CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE din 8 octombrie 2004al personalului din sistemul administraţiei penitenciare
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.098 din 25 noiembrie 2004     +  Articolul 1Codul deontologic stabileşte ansamblul normelor de conduită, valorile şi principiile morale pe care funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare are obligaţia să le respecte în viaţa socială, pe întreaga durată în care deţine această calitate.  +  Articolul 2Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare sunt: a) supunerea deplină faţă de lege; b) respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, în condiţiile prevăzute de lege; c) egalitatea şanselor; d) responsabilitate şi imparţialitate; e) eficacitate în serviciul intereselor generale ale societăţii; f) eficienţă în utilizarea resurselor; g) ierarhia organizatorică şi funcţională.  +  Articolul 3 (1) Prin activitatea desfăşurată, funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare contribuie la apărarea ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. (2) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare îşi asumă responsabilitatea de a servi comunitatea, indiferent de dificultăţile profesiei, precum şi riscuri pentru ei şi membrii lor de familie, referitoare la viaţă, integritate corporală, demnitate şi sănătate.  +  Articolul 4Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare şi membrii de familie ai acestora se bucură de protecţie potrivit legii.  +  Articolul 5 (1) Importanţa socială a activităţilor desfăşurate, natura atribuţiilor de serviciu care implică îndatoriri şi riscuri deosebite, condiţiile specifice de muncă determinate de mediul închis, gradul de periculozitate al persoanelor private de libertate, presiunile, ameninţările şi stresul permanent conferă funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare un statut special, care impune acestora obligaţia să respecte valorile etice stipulate în statutul profesiei: integritate, obiectivitate, transparenţă, receptivitate şi responsabilitate profesională. (2) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare trebuie să dovedească umanism, discreţie, stăpânire de sine, să dispună de abilităţi de comunicare, lucru în echipă şi gestionare a situaţiilor conflictuale, precum şi deschidere pentru înţelegerea problemelor sociale, culturale şi educaţionale ale colectivităţii în care îşi exercită profesia.  +  Articolul 6 (1) În îndeplinirea atribuţiilor profesionale funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare au obligaţia: a) să cunoască, să respecte Constituţia şi legile ţării şi să aplice dispoziţiile legale în conformitate cu atribuţiile ce le revin, cu respectarea eticii profesionale; b) să se comporte civilizat şi demn în toate împrejurările, să manifeste stăpânire de sine, amabilitate, politeţe şi să vorbească respectuos şi decent, într-o manieră potrivită cu funcţia pe care o deţin; c) să constituie exemple pentru subordonaţi, colegi şi persoanele private de libertate, să creeze un climat corespunzător de muncă şi să contribuie la realizarea şi menţinerea unei imagini pozitive a instituţiei; d) să execute, cu profesionalism şi în termenul stabilit, atribuţiile ce îi revin şi să dovedească, în toate împrejurările, cinste, corectitudine, disciplină şi respect faţă de şefii ierarhici, colegi şi subalterni; e) să se prezinte la serviciu într-o stare corespunzătoare, să respecte întocmai programul de muncă şi să folosească timpul de lucru, resursele materiale şi financiare ale instituţiei în mod eficient şi raţional, numai pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; f) să asigure ocrotirea bunurilor instituţiei şi să prevină producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca buni gospodari; g) să respecte prevederile legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii; h) să nu interzică sau să nu împiedice exercitarea libertăţilor publice şi a drepturilor sindicale ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare; i) să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de serviciu; j) să respecte jurământul de credinţă depus cu ocazia numirii în funcţie; k) să nu manifeste toleranţă faţă de abateri şi să informeze autorităţile abilitate cu privire la infracţiunile de care au luat la cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, îndeosebi a actelor de corupţie; l) să informeze şeful ierarhic despre existenţa unui conflict de interese privind exercitarea atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii. (2) În relaţiile cu persoanele private de libertate, funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare au următoarele obligaţii: a) să respecte şi să protejeze drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor private de libertate, precum şi viaţa, sănătatea şi demnitatea acestora; b) să prevină şi să se abţină de la orice acţiune care presupune discriminarea persoanelor private de libertate sau a oricărei alte persoane pe temei de etnie, rasă, naţionalitate, sex