HOTĂRÂRE nr. 1.844 din 28 octombrie 2004privind aparatul de specialitate al prefectului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.079 din 19 noiembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 37 alin. (3) din Legea nr. 340/2004 privind instituţia prefectului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Instituţia prefectului are, potrivit legii, personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu. (2) Sediul instituţiei prefectului, denumit prefectură, este, de regulă, în palatul administrativ, aflat în administrarea instituţiei prefectului ori a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.  +  Articolul 2 (1) Prefectul exercită atribuţiile conferite de lege prin aparatul de specialitate, care este o structură funcţională cu activitate permanentă. (2) Personalul din aparatul de specialitate al prefectului este format din funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special şi personal contractual. (3) Numirea, respectiv încadrarea, precum şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul de specialitate se efectuează prin ordin al prefectului, în condiţiile legii. (4) Numărul maxim de posturi aferent aparatului de specialitate al prefectului se stabileşte anual prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, contrasemnat de către ministrul delegat pentru administraţia publică, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor. (5) Numărul maxim de posturi aferent fiecărui serviciu public deconcentrat condus de către prefect, în conformitate cu prevederile legii, se stabileşte anual prin ordin al conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat, cu avizul prefectului şi cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru fiecare instituţie care are servicii publice deconcentrate.  +  Articolul 3 (1) Structura organizatorică a aparatului de specialitate al prefectului este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Compartimentele cuprinse în cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1) se pot organiza, în condiţiile legii, prin ordin al prefectului, la nivel de direcţii, servicii şi birouri, după caz, în funcţie de specificul fiecărei activităţi.  +  Articolul 4 (1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prefectul aprobă, prin ordin, regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, în care se vor stabili sarcinile ce revin fiecărui compartiment. (2) Pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, se întocmeşte fişa fiecărui post din statul de funcţii.  +  Articolul 5 (1) În realizarea rolului său aparatul de specialitate al prefectului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:1. cu privire la aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte normative, la realizarea intereselor naţionale, precum şi la realizarea în judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare: a) elaborează şi prezintă prefectului informări periodice cu privire la situaţia şi evoluţia stării generale economice, sociale, culturale şi administrative, precum şi cu privire la stadiul realizării obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, în judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti; b) participă alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului, la acţiuni de verificare la nivelul întregului judeţ, respectiv al municipiului Bucureşti, cu privire la aplicarea şi respectarea actelor normative; c) elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate, pe care le înaintează prefectului; d) prezintă prefectului, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale şi a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, propuneri privind priorităţile de dezvoltare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza Programului de guvernare şi în concordanţă cu prevederile planului de dezvoltare regională; e) întocmeşte anual planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare; f) realizează documentarea necesară şi elaborează pe baza acesteia raportul anual privind starea economico-socială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, care se înaintează, potrivit legii, Guvernului, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor; g) contribuie la organizarea aplicării în judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, a programelor şi strategiilor guvernamentale sau ministeriale cu privire la restructurarea sectorială, aprovizionarea populaţiei cu produse de bază şi combustibili, protecţia consumatorilor, gospodărie comunală, dezvoltarea prestărilor de servicii, precum şi la alte activităţi; h) asigură transpunerea în practică a Strategiei de guvernare cu privire la parteneriatul social dintre sindicate, patronat şi puterea executivă;2. cu privire la conducerea activităţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale: a) analizează activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate şi întocmeşte informări cu privire la aceasta, pe care le înaintează prefectului; b) elaborează şi supune spre aprobare prefectului măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciilor publice deconcentrate organizate la nivelul unităţilor administrativteritoriale, în vederea transmiterii acestora ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit legii; c) examinează, împreună cu serviciile publice deconcentrate şi cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, stadiul de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se derulează în comun; d) întocmeşte documentaţia necesară în vederea emiterii de către prefect a propunerii de numire şi de eliberare din funcţie a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate; e) asigură consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii; f) asigură transmiterea ordinelor prefectului, având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, către conducătorul instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat; g) asigură, potrivit legii, transmiterea către serviciile publice deconcentrate a actelor cu caracter normativ emise de ministere şi de celelalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului; h) analizează şi verifică activitatea de management al resurselor umane din cadrul serviciilor publice deconcentrate şi propune prefectului măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora; i) examinează şi prezintă prefectului proiectele bugetelor serviciilor publice deconcentrate, transmise de către acestea înainte de a fi propuse conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat;3. cu privire la verificarea legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de consiliul judeţean, de consiliul local sau de primar şi contenciosul administrativ: a) ţine evidenţa actelor administrative adoptate sau emise de consiliul judeţean, de consiliul local sau de primar şi transmise prefectului în vederea verificării legalităţii, asigură păstrarea acestora, precum şi evidenţa acţiunilor şi dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti; b) examinează sub aspectul legalităţii, în termenele prevăzute de lege, actele administrative adoptate sau emise de consiliul judeţean, de consiliul local sau de primar; c) propune prefectului, cu motivarea corespunzătoare, sesizarea, după caz, a autorităţilor emitente, în vederea reanalizării actului considerat nelegal, sau a instanţei de contencios administrativ; d) întocmeşte documentaţia, formulează acţiunea pentru sesizarea instanţei de contencios administrativ şi susţine în faţa acesteia acţiunile formulate; e) elaborează rapoarte şi prezintă informări prefectului cu privire la actele verificate; f) avizează ordinele prefectului din punct de vedere al legalităţii; g) reprezintă prefectul în faţa notarilor publici, a instanţelor judecătoreşti de orice grad, precum şi a altor autorităţi sau instituţii publice; h) acţionează în vederea îndeplinirii, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori local; i) efectuează, în condiţiile legii, verificările şi întocmeşte documentaţia necesară cu privire la dizolvarea de drept a unor consilii locale sau judeţene, la suspendarea de drept a unor mandate de consilier sau de primar ori la încetarea de drept a unor mandate de consilier sau de primar, respectiv la încetarea înainte de termen a mandatului preşedintelui consiliului judeţean, după caz; j) desfăşoară acţiuni de îndrumare şi verificare privind modul de exercitare de către primari a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului;4. cu privire la realizarea politicilor naţionale, a celor de integrare europeană şi a planului de măsuri pentru integrare europeană şi intensificarea relaţiilor externe: a) întocmeşte anual planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, a politicilor naţionale stabilite de Guvern, a politicilor de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe, cu consultarea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, şi a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate; b) elaborează, în colaborare cu reprezentanţi ai consiliului judeţean, respectiv ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ai serviciilor publice deconcentrate, ai autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ai societăţii civile, planul judeţean de măsuri pentru integrare europeană şi intensificarea relaţiilor externe, în conformitate cu documentele programatice referitoare la integrarea europeană; c) acţionează, cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate şi al structurilor de integrare europeană, pentru cunoaşterea documentelor privind integrarea europeană adoptate la nivel central; d) acţionează pentru atragerea societăţii civile la activităţile care au legătură cu procesul de integrare europeană şi participă la programele societăţii civile în domeniul integrării europene; e) desfăşoară activităţi menite să conducă la cunoaşterea de către autorităţile administraţiei publice locale şi de către cetăţeni a programelor cu finanţare externă iniţiate şi susţinute de Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale; f) întocmeşte, gestionează prin evidenţă centralizată şi monitorizează activitatea de relaţii şi de colaborări internaţionale a instituţiei prefectului; g) elaborează evidenţa centralizată a rapoartelor de activitate întocmite obligatoriu pentru orice activitate de relaţii internaţionale;5. cu privire la buna organizare şi desfăşurare a activităţii pentru situaţii de urgenţă, precum