LEGE nr. 486 din 10 noiembrie 2004pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.078 din 19 noiembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 81 din 19 august 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 27 august 2004, cu următoarele modificări:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - După scopul pentru care se înfiinţează, crescătoriile de vânat pot fi: a) crescătorii de vânat destinate producerii de material biologic selecţionat, pentru acţiuni de populare şi repopulare a fondurilor de vânătoare cu vânat; b) crescătorii de vânat destinate creşterii intensive a unor exemplare din specii de vânat, în scopul valorificării produselor obţinute."2. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(2) Terenul pe care se înfiinţează crescătoriile de vânat şi complexurile de vânătoare îşi schimbă folosinţa şi destinaţia potrivit legii."3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Regimul juridic al exemplarelor din speciile de vânat din crescătoriile de vânat şi din complexurile de vânătoare este diferit, din punct de vedere al perioadei de vânătoare, de regimul juridic al exemplarelor din speciile de vânat liber, respectiv de cel care face obiectul gestiunii fondurilor de vânătoare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 103/1996, republicată, şi ale reglementărilor tehnice emise în aplicarea prevederilor legii."4. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIAutorizarea înfiinţării şi exploatării crescătoriilor de vânatşi a complexurilor de vânătoare"5. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură autorizează înfiinţarea de crescătorii de vânat şi de complexuri de vânătoare, la cererea persoanelor fizice şi juridice care doresc înfiinţarea şi exploatarea acestora......................................................................................... (3) Cererea de autorizare pentru înfiinţarea unei crescătorii de vânat sau a unui complex de vânătoare va fi însoţită de următoarele documente: a) actul constitutiv şi statutul societăţii; încheierea judecătorului - delegat de la oficiul registrului comerţului/hotărârea judecătorească de înfiinţare sau, după caz, hotărârea judecătorească de dobândire a personalităţii juridice; certificatul de înregistrare, după caz, în registrul comerţului ori în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor; documentele de autorizare şi înregistrare, în cazul persoanei fizice; b) actul prin care solicitantul face dovada că are dreptul de a utiliza terenul respectiv pentru înfiinţarea şi funcţionarea crescătoriei de vânat sau a complexului de vânătoare, după caz, cum ar fi: titlul de proprietate, contractul de concesiune şi alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare; c) actul prin care solicitantul face dovada acordului gestionarului fondului de vânătoare pe a cărui rază teritorială înfiinţează crescătoria de vânat sau complexul de vânătoare, în situaţia în care solicitantul este altul decât gestionarul fondului de vânătoare sau proprietarul terenului; d) studiul de specialitate privind înfiinţarea şi funcţionarea crescătoriei de vânat sau a complexului de vânătoare, având conţinutul unui proiect tehnic, întocmit în conformitate cu reglementările legale în vigoare; e) studiul de impact de mediu, cu aviz favorabil de la autoritatea competentă de mediu."6. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIIFuncţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilorde vânătoare"7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Crescătoriile de vânat şi complexurile de vânătoare înfiinţate în scopul asigurării de material biologic necesar acţiunilor de populare a fondurilor de vânătoare funcţionează în baza unor tehnologii adecvate păstrării caracterului sălbatic al exemplarelor din speciile aflate în crescătoriile de vânat şi în complexurile de vânătoare, astfel încât acestea să se adapteze cu uşurinţă la mediul natural de viaţă din cuprinsul fondurilor de vânătoare. (2) Înfiinţarea se realizează pe categorii de teren cu condiţii compatibile celor existente în mediul natural de viaţă al speciilor de vânat. (3) Desfăşurarea activităţii este coordonată de un specialist în domeniul cinegetic. (4) Complexurile de vânătoare vor fi realizate din două spaţii distincte, cu posibilitatea de control strict al schimbului dintre acestea: a) spaţiul pentru înmulţirea propriu-zisă a vânatului, care se poate împărţi, la rândul său, în mai multe subunităţi, în funcţie de specia şi de tehnologia de creştere aleasă; b) spaţiul destinat recoltării vânatului, amenajat corespunzător modalităţilor pentru care este organizată recoltarea."8. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Pentru recoltarea prin împuşcare a exemplarelor de vânat din complex, proprietarul complexului de vânătoare poate autoriza orice persoană care deţine permis de portarmă şi foloseşte arma de vânătoare ale cărei caracteristici corespund cerinţelor de recoltare pentru specia respectivă. (2) Organizarea şi practicarea acţiunilor de extragere sau de valorificare a exemplarelor de vânat dintr-un complex de vânătoare se fac potrivit normelor proprii specifice ale acestuia, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Pentru evitarea producerii unor accidente, precum şi pentru evidenţa vânatului recoltat sunt şi rămân aplicabile şi în cazul complexurilor de vânătoare reglementările emise de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, referitoare la: a) protecţia muncii în cadrul acţiunilor de vânătoare; b) caracteristicile armelor şi muniţiilor care se pot folosi la vânătoare, dacă recoltarea se face cu arme de vânătoare; c) rasele de câini admise la vânătoare; d) evaluarea trofeelor de vânat. (4) În situaţii deosebite, cum ar fi: răniri, epizootii şi altele asemenea, precum şi în situaţiile în care vânatul se recoltează viu, se folosesc mijloace care nu vatămă animalul/animalele şi numai cu aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură."9. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) În scopul deţinerii, la nivel naţional, a unei evidenţe statistice legate de gestionarea exemplarelor de vânat din crescătoriile de vânat şi din complexurile de vânătoare, deţinătorii lor vor transmite datele solicitate prin formulare de raportări statistice oficiale. (2) Intrarea exemplarelor de vânat în crescătoriile de vânat şi în complexurile de vânătoare, precum şi ieşirea din acestea se fac în baza documentelor legale de provenienţă a vânatului. Tipul şi modelul acestora se stabilesc prin ordin al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură."10. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Nerespectarea prevederilor art. 10 duce la retragerea autorizaţiei de funcţionare de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 10 noiembrie 2004.Nr. 486.--------