LEGE nr. 472 din 4 noiembrie 2004pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(3) Educaţia fizică şi sportul cuprind următoarele activităţi: educaţia fizică, sportul şcolar şi universitar, sportul pentru toţi, sportul de performanţă, exerciţiile fizice practicate cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic."2. Alineatele (2), (3), (4) şi (5) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:"(2) Asociaţiile sportive şcolare şi universitare sunt structuri sportive înfiinţate în condiţiile prezentei legi, a căror activitate este coordonată de Federaţia Sportului Şcolar, respectiv de Federaţia Sportului Universitar. (3) Federaţia Sportului Şcolar şi Federaţia Sportului Universitar, înfiinţate în condiţiile legii, au următoarele atribuţii: a) promovarea valenţelor educative ale sportului; b) iniţierea şi organizarea de programe şi acţiuni de atragere a elevilor şi studenţilor la practicarea sportului; c) coordonarea competiţiilor sportive desfăşurate în unităţile şi instituţiile de învăţământ, organizate de asociaţiile sportive şcolare şi universitare; d) sprijinirea sau organizarea, după caz, a competiţiilor locale, zonale şi naţionale ale reprezentativelor unităţilor şi instituţiilor de învăţământ; e) deţinerea competenţei exclusive pentru reprezentarea ţării la competiţiile oficiale organizate sub egida federaţiilor internaţionale ale sportului şcolar şi universitar. (4) Organizarea şi funcţionarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Federaţiei Sportului Universitar se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului, iniţiate de Agenţia Naţională pentru Sport şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (5) Finanţarea Federaţiei Sportului Şcolar, respectiv a Federaţiei Sportului Universitar, se face prin alocaţii de la bugetul de stat, pe bază de programe, precum şi prin venituri extrabugetare. Pentru susţinerea programelor de reprezentare la competiţiile internaţionale oficiale, desfăşurate sub egida federaţiilor internaţionale ale sportului şcolar şi sportului universitar, Federaţia Sportului Şcolar, şi respectiv Federaţia Sportului Universitar, pot beneficia, cu prioritate, de alocaţii guvernamentale."3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Finanţarea programului naţional «Sportul pentru toţi» se asigură din fonduri prevăzute distinct în bugetul de stat şi din fonduri de la bugetele locale. (2) Mijloacele financiare necesare pentru susţinerea subprogramelor derulate de Federaţia Sportivă Naţională «Sportul pentru toţi» se asigură din fonduri prevăzute distinct în bugetul de stat. (3) Subprogramele propuse de celelalte instituţii, care sunt aprobate anual de Comitetul Activităţilor Fizice Sportive pentru Sănătate, Educaţie şi Recreere, sunt finanţate de la bugetele locale, din fonduri primite de la organismele internaţionale, din sponsorizări, donaţii şi legate, precum şi din fonduri ale bugetului de stat, care vor fi prevăzute cu destinaţia pentru activitatea sportivă şi de tineret."4. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Sportivii de performanţă pot fi amatori sau profesionişti, conform prevederilor cuprinse în statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii. (2) Sportivii amatori sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, nu au relaţii contractuale de muncă cu cluburile sportive la care sunt legitimaţi. (3) Sportivii profesionişti sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, încheie, în condiţiile legii, cu cluburile la care sunt legitimaţi un contract individual de muncă pe durată determinată şi care obţin licenţa de sportiv profesionist. (4) Ramurile de sport, precum şi condiţiile de practicare a sportului profesionist se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Agenţia Naţională pentru Sport, la propunerea federaţiilor sportive naţionale."5. La titlul III, titlul va avea următorul cuprins:"TITLUL IIIStructurile administraţiei pentru sport"6. Litera f) a alineatului (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"f) administrează patrimoniul din domeniul public şi domeniul privat al statului, încredinţat Agenţiei Naţionale pentru Sport;"7. După litera g) a alineatului (1) al articolului 18 se introduce o literă nouă, litera g^1), cu următorul cuprins:"g^1) supraveghează menţinerea destinaţiei bazelor şi/sau instalaţiilor sportive care au aparţinut domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale şi care, ulterior, au fost dobândite ca active patrimoniale destinate activităţii sportive sau vândute către societăţile comerciale."8. Literele i) şi j) ale alineatului (1) al articolului 18 vor avea următorul cuprins:"i) repartizează bugetul activităţii sportive, constituit potrivit prezentei legi, pentru:- activitatea proprie şi cea a instituţiilor din subordinea sa;- federaţiile sportive naţionale, în baza contractelor de finanţare a programelor sportive ale acestora;- premierea performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive internaţionale oficiale; j) autorizează afilierea federaţiilor sportive naţionale la federaţiile sportive internaţionale de profil şi la alte foruri continentale sau mondiale, precum şi afilierea altor organizaţii cu profil sportiv la forurile internaţionale de specialitate."9. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au următoarele atribuţii principale în domeniul sportului: a) ţin evidenţa structurilor sportive fără personalitate juridică din judeţ, prin înscrierea acestora în Registrul sportiv; b) finanţează, pe bază de contract, programele sportive ale asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport şi ale cluburilor sportive de drept privat, aflate în raza administrativ-teritorială respectivă, în limita sumei prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli cu această destinaţie; c) colaborează cu consiliile locale, în scopul utilizării eficiente a sumelor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportivă de performanţă în teritoriu; d) elaborează şi aduc la îndeplinire, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, planurile de construire şi de îmbunătăţire a bazelor şi instalaţiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului în general şi a sportului de performanţă în teritoriu, finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială; e) colaborează cu inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ şi cu instituţiile de învăţământ superior pentru organizarea şi dezvoltarea sportului şcolar şi universitar, precum şi pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a instructorilor sportivi; f) iniţiază măsurile necesare pentru prevenirea violenţei la manifestările sportive organizate în raza lor teritorială, precum şi a dopajului în sport; g) sprijină cu mijloace materiale şi financiare practicarea sportului pentru toţi; h) îndrumă şi controlează, din punct de vedere tehnico-metodic şi de specialitate, structurile sportive din judeţ; i) supraveghează menţinerea destinaţiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a celor care au aparţinut domeniului public şi au intrat în circuitul privat."10. După articolul 20 se introduce capitolul III cu următorul cuprins:"CAPITOLUL IIIComitetul Olimpic RomânArt. 20^1. - (1) Comitetul Olimpic Român este o asociaţie de interes naţional care se organizează şi funcţionează în baza statutului propriu, elaborat în conformitate cu prevederile Chartei Olimpice şi ale prezentei legi. (2) Comitetul Olimpic Român este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, nonprofit, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ. (3) Dobândirea personalităţii juridice se face în condiţiile legii. (4) Comitetul Olimpic Român deţine competenţa exclusivă pentru reprezentarea ţării la Jocurile Olimