LEGE nr. 499 din 12 noiembrie 2004privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41 din 27 mai 2004 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 2, alineatul 2 al articolului 3 va avea următorul cuprins:La nivelul fiecărui județ și în municipiul București se înființează oficiile de cadastru și publicitate imobiliară ca unități cu personalitate juridică în subordinea Agenției Naționale, prin reorganizarea actualelor oficii județene de cadastru, geodezie și cartografie și al municipiului București și a birourilor de carte funciară de pe lângă judecătorii. În circumscripția fiecărei judecătorii se înființează câte un birou de carte funciară, ca unitate subordonată Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care va prelua activitatea actualelor birouri de carte funciară ale judecătoriilor.2. La articolul I punctul 6, litera k) a articolului 5 va avea următorul cuprins:k) avizează expertizele efectuate de către experții judiciari în specialitatea topografie, geodezie și cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, înainte de depunerea acestora la instanțele de judecată. Avizele menționate mai sus vor fi date de către specialiști în domeniu ai oficiului de cadastru și publicitate imobiliară;3. La articolul I punctul 8, articolul 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Agenției Naționale și ale unităților subordonate se asigură integral din venituri proprii.Veniturile proprii se constituie din:a) încasări din servicii prestate;b) tarife stabilite conform actelor normative;c) închirieri de spații și aparatură;d) donații și sponsorizări primite potrivit legii;e) dobânzi aferente disponibilităților din conturi și din depozite;f) alte venituri.Tarifele și încasările prevăzute la alin. 2 lit. a) și b) nu sunt purtătoare de T.V.A., fiind incluse în cazul operațiunilor de publicitate imobiliară în taxa notarială de timbru. Aceste tarife nu pot depăși 30% din valoarea taxei notariale de timbru.Taxele de publicitate imobiliară pot fi încasate de notarii publici în numele Agenției Naționale și pe chitanțierele puse la dispoziție de către aceasta pe baza unei negocieri între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Uniunea Națională a Notarilor Publici și care va face obiectul protocolului de colaborare.Tarifele se stabilesc, se modifică și se actualizează prin ordin al ministrului administrației și internelor, la propunerea Consiliului de administrație al Agenției Naționale.Veniturile încasate se virează în contul Agenției Naționale deschis la Trezoreria Statului.Agenția Națională poate colabora cu persoane fizice și juridice române sau străine de specialitate, în condițiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzătoare domeniului său de activitate.Agenția Națională poate contracta credite bancare în condițiile prevăzute de lege.Agenția Națională întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Excedentele anuale se reportează în anul bugetar următor.Ministerul Administrației și Internelor, prin Agenția Națională, își va asuma întreaga responsabilitate în implementarea Proiectului cadastrului și publicității imobiliare, finanțat prin împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), și a celorlalte acorduri internaționale ce implică împrumuturi nerambursabile sau garanții de la stat, asumate anterior de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie, inclusiv pentru partea preluată de la Ministerul Justiției.Agenția Națională va face toate demersurile necesare amendării acordurilor de împrumut internaționale pentru a se realiza înlocuirea Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și a Ministerului Justiției cu Agenția Națională.4. La articolul I punctul 10, alineatele 1^2 și 1^3 ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:Ocuparea postului de registrator se va face în urma susținerii unui concurs organizat de către Agenția Națională. Candidații trebuie să fie licențiați ai unei facultăți de drept acreditate și să aibă o vechime de cel puțin 5 ani în activitatea juridică.Prin excepție de la prevederile alin. 1^2, până la data organizării concursului, registratorii pot fi numiți din cadrul angajaților birourilor de carte funciară care nu îndeplinesc condițiile de studii, dar au cel puțin 5 ani de experiență în domeniul publicității imobiliare.5. La articolul I punctul 12, partea introductivă și litera a) ale alineatului 1 al articolului 50 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 50În cazul în care registratorul admite cererea, dispune înscrierea prin încheiere, dacă înscrisul îndeplinește următoarele condiții:a) este încheiat în formă autentică sau emană de la o autoritate publică;6. La articolul I punctul 13, alineatul 2 al articolului 52 va avea următorul cuprins:Încheierea de înscriere sau de respingere poate fi atacată cu plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la instanța competentă din circumscripția în care se află imobilul. Plângerea împotriva încheierii de înscriere se depune la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară și se înscrie în cartea funciară. Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară este obligat să înainteze plângerea, însoțită de dosarul încheierii și copia cărții funciare, la instanța competentă.7. La articolul I punctul 14, alineatul 1 al articolului 56 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 56Notarul public care a întocmit actul prin care se constituie, se modifică, se transmite sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară din oficiu înscrierea în cartea funciară, în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu a doua zi, la biroul de carte funciară în a cărui rază de activitate se află imobilul. Despre exercitarea acestei obligații se va face mențiune expresă în cuprinsul actului sau, după caz, al certificatului de moștenitor. Mențiunea se va face în cazul în care pentru bunurile din masa succesorală s-a deschis carte funciară sau există documentație cadastrală. La autentificarea actelor prin care se constituie, se modifică sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară sau, după caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilității extrasului de carte funciară, registratorul nu va efectua nici un fel de înscriere în cartea funciară, cu excepția aceleia pentru care a fost eliberat extrasul.8. După articolul IV se introduce articolul IV^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul IV^1În îndeplinirea obligațiilor legale referitoare la publicitatea imobiliară, măsurile care se au în vedere se stabilesc prin protocolul încheiat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 12 noiembrie 2004.Nr. 499.-------