LEGE nr. 494 din 12 noiembrie 2004privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 83 din 19 august 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 793 din 27 august 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, după punctul 3 se introduc punctele 3^1 şi 3^2 cu următorul cuprins:"3^1. La articolul 11, după alineatul (1) se introduc alineatele (1^1) şi (1^2) cu următorul cuprins:«(1^1) Autorităţile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacţie efectuată de un contribuabil declarat inactiv prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.(1^2) De asemenea, nu sunt luate în considerare de autorităţile fiscale tranzacţiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilită prin ordin. Lista contribuabililor declaraţi inactivi va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în conformitate cu cerinţele prevăzute prin ordin.»3^2. După articolul 12 se introduce articolul 12^1 cu următorul cuprins:«Art. 12^1. - Se interzice cesionarea ori înstrăinarea sub orice formă a acţiunilor, cu excepţia celor care fac obiectul tranzacţiilor pe piaţa de capital ori a părţilor sociale sau a activelor fixe ale contribuabililor, fără a fi adusă la cunoştinţa autorităţii fiscale competente, în vederea efectuării controlului financiar-fiscal, cu cel puţin 60 de zile înainte de realizarea operaţiunii de cesionare sau înstrăinare.»"2. La articolul I, după punctul 6 se introduce punctul 6^1 cu următorul cuprins:"6^1. La articolul 19, alineatul (3) va avea următorul cuprins:«(3) În cazul contribuabililor care produc bunuri mobile şi imobile, execută lucrări sau prestează servicii, valorificate pe baza unui contract cu plata în rate, se poate opta ca veniturile aferente contractului să fie luate în calcul la determinarea profitului impozabil, pe măsură ce ratele devin scadente, conform contractului. Cheltuielile corespunzătoare acestor venituri sunt deductibile la aceleaşi termene scadente, proporţional cu valoarea ratei înregistrate în valoarea totală a contractului. Opţiunea se exercită în momentul livrării bunurilor, executării lucrărilor sau prestării serviciilor şi este irevocabilă.»"3. La articolul I, după punctul 12 se introduce punctul 12^1 cu următorul cuprins:"12^1. La articolul 21 alineatul (4), după litera p) se introduce litera r) cu următorul cuprins:«r) cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, care au la bază un document emis de un contribuabil inactiv al cărui certificat de înregistrare fiscală a fost suspendat în baza ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.»"4. La articolul I, după punctul 13 se introduce punctul 13^1 cu următorul cuprins:"13^1. La articolul 22 alineatul (1), după litera j) se introduce litera k) cu următorul cuprins:«k) provizioanele pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitelor de deşeuri, constituite de contribuabilii care desfăşoară activităţi de depozitare a deşeurilor, potrivit legii, în limita sumei stabilite prin proiectul pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului, corespunzătoare cotei-părţi din tarifele de depozitare percepute.»"5. La articolul I, după punctul 14 se introduce punctul 14^1 cu următorul cuprins:"14^1. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:«Art. 23. - (1) Cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei. Gradul de îndatorare a capitalului se determină ca raport între capitalul împrumutat cu termen de rambursare peste un an şi capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la începutul anului şi sfârşitul perioadei pentru care se determină impozitul pe profit. Prin capital împrumutat se înţelege totalul creditelor şi împrumuturilor cu termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale.»"6. La articolul I punctul 15, alineatul (2) al articolului 23 va avea următorul cuprins:"(2) În condiţiile în care gradul de îndatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu dobânzile şi cu pierderea netă din diferenţele de curs valutar sunt nedeductibile. Acestea se reportează în perioada următoare, în condiţiile alin. (1), până la deductibilitatea integrală a acestora."7. La articolul I, după punctul 30 se introduce punctul 30^1 cu următorul cuprins:"30^1. La articolul 38, alineatele (1) şi (11) vor avea următorul cuprins:«Art. 38. - (1) În cazul persoanelor juridice care au obţinut, înainte de 1 iulie 2003, certificatul permanent de investitor în zonă defavorizată, scutirea de impozit pe profitul aferent investiţiilor noi se aplică în continuare pe perioada existenţei zonei defavorizate................................................................ (11) Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni" - S.A. beneficiază de scutire de la plata impozitului pe profit până la data de 31 decembrie 2006.»"8. La articolul I, după punctul 48 se introduce punctul 48^1 cu următorul cuprins:"48^1. La articolul 58 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:«a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea baremului lunar prevăzut la art. 43 alin. (1), respectiv alin. (3), asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii şi a cheltuielilor profesionale, aferente unei luni, şi următoarele:- deducerile personale acordate pentru luna respectivă;- cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă.»"9. La articolul I, după punctul 64 se introduce punctul 64^1 cu următorul cuprins:"64^1. La articolul 86 alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins:«g) cotizaţia de sindicat plătită potrivit legislaţiei în materie pentru alte cazuri decât cele prevăzute la art. 58 şi 61.»"10. La articolul I punctul 68, alineatul (5) al articolului 116 va avea următorul cuprins:"(5) Impozitul se calculează, respectiv se reţine în momentul plăţii venitului şi se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul. Impozitul se calculează, se reţine şi se varsă, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ziua reţinerii impozitului pentru nerezidenţi."11. La articolul I punctul 73, alineatul (1) al articolului 123 va avea următorul cuprins:"Art. 123. - (1) Impozitul pe reprezentanţă pentru un an fiscal este egal cu echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, stabilită pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ziua în care se efectuează plata impozitului către bugetul de stat."12. La articolul I punctul 78 articolul 155, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 155. - (1) Orice persoană impozabilă, înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, are obligaţia să emită factură fiscală pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate, către fiecare beneficiar. Persoanele impozabile, care nu sunt înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, precum şi contribuabilii inactivi, ale căror certificate de înregistrare fiscală au fost suspendate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, nu au dreptul să emită facturi fiscale şi nici să înscrie taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii efectuate către altă persoană, în orice documente emise. În situaţia în care contribuabilii inactivi menţionaţi emit facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, beneficiarii nu au dreptul să îşi exercite dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată înscrise în documentele respective. Prin norme se stabilesc situaţiile în care factura fiscală poate fi emisă şi de altă persoană decât cea care efectuează livrarea de bunuri. Persoanele impozabile cu regim mixt nu au obligaţia să emită facturi fiscale pentru operaţiunile scutite fără drept de deducere sau care nu se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată; în funcţie de specificul activităţii, acestea pot emite alte documente prevăzute de lege pentru operaţiunile scutite fără drept de deducere sau care nu se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată. În situaţia în care persoanele impozabile cu regim mixt utilizează factura fiscală pentru evidenţierea livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii scutite fără drept de deducere sau care nu se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată, acestea au obligaţia să înscrie în dreptul operaţiunii menţiunea «scutit fără drept de deducere» sau «neimpozabil»."13. La articolul I punctul 82 articolul 160^1, alineatele (2) şi (5) vor avea următorul cuprins:"(2) Bunurile pentru care se aplică măsurile simplificate sunt: a) deşeurile şi resturile de metale feroase şi neferoase, precum şi materiile prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare; b) terenurile de orice fel; c) clădirile de orice fel sau părţi de clădire. Este considerată clădire orice construcţie legată nemijlocit de sol; d) materialul lemnos. Prin normele metodologice de aplicare a Codului fiscal se vor nominaliza bunurile care se încadrează în categoria materialului lemnos; e) animalele vii................................................................ (5) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atât furnizorii, cât şi beneficiarii. În situaţia în care furnizorul nu a menţionat «taxare inversă» în facturile fiscale emise pentru bunurile care se încadrează la alin. (2), beneficiarul este obligat să aplice taxare inversă, respectiv să nu facă plata taxei pe valoarea adăugată către furnizor, să înscrie din proprie iniţiativă menţiunea «taxare inversă» în factura fiscală şi să îndeplinească obligaţiile prevăzute la alin. (3)."14. La articolul I, după punctul 85 se introduce punctul 85^1 cu următorul cuprins:"85^1. La articolul 175 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:«i) produsele cu codurile: NC 2902 11 00; 2902 19 80; 2902 20 00; 2902 30 00; 2902 41 00; 2902 42 00; 2902 43 00 şi 2902 44 00;»".15. La articolul I punctul 90 articolul 180, litera b) va avea următorul cuprins:"b) locul este amplasat, construit şi echipat astfel încât să se prevină scoaterea produselor accizabile din acest loc fără plata accizelor. Locul trebuie să fie strict delimitat - acces propriu, împrejmuire -, iar activitatea ce se desfăşoară în acest loc să fie independentă de alte activităţi desfăşurate de societatea care solicită autorizarea ca antrepozit fiscal. Locul trebuie să beneficieze de contorizarea individuală a utilităţilor necesare desfăşurării activităţii. Locurile destinate producţiei de alcool etilic, de distilate şi de băuturi alcoolice trebuie să fie dotate cu mijloace de măsurare legale pentru determinarea cantităţii şi concentraţiei alcoolice, avizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Locurile destinate producţiei de alcool etilic şi distilate, ca materie primă, trebuie să fie dotate cu un sistem de supraveghere prin camere video a punctelor unde sunt amplasate contoarele şi rezervoarele de alcool şi distilate, precum şi a căilor de acces în antrepozitul fiscal. Locurile destinate producţiei de uleiuri minerale trebuie să fie dotate cu mijloace de măsurare a debitului volumic sau masic."16. La articolul I punctul 92 articolul 183, litera i^2) va avea următorul cuprins:"i^2) pentru producţia de alcool, distilate şi băuturi alcoolice distilate să depună la autoritatea fiscală competentă certificatul ISO 9001, în condiţiile stabilite prin norme."17. La articolul I, după punctul 93 se introduce punctul 93^1 cu următorul cuprins:"93^1. La art. 185, alineatul (2) va avea următorul cuprins:«(2) Autoritatea fiscală competentă anulează autorizaţia pentru un antrepozit fiscal, atunci când i-au fost oferite informaţii inexacte sau incomplete în legătură cu autorizarea antrepozitului fiscal, precum şi în cazul în care s-a pronunţat o hotărâre definitivă şi irevocabilă pentru săvârşirea unor infracţiuni la regimul produselor accizabile.»"18. La articolul I punctul 94 articolul 185, alineatul (3^1) va avea următorul cuprins:"(3^1) La propunerea organelor de control, autoritatea fiscală competentă suspendă autorizaţia pentru un antrepozit fiscal astfel: a) pe o perioadă de 1-6 luni, în cazul în care s-a constatat săvârşirea uneia dintre faptele contravenţionale ce atrag suspendarea autorizaţiei; b) până la soluţionarea definitivă a cauzei penale în cazul în care a fost făcută o sesizare penală referitoare la faptele incriminate ca infracţiuni la regimul produselor accizabile."19. La articolul I, după punctul 94 se introduc punctele 94^1 şi 94^2, cu următorul cuprins:"94^1. La articolul 185, alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:«(4) Dacă autoritatea fiscală competentă hotărăşte suspendarea, revocarea sau anularea autorizaţiei de antrepozit fiscal, aceasta va trimite către antrepozitarul deţinător al autorizaţiei o notificare cu privire la această decizie. (5) Antrepozitarul autorizat nemulţumit poate contesta decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizaţiei pentru un antrepozit fiscal, potrivit legislaţiei în vigoare.»94^2. La articolul 185, după alineatul (5) se introduc alineatele (5^1) şi (5^2), cu următorul cuprins:«(5^1) Decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizaţiei de antrepozit fiscal îşi produce efecte de la data comunicării.(5^2) În situaţia în care antrepozitarul autorizat contestă decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizaţiei de antrepozit fiscal, efectul deciziei se suspendă.»"20. La articolul I punctul 95 articolul 185, după alineatul (7) se introduce alineatul (7^1) cu următorul cuprins:"(7^1) În cazul revocării autorizaţiei, cererea pentru o nouă autorizaţie poate fi depusă numai după o perioadă de cel puţin 6 luni de la data revocării."21. La articolul I punctul 95 articolul 185, alineatul (8) va avea următorul cuprins:"(8) Antrepozitarii autorizaţi, cărora le-a fost suspendată, revocată sau anulată autorizaţia şi care deţin stocuri de produse accizabile la data suspendării, revocării ori anulării autorizaţiei, pot valorifica produsele înregistrate în stoc -materii prime, semifabricate, produse finite - numai cu acordul autorităţii fiscale competente, în condiţiile prevăzute de norme."22. La articolul I, după punctul 101 se introduce punctul 101^1 cu următorul cuprins:"101^1. La articolul 207, literele k) şi n) vor avea următorul cuprins:«k) aparate de luat imagini fixe şi alte camere video cu înregistrare cu codul NC 8525 40, cu excepţia aparatelor fotografice numerice digitale cu codul NC 8525 40 11;............................................................... n) arme de vânătoare şi arme de uz individual, altele