LEGE nr. 510 din 17 noiembrie 2004privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege are ca obiect reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, denumit în continuare IGCTI, ca instituţie publică autonomă în domeniul radiocomunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, aflată în subordinea Guvernului.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: a) atribuirea unei benzi de frecvenţe - stabilirea serviciului de radiocomunicaţii care poate utiliza o anumită bandă de frecvenţe, în condiţii specificate; atribuirile sunt cuprinse în Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, denumit în continuare T.N.A.B.F.; b) alocarea unei frecvenţe sau a unui canal radio - nominalizarea utilizatorului sau a categoriei de utilizatori ai unei frecvenţe ori ai unui canal radio, într-o zonă geografică precizată şi în condiţii specificate; c) asignarea unei frecvenţe sau a unui canal radio - autorizarea din punct de vedere tehnic a unei staţii de radiocomunicaţii în vederea utilizării unei frecvenţe sau a unui canal radio în condiţii specificate; d) staţie de radiocomunicaţii - unul sau mai multe emiţătoare ori receptoare sau o combinaţie de emiţătoare şi receptoare, inclusiv echipamentele accesorii, necesare pentru asigurarea unui serviciu de radiocomunicaţii într-un amplasament dat sau într-o zonă de deplasare precizată; e) radiocomunicaţii - comunicaţii electronice care se realizează prin intermediul undelor radio; f) spectru de frecvenţe radio/spectru radio - porţiunea spectrului electromagnetic care cuprinde undele radio ale căror frecvenţe sunt situate între 9 kHz şi 3.000 GHz; g) serviciu de radiocomunicaţii - transmisia, emisia şi/sau recepţia de unde radio, în scopul realizării de radiocomunicaţii; h) echipament radio - un produs sau o parte componentă relevantă a acestuia, capabil să comunice prin intermediul emisiei şi/sau recepţiei undelor radio utilizând spectrul alocat radiocomunicaţiilor; i) echipament terminal de telecomunicaţii - un produs sau o parte componentă relevantă din acesta, care permite comunicaţia şi care este destinat să fie conectat direct ori indirect prin orice mijloace la interfeţele reţelelor publice de comunicaţii; j) compatibilitate electromagnetică - proprietatea unui dispozitiv, echipament sau sistem de a funcţiona satisfăcător în mediul său electromagnetic, fără a introduce el însuşi perturbaţii electromagnetice prejudiciabile pentru orice aparat ce se găseşte în acest mediu; k) aparate - ansamblul dispozitivelor electrice şi electronice împreună cu echipamentele şi instalaţiile ce conţin componente electrice şi/sau electronice; l) perturbaţie prejudiciabilă - o perturbaţie care periclitează funcţionarea unui serviciu de radionavigaţie sau a altor servicii de radiocomunicaţii destinate siguranţei vieţii sau care, în orice mod, afectează grav, obstrucţionează ori întrerupe repetat un serviciu de radiocomunicaţii, care operează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. (2) În cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante prevăzute la: a) art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002; b) art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002; c) art. 1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea IGCTI  +  Articolul 3 (1) IGCTI se reorganizează şi funcţionează ca instituţie publică autonomă în domeniul radiocomunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii. (2) IGCTI administrează spectrul de frecvenţe radio şi monitorizează benzile de frecvenţe cu utilizare neguvernamentală. (3) IGCTI controlează îndeplinirea cerinţelor esenţiale de compatibilitate electromagnetică şi de utilizare eficientă a spectrului. (4) IGCTI operează la nivel naţional sistemele informatice ale administraţiei publice centrale ce furnizează servicii destinate guvernării prin mijloace electronice. (5) IGCTI preia toate obligaţiile asumate anterior reorganizării.  +  Articolul 4 (1) Conducerea IGCTI este asigurată de un preşedinte şi de un vicepreşedinte, numiţi prin decizie a primului-ministru. (2) Preşedintele IGCTI este ordonator principal de credite. (3) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii. (4) Deciziile preşedintelui IGCTI, referitoare la administrarea spectrului de frecvenţe radio, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5În exercitarea atribuţiilor sale, IGCTI are obligaţia să respecte principiile obiectivităţii, proporţionalităţii, transparenţei, imparţialităţii şi neutralităţii tehnologice.  +  Articolul 6 (1) Organizarea şi funcţionarea IGCTI se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi va cuprinde, pe lângă aparatul central, direcţii teritoriale, precum şi alte structuri specifice, necesare realizării obiectului său de activitate. (2) Paza sediului central şi a direcţiilor teritoriale ale IGCTI se organizează şi se efectuează cu efective de jandarmi.  +  Articolul 7 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale IGCTI se asigură din venituri proprii, care provin din următoarele surse: a) sumele încasate de la titularii dreptului de utilizare a spectrului de frecvenţe radio pentru utilizarea acestuia; b) tariful de înregistrare a Sistemului electronic de achiziţii publice; c) tariful de reînnoire a înregistrării în Sistemul electronic de achiziţii publice; d) tariful de utilizare a Sistemului electronic de achiziţii publice; e) tariful de participare în Sistemul electronic de achiziţii publice; f) tariful de eliberare a certificatului digital de înregistrare în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă; g) tariful de reînnoire a certificatului digital de înregistrare în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă; h) donaţii, legate şi sponsorizări în condiţiile legii; i) credite interne şi externe contractate în condiţiile legii; j) sumele provenite din amenzile administrative aplicate conform art. 56 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, şi conform art. 30, 31 şi 32 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare; k) venituri rezultate din certificarea semnăturii electronice; l) alte venituri ce se pot realiza în condiţiile legii. (2) Cuantumul sumelor datorate de către fiecare titular al dreptului de utilizare a frecvenţelor radio se stabileşte prin decizie cu caracter individual a preşedintelui IGCTI. (3) Decizia preşedintelui IGCTI prevăzută la alin. (2) constituie titlu de creanţă, care devine titlu executoriu la data la care expiră termenul de plată şi se execută conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată. (4) Pentru colectarea creanţelor IGCTI, organul de executare silită al acestuia, înfiinţat potrivit legii, a cărui conducere este asigurată de către o persoană desemnată de preşedintele IGCTI, este abilitat să instituie măsurile asigurătorii şi să efectueze procedura de executare silită, potrivit Codului de procedură fiscală, republicat. (5) În exercitarea atribuţiilor sale, organul de executare silită prevăzut la alin. (4) emite acte administrative cu putere de titlu executoriu, în condiţiile Codului de procedură fiscală, republicat. (6) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) se reţin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispoziţia IGCTI şi vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat în condiţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 8 (1) Bugetul anual de venituri şi cheltuieli al IGCTI se aprobă de către preşedintele acestuia în condiţiile art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare. (2) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al IGCTI se reportează în anul următor. (3) IGCTI efectuează operaţiunile de plăţi şi încasări prin unităţile Trezoreriei Statului. (4) În vederea administrării eficiente a resurselor financiare, precum şi pentru garantarea obligaţiilor asumate, IGCTI are dreptul să constituie depozite în condiţiile legii.  +  Articolul 9 (1) Personalul IGCTI este personal contractual, angajat pe bază de concurs organizat în condiţiile legii, în conformitate cu structura organizatorică. (2) Salarizarea personalului IGCTI, inclusiv a preşedintelui şi a vicepreşedintelui acestuia, se realizează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare aplicabile instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii.  +  Articolul 10Pentru desfăşurarea activităţilor sale, IGCTI utilizează mijloace tehnice specifice, în condiţiile legii.  +  Capitolul III Funcţiile şi atribuţiile IGCTI  +  Articolul 11În vederea îndeplinirii rolului său, astfel cum este definit la art. 3, IGCTI îndeplineşte următoarele funcţii: a) de administrare a spectrului radio prin planificarea, atribuirea, alocarea benzilor de frecvenţe, asignarea şi monitorizarea frecvenţelor radio din benzile de frecvenţe cu utilizare neguvernamentală; b) de gestionare a benzilor de frecvenţe radio cu atribuire neguvernamentală conform T.N.A.B.F., prin alocarea sau asignarea frecvenţelor radio, în scopul asigurării unei utilizări raţionale şi eficiente a acestora; c) de elaborare de proceduri şi norme cu caracter tehnic utilizate în activităţile de supraveghere şi control specifice; d) de participare în organismele şi organizaţiile cu activităţi la nivel internaţional în domeniile de activitate ale IGCTI; e) de supraveghere şi control al respectării de către utilizatorii frecvenţelor radio a obligaţiilor ce le revin potrivit legii, licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio şi licenţelor de emisie; f) de operare la nivel naţional a sistemelor informatice ale administraţiei publice centrale ce furnizează servicii publice destinate guvernării prin mijloace electronice.  +  Articolul 12În vederea îndeplinirii funcţiilor sale, IGCTI are următoarele atribuţii:1. elaborarea, adoptarea şi publicarea de norme cu caracter tehnic şi administrativ în domeniul radiocomunicaţiilor;2. punerea la dispoziţie Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a datelor necesare în vederea elaborării T.N.A.B.F.;3. stabilirea prin decizie a preşedintelui IGCTI a sumelor datorate de titularii dreptului de utilizare a spectrului de frecvenţe;4. acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor pentru furnizarea de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice care utilizează spectrul radio, precum şi a licenţelor de emisie;5. încasarea sumelor datorate de titularii dreptului de utilizare a spectrului de frecvenţă;6. alocarea şi asignarea frecvenţelor radio în benzile cu atribuire neguvernamentală, exclusivă sau în partaj, prevăzute în T.N.A.B.F., cu respectarea reglementărilor tehnice şi administrative, naţionale şi internaţionale, a acordurilor şi protocoalelor interne sau a acordurilor internaţionale la care România este parte, care se referă la utilizarea spectrului radio;7. analizarea şi expertizarea tehnică a utilizării frecvenţelor pentru asigurarea compatibilităţii electromagnetice între staţiile şi reţelele de radiocomunicaţii autorizate, precum şi pentru prevenirea apariţiei perturbaţiilor prejudiciabile, în scopul evaluării posibilităţii de asignare a acestora, în urma solicitărilor;8. realizarea expertizelor tehnice necesare folosirii raţionale şi eficiente a spectrului radio;9. aplicarea procedurilor de coordonare stabilite prin acorduri internaţionale pentru utilizarea frecvenţelor radio;10. alocarea şi asignarea codurilor de identificare pentru unele servicii de radiocomunicaţii, certificarea personalului de operare a staţiilor de radiocomunicaţii, precum şi exercitarea activităţilor de evidenţă conexe acestora;11. asigurarea evidenţei permanente a utilizării frecvenţelor radio prin asigurarea evidenţei asignărilor de frecvenţe, întreţinerea permanentă a bazelor de date specializate care formează Registrul naţional al frecvenţelor asignate/alocate;12. monitorizarea spectrului de frecvenţe radio cu atribuire neguvernamentală;13. supravegherea şi controlul respectării obligaţiilor cuprinse în licenţele de utilizare a frecvenţelor sau reglementărilor din domeniul radiocomunicaţiilor;14. urmărirea şi controlul aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare şi în acordurile internaţionale, în domeniul radiocomunicaţiilor, al comunicaţiilor audiovizuale, al echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice, şi luarea de măsuri pentru prevenirea, înlăturarea şi sancţionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competenţei recunoscute de acestea;15. eliberarea de avize de confirmare a conformităţii cu cerinţele esenţiale prevăzute de legislaţia aplicabilă, pentru echipamente radio şi echipamente terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice;16. eliberarea de avize necesare obţinerii autorizaţiei de construire a pilonilor şi clădirilor care pot afecta funcţionarea sistemelor de monitorizare ale IGCTI;17. operarea Sistemului electronic de achiziţii publice, a Sistemului electronic naţional şi a Sistemului informatic pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport internaţional rutier de marfă;18. poate furniza semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat pentru administraţia publică centrală;19. asigurarea recunoaşterii în sistemele pe care le operează a oricărei semnături electronice extinse bazate pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat;20. exercitarea altor activităţi stabilite în sarcina sa în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 13 (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, IGCTI are dreptul de a achiziţiona din import instalaţii, sisteme, echipamente, aparate, autoturisme specifice desfăşurării obiectului de activitate, precum şi alte bunuri necesare realizării obiectului său de activitate. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, IGCTI va fi sprijinit operativ de autorităţile administraţiei publice locale, organele de poliţie sau de către alte autorităţi publice, în condiţiile legii. (3) Se exceptează de la supravegherea şi controlul efectuate de IGCTI activităţile autorităţilor publice abilitate din domeniul apărării naţionale, al siguranţei naţionale şi al ordinii publice.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 14 (1) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, cu excepţia art. 8 alin. (1) şi (3), art. 9, art. 13 alin. (4), art. 45 lit. a), art. 46 alin. (1) pct. 21 şi 22, precum şi a art. 66 lit. c), d) şi e), sintagma "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei/ministerul de specialitate" se înlocuieşte cu abrevierea "IGCTI".2. Alineatul (3) al articolului 62 se abrogă.3. După alineatul 62 se introduce articolul 62^1 cu următorul cuprins:"Art. 62^1. - (1) Până la data de 31 decembrie 2005, IGCTI va analiza şi va revizui toate prevederile care se referă la drepturi de utilizare a frecvenţelor şi la obligaţiile conexe acestora din cadrul licenţelor, autorizaţiilor şi acordurilor eliberate în temeiul prevederilor Legii telecomunicaţiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei secundare asociate pentru a asigura respectarea prevederilor cap. III din prezenta ordonanţă de urgenţă, ale Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe şi ale reglementărilor în vigoare elaborate în baza prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Dreptul de utilizare a frecvenţelor radioelectrice şi obligaţiile conexe acestuia, inclusiv plata tarifului de utilizare a spectrului, se exercită, respectiv sunt asumate, în baza prevederilor menţionate la alin. (1) şi rămân valabile până la momentul revizuirii, cu excepţia situaţiilor în care titularii acestora renunţă prin solicitare scrisă la drepturile respective sau nu depun solicitările de revizuire a drepturilor de utilizare a frecvenţelor în termenele stipulate în procedura de emitere a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, prevăzută la art. 21. (3) Prin revizuirea licenţelor, autorizaţiilor şi acordurilor eliberate în temeiul prevederilor Legii nr. 74/1996 se conferă titularului un nou drept de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, însoţit de obligaţiile aferente, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă." (4) În cuprinsul Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 19 alin. (1), art. 67 şi a art. 69 alin. (1), sintagma "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei" se înlocuieşte cu abrevierea "IGCTI".  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.594/2002 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 28 ianuarie 2003.  +  Articolul 16 (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările ulterioare, vor fi modificate şi completate corespunzător. (2) Până la revizuirea legislaţiei secundare, actele normative emise de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei rămân în vigoare. (3) Până la numirea în funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui, conducerea IGCTI va fi asigurată de către persoanele care ocupă în prezent funcţiile de director general şi director general adjunct. (4) Personalul existent la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi păstrează drepturile şi obligaţiile stabilite prin contractele individuale de muncă şi contractele colective de muncă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 17 noiembrie 2004.Nr. 510.______________