LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.101 din 25 noiembrie 2004    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Dispoziţii generale (1) Prezenta lege stabileşte condiţiile specifice de garantare a dreptului la protecţia vieţii private în privinta prelucrării datelor cu caracter personal în sectorul comunicaţiilor electronice. (2) Prevederile prezentei legi se aplică furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi furnizorilor de servicii cu valoare adăugată şi furnizorilor de registre ale abonatilor care, în cadrul activităţii lor comerciale, prelucreaza date cu caracter personal. (3) Prevederile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. (4) Prezenta lege nu se aplică prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate: a) în cadrul activităţilor în domeniul apărării naţionale şi securităţii naţionale, desfăşurate în limitele şi cu restricţiile stabilite de lege; b) în cadrul activităţilor de combatere a infracţiunilor şi de menţinere a ordinii publice, precum şi în cadrul altor activităţi în domeniul dreptului penal, desfăşurate în limitele şi cu restricţiile stabilite de lege.  +  Articolul 2Definiţii (1) În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează: a) utilizator - orice persoană fizica ce beneficiază de un serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului, fără a avea în mod necesar calitatea de abonat al acestui serviciu; b) date de trafic - orice date prelucrate în scopul transmiterii unei comunicări printr-o reţea de comunicaţii electronice sau în scopul facturarii contravalorii acestei operaţiuni; c) date de localizare - orice date prelucrate într-o reţea de comunicaţii electronice, care indica poziţia geografică a echipamentului terminal al utilizatorului unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului; d) comunicare - orice informaţie schimbată sau transmisă între un număr determinat de participanţi prin intermediul unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului; aceasta nu include informaţia transmisă publicului printr-o reţea de comunicaţii electronice ca parte a unui serviciu de programe audiovizuale, în măsura în care nu poate fi stabilită o legătură între informaţia în cauza şi abonatul sau utilizatorul identificabil care o primeşte; e) apel - conexiunea stabilită prin intermediul unui serviciu de telefonie destinat publicului, care permite comunicarea bidirectionala în timp real; f) serviciu cu valoare adăugată - orice serviciu care necesita prelucrarea datelor de trafic sau a datelor de localizare, în alte scopuri decât transmiterea comunicării ori facturarea contravalorii acestei operaţiuni; g) posta electronică - serviciul care consta în transmiterea printr-o reţea publică de comunicaţii electronice a unor mesaje în format text, voce, sunet sau imagine, care pot fi stocate în reţea sau în echipamentul terminal al destinatarului până la receptionarea de către destinatar. (2) În cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute la art. 3 lit. a), b), c) şi i) din Legea nr. 677/2001, art. 2 lit. a), b), c) şi h) din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociata, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002, art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, art. 1 pct. 1 şi 8 din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, cu modificările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice.  +  Articolul 3Măsuri de securitate (1) Furnizorul unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului are obligaţia de a lua toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate în vederea garantarii securităţii serviciului. În ceea ce priveşte securitatea reţelei, dacă este necesar, furnizorul serviciului de comunicaţii electronice va lua măsurile de securitate respective împreună cu furnizorul reţelei publice de comunicaţii electronice. Măsurile adoptate trebuie să garanteze un nivel de securitate proporţional cu riscul existent, având în vedere posibilităţile tehnice de ultima ora şi costurile implementarii acestor măsuri. (2) Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii, denumita în continuare ANRC, stabileşte condiţiile în care furnizorii trebuie să îşi îndeplinească obligaţia prevăzută la alin. (1). (3) În cazul existenţei unui risc determinat de încălcare a securităţii reţelei, furnizorul unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului este obligat: a) sa informeze abonatii asupra existenţei acestui risc, precum şi asupra posibilelor consecinţe ce decurg; b) sa informeze abonatii asupra posibilităţilor de remediere; c) sa informeze abonatii asupra costurilor probabile privind înlăturarea riscului.  +  Articolul 4Confidenţialitatea comunicărilor (1) Confidenţialitatea comunicărilor transmise prin intermediul reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi confidenţialitatea datelor de trafic aferente sunt garantate. (2) Ascultarea, înregistrarea, stocarea şi orice alta forma de interceptare ori supraveghere a comunicărilor şi a datelor de trafic aferente sunt interzise, cu excepţia cazurilor următoare: a) se realizează de utilizatorii care participa la comunicarea respectiva; b) utilizatorii care participa la comunicarea respectiva şi-au dat, în prealabil, consimţământul scris cu privire la efectuarea acestor operaţiuni; c) se realizează de autorităţile competente, în condiţiile legii. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu aduc atingere posibilităţii de a efectua stocarea tehnica necesară, în scopul transmiterii comunicării, în condiţiile respectării confidenţialităţii. (4) Prevederile alin. (1) şi (2) nu aduc atingere posibilităţii de a efectua înregistrări autorizate, în condiţiile legii, ale comunicărilor şi datelor de trafic aferente, atunci când acestea se realizează în cadrul unor practici profesionale licite, în scopul de a furniza proba unui act comercial sau a unei comunicări realizate în scopuri comerciale. (5) Utilizarea unei reţele de comunicaţii electronice în scopul stocării de informaţii în echipamentul terminal al unui abonat sau utilizator ori al obţinerii accesului la informaţia stocata în acest mod este permisă numai cu îndeplinirea, în mod cumulativ, a următoarelor condiţii: a) abonatului sau utilizatorului în cauza i s-au furnizat informaţii clare şi complete, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 677/2001, între altele cu privire la scopul în care se efectuează stocarea sau accesul la informaţia stocata; b) abonatului sau utilizatorului în cauza i s-a oferit posibilitatea de a refuza stocarea sau accesul la informaţia stocata. (6) Prevederile alin. (5) nu aduc atingere posibilităţii de a efectua stocarea sau accesul tehnic în următoarele cazuri: a) atunci când aceste operaţiuni sunt realizate în scopul exclusiv al efectuării sau facilitării transmiterii unei comunicări printr-o reţea de comunicaţii electronice; b) atunci când aceste operaţiuni sunt strict necesare pentru furnizarea unui serviciu al societăţii informationale, solicitat expres de abonat sau utilizator.  +  Articolul 5Datele de trafic (1) Datele de trafic referitoare la abonati şi utilizatori, prelucrate şi stocate de către furnizorul unei reţele publice de comunicaţii electronice sau de către furnizorul unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului, trebuie să fie şterse sau transformate în date anonime atunci când nu mai sunt necesare la transmiterea unei comunicări, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (2), (3) şi (5). (2) Prelucrarea datelor de trafic efectuată în scopul facturarii abonatilor sau al stabilirii obligaţiilor de plată pentru interconectare este permisă doar până la împlinirea unui termen de 3 ani de la data scadentei obligaţiei de plată corespunzătoare. (3) Furnizorul unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului poate prelucra datele prevăzute la alin. (1), în vederea comercializării serviciilor sale sau a furnizarii de servicii cu valoare adăugată, numai în măsura şi pe durata necesară comercializării, respectiv furnizarii acestor servicii, şi numai cu consimţământul expres prealabil al abonatului sau utilizatorului la care se referă datele respective. Abonatul sau, după caz, utilizatorul îşi poate retrage oricând consimţământul exprimat cu privire la prelucrarea datelor de trafic. (4) În cazurile prevăzute la alin. (2) şi (3), furnizorul serviciului de comunicaţii electronice destinat publicului este obligat sa informeze abonatul sau utilizatorul cu privire la categoriile de date de trafic care sunt prelucrate şi la durata prelucrării acestora. În cazul prevăzut la alin. (3), aceasta informare trebuie să aibă loc anterior obţinerii consimţământului abonatului sau utilizatorului. (5) Prelucrarea datelor de trafic în condiţiile alin. (1)-(4) poate fi efectuată numai de către persoanele care acţionează sub autoritatea furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, având ca atribuţii facturarea ori gestionarea traficului, relaţiile cu clienţii, detectarea fraudelor, comercializarea serviciilor de comunicaţii electronice sau furnizarea serviciilor cu valoare adăugată, şi este permisă numai în măsura în care este necesară pentru îndeplinirea acestor atribuţii. (6) Prevederile alin. (1)-(3) şi (5) nu aduc atingere posibilităţii autorităţilor competente de a avea acces la datele de trafic, în condiţiile legii, în scopul soluţionării litigiilor, în special a celor referitoare la interconectare sau la facturare.  +  Articolul 6Facturarea detaliată (1) Abonatii primesc facturi nedetaliate. (2) Emiterea facturilor detaliate se face la cererea abonatilor, cu respectarea dreptului la viaţa privată al utilizatorilor apelanti şi al abonatilor apelati. (3) Informaţiile minime prezentate în cadrul facturilor detaliate sunt stabilite de ANRC.  +  Articolul 7Prezentarea şi restrictionarea identităţii liniei apelante şi a liniei conectate (1) În cazul în care este oferită prezentarea identităţii liniei apelante, furnizorul serviciului de comunicaţii electronice destinat publicului are obligaţia de a pune la dispoziţie utilizatorului apelant pentru fiecare apel, precum şi abonatului apelant pentru fiecare linie, printr-un mijloc simplu şi gratuit, posibilitatea de a ascunde identitatea liniei apelante, indiferent de ţara de destinaţie a apelului. (2) În cazul în care este oferită prezentarea identităţii liniei apelante, furnizorul serviciului de comunicaţii electronice destinat publicului are obligaţia de a pune la dispoziţie abonatului apelat, printr-un mijloc simplu şi, în limitele unei utilizări rezonabile, gratuit, posibilitatea de a ascunde identitatea liniei apelante pentru apelurile primite, indiferent de ţara de origine a acestora. (3) În cazul în care este oferită prezentarea identităţii liniei apelante, când prezentarea identităţii liniei apelante se face înainte de începerea convorbirii, furnizorul serviciului de comunicaţii electronice destinat publicului are obligaţia de a pune la dispoziţie abonatului apelat, printr-un mijloc simplu, posibilitatea de a respinge apelurile primite pentru care identitatea liniei apelante a fost ascunsă de utilizatorul sau abonatul apelant, indiferent de ţara de origine a apelurilor. (4) În cazul în care este oferită prezentarea identităţii liniei conectate, furnizorul serviciului de comunicaţii electronice destinat publicului are obligaţia de a pune la dispoziţie abonatului apelat, printr-un mijloc simplu şi gratuit, posibilitatea de a ascunde identitatea liniei conectate faţă de utilizatorul apelant, indiferent de ţara de origine a apelurilor. (5) În cazul în care este oferită prezentarea identităţii liniei apelante sau a liniei conectate, furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a informa publicul în acest sens, inclusiv cu privire la disponibilitatea mijloacelor de ascundere a identităţii sau de respingere a apelurilor prevăzute la alin. (1)-(4). (6) Prevederile prezentului articol se aplică în cazul abonatilor conectati la comutatoare digitale şi, acolo unde este tehnic posibil şi nu se presupune un efort economic disproportionat, în cazul abonatilor conectati la comutatoare analogice.  +  Articolul 8Datele de localizare, altele decât datele de trafic (1) Prelucrarea datelor de localizare, altele decât datele de trafic, referitoare la utilizatorii sau abonatii reţelelor publice de comunicaţii electronice sau ai serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului, atunci când este posibila, este permisă numai în unul dintre următoarele cazuri: a) datele în cauza sunt transformate în date anonime; b) cu consimţământul expres prealabil al utilizatorului sau abonatului la care se referă datele respective, în măsura şi pentru durata necesare furnizarii unui serviciu cu valoare adăugată; c) atunci când serviciul cu valoare adăugată cu funcţie de localizare are ca scop transmiterea unidirectionala şi nediferentiata a unor informaţii către utilizatori. (2) Furnizorul serviciului de comunicaţii electronice destinat publicului are obligaţia de a pune la dispoziţie utilizatorului sau abonatului, anterior obţinerii consimţământului acestuia, în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), informaţii referitoare la: a) tipul de date de localizare, altele decât datele de trafic, care vor fi prelucrate; b) scopurile şi durata prelucrării acestor date; c) eventuala transmitere a datelor către un terţ, în scopul furnizarii serviciului cu valoare adăugată. (3) Utilizatorii sau abonatii care îşi dau consimţământul în vederea prelucrării datelor în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b) au dreptul de a-şi retrage oricând consimţământul exprimat cu privire la prelucrarea datelor sau de a refuza temporar prelucrarea datelor în cauza pentru fiecare conectare la reţea sau pentru fiecare transmitere a unei comunicări. Furnizorul serviciului de comunicaţii electronice destinat publicului are obligaţia de a pune la dispoziţie utilizatorilor sau abonatilor un procedeu simplu şi gratuit pentru exercitarea acestor drepturi. (4) Prelucrarea datelor de localizare, altele decât datele de trafic, în condiţiile alin. (1)-(3), poate fi efectuată numai de către persoanele care acţionează sub autoritatea furnizorului reţelei publice de comunicaţii electronice sau al serviciului de comunicaţii electronice destinat publicului ori a terţului furnizor de servicii cu valoare adăugată şi trebuie să se limiteze numai la ceea ce este necesar pentru furnizarea serviciului cu valoare adăugată.  +  Articolul 9Excepţii (1) Furnizorul unei reţele publice de comunicaţii electronice sau al unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului poate deroga de la prevederile art. 7 referitoare la oferirea posibilităţii de ascundere a identităţii liniei apelante, astfel: a) temporar, în urma cererii unui abonat privind depistarea sursei unor apeluri abuzive; în acest caz datele care permit identificarea abonatului apelant vor fi păstrate şi puse la dispoziţie de către furnizorul reţelei publice de comunicaţii electronice sau al serviciului de comunicaţii electronice destinat publicului, în condiţiile legii; b) pentru fiecare linie, în vederea soluţionării de către serviciile specializate de intervenţie recunoscute în condiţiile legii, precum poliţie, pompieri sau ambulanta, a situaţiilor ce le sunt semnalate prin apeluri de urgenta. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), furnizorul unei reţele publice de comunicaţii electronice sau al unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului poate deroga şi de la prevederile art. 8, referitoare la obţinerea consimţământului abonatului sau utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor de localizare. (3) Derogarile prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt permise în condiţiile stabilite de Avocatul Poporului, cu consultarea ANRC. (4) Prevederile prezentului articol se aplică în cazul abonatilor conectati la comutatoare digitale şi, acolo unde este tehnic posibil şi nu se presupune un efort economic disproportionat, în cazul abonatilor conectati la comutatoare analogice.  +  Articolul 10Redirectionarea automată a apelului (1) Furnizorul reţelei publice de comunicaţii electronice sau, după caz, al serviciului de comunicaţii electronice destinat publicului are obligaţia de a pune la dispoziţie fiecărui abonat un mijloc simplu şi gratuit de a bloca redirectionarea automată de către un terţ a apelurilor către echipamentul terminal al abonatului respectiv. (2) Prevederile prezentului articol se aplică în cazul abonatilor conectati la comutatoare digitale şi, acolo unde este tehnic posibil şi nu se presupune un efort economic disproportionat, în cazul abonatilor conectati la comutatoare analogice.  +  Articolul 11Registrele abonatilor (1) Persoanele care pun la dispoziţia publicului registre ale abonatilor în forma scrisă sau electronică sau care furnizează servicii de informaţii privind abonatii au obligaţia de a informa abonatii asupra scopului întocmirii acestor registre în care pot fi incluse datele lor cu caracter personal, precum şi asupra oricăror alte posibilităţi de utilizare, bazate pe funcţii de căutare integrate registrelor în forma electronică. Informarea este gratuita şi se realizează înainte ca abonatii să fie incluşi în registrele respective. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a oferi în mod gratuit abonatilor următoarele posibilităţi: a) de a decide dacă datele lor cu caracter personal, precum şi care dintre acestea vor fi sau nu incluse într-un registru public al abonatilor; b) de a verifica, rectifica sau elimina datele lor cu caracter personal incluse într-un registru al abonatilor. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot utiliza registrele publice ale abonatilor în alt scop decât pentru simpla căutare a datelor de contact, pe baza numelui şi, dacă este necesar, a unui număr limitat de alţi parametri, numai cu consimţământul expres prealabil al tuturor abonatilor ce figurează în aceste registre. (4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi abonatilor persoane juridice în privinta includerii datelor care permit identificarea acestora în registrele publice ale abonatilor.  +  Articolul 12Comunicările nesolicitate (1) Este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare care nu necesita intervenţia unui operator uman, prin fax ori prin posta electronică sau prin orice alta metoda care foloseşte serviciile de comunicaţii electronice destinate publicului, cu excepţia cazului în care abonatul vizat şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări. (2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dacă o persoană fizica sau juridică obţine în mod direct adresa de posta electronică a unui client, cu ocazia vânzării către acesta a unui produs sau serviciu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, persoana fizica sau juridică în cauza poate utiliza adresa respectiva, în scopul efectuării de comunicări comerciale referitoare la produse sau servicii similare pe care acea persoana le comercializează, cu condiţia de a oferi în mod clar şi expres clienţilor posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu şi gratuit unei asemenea utilizări, atât la obţinerea adresei de posta electronică, cat şi cu ocazia fiecărui mesaj, în cazul în care clientul nu s-a opus iniţial. (3) În toate cazurile este interzisă efectuarea prin posta electronică de comunicări comerciale în care identitatea reală a persoanei în numele şi pe seama căreia sunt făcute este ascunsă sau în care nu se specifică o adresa valabilă la care destinatarul să poată transmite solicitarea sa referitoare la încetarea efectuării unor asemenea comunicări. (4) Prevederile alin. (1) şi (3) se aplică în mod corespunzător şi abonatilor persoane juridice.  +  Articolul 13Regim sanctionator (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1), în condiţiile stabilite potrivit art. 3 alin. (2); b) neîndeplinirea obligaţiei de informare prevăzute la art. 3 alin. (3); c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) referitoare la interdicţia interceptarii şi supravegherii comunicărilor şi datelor de trafic aferente; d) nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (5); e) nerespectarea prevederilor art. 5 referitoare la prelucrarea datelor de trafic; f) nerespectarea condiţiilor de emitere a facturilor stabilite potrivit art. 6; g) încălcarea obligaţiilor referitoare la disponibilitatea mijloacelor de ascundere a identităţii sau de respingere a apelurilor, precum şi la informarea publicului, prevăzute la art. 7; h) nerespectarea prevederilor art. 8, referitoare la prelucrarea datelor de localizare, altele decât datele de trafic; i) nerespectarea prevederilor art. 9, referitoare la condiţiile în care se poate deroga de la prevederile art. 7 sau 8; j) încălcarea obligaţiilor referitoare la posibilitatea de a bloca redirectionarea automată a apelurilor, prevăzute la art. 10; k) neîndeplinirea obligaţiilor referitoare la întocmirea registrelor abonatilor, prevăzute la art. 11; l) nerespectarea prevederilor art. 12, referitoare la comunicările nesolicitate. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-j) şi l) se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, iar pentru societăţile comerciale cu o cifra de afaceri de peste 50.000.000.000 lei, prin derogare de la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri. (3) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit k), precum şi contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. h), săvârşite prin nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), se sancţionează cu amendă de la 300.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, iar pentru societăţile comerciale cu o cifra de afaceri de peste 50.000.000.000 lei, prin derogare de la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri. (4) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), f), g) şi j) se constata de personalul de control împuternicit în acest scop al ANRC, iar sancţiunile se aplică, prin rezoluţie scrisă, de către preşedintele ANRC. (5) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), d), e), h), i), k) şi l) şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de personalul de control împuternicit în acest scop al Avocatului Poporului, în condiţiile Legii nr. 677/2001. (6) În măsura în care prin prezenta lege nu se prevede altfel, contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 14Dispoziţii tranzitorii şi finale (1) Prevederile art. 11 nu se aplică în cazul registrelor abonatilor întocmite sau comercializate în forma scrisă ori în forma electronică accesibila off-line înaintea intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul telecomunicatiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 14 decembrie 2001, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 15Transpunerea unor acte normative comunitarePrezenta lege transpune Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 201 din 31 iulie 2002.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 17 noiembrie 2004.Nr. 506._____________