ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.083 din 22 noiembrie 2004  Ținând seama de modalitatea actuală de reglementare a statutului polițistului în raport cu unele măsuri cu caracter procesual penal, care a creat posibilitatea producerii unor anomalii juridice asupra drepturilor fundamentale ale acestuia, de diferențele de regim juridic existente, pe de o parte, între sancțiunile disciplinare aplicabile polițistului și cele aplicabile funcționarului public, iar pe de altă parte, între drepturile polițistului și cele ale cadrelor militare în activitatea referitoare la compensația pentru chirie,luând în considerare principiul constituțional al prezumției de nevinovăție și necesitatea corelării prevederilor actuale aplicabile polițiștilor cu cele aplicabile funcționarilor publici și cadrelor militare,se impune luarea unor măsuri imediate pentru modificarea statutului polițistului în sensul celor sus-menționate.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICLegea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 29^1 se abrogă.2. Alineatul (1) al articolului 31 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care își are domiciliul și care nu deține locuință proprietate personală în acea localitate, nici el și nici soția/soțul acestuia, în situația în care nu i se poate asigura spațiu de locuit corespunzător, are dreptul la o compensație pentru chirie de până la 50% din salariul de bază.3. După alineatul (1) al articolului 31 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care își are domiciliul, dar care nu deține locuință proprietate personală în acea localitate, nici el și nici soția/soțul acestuia, în situația în care nu i se poate asigura spațiu de locuit corespunzător, poate beneficia, în cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului administrației și internelor, de compensația lunară pentru chirie prevăzută la alin. (1), la propunerea conducătorului unității din care face parte polițistul.4. Alineatul (3) al articolului 31 se abrogă.5. La articolul 38 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Polițistul pensionat și soțul/soția acestuia, care au acces la casele de odihnă, sanatoriile, bazele sportive și alte spații pentru odihnă și agrement care aparțin sau sunt în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, beneficiază de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor.6. La articolul 58, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) trecerea într-o funcție inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deținut.7. După articolul 62 se introduce un nou articol, articolul 62^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 62^1În cazul săvârșirii unor abateri disciplinare grave care aduc atingere imaginii și credibilității instituției, precum și profesiei de polițist, cercetarea prealabilă și consultarea consiliilor de disciplină se dispun și se efectuează imediat după constatarea faptei.8. Articolul 65 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 65(1) În cazul în care împotriva polițistului s-a început urmărirea penală sau acesta a fost trimis în judecată, menținerea sa în activitate se hotărăște după soluționarea definitivă a cauzei, cu excepția situației în care a comis și alte abateri disciplinare, când operează procedura disciplinară obișnuită.(2) Polițistul față de care s-a pus în mișcare acțiunea penală sau care este judecat în stare de libertate ori liberat provizoriu pe cauțiune este pus la dispoziție.(3) Polițistul arestat preventiv se suspendă din funcție.(4) Polițistul pus la dispoziție îndeplinește numai acele sarcini și atribuții de serviciu stabilite în scris de șeful unității de poliție și beneficiază de drepturile bănești corespunzătoare gradului profesional pe care îl are, la nivelul de bază, precum și de celelalte drepturi prevăzute în prezenta lege.(5) În perioada suspendării polițistul nu beneficiază de nici un drept dintre cele prevăzute în prezenta lege și este obligat să predea armamentul, legitimația și insigna.(6) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum și în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal, polițistul va fi repus în toate drepturile anterioare, inclusiv compensarea celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziție, respectiv a suspendării din funcție, potrivit competențelor stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul administrației și internelor,
  Marian Florian Săniuță
  p. Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Valentin Mocanu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 16 noiembrie 2004.Nr. 102.____________