HOTĂRÂRE nr. 1.899 din 4 noiembrie 2004pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), punctul 31 va avea următorul cuprins:"31. iniţierea de standarde în acord cu cerinţele naţionale şi cu standardele internaţionale în domeniu, propunerea spre adoptare a standardelor internaţionale ca standarde naţionale şi adoptarea de reglementări tehnice pe plan naţional, zonal sau pe plan local, în domeniul utilizării frecvenţelor radioelectrice, în domeniul echipamentelor de comunicaţii electronice şi al compatibilităţii electromagnetice, al tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale;".2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) În condiţiile legii, la nivelul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei se pot înfiinţa unităţi de management de proiect, denumite în continuare UMP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile. (2) Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de funcţionare pentru fiecare UMP şi, după caz, numărul de unităţi se vor stabili prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei."3. Anexa nr. 1 "Organigrama Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:-------------p. Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,Ioan Cordoş,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 4 noiembrie 2004.Nr. 1.899.  +  Anexa (Anexa nr. 1la Hotărârea Guvernului nr. 744/2003)*Font 8*                    Structura organizatorică a Ministerului                   Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │Nr. maxim de posturi: 130, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului │    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘     ┌─────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐     │ CABINETUL MINISTRULUI │ ┌─────────────┐ │COMPARTIMENTUL DE INFORMARE│     └─────────────────────────┴───┤ ├────┤ ŞI RELAŢII PUBLICE │     ┌─────────────────────────┐ │ │ ├───────────────────────────┤     │ CONSILIER DIPLOMATIC ├───┤ MINISTRU │ │ CORPUL DE CONTROL ŞI COM-│     └─────────────────────────┘ │ ├────┤ PARTIMENTUL DE AUDIT │     ┌─────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────┘     │COMPARTIMENTUL INFORMAŢII├───┴─────┬───────┴----┬--------------------------┐     │ CLASIFICATE │ │ | UNITĂŢI DE MANAGEMENT AL |     └─────────────────────────┘ │ | PROIECTELOR***) |                                         │ └--------------------------┘        ┌────────────────────────────────┼────────────────────────┐  ┌─────┴────────────┐ ┌─────────┴──────┐ ┌─────────────┴───────────┐  │ │ │ │ │ │  │ SECRETAR DE STAT │ │SECRETAR GENERAL│ │ SECRETAR DE STAT │  │ │ │ │ │ │  └──┬─────────────┬─┘ └──────┬─────────┘ └─┬──────────┬──────────┬─┘     │ │ │ │ │ │ ┌───┴──────┐ ┌───┴───────┐ ┌────────┴─────┐ ┌───────┴────┐ ┌───┴──────┐┌──┴────────┐ │ DIRECŢIA │ │ │ │ DIRECŢIA │ │DEPARTAMENT │ │ DIRECŢIA ││ ORGANISM │ │ INTEGRARE│ │ DIRECŢIA │ │ ECONOMICĂ, │ │ PENTRU IN- │ │DE REGLE- ││INTERMEDIAR│ │ EUROPEANĂ│ │ PENTRU │ │RESURSE UMANE │ │FORMATIZAREA│ │MENTĂRI ŞI││ PENTRU │ │ŞI RELAŢII│ │COMUNICAŢII│ │ ŞI │ │ADMINISTRA- │ │STANDARDE ││PROMOVAREA │ │ INTERNA- │ │ │ │ADMINISTRATIVĂ│ │ŢIEI PUBLI- │ │ÎN TEHNO- ││SOCIETĂŢII │ │ ŢIONALE │ │ │ │ │ │ CE*) │ │LOGIA IN- ││INFORMAŢI- │ └──────────┘ └───────────┘ └──────────────┘ └────────────┘ │FORMAŢIEI,││ONALE**) │                                                             │ANTIFRAUDĂ│└───────────┘                                                             │ŞI SECURI-│                                                             │TATEA RE- │                                                             │ŢELELOR │                                                             └──────────┘    *) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală    **) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie    ***) Se înfiinţează ca unitate fără personalitate juridică, distinctă destructura organizatorică a ministerului-----