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu  4. Abilităţi pentru desfăşurarea activităţilor sub stres  5. Rezistenţa la efort prelungit  6. Capacitatea de analiză, sinteză  7. Capacitatea de înţelegere a sarcinilor de serviciu  8. Capacitatea de concentrare  9. Capacitatea de înţelegere şi învăţare rapidă 10. Capacitatea de rezolvare şi aplanare a conflictelor 11. Capacitatea de integrare rapidă în colectiv 12. Capacitatea de a lucra în echipă 13. Comunicare 14. Operativitate şi corectitudinea realizării sarcinilor 15. Conduita în timpul serviciului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Calificativ de evaluare .........Propuneri ................................................................Recomandări ..............................................................Numele şi prenumele evaluatorului ........................................Funcţia publică ..........................................................Data întocmirii ..........................................................Semnătura ................................................................---------