ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 10 noiembrie 2004privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.091 din 23 noiembrie 2004  Asigurarea unor drepturi salariale pentru funcţionarii publici care, potrivit legii, îndeplinesc prerogative de putere publică şi sunt supuşi unui regim sever al incompatibilităţilor şi conflictului de interese este un obiectiv prioritar al Strategiei actualizate a Guvernului României privind accelerarea reformei în administraţia publică 2004-2006, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 699/2004.Măsurile cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă reprezintă o etapă în reforma salarială a funcţionarilor publici şi au la bază negocierile Guvernului României cu Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, precum şi cu organizaţiile sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici.Măsurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă vizează interesul social, buna desfăşurare a activităţii în administraţia publică, creşterea calităţii serviciului public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează drepturile salariale şi alte drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005. (2) Sistemul de salarizare a funcţionarilor publici are în vedere următoarele: a) crearea premiselor pentru implementarea din anul 2006 a sistemului unitar de salarizare a funcţionarilor publici; b) crearea unei ierarhizări a sistemului de salarizare pe categorii, clase, grade profesionale; c) salarizarea în raport cu activitatea depusă, cu importanţa şi complexitatea atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului. (3) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile, stimulentele şi alte drepturi.  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică funcţionarilor publici numiţi în temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Gestiunea sistemului de salarizare a funcţionarilor publici se asigură de fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare şi în numărul maxim de posturi aprobate potrivit legii.  +  Capitolul II Elementele sistemului de salarizare a funcţionarilor publici  +  Secţiunea 1 Salarii de bază  +  Articolul 4Salariul de bază se stabileşte în funcţie de nivelul studiilor necesare exercitării funcţiei publice şi în raport cu categoria şi, după caz, cu gradul profesional al funcţiei publice, precum şi în raport cu nivelul la care se prestează activitatea, respectiv la nivel central şi local, potrivit anexelor nr. I-IV.  +  Articolul 5 (1) Pentru fiecare grad profesional al funcţiei publice de execuţie se stabilesc trei trepte de salarizare, potrivit anexelor nr. I-IV. (2) Pentru funcţiile publice de secretar general, secretar general adjunct, secretar general al prefecturii, secretar general al judeţului, secretar general al municipiului Bucureşti şi secretar al unităţii administrativ-teritoriale salariile de bază sunt stabilite la lit. A din anexele nr. I-IV. (3) Pentru funcţiile publice de execuţie de grad profesional debutant salariile de bază sunt stabilite în anexele nr. I-IV.  +  Articolul 6 (1) Funcţionarii publici de execuţie salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, la categoria A, B sau C, clasa III, gradul 3 se reîncadrează în gradul profesional asistent şi beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă în anexele nr. I-IV, pentru funcţia publică de execuţie deţinută, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare. (2) Funcţionarii publici de execuţie salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa III, gradul 2 se reîncadrează în gradul profesional asistent şi beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă în anexele nr. I-IV, pentru funcţia publică de execuţie deţinută, gradul profesional asistent, treapta 2 de salarizare. (3) Funcţionarii publici de execuţie salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa III, gradul 1 se reîncadrează în gradul profesional asistent şi beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă în anexele nr. I-IV, pentru funcţia publică de execuţie deţinută, gradul profesional asistent, treapta 1 de salarizare. (4) Funcţionarii publici de execuţie salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa II, gradul 3 se reîncadrează în gradul profesional principal şi beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă în anexele nr. I-IV, pentru funcţia publică de execuţie deţinută, gradul profesional principal, treapta 3 de salarizare. (5) Funcţionarii publici de execuţie salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa II, gradul 2 se reîncadrează în gradul profesional principal şi beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă în anexele nr. I-IV, pentru funcţia publică de execuţie deţinută, gradul profesional principal, treapta 2 de salarizare. (6) Funcţionarii publici de execuţie salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004 la categoria A, B sau C, clasa II, gradul 1 se reîncadrează în gradul profesional principal şi beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă în anexele nr. I-IV, pentru funcţia publică de execuţie deţinută, gradul profesional principal, treapta 1 de salarizare. (7) Funcţionarii publici de execuţie salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa I, gradul 3 se reîncadrează în gradul profesional superior şi beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă în anexele nr. I-IV, pentru funcţia publică de execuţie deţinută, gradul profesional superior, treapta 3 de salarizare. (8) Funcţionarii publici de execuţie salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa I, gradul 2 se reîncadrează în gradul profesional superior şi beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă în anexele nr. I-IV, pentru funcţia publică de execuţie deţinută, gradul profesional superior, treapta 2 de salarizare. (9) Funcţionarii publici de execuţie salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa I, gradul 1 se reîncadrează în gradul profesional superior şi beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă în anexele nr. I-IV, pentru funcţia publică de execuţie deţinută, gradul profesional superior, treapta 1 de salarizare.  +  Articolul 7 (1) Funcţionarii publici de conducere salarizaţi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei funcţii publice de execuţie din categoria A, clasa III, gradul 1 beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru funcţia publică respectivă gradul profesional asistent, treapta 1 de salarizare, la care se adaugă indemnizaţia de conducere. (2) Funcţionarii publici de conducere salarizaţi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei funcţii publice de execuţie din categoria A, clasa III, gradul 2 beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru funcţia publică respectivă gradul profesional asistent, treapta 2 de salarizare, la care se adaugă indemnizaţia de conducere. (3) Funcţionarii publici de conducere salarizaţi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei funcţii publice de execuţie din categoria A, clasa III, gradul 3 beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru funcţia publică respectivă gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare, la care se adaugă indemnizaţia de conducere. (4) Funcţionarii publici de conducere salarizaţi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei funcţii publice de execuţie din categoria A, clasa II, gradul 1 beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru funcţia publică respectivă gradul profesional principal, treapta 1 de salarizare, la care se adaugă indemnizaţia de conducere. (5) Funcţionarii publici de conducere salarizaţi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei funcţii publice de execuţie din categoria A, clasa II, gradul 2 beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru funcţia publică respectivă gradul profesional principal, treapta 2 de salarizare, la care se adaugă indemnizaţia de conducere. (6) Funcţionarii publici de conducere salarizaţi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004 potrivit unei funcţii publice de execuţie din categoria A, clasa II, gradul 3 beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru funcţia publică respectivă gradul profesional principal, treapta 3 de salarizare, la care se adaugă indemnizaţia de conducere. (7) Funcţionarii publici de conducere salarizaţi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei funcţii publice de execuţie din categoria A, clasa I, gradul 1 beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru funcţia publică respectivă gradul profesional superior, treapta 1 de salarizare, la care se adaugă indemnizaţia de conducere. (8) Funcţionarii publici de conducere salarizaţi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei funcţii publice de execuţie din categoria A, clasa I, gradul 2 beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru funcţia publică respectivă gradul profesional superior, treapta 2 de salarizare, la care se adaugă indemnizaţia de conducere. (9) Funcţionarii publici de conducere salarizaţi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei funcţii publice de execuţie din categoria A, clasa I, gradul 3 beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru funcţia publică respectivă gradul profesional superior, treapta 3 de salarizare, la care se adaugă indemnizaţia de conducere. (10) Până la adoptarea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici, funcţionarii publici din categoria înalţilor funcţionari publici şi a funcţionarilor publici de conducere îşi păstrează funcţiile publice de execuţie corespunzătoare.  +  Articolul 8Pentru funcţiile publice de director general salarizarea se face cu respectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (1)-(9).  +  Articolul 9 (1) Salariile de bază ale funcţionarilor publici aflaţi în corpul de rezervă şi care în cursul anului 2005 sunt redistribuiţi într-o funcţie publică, în condiţiile legii, se stabilesc la nivelul treptei 3 de salarizare, corespunzătoare categoriei, clasei şi gradului profesional în care sunt încadraţi. (2) Funcţionarii publici promovaţi în cursul anului 2005 pe o funcţie publică de execuţie de un grad profesional superior celui deţinut beneficiază de salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă, pentru gradul profesional în care promovează, la treapta 3 de salarizare. Dacă funcţionarul public are un salariu de bază mai mare decât cel prevăzut la treapta 3 de salarizare, salariul de bază de care beneficiază după promovarea în gradul profesional se stabileşte potrivit treptei de salarizare imediat superioare care asigură o creştere salarială. (3) Pentru candidaţii declaraţi admişi la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere, organizat în cursul anului 2005, care nu au avut anterior calitatea de funcţionar public, salariul de bază se stabileşte prin actul administrativ al ordonatorului de credite până la nivelul de finanţare prevăzut în statul de funcţii, aprobat potrivit legii. (4) Funcţionarii publici care se transferă în cursul anului 2005 beneficiază de un salariu de bază corespunzător treptei de salarizare deţinute, potrivit autorităţii sau instituţiei publice la care se transferă, conform anexelor la prezenta ordonanţă de urgenţă, cu excepţia cazului în care funcţionarul public se transferă la cerere într-o funcţie publică de nivel inferior, situaţie în care salariul de bază şi treapta de salarizare sunt cele prevăzute pentru funcţia publică vacantă respectivă.  +  Articolul 10 (1) Salariile de bază ale funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice specifice se stabilesc cu respectarea dispoziţiilor art. 6, de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de bază ale funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice generale, în raport cu categoria, clasa şi, după caz, gradul profesional al funcţiei publice, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (2) În situaţia în care funcţiile publice specifice au fost avizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici prin echivalare cu funcţii publice generale până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, salariile de bază ale funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice specifice se stabilesc potrivit avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (3) În cazul autorităţilor şi instituţiilor publice care au stabilit funcţii publice potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele încadrate cu contract individual de muncă în posturi care presupun exercitarea atribuţiilor de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, vor fi numite în funcţiile publice stabilite şi avizate. Salariile de bază vor fi stabilite, în condiţiile legii, de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pe baza propunerilor înaintate de către ordonatorii de credite.  +  Articolul 11 (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 20% din numărul de posturi corespunzătoare funcţiilor publice, prevăzut în statul de funcţii, un salariu de merit lunar, de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta şi care constituie bază de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităţi bugetare cu un număr redus de funcţii publice pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proporţiile stabilite pentru funcţiile publice de execuţie să se facă la nivelul unităţilor respective luate împreună; repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unităţile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite. (2) Salariile de merit se acordă funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice de execuţie în proporţie de cel puţin două treimi din numărul total al funcţiilor publice stabilit în condiţiile alin. (1). (3) Funcţionarii publici care beneficiază de salariu de merit se stabilesc pentru anul 2005, după aprobarea bugetului anual, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată în anul 2004. (4) Pot beneficia de salariu de merit funcţionarii publici care nu au fost sancţionaţi disciplinar şi cei a căror sancţiune a fost radiată de drept, potrivit legii. Ordonatorii de credite pot stabili, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici, criterii suplimentare pentru acordarea salariilor de merit. (5) În cazul în care pe parcursul anului 2005 intervin modificări ale raportului de serviciu, din motive care nu sunt imputabile funcţionarului public, inclusiv modificarea raportului de serviciu prin promovarea funcţionarului public în cauză, salariul de merit acordat se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. (6) În cazul în care pe parcursul anului 2005 raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici care beneficiază de salariu de merit încetează sau se suspendă, salariile de merit se redistribuie, începând cu data de întâi a lunii următoare, altor funcţionari publici care îndeplinesc condiţiile pentru acordare. (7) Pentru funcţionarii publici nou-angajaţi salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare. (8) Funcţionarii publici debutanţi nu pot beneficia de salariu de merit.  +  Articolul 12 (1) Promovarea, în condiţiile legii, a persoanelor încadrate în funcţia de debutant se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate. În termenul prevăzut de lege, autorităţile şi instituţiile publice vor comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici modificările respective. (2) Promovarea, în condiţiile legii, a persoanelor care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (3) Funcţionarii publici care absolvesc în cursul anului 2005 o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, se numesc, prin examen, într-o funcţie publică de execuţie, un grad profesional şi o treaptă de salarizare care să le asigure acestora o creştere de până la 15% a salariului de bază avut anterior. Examenul se organizează de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public, pe baza unui regulament-cadru aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  +  Articolul 13Funcţionarul public care exercită cu caracter temporar pe o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile legii, o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici sau categoriei funcţionarilor publici de conducere are dreptul la salariul de bază corespunzător funcţiei publice exercitate temporar, astfel cum este prevăzut în statul de funcţii.  +  Secţiunea a 2-a Sporuri  +  Articolul 14 (1) Funcţionarii publici salarizaţi potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, astfel:
       
    Tranşele de vechime în muncăCota din salariul de bază
    între 3 şi 5 ani5%
    de la 5 la 10 ani10%
    de la 10 la 15 ani15%
    de la 15 la 20 de ani20%
    peste 20 de ani25%
  (2) Sporul corespunzător vechimii în muncă se plăteşte cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută la tranşa respectivă. (3) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, autoritatea sau instituţia publică va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.
   +  Articolul 15Funcţionarii publici care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal de lucru.  +  Articolul 16 (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de funcţionarii publici numiţi în funcţii publice de execuţie, de conducere sau din categoria înalţilor funcţionari publici se vor plăti cu un spor din salariul de bază, după cum urmează: a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca prestată potrivit alin. (1) poate fi compensată cu timp liber corespunzător, la cererea funcţionarului public, în condiţiile în care orele nu au fost plătite. (3) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă în scris de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual.  +  Articolul 17Funcţionarii publici care posedă titlul ştiinţific de "doctor" beneficiază de un spor pentru titlul ştiinţific de 15% din salariul de bază, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul ştiinţific respectiv, care se plăteşte cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care s-a solicitat acordarea acestuia.  +  Articolul 18 (1) Sporul de confidenţialitate se acordă funcţionarilor publici din aparatul de lucru al Guvernului în cuantum de până la 15%, precum şi funcţionarilor publici din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Ministerului Afacerilor Externe, direcţiilor subordonate ministrului delegat pentru comerţ din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, Consiliului Legislativ, în cuantumul prevăzut de reglementările în vigoare. (2) Categoriile de funcţionari publici, cuantumurile sporului de confidenţialitate şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.
