DECRET nr. 233 din 1 iulie 1983privind îmbunătăţirea activităţii în domeniul prospectiunilor şi explorarilor geologice prin foraj cu sonde, foraj cu sondeze şi lucrări miniere
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 47 din 4 iulie 1983    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Activitatea de prospecţiuni şi explorari geologice prin foraj cu sonde, foraj cu sondeze şi lucrări miniere, din cadrul întreprinderilor de lucrări geologice, se organizează pe brigazi geologice complexe pentru foraj cu sondeze şi lucrări miniere şi brigazi geologice specializate pentru foraj cu sonde.Brigazile geologice sînt unităţi de baza cu activitate complexa pentru execuţia lucrărilor prevăzute în alin. 1, au plan fizic de lucrări geologice şi alţi indicatori de plan, se organizează potrivit anexei nr. 1* şi funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti şi gestiunii economice.  +  Articolul 2Brigada geologica asigura şi răspunde de: a) realizarea sarcinilor fizice de lucrări geologice din profilul sau de activitate; b) utilizarea raţională a instalaţiilor şi utilajelor cu care lucrează; c) execuţia lucrărilor în conformitate cu documentaţiile geologice, astfel încît să fie cît mai eficiente; d) aplicarea tehnologiilor moderne pentru creşterea vitezelor de lucru.  +  Articolul 3Retribuirea personalului din brigada geologica se face în acord global, în cadrul căruia se vor putea aplica şi alte forme de acord.  +  Articolul 4Întreprinderile de prospecţiuni şi explorari geologice se organizează pe 2 tipuri şi au structurile de organizare prevăzute în anexele nr. 2* şi 3*.Încadrarea întreprinderilor de prospecţiuni şi explorari geologice pe tipuri de organizare se face de Ministerul Geologiei, potrivit criteriilor din anexa nr. 4*.  +  Articolul 5Întreprinderile de prospecţiuni şi explorari geologice se încadrează în grade de organizare astfel: gradul I - întreprinderile de tipul mare şi gradu II - de tipul mijlociu.  +  Articolul 6Întreprinderea de foraj şi lucrări geologice speciale are structura organizatorică prevăzută pentru întreprinderile de prospecţiuni şi explorari geologice de tip mare şi îşi menţine gradul special de organizare.  +  Articolul 7Pe data de 1 iulie 1983 se înfiinţează, în subordinea Ministerului Geologiei: a) Întreprinderea de prospecţiuni şi explorari geologice Oltenia, cu sediul în municipiul Craiova, judeţul Dolj; b) Întreprinderea de prospecţiuni şi explorari geologice Arges, cu sediul în municipiul Pitesti, judeţul Arges;Întreprinderile au ca obiect de activitate executarea de lucrări de prospecţiuni şi explorari geologice pentru toate substantele minerale utile, lucrări topografice, cartografice, de hidrogeologie, analize de laborator pentru substanţe minerale utile, documentaţii geologice, lucrări auxiliare necesare, executarea de reparaţii şi întreţinere a utilajelor, efectuarea de transporturi şi se încadrează în grupa II de ramura.Întreprinderile se înfiinţează prin preluarea unor activităţi de lucrări geologice din cadrul Întreprinderii de foraj şi lucrări geologice speciale Bucureşti din subordinea Ministerului Geologiei.  +  Articolul 8Întreprinderile înfiinţate potrivit art. 7 funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, au personalitate juridică şi se organizează potrivit normelor legale cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat şi normelor de structura pentru activitatea de prospecţiuni, explorari şi lucrări geologice, aprobate prin Decretul nr. 162/1973, precum şi prin prezentul decret.  +  Articolul 9Activul şi pasivul stabilit pe baza bilanţului încheiat la 30 iunie 1983, împreună cu indicatorii de plan economico-financiari şi cu contractele încheiate, aferente activităţilor care se preiau de la Întreprinderea de foraj şi lucrări geologice speciale Bucureşti, trec la întreprinderile prevăzute la art.7.Personalul care trece la întreprinderile de prospecţiuni şi explorari geologice ce se înfiinţează se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 10Personalul muncitor transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, ca urmare a aplicării prezentului decret, are dreptul, timp de 3 luni de la data transferării sau trecerii în asemenea funcţii, la retributia tarifara avută, potrivit prevederilor art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice. Diferenţa de retribuire se suporta de unitatea la care personalul va fi încadrat.  +  Articolul 11Numărul maxim de personal din aparatul Ministerului Geologiei este cel prevăzut în anexa nr. 5*.  +  Articolul 12Inspectoratele geologice miniere teritoriale, unităţi subordonate Ministerului Geologiei, îşi desfăşoară activitatea pe bază de regulament de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.Inspectoratele geologice miniere teritoriale se organizează în cadrul indicatorilor de plan economico-financiari stabiliţi pe total Ministerul Geologiei, se încadrează cu personal de specialitate, tehnic productiv, în funcţiile şi cu retribuţiile prevăzute de Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974, pentru administraţiile centrale, anexa nr. VI, lit. C pct. 14.Inspectoratele geologice miniere teritoriale vor fi sprijinite în desfăşurarea activităţii de întreprinderile de lucrări geologice, care vor suporta cheltuielile aferente pentru plata retributiilor şi celelalte cheltuieli de întreţinere şi funcţionare.  +  Articolul 13Se aprobă dotarea întreprinderilor de lucrări geologice cu cîte 3 autoturisme de intervenţie şi cîte 2 microbuze, iar a inspectoratelor geologice miniere teritoriale, cu cîte 1 autoturism de intervenţie, completindu-se corespunzător anexele la Decretul nr. 277/1979 privind unele măsuri pentru rationalizarea consumului de carburanţi şi gospodărirea economicoasa a parcului de autovehicule.  +  Articolul 14Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a cărui aplicare a fost prelungită prin Decretul nr. 462/1982, nu se aplică în anul 1983 unităţilor din subordinea Ministerului Geologiei.  +  Articolul 15Aplicarea prevederilor prezentului decret se face în cadrul indicatorilor economico-financiari aprobaţi Ministerului Geologiei pe anul 1983.  +  Articolul 16Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor supune spre aprobare, în termen de 45 de zile de la data prezentului decret, modificarea indicatorilor de plan economico-financiari aprobaţi Ministerului Geologiei prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi din volumul şi structura bugetului de stat pe anul 1983, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, pe baza propunerilor Ministerului Geologiei.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul decret. Notă *) Anexele au fost comunicate instituţiilor interesate.------------