decât cele de uz militar sau de sport, cu codurile: NC 9302 00 00; 9303; 9304 00 00;»".23. La articolul I, după punctul 102 se introduce punctul 102^1 cu următorul cuprins:"102^1. La articolul 208 alineatul (4) punctul 7, denumirea produsului sau a grupei de produse va avea următorul cuprins:«7. Aparate de luat imagini fixe şi alte camere video cu înregistrare.»"24. La articolul I, după punctul 102^1 se introduce punctul 102^2 cu următorul cuprins:"102^2. La articolul 219, alineatul (3) va avea următorul cuprins:«(3) Plătitorii au obligaţia să ţină evidenţa accizelor şi a impozitului la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă, după caz, conform prevederilor din norme, şi să depună anual deconturile privind accizele şi impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă, conform dispoziţiilor legale privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare.»"25. La articolul I, după punctul 104 se introduce punctul 104^1 cu următorul cuprins:"104^1. La articolul 221, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:«(1^1) Nu intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) şi pot fi antrepozite fiscale de depozitare spaţiile deţinute de terminalul petrolier maritim, precum şi depozitele deţinute de antrepozitarul autorizat pentru producţie, în afara antrepozitului fiscal de producţie, atât timp cât proprietarul uleiurilor minerale rămâne acest antrepozitar autorizat.»"26. La articolul I, după punctul 105 se introduce punctul 105^1 cu următorul cuprins:"105^1. La articolul 221, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:«(5) Prin derogare de la prevederile art. 192 şi 193, până la data de 1 ianuarie 2007, eliberarea banderolelor fiscale pentru băuturile alcoolice se realizează numai dacă producătorul va prezenta dovada plăţii în contul bugetului de stat a unei sume echivalente cu valoarea accizelor corespunzătoare cantităţilor de produse pentru care s-au solicitat marcaje.»"27. La articolul I, după punctul 105^1 se introduce punctul 105^2 cu următorul cuprins:"105^2. Alineatul (3) al articolului 237 şi articolul 238 se abrogă."28. La articolul I, punctul 108 va avea următorul cuprins:"108. Articolul 243 se abrogă."29. La articolul I, după punctul 108 se introduce punctul 108^1 cu următorul cuprins:"108^1. Articolul 244 va avea următorul cuprins:«Art. 244. - Întârzierea la plată a accizelor cu mai mult de 5 zile de la termenul legal atrage suspendarea autorizaţiei antrepozitarului şi închiderea activităţii acestuia până la plata sumelor restante.»"30. La articolul I, după punctul 109 se introduce punctul 109^1 cu următorul cuprins:"109^1. Articolul 245 se abrogă."31. La articolul I, după punctul 109^1 se introduce punctul 109^2 cu următorul cuprins:"109^2. La articolul 249, alineatul (3) va avea următorul cuprins:«(3) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, impozitul pe clădiri reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.»"32. La articolul I, după punctul 110 se introduce punctul 110^1 cu următorul cuprins:"110^1. La articolul 250 alineatul (1), punctul 2 va avea următorul cuprins:«2. clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, precum şi de folosinţa acestora;»".33. La articolul I, după punctul 111 se introduce punctul 111^1 cu următorul cuprins:"111^1. La articolul 256, alineatul (3) va avea următorul cuprins:«(3) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, impozitul pe teren reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.»"34. La articolul I, după punctul 115 se introduce punctul 115^1 cu următorul cuprins:"115^1. Articolul 283 va avea următorul cuprins:«Art. 283. - (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau consiliile judeţene, după caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea. (2) Consiliile locale pot institui taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător. (3) Taxele prevăzute la alin. (1) şi (2) se calculează şi se plătesc în conformitate cu procedurile aprobate de autorităţile deliberative interesate.»"35. La articolul I, după punctul 116 se introduc punctele 116^1 şi 116^2, cu următorul cuprins:"116^1. La articolul 284, după alineatul (7) se introduce alineatul (7^1) cu următorul cuprins:«(7^1) Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la alin. (1) şi (2).»116^2. La articolul 284, alineatul (11) va avea următorul cuprins:«(11) Nu se datorează taxa asupra succesiunii, prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată, cu modificările ulterioare, dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută în termen de un an de la data decesului autorului bunurilor. Această taxă nu se datorează nici în cazul autorilor decedaţi anterior datei de 1 ianuarie 2005, dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.»"36. La articolul I punctul 