şi orientare sexuală, religie, limbă, opinie sau alte temeiuri; c) să manifeste înţelegere faţă de problemele persoanelor private de libertate şi respect pentru dreptul acestora la exprimarea opiniilor, în limitele regulilor de ordine şi disciplină stabilite în penitenciar; d) să acţioneze pentru influenţarea pozitivă a comportamentului persoanelor private de libertate, atât prin exemplul personal, cât şi prin încurajarea acestora de a-şi asuma răspunderea pentru faptele comise şi de a participa la activităţi specifice astfel încât, la punerea în libertate, să se poată reintegra în societate; e) să primească şi să soluţioneze, cu imparţialitate şi în termen legal, cererile, sesizările şi plângerile persoanelor private de libertate sau ale altor persoane; f) să sprijine persoanele private de libertate, în limita competenţelor profesionale, pentru rezolvarea legală a problemelor juridice, sociale şi familiale pe care le au pe timpul executării pedepselor pronunţate de instanţele de judecată, dovedind solicitudine şi înţelegere.  +  Articolul 7 (1) În vederea reintegrării sociale a persoanelor private de libertate, funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare colaborează cu instituţiile specializate ale statului, organizaţiile neguvernamentale şi comunitatea locală şi solicită sprijinul familiei, rudelor şi prietenilor, în limitele prevăzute de reglementările în vigoare. (2) În cadrul relaţiei de parteneriat cu societatea civilă, funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare poate furniza membrilor acestora informaţii privitoare la legislaţia în vigoare şi la activitatea sa profesională, în limitele competenţei ce îi revin şi fără a dezvălui date şi informaţii clasificate, potrivit legii.  +  Articolul 8Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare trebuie să păstreze secretul de stat şi de serviciu, precum şi confidenţialitatea informaţiilor sau a documentelor care au acest caracter, în condiţiile legii.  +  Articolul 9Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare au obligaţia să se conformeze dispoziţiilor date de conducătorii ierarhici cărora le este subordonat direct.  +  Articolul 10Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare trebuie să manifeste preocupare şi interes pentru perfecţionarea nivelului de instruire profesională, acţionând permanent pentru dezvoltarea abilităţilor necesare rezolvării unor situaţii deosebite, create sau produse de către persoanele private de libertate ori de alte persoane.  +  Articolul 11Funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare le este interzis: a) să dispună, să exercite, să instige ori să tolereze actele de tortură sau orice formă de tratament inuman ori degradant asupra persoanelor private de libertate; b) să primească, să solicite ori să accepte, direct sau indirect, pentru sine sau pentru alte persoane, în considerarea calităţii oficiale, cadouri, bani, împrumuturi, orice alte valori sau servicii; c) să uzeze de calitatea sau de funcţia pe care o îndeplinesc pentru rezolvarea unor interese de ordin personal ori pentru a constrânge, a intimida sau a înşela alte persoane în scopul obţinerii unor privilegii, bunuri ori servicii; d) să stabilească relaţii de afaceri ori de altă natură cu persoanele private de libertate, cu persoane din lumea interlopă sau cunoscute a fi implicate în activităţi ilegale; e) să intervină pentru soluţionarea unor cereri sau lucrări care nu sunt de competenţa lor ori nu le-au fost repartizate de conducătorii ierarhici; f) să exercite activităţi cu scop lucrativ care au legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o deţin şi să fie mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia pe care o îndeplinesc; g) să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care sunt retribuiţi, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică; h) să recurgă la forţă sau la folosirea mijloacelor de imobilizare împotriva persoanelor private de libertate, în alte condiţii decât cele expres prevăzute de lege.  +  Articolul 12 (1) Respectarea dispoziţiilor prezentului cod deontologic este o condiţie obligatorie pentru personalul care a depus jurământul ca funcţionar public din sistemul administraţiei penitenciare. (2) Persoanele din afara sistemului administraţiei penitenciare, care participă sau derulează activităţi specifice cu persoanele private de libertate, au obligaţia să respecte principiile prezentului cod deontologic.  +  Articolul 13Pentru informarea personalului, a persoanelor private de libertate şi a opiniei publice, prezentul cod deontologic este publicat pe pagina web a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, tipărit şi afişat în locuri vizibile, la sediul unităţilor subordonate.  +  Articolul 14Dispoziţiile prezentului cod deontologic se aplică şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei, care au atribuţii de coordonare şi control al activităţii din sistemul administraţiei penitenciare sau alte atribuţii în legătură cu activitatea administraţiei penitenciare.----------