şi la pregătirea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor de apărare care nu au caracter militar: a) stabileşte, împreună cu instituţiile publice şi organismele abilitate prin lege, măsurile necesare pentru prevenirea sau reducerea la minimum a efectelor fenomenelor naturale periculoase şi a catastrofelor de orice fel, pe care le înaintează prefectului; b) urmăreşte îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect, în calitate de preşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă; c) prezintă prefectului propuneri privind modul de utilizare, în situaţii de criză, a fondurilor special alocate de la bugetul de stat; d) propune prefectului, în situaţiile prevăzute de lege, convocarea consiliilor locale, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz; e) întocmeşte rapoarte şi informări privind evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor în caz de dezastru, precum şi măsurile întreprinse de autorităţile administraţiei publice locale în acest domeniu, pe care le înaintează prefectului; f) asigură informarea prefectului şi a autorităţilor administraţiei publice locale, pe baza datelor comunicate de Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu privire la iminenţa producerii unor fenomene naturale periculoase; g) asigură informarea zilnică a prefectului, în perioada producerii fenomenelor naturale periculoase, cu privire la situaţia preliminară a efectelor şi a pagubelor produse; h) prezintă prefectului situaţia finală a pagubelor produse; i) sprijină şi îndrumă autorităţile administraţiei publice locale pentru buna organizare şi desfăşurare a activităţii în situaţii de urgenţă; j) prezintă prefectului propuneri privind alocarea unor sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului; k) centralizează necesarul de materiale de construcţii, alimente şi îmbrăcăminte în vederea elaborării proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru acordarea de ajutoare umanitare populaţiei afectate de la rezervele de stat; l) prezintă prefectului propuneri pentru acordarea unor ajutoare umanitare populaţiei afectate de dezastre, în scopul protecţiei populaţiei în situaţii excepţionale, determinate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte fenomene periculoase; m) verifică modul de distribuire atât a ajutoarelor umanitare, cât şi a sumelor alocate din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului;6. cu privire la activitatea de eliberare şi de evidenţă a paşapoartelor simple: a) soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple ori de prelungire a valabilităţii acestora, în conformitate cu prevederile legii; b) asigură eliberarea, în sistem de ghişeu unic, a paşapoartelor simple, în colaborare cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din subordinea consiliilor municipale, orăşeneşti şi comunale, precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti; c) administrează şi gestionează registrul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, de evidenţă a paşapoartelor simple şi valorifică datele cuprinse în acesta; d) furnizează permanent, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor, informaţiile necesare actualizării Registrului naţional de evidenţă a paşapoartelor simple; e) asigură înscrierea de menţiuni în paşapoarte, în condiţiile legii; f) organizează la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor;7. cu privire la regimul permiselor de conducere, al certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi al plăcilor cu numere de înmatriculare: a) constituie şi actualizează registrul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, de evidenţă a permiselor de conducere şi a autovehiculelor înmatriculate şi valorifică datele cuprinse în acesta; b) organizează examenele pentru obţinerea permiselor de conducere a autovehiculelor, în condiţiile legii; c) soluţionează cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în condiţiile legii; d) asigură eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere; e) monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale referitoare la asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal, în domeniul de competenţă. (2) Aparatul de specialitate al prefectului îndeplineşte şi următoarele atribuţii: a) întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului; b) elaborează proiectul ordinului prefectului de stabilire a numărului consilierilor locali şi judeţeni, pe baza datelor statistice oficiale, şi întocmeşte graficul de convocare a consiliilor locale şi a consiliului judeţean în şedinţa de constituire; c) elaborează proiectul ordinului prefectului privind numirea directorului oficiului prefectural; d) elaborează, cu consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, proiectele de ordine ale prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate; e) asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate prefectului, precum şi comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal; f) organizează activitatea de primire a cetăţenilor în audienţă la prefect, la subprefect şi la secretarul general; g) consiliază cetăţenii care se adresează instituţiei prefectului în problemele generale sau specifice