119, articolul 287 va avea următorul cuprins:"Art. 287. - Peste nivelul impozitelor şi taxelor locale prevăzute în prezentul titlu, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau consiliile judeţene, după caz, pot modifica anual impozitele şi taxele locale, fără discriminare între categoriile de contribuabili, în termenul prevăzut de art. 288 alin. (1), în funcţie de condiţiile specifice zonei, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) şi la art. 295 alin. (11) lit. b) - d)."37. La articolul I, după punctul 119 se introduce punctul 119^1 cu următorul cuprins:"119^1. Articolul 288 va avea următorul cuprins:«Art. 288. - (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile judeţene adoptă hotărâri privind impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal următor în termen de 45 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 292. (2) Primarii, primarul general şi preşedinţii consiliilor judeţene asigură publicarea corespunzătoare a oricărei hotărâri în materie de impozite şi taxe locale adoptate de autorităţile deliberative respective.»"38. La articolul I, după punctul 120 se introduc punctele 120^1 şi 120^2, cu următorul cuprins:"120^1. După articolul 296 se introduce titlul IX^1 cu următoarea denumire:«Infracţiuni»120^2. La titlul IX^1 se introduce articolul 296^1 cu următorul cuprins:«Art. 296^1. - (1) Constituie infracţiuni următoarele fapte: a) cesionarea sau înstrăinarea sub orice formă a acţiunilor, cu excepţia celor care fac obiectul tranzacţiilor pe piaţa de capital ori a părţilor sociale sau a activelor fixe ale contribuabililor, fără a fi adusă la cunoştinţa autorităţii fiscale competente, în vederea efectuării controlului financiar-fiscal, cu cel puţin 60 de zile înainte de realizarea operaţiunii de cesionare sau înstrăinare; b) producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă; c) achiziţionarea de alcool etilic şi de distilate de la alţi furnizori decât antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sau importatorii autorizaţi de astfel de produse, potrivit titlului VII; d) utilizarea alcoolului brut, alcoolului etilic de sinteză şi a alcoolului tehnic ca materie primă pentru fabricarea băuturilor alcoolice de orice fel; e) achiziţionarea de uleiuri minerale rezultate din prelucrarea ţiţeiului sau a altor materii prime, care provin pe circuitul economic de la alţi furnizori decât antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sau importatorii autorizaţi potrivit titlului VII; f) livrarea de uleiuri minerale de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie fără prezentarea de către cumpărător, persoană juridică, a documentului de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturate; g) comercializarea uleiurilor minerale neaccizabile, rezultate din prelucrarea ţiţeiului sau a altor materii prime, care au punctul de inflamabilitate sub 85°C, altfel decât direct către utilizatorii finali care folosesc aceste produse în scop industrial; h) marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării ori deţinerea în antrepozitul fiscal a produselor marcate în acest fel; i) împiedicarea sub orice formă a organului de control de a efectua verificări inopinate în antrepozitele fiscale; j) livrarea reziduurilor de uleiuri minerale către alţi clienţi decât antrepozitele fiscale de producţie, autorizate să le colecteze şi să le prelucreze, ori fără viza reprezentantului organului fiscal teritorial aplicată pe documentul de livrare; k) achiziţionarea de către antrepozitele fiscale de producţie a reziduurilor de uleiuri minerale de la alţi furnizori decât unităţile care le obţin din exploatare ori fără viza reprezentantului organului fiscal teritorial aplicată pe documentul de livrare. (2) Infracţiunile prevăzute la alin. (1) se pedepsesc astfel: a) cu închisoare de la 1 an la 3 ani, cele prevăzute la lit. c), d), e), g) şi i); b) cu închisoare de la 2 ani la 7 ani, cele prevăzute la lit. b), f) şi h); c) cu închisoare de la 6 luni la 2 ani, cele prevăzute la lit. a), j) şi k). (3) După constatarea faptelor prevăzute la alin. (1) lit. c)-i) şi k) organul de control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea instalaţiei şi înaintează actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal.»"39. La articolul I punctul 121 articolul 298 alineatul (1), punctul 43^1 se abrogă.40. La articolul III se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Ca excepţie de la prevederile alin. (1), autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot stabili impozitele şi taxele locale pentru anul 2005 între limitele şi în condiţiile prezentei ordonanţe, coroborate cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2005, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 12 noiembrie 2004.Nr. 494.______________