   +  Secţiunea a 3-a Premii  +  Articolul 19 (1) Pentru activitatea desfăşurată funcţionarii publici au dreptul la un premiu anual, egal cu salariul mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face premierea. (2) Premiul anual se plăteşte în luna ianuarie 2006. (3) Pentru funcţionarii publici care nu au lucrat tot timpul anului, premiul anual se acordă proporţional cu perioada lucrată şi se stabileşte luându-se în calcul media salariilor de bază realizate în perioada în care au desfăşurat activitate, raportat la 12 luni. (4) Ordonatorii de credite pot reduce sau anula premiul anual în cazul funcţionarilor publici care în cursul anului 2005 au fost sancţionaţi disciplinar.  +  Articolul 20 (1) Ordonatorii principali de credite pot acorda premii lunare în limită de până la 10% din cheltuielile cu salariile aferente funcţiilor publice prevăzute în statul de funcţii, din economiile realizate prin reducerea cheltuielilor cu salariile, fără a depăşi valoarea economiilor realizate. Premiile se pot acorda în cursul anului funcţionarilor publici care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase. (2) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentanţilor funcţionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.  +  Articolul 21 (1) Autorităţile şi instituţiile publice care, potrivit legii, au dreptul să procedeze la confiscarea şi valorificarea de bunuri sau să aplice şi să încaseze penalităţi pot constitui un fond de stimulare a funcţionarilor publici, în limitele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursă şi condiţiile de utilizare a fondului se stabilesc cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative, prin hotărâre a Guvernului. (2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), rămân aplicabile reglementările existente privind constituirea şi condiţiile de utilizare a fondurilor pentru stimularea personalului.  +  Secţiunea a 4-a Alte drepturi  +  Articolul 22 (1) Funcţionarii publici au dreptul anual la un concediu de odihnă plătit, în raport cu vechimea lor în muncă, după cum urmează:
    Vechimea în muncăDurata concediului
    până la 10 ani21 de zile lucrătoare
    peste 10 ani25 de zile lucrătoare
  (2) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic, integral sau fracţionat. În cazul în care programarea concediului se face fracţionat, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice este obligat să stabilească programarea astfel încât una dintre fracţiuni să fie de cel puţin 15 zile lucrătoare, neîntrerupt. La solicitarea motivată a funcţionarului public, se pot acorda fracţiuni neîntrerupte mai mici de 15 zile lucrătoare. (3) În cazul în care funcţionarul public, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă la care avea dreptul în anul calendaristic 2005, cu acordul persoanei în cauză, autoritatea sau instituţia publică este obligată să acorde concediul de odihnă neefectuat, până la sfârşitul anului 2006. (4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă în cazul încetării raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici. (5) Funcţionarii publici beneficiază, pe perioada efectuării concediului anual de odihnă la care sunt îndreptăţiţi conform legii, de o indemnizaţie pentru concediul de odihnă. La determinarea indemnizaţiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, şi sporurile de care beneficiază, potrivit legii. (6) La cererea funcţionarului public, indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către autoritatea sau instituţia publică cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu. (7) Celelalte prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare.
   +  Articolul 23În afara concediului de odihnă, funcţionarii publici mai au dreptul, în condiţiile legii, la zile de concediu plătit în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite: a) căsătoria funcţionarului public - 5 zile lucrătoare; b) naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare; c) decesul soţiei/soţului funcţionarului public sau al unei rude de până la gradul al III-lea a funcţionarului public sau a soţului/soţiei acestuia, inclusiv - 3 zile lucrătoare; d) controlul medical anual - o zi lucrătoare.  +  Articolul 24Pe perioada în care funcţionarii publici sunt trimişi în delegare în alte localităţi decât cea în care îşi desfăşoară activitatea, autorităţile sau instituţiile publice le acordă indemnizaţii de delegare şi le decontează cheltuielile de transport şi de cazare, în condiţiile stabilite pentru personalul din instituţiile publice.  +  Articolul 25 (1) Când detaşarea sau mutarea temporară în altă activitate se face pe o funcţie publică la care este stabilit un salariu de bază mai mare, funcţionarii publici detaşaţi sau trecuţi temporar în altă activitate au dreptul la acest salariu în condiţiile prevăzute de lege. (2) Pe perioada detaşării sau mutării temporare în altă activitate funcţionarii publici primesc, pe lângă salariul de bază stabilit potrivit alin. (1), şi celelalte drepturi ce se acordă personalului din autoritatea sau instituţia publică respectivă. (3) Drepturile ce se acordă pe timpul detaşării sau mutării temporare în altă activitate se suportă de către autoritatea sau instituţia publică în care funcţionarul public respectiv îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 26 (1) Funcţionarul public mutat, în cadrul aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice, în altă localitate are dreptul la: a) rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale, precum şi pentru bunurile din gospodăria sa; b) plata unei indemnizaţii egale cu salariul de bază net din ultima lună; c) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa. (2) Mutarea în altă localitate se va putea face, în toate cazurile, numai cu asigurarea unei locuinţe de serviciu, în condiţiile legii.  +  Articolul 27 (1) De drepturile prevăzute la art. 25 alin. (1) beneficiază şi funcţionarii publici care solicită să fie transferaţi în altă autoritate sau instituţie publică situată într-o localitate diferită de cea de domiciliu, dacă în cererea de transfer s-a făcut această menţiune. (2) Plata drepturilor respective se suportă de către autoritatea sau instituţia publică la care se face transferul.  +  Articolul 28 (1) La încadrarea într-o autoritate sau instituţie publică din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, funcţionarii publici beneficiază de o indemnizaţie de instalare egală cu un salariu de bază corespunzător funcţiei publice de debutant în care urmează să fie încadraţi. (2) Indemnizaţia de instalare poate fi egală cu două salarii de bază pentru acele localităţi unde atragerea specialiştilor se face cu mare greutate. Lista localităţilor respective se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, după consultarea organizaţiilor sindicale din administraţia publică. (3) Funcţionarii publici care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior au demisionat sau au încetat raporturile de serviciu din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condiţiile legii, indemnizaţia primită, calculată proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.  +  Articolul 29 (1) Funcţionarii publici care îşi continuă studiile beneficiază de concedii de studii potrivit legii. În cazul în care conducătorul autorităţii sau instituţiei publice apreciază că studiile sunt utile autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea, pe perioada concediului de studii acordat, în limita a 30 de zile lucrătoare anual din acesta, funcţionarului public respectiv i se plătesc salariul de bază corespunzător funcţiei publice deţinute şi, după caz, sporul de vechime. (2) Funcţionarii publici care urmează o formă de specializare sau de perfecţionare pe o durată mai mare de o lună, dar nu mai mult de un an, şi care primesc pe această perioadă drepturile salariale sunt obligaţi să se angajeze în scris că vor lucra de la 1 la 5 ani în autoritatea sau instituţia publică respectivă. În cazul nerespectării angajamentului, aceştia vor restitui autorităţii sau instituţiei publice drepturile salariale primite pe perioada cursurilor de specializare sau de perfecţionare, proporţional cu timpul rămas până la împlinirea termenului, precum şi celelalte drepturi acordate, pe aceeaşi perioadă, de autoritatea sau instituţia publică trimiţătoare, cu excepţia cazului în care funcţionarii publici respectivi nu mai deţin funcţiile publice din motive neimputabile acestora sau în cazul transferului în interesul serviciului. Prevederile prezentului alineat se aplică şi în situaţia prevăzută la alin. (1).
