LEGE nr. 484 din 10 noiembrie 2004privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2004 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.071 din 18 noiembrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49 din 15 iunie 2004 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 29 iunie 2004, cu următoarea completare:– La articolul unic, după alineatul (3) al articolului 10^1 se introduc 4 alineate noi, alineatele (4), (5), (6) și (7) cu următorul cuprins:(4) În cazul în care împrumuturile acordate potrivit alin. (1) nu vor fi rambursate de societatea comercială până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor acesteia, creanțele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, rezultate din acordarea acestor împrumuturi, împreună cu dobânzile și penalitățile de orice fel aferente sumelor prevăzute la alin. (1), calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor, se convertesc în acțiuni, care vor fi vândute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, cu acordarea dreptului de preferință cumpărătorului participației statului la capitalul social al societății comerciale sau succesorului legal al acestuia.(5) Administratorii societăților comerciale privatizate vor convoca în termen de 15 zile de la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor adunarea generală extraordinară a acționarilor, având pe ordinea de zi majorarea capitalului social cu sumele care fac obiectul conversiei în acțiuni prevăzute la alin. (4).(6) Cumpărătorul sau succesorul legal al acestuia își va exprima opțiunea în termen de 15 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a majorării capitalului social prevăzute la alin. (5).(7) În cazul în care cumpărătorul sau succesorul legal al acestuia nu își manifestă dreptul de preferință în termenul prevăzut la alin. (6) sau nu acceptă prețul de ofertă, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului poate vinde acțiunile rezultate din conversia prevăzută la alin. (4) prin orice metodă de privatizare, potrivit legii.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 10 noiembrie 2004.Nr. 484.-----------