relaţiei cu publicul; h) participă la desfăşurarea audienţelor; i) urmăreşte şi aplică prevederile cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică; j) realizează lucrările de secretariat pentru comisia judeţeană consultativă şi comitetul operativ-consultativ şi prezintă prefectului propuneri cu privire la programul de activitate al acestora; k) elaborează, în colaborare cu persoanele desemnate de către conducătorii serviciilor publice deconcentrate, cu specialiştii consiliului judeţean şi pe baza propunerilor primarilor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, proiectul programului principalelor lucrări şi activităţi ale comisiei judeţene consultative; l) conlucrează cu unităţile teritoriale din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării Naţionale şi a Serviciului Român de Informaţii la elaborarea măsurilor ce se impun pentru asigurarea respectării drepturilor individuale, apărarea proprietăţii publice şi private, securitatea cetăţenilor şi prevenirea infracţiunilor; m) asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiei de dialog social; n) conlucrează cu compartimentele din aparatul propriu al consiliului judeţean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în vederea elaborării proiectelor de hotărâri ale Guvernului care au ca obiect soluţionarea unor probleme de interes local; o) aplică actele normative cu caracter reparatoriu. (3) Prefectul poate stabili prin ordin şi alte sarcini pentru aparatul de specialitate, în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiţii a atribuţiilor ce i-au fost conferite prin reglementările legale.  +  Articolul 6 (1) În cadrul aparatului de specialitate al prefectului se pot organiza, în condiţiile legii, oficii prefecturale. (2) Prefectul, cu sprijinul primarului din unitatea, respectiv subunitatea administrativ-teritorială în care se organizează oficiul prefectural, va asigura spaţiul corespunzător pentru funcţionarea acestuia. (3) Modul de organizare a oficiului prefectural şi nominalizarea unităţilor administrativ-teritoriale arondate acestuia se stabilesc prin ordin al prefectului. (4) Oficiile prefecturale asigură îndeplinirea atribuţiilor specifice aparatului de specialitate al prefectului în unităţile administrativ-teritoriale situate în raza lor de competenţă.  +  Articolul 7 (1) Aparatul de specialitate al prefectului este subordonat acestuia şi are un secretar general, care asigură conducerea operativă. (2) Secretarul general îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) conduce şi răspunde de activitatea operativă a aparatului de specialitate, cu excepţia cancelariei prefectului; b) coordonează activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de consiliul judeţean, de consiliul local sau de primar, de realizare de către compartimentul de specialitate a procedurii prevăzute de dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, cu privire la actele considerate nelegale, precum şi de sesizare, în termenele legale, a instanţelor de contencios administrativ; c) elaborează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, pe care îl supune spre aprobare prefectului; d) asigură elaborarea proiectului de ordin al prefectului pentru numirea sau eliberarea din funcţie a secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru sancţionarea disciplinară a acestora pentru abaterile săvârşite, cu excepţia secretarului judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; e) asigură elaborarea şi transmiterea ordinelor prefectului privind înfiinţarea şi organizarea oficiilor prefecturale către Ministerul Administraţiei şi Internelor; f) contrasemnează ordinele cu caracter normativ emise de către prefect şi asigură transmiterea acestora către Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi publicarea în monitorul oficial al judeţului ori al municipiului Bucureşti, după caz; g) asigură transmiterea către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual; h) primeşte, distribuie corespondenţa şi urmăreşte rezolvarea acesteia în termenul legal; i) prezintă prefectului studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare; j) îndrumă şi verifică modul de îndeplinire de către secretarii unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia secretarului judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, a atribuţiilor stabilite prin lege şi face propuneri prefectului privind sancţionarea acestora; k) gestionează şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor dispuse de prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare; l) asigură, prin compartimentul de specialitate, relaţia cu mass-media şi aplicarea prevederilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public; m) stabileşte şi urmăreşte realizarea fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituţiei prefectului; n) prezintă prefectului propuneri cu privire la organizarea şi desfăşurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea şi soluţionarea petiţiilor, precum şi la arhivarea documentelor; o) întocmeşte proiectul de regulament de organizare şi funcţionare a comisiei judeţene consultative, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru; p) supraveghează realizarea lucrărilor de secretariat pentru comisia judeţeană consultativă; r) acordă consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire şi aderare, iniţiate de către acestea; s) verifică şi aplică apostila pe actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României şi care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga;ş) aprobă eliberarea de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituţiei prefectului, cu excepţia celor care conţin informaţii clasificate ca secrete de stat sau de serviciu; t) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de Ministerul Administraţiei şi Internelor ori de către prefect.  +  Articolul 8 (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului care au servicii publice deconcentrate vor transmite Ministerului Administraţiei şi Internelor lista serviciilor publice deconcentrate, cuprinzând date privitoare la personalitatea juridică, obiectul de activitate şi atribuţiile delegate fiecărui serviciu public deconcentrat, precum şi structura organizatorică a acestuia. (2) La întocmirea listei privind serviciile publice deconcentrate, prevăzută la alin. (1), se vor avea în vedere criteriile principale cuprinse în anexa nr. 2.  +  Articolul 9Îndrumarea şi controlul ierarhic de specialitate asupra activităţii prefecţilor şi a aparatului de specialitate al prefectului se asigură de către Ministerul Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.019/2003 privind organizarea şi funcţionarea prefecturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 8 septembrie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:-------------Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe Emacup. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statBucureşti, 28 octombrie 2004.Nr. 1.844.  +  Anexa 1 *Font 8*                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                  a aparatului de specialitate al prefectului ┌---------------─------┐ ┌────────────────────┐ | Comisia consultativă ├----┐ ┌──┤ Corpul de control │ └----------------------┘ | │ │ al prefectului │                             | ┌───────────────────┐ │ └────────────────────┘                             ├──┤ PREFECT ├──┤                             │ └─┬───────┬─────────┘ │                             │ │ │ │┌─────────────────────────┐ │ │ │ │ ┌────────────────────┐│Cancelaria prefectului*1)├──┘ │ │ └──┤ Audit intern │└─────────────────────────┘ │ │ └────────────────────┘                                  │ │  ┌───────────────────────────────┘ │  │ │  │ ┌─────────┴─────────┐  │ │ SUBPREFECT*2) │  │ └─────────┬─────────┘  │ │  │ ┌─────────┴─────────┐  │ │ SECRETAR GENERAL │  │ └─────────┬─────────┘  │ │  │ ┌──────────┬─────────────┬───────────┴──┬──────────┬───────────┬────────────┬──────────┐  │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─┴──┴────┐┌────┴───────┐┌────┴──────┐┌──────┴────┐┌────┴─────┐┌────┴─────┐┌─────┴─────┐┌───┴───┐│ ││ Dezvoltare ││Verificarea││ Informare,││Serviciul ││Serviciul ││ Financiar ││ ││Integrare││economică şi││legalităţii││ relaţii ││public co-││ public ││ contabili-││Oficiul││europeană││conducerea ││actelor, a ││publice şi ││munitar re││comunitar ││ tate, re- ││prefec-││ ││serviciilor ││aplicării ││secretariat││gim permi-││pentru e- ││ surse uma-││ tural ││ ││publice de- ││actelor nor││ ││se de con-││liberarea ││ ne şi ad- ││ ││ ││concentrate ││mative şi ││ ││ducere şi ││şi eviden-││ministrativ││ ││ ││ ││contencio- ││ ││înmatricu-││ţa paşa- ││ ││ ││ ││ ││sul admi- ││ ││lare a ve-││poartelor ││ ││ ││ ││ ││nistrativ ││ ││hiculelor ││ ││ ││ │└─────────┘└────────────┘└───────────┘└───────────┘└──────────┘└──────────┘└───────────┘└───────┘-------*1) Până la intrarea în vigoare a prevederilor art. 39 din Legea nr. 340/2004, în cadrul aparatului de specialitate al prefectului se organizează cabinetul acestuia, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare.*2) În municipiul Bucureşti, prefectul este ajutat de doi subprefecţi.  +  Anexa 2                                     CRITERII                  pentru întocmirea listei serviciilor publice            deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe   ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate                la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale
    Nr. crt.Denumirea criteriului
    1.Satisface o necesitate de interes public.
    2.Este o structură de specialitate a unui minister sau a unui alt organ al administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului.
    3.Este subordonat ierarhic unui minister sau unui alt organ al administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului.
    4.Prestează serviciul public prin delegare de competenţă dată de organul de specialitate căruia i se subordonează ierarhic.
    5.Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se face potrivit art. 62 alin. (1) lit. a) sau b) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice.
    6.Serviciul public prestat se realizează prin activităţi cu caracter prestator sau/şi prin emiterea de acte juridice administrative. Aceste acte pot fi anulate de organul administraţiei publice de specialitate căruia i se subordonează.
  ---------