   +  Capitolul III Litigii  +  Articolul 30 (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este de competenţa ordonatorilor de credite. (2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarului public. (3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile de la înregistrare, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de autoritate ori instituţie publică sau, după caz, cu avizul reprezentanţilor funcţionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. (4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 31Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi personalului vamal care are calitatea de funcţionar public.  +  Articolul 32Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin unor posturi pe care sunt încadraţi funcţionari publici de execuţie şi care devin temporar vacante, în condiţiile prevăzute de art. 87 şi 88 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, pot fi angajate cu contract individual de muncă, pe o perioadă egală cu durata suspendării, alte persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute de fişa postului, dar numai în situaţia în care în corpul de rezervă nu există funcţionari publici care să îndeplinească condiţiile prevăzute de fişa postului.  +  Articolul 33 (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici acordă asistenţă de specialitate, coordonează metodologic şi controlează modul de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea funcţionarilor publici se realizează şi de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi de Ministerul Finanţelor Publice, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestor instituţii.  +  Articolul 34 (1) Salariile funcţionarilor publici sunt brute şi impozabile, potrivit legii. (2) Data plăţii salariului se stabileşte în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 35 (1) Salariile funcţionarilor publici se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii de plată ale autorităţii sau instituţiei publice. (2) Salariile funcţionarilor publici nu pot face obiectul unei executări silite sau al altei măsuri administrative sau judiciare decât în condiţiile legii. (3) Salariile funcţionarilor publici nu pot face obiectul vreunei limitări sau renunţări, cu excepţia reţinerilor din salariu efectuate în conformitate cu prevederile legale. Orice limitare sau renunţare efectuată cu încălcarea acestui principiu este lovită de nulitate absolută.  +  Articolul 36Funcţionarii publici ale căror raporturi de serviciu au fost suspendate în condiţiile legii şi care îşi reiau activitatea după data de 1 ianuarie 2005 vor beneficia de salariile de bază stabilite, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru funcţia publică în care au fost numiţi anterior.  +  Articolul 37 (1) Nivelurile salariilor de bază prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă sunt cele corespunzătoare pentru lunile octombrie - decembrie 2005. În perioada ianuarie - septembrie 2005 funcţionarii publici vor beneficia de 45% din suma aferentă creşterii totale a salariilor de bază, calculată ca diferenţă între salariile de bază cuvenite începând cu luna octombrie 2005, stabilite potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, şi salariile de bază avute în luna decembrie 2004. (2) Salariile de bază calculate pentru prima etapă de majorare potrivit prevederilor alin. (1) vor fi rotunjite din 1.000 în 1.000 de lei în favoarea funcţionarului public.  +  Articolul 38 (1) Funcţionarii publici numiţi în condiţiile art. 47 şi 49 din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici vor fi reîncadraţi, după caz, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, într-o funcţie publică care să le asigure salariul de bază individual avut în luna decembrie 2004. În cazul în care acesta se situează între limite, funcţionarii publici vor fi reîncadraţi în funcţia publică care să le asigure o treaptă de salarizare imediat superioară nivelului salariului de bază avut în luna decembrie 2004. (2) Salariile de bază individuale ale funcţionarilor publici de execuţie care în luna decembrie 2004 aveau niveluri de salarizare mai mari decât cele prevăzute în anexele nr. I-IV la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004 se stabilesc în condiţiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 39Funcţionarii publici care la data de 1 ianuarie 2005 au salariul de bază mai mare decât salariul de bază stabilit potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă îşi păstrează salariul de bază avut.  +  Articolul 40Funcţionarii publici beneficiază de sporurile sau de alte drepturi salariale prevăzute de legislaţia specifică autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 41Prezenta ordonanţă de urgenţă se completează cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile actelor normative speciale care reglementează salarizarea şi alte drepturi pentru personalul bugetar.  +  Articolul 42 (1) În perioada ianuarie - decembrie 2005, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate aproba, în condiţiile legii, organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, numai pentru: a) instituţiile şi autorităţile publice nou-înfiinţate, finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetele locale; b) instituţiile şi autorităţile publice finanţate integral din venituri proprii; c) completarea numărului de posturi în cadrul compartimentelor implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană; d) ocuparea unor posturi unice devenite vacante în cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice. (2) Concursurile pot fi organizate în condiţiile prevăzute la alin. (1), cu avizul Ministerului Finanţelor Publice cu privire la asigurarea fondurilor necesare aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi finanţării posturilor corespunzătoare funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (3) Pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în condiţiile alin. (1), ordonatorii principali de credite pot aproba, o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie 2005, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2005, precum şi în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2005 şi în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile corespunzătoare funcţiilor publice vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior sau de acelaşi nivel prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, precum şi modificarea în ceea ce priveşte calitatea acestor posturi, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Fac excepţie de la obţinerea avizului Administraţia Prezidenţială, Camera Deputaţilor, Senatul, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ şi Consiliul Concurenţei. (4) Fac excepţie de la obţinerea avizului Ministerului Finanţelor Publice autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică locală.  +  Articolul 43 (1) Dispoziţiile art. 6-8 se vor finaliza în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termenul prevăzut la alin. (1) autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să obţină avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  +  Articolul 44La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se suspendă aplicarea dispoziţiilor art. 29, art. 32 alin. (2) şi ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. XVI alin. (5) şi (6) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 46 din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.  +  Articolul 45La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a) dispoziţiile referitoare la funcţionarii publici din cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările şi completările ulterioare; b) dispoziţiile art. 12 alin. (1) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 243/2004; c) orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 46Anexele nr. I-IV fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:───────────────p. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Nicolae Berechet,secretar de statMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe EmacuPreşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,Romeo Paul Postelnicup. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Valentin Mocanu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 10 noiembrie 2004.Nr. 92.  +  Anexa I Aparatul Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului, Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Curţii de Conturi, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi Consiliului Naţional al AudiovizualuluiA. Salarii de baza pentru functii publice
  Nr. crt. Funcţia publică Salariul de bază *) - lei -
  1 Şef departament 32.148.000
  2 Secretar general 30.299.000
  ________ Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.B. Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie─────────────────────────────────────────────────────
  Nr c r t Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de bază - lei -
  1 Consilier, expert, consilier juridic I Superior 1 18.957.000
  I Superior 2 17.257.000
  I Superior 3 17.041.000
  I Principal 1 16.928.000
  I Principal 2 14.177.000
  I Principal 3 13.031.000
  I Asistent 1 11.085.000
  I Asistent 2 8.808.000
  I Asistent 3 7.877.000
  I Debutant - 4.775.000
  2 Auditor I Superior 1 18.957.000
  I Superior 2 17.257.000
  I Superior 3 17.041.000
  I Principal 1 16.928.000
  I Principal 2 14.177.000
  I Principal 3 13.031.000
  I Asistent 1 11.085.000
  I Asistent 2 8.808.000
  I Asistent 3 7.877.000
  3 Referent de pecialitate II Superior 1 11.385.000
  II Superior 2 9.246.000
  II Superior 3 8.308.000
  II Principal 1 7.686.000
  II Principal 2 7.503.000
  II Principal 3 5.704.000
  II Asistent 1 4.767.000
  II Asistent 2 4.553.000
  II Asistent 3 4.306.000
  II Debutant - 4.151.000
  4 Referent III Superior 1 7 616 000
  III Superior 2 6.483.000
  III Superior 3 5.738.000
  III Principal 1 5.105.000
  III Principal 2 4.924.000
  III Principal 3 4.689.000
  III Asistent 1 4.533.000
  III Asistent 2 4.378.000
  III Asistent 3 4.221.000
  III Debutant - 4.065.000
  C. Indemnizaţii de conducere────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
  1 Director general 55%
  2 Director *) 50%
  3 Director adjunct 40%
  4 Contabil - sef 40%
  5 Şef sector 40%
  6 Şef serviciu 30%
  7 Şef birou 25%
  ___________ Notă *) Indemnizaţia de conducere pentru funcţia de director se aplică şi şefului de sector de la Consiliul Legislativ.D. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexa beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
   +  Anexa II Aparatul propriu al ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, al Inspecţiei Muncii, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de MuncăA. Salarii de bază pentru înalţi funcţionari publici────────────────────────────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Salariul de bază *) - lei -
  1 Secretar general 30.299.000
  2 Secretar general adjunct 26.663.000
  3 Comisar general 23.806.000
  __________ Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.B. Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie──────────────────────────────────────────────────────
  Nr c r t Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de bază - lei -
  1 Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 14.050.000
  I Superior 2 12.283.000
  I Superior 3 11.126.000
  I Principal 1 9.975.000
  I Principal 2 8.964.000
  I Principal 3 8.293.000
  I Asistent 1 7.465.000
  I Asistent 2 6.967.000
  I Asistent 3 6.470.000
  I Debutant - 4.775.000
  2 Auditor I*) Superior 1 19.646.000
  I*) Superior 2 15.558.000
  I*) Superior 3 12.715.000
  I Principal 1 11.299.000
  I Principal 2 8.971.000
  I Principal 3 8.224.000
  I Asistent 1 7.465.000
  I Asistent 2 6.858.000
  I Asistent 3 6.470.000
  3 Referent de specialitate II Superior 1 11.385.000
  II Superior 2 9.246.000
  II Superior 3 8.308.000
  II Principal 1 7.686.000
  II Principal 2 7.503.000
  II Principal 3 5.704.000
  II Asistent 1 4.767.000
  II Asistent 2 4.553.000
  II Asistent 3 4.306.000
  II Debutant - 4.151.000
  4 Referent III Superior 1 7.433.000
  III Superior 2 6.423.000
  III Superior 3 5.738.000
  III Principal 1 5.105.000
  III Principal 2 4.804.000
  III Principal 3 4.645.000
  III Asistent 1 4.485.000
  III Asistent 2 4.378.000
  III Asistent 3 4.221.000
  III Debutant - 4.065.000
  5 Comisar I Superior 1 14.050.000
  I Superior 2 12.283.000
  I Superior 3 11.126.000
  I Principal 1 9.975.000
  I Debutant - 4.775.000
  II Superior 1 10.312.000
  II Superior 2 9.245.000
  II Superior 3 8.308.000
  II Principal 1 7.686.000
  II Debutant - 4.151.000
  III Superior 1 7.259.000
  III Superior 2 6.423.000
  III Superior 3 5.451.000
  III Principal 1 5.105.000
  III Debutant - 4.065.000
  ___________ Notă *) Se utilizează şi pentru salarizarea controlorilor delegaţi ai Ministerului Finanţelor Publice la care salariile de bază sunt mai mari cu 20%.C. Indemnizaţii de conducere────────────────────────────
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
  1 Director general 55%
  2 Inspector de stat sef 55%
  3 Inspector general de stat 55%
  4 Director general adjunct 50%
  5 Inspector de stat sef adjunct 50%
  6 Inspector general de stat adjunct 50%
  7 Comisar general adjunct 50%
  8 Director 50%
  9 Inspector-sef 50%
  10 Director adjunct 40%
  11 Inspector-sef adjunct 40%
  12 Contabil sef 40%
  13 Şef sector 40%
  14 Comisar sef divizie 50%
  15 Şef serviciu 30%
  16 Şef birou 25%
  D. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexa beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.NOTĂ:1 Salariile de bază ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% faţă de salariile prevăzute la punctele 1,3 şi 4 ale lit.B din prezenta anexă.2 Personalul vamal, echivalat potrivit Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiază şi de sporurile şi alte drepturi specifice reglementate prin Statutul personalului vamal şi alte dispoziţii legale în vigoare
   +  Anexa III Aparatul propriu al prefecturilor, al instituţiilor subordonate autorităţilor sau instituţiilor publice centrale, ale serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate din uni tăţile administrativ-teritoriale, al inspectoratelor teritoriale de muncă, al caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, al Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, al Casei de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, al caselor judeţene de pensii şi a municipiului Bucureşti, al agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului Bucureşti, precum şi din aparatul propriu al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al municipiului BucureştiA. Salarii de bază pentru înalţi funcţionari publici şi funcţii publice de conducere
  Nr. crt. Funcţia publică Salariul de bază *) - lei -
  1 Secretar general al Prefecturii Municipiului Bucureşti 29.330.000
  2 Secretar general al prefecturii:
  - categoria I 27.930.000
  - categoria II 27.600.000
  3 Secretar general al municipiului Bucureşti 29.330.000
  4 Şef departament în aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucureşti 14.267.000
  5 Secretar general al judeţului:
  - categoria I 27.930.000
  - categoria II 27.600.000
  ________ Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.B. Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie
  Nr c r t Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de bază - lei -
  1 Consilier, expert, inspector, consilier Juridic I Superior 1 13.158.000
  I Superior 2 11.784.000
  I Superior 3 10.675.000
  I Principal 1 9.569.000
  I Principal 2 8.599.000
  I Principal 3 7.957.000
  I Asistent 1 7.162.000
  I Asistent 2 6.685.000
  I Asistent 3 6.208.000
  I Debutant - 4.775.000
  2 Auditor I Superior 1 13.158.000
  I Superior 2 11.784.000
  I Superior 3 10.675.000
  I Principal 1 9.569.000
  I Principal 2 8.599.000
  I Principal 3 7.957.000
  I Asistent 1 7.162.000
  I Asistent 2 6.685.000
  I Asistent 3 6.208.000
  3 Referent de specialitate II Superior 1 11.289.000
  II Superior 2 9.170.000
  II Superior 3 8.238.000
  II Principal 1 7.623.000
  II Principal 2 7.440.000
  II Principal 3 5.657.000
  II Asistent 1 4.727.000
  II Asistent 2 4.515.000
  II Asistent 3 4.270.000
  II Debutant - 4.151.000
  4 Referent III Superior 1 7.201.000
  III Superior 2 6.223.000
  III Superior 3 5.451.000
  III Principal 1 5.105.000
  III Principal 2 4.767.000
  III Principal 3 4.608.000
  III Asistent 1 4.450.000
  III Asistent 2 4.369.000
  III Asistent 3 4.211.000
  III Debutant - 4.065.000
  5 Comisar I Superior 1 13.158.000
  I Superior 2 11.784.000
  I Superior 3 10.675.000
  I Principal 1 9.569.000
  I Debutant - 4.775.000
  II Superior 1 10.312.000
  II Superior 2 9.167.000
  II Superior 3 8.238.000
  II Principal 1 7.623.000
  II Debutant - 4.151.000
  III Superior 1 7.201.000
  III Superior 2 6.372.000
  III Superior 3 5.451.000
  III Principal 1 5.105.000
  III Debutant - 4.065.000
  C. Indemnizaţii de conducere
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
  1 Arhitect şef*) 55%
  2 Inspector-şef, arhitect şef- primăria municipiului Bucureşti 55%
  3 Arhitect şef adjunct **) 50%
  4 Inspector-şef adjunct 50%
  5 Director executiv 50%
  6 Director executiv adjunct 40%
  7 Contabil şef 40%
  8 Comisar şef secţie 50%
  9 Comisar şef adjunct 40%
  10 Comisar şef secţie divizie 30%
  11 Şef serviciu, şef administraţie financiară 30% - nivel oraş ***)
  12 Şef birou, şef administraţie financiară nivel comună 25%
  _________ Notă *) Se utilizează la nivel de judeţ, la Primăria Municipiului Bucureşti. Notă **) Se utilizează numai la Primăria Municipiului Bucureşti. Notă ***) Pentru funcţia de şef administraţie financiară de la nivelul sectoarelor Municipiului Bucureşti, indemnizaţia de conducere este de 50%D. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexa beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.NOTĂ:1. Salariile de bază ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% faţă de salariile prevăzute la punctele 1,3 şi 4 ale lit. B din prezenta anexă.2. Personalul vamal, echivalat potrivit Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiază şi de sporurile şi alte drepturi specifice reglementate prin Statutul personalului vamal şi alte dispoziţii legale în vigoare (personalul vamal care desfăşoară activităţi de control în cala de mărfuri a navelor şi aeronavelor, compartimentele de mărfuri şi bagaje ale mijloacelor de transport auto şi de cale ferată, precum şi în mesagerii la coletele poştale şi la bagajele introduse sau scoase din ţară, beneficiază de sporul pentru condiţii deosebite)3. Personalul de execuţie din trezorerii beneficiază de un spor pentru condiţii deosebite de muncă de 10% din salariul de bază.
   +  Anexa IV Aparatul propriu al consiliilor locale şi al instituţiilor din subordinea consiliilor judeţene sau consiliilor localeA. Salarii de bază pentru funcţii publice de conducere
  Nr. crt. Funcţia publică Salariul de bază *) - lei -
  1 Secretar al unităţilor administrativ-teritoriale:
  - municipii:
  - cu peste 320.000 locuitori **) 25.697.000
  - categoria I 23.201.000
  - categoria II 21.072.000
  - categoria III 19.089.000
  - oraşe:
  - categoria I 17.078.000
  - categoriali 16.337.000
  - categorialii 15.955.000
  - comune:
  - cu peste 15.000 locuitori 12.482.000
  - categoria I (între 7.001-15.000 locuitori) 11.470.000
  - categoria II (între 3.001-7.000 locuitori) 11.117.000
  - categoria III (până la 3.000 locuitori) 10.812.000
  __________ Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere. Notă **) Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti.NOTĂ:1. Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor, se face prin hotărâre a Guvernului.2. În cazul secretarului unităţii administraţiv-teritoriale, care în mod excepţional, potrivit legii, are studii medii salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă se diminuează cu 10%.B. Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie
  Nr c r t Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de bază - lei -
  1 Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 11.112.000*
  I Superior 2 9.823.000
  I Superior 3 8.536.000
  I Principal 1 7.608.000
  I Principal 2 6.746.000
  I Principal 3 6.252.000
  I Asistent 1 5.922.000
  I Asistent 2 5.595.000
  I Asistent 3 5.101.000
  I Debutant - 4.775.000
  ________* Nu se aplică la comunele de categoria III
  Nr c r t Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de bază - lei -
  2 Auditor I Superior 1 11.112.000
  I Superior 2 9.823.000
  I Superior 3 8.536.000
  I Principal 1 7.608.000
  I Principal 2 6.746.000
  I Principal 3 6.252.000
  I Asistent 1 5.922.000
  I Asistent 2 5.595.000
  I Asistent 3 5.101.000
  3 Referent de specialitate II Superior 1 7.084.000
  II Superior 2 6.120.000
  II Superior 3 5.518.000
  II Principal 1 5.272.000
  II Principal 2 5.038.000
  II Principal 3 4.884.000
  II Asistent 1 4.651.000
  II Asistent 2 4.497.000
  II Asistent 3 4.342.000
  II Debutant - 4.151.000
  4 Referent III Superior 1 6.560.000
  III Superior 2 6.072.000
  III Superior 3 5.496.000
  III Principal 1 5.063.000
  III Principal 2 4.884.000
  III Principal 3 4.651.000
  III Asistent 1 4.497.000
  III Asistent 2 4.342.000
  III Asistent 3 4.187.000
  III Debutant - 4.065.000
  C. Indemnizaţii de conducere
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
  1 Arhitect şef *) 55%
  2 Director executiv 50%
  3 Director executiv adjunct 40%
  4 Contabil - şef 40%
  5 Şef serviciu, arhitect şef **) 30%
  6 Şef birou 25%
  7 Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii ***) 15%
  __________ Notă *) Se utilizează la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, al judeţelor şi al municipiilor. Notă **) Se utilizează la oraşe. Notă ***) Se utilizează la comune.D. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexa beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.___________________