ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 10 noiembrie 2004pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.071 din 18 noiembrie 2004    Ţinând seama de prevederile art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, astfel cum a fost completat prin Legea nr. 276/2004, potrivit cărora de recalcularea pensiilor prin adăugarea stagiului de cotizare asimilat, constituit din perioada cursurilor la zi în învăţământul superior, beneficiază şi pensionarii aflaţi în plată la data de 1 aprilie 2001, data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000,luând în considerare faptul că prevederile din Legea nr. 19/2000, potrivit cărora se consideră vechime în serviciu şi perioada cursurilor de zi la învăţământul superior, se regăsesc şi în cuprinsul Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările ulterioare,se impune luarea unor măsuri imediate, extraordinare, pentru ca şi pensionarii militari ale căror pensii au fost stabilite înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 164/2001 să beneficieze de recalcularea pensiilor prin adăugarea stagiului de cotizare constituit din perioada cursurilor la zi în învăţământul superior,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLa alineatul (1) al articolului 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modificările ulterioare, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) la cerere, prin adăugarea la vechimea în serviciu a perioadei prevăzute la art. 77 alin. (3) şi (4)."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul justiţiei,Cristian Diaconescup. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Doru-Claudiu Frunzulică,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 10 noiembrie 2004.Nr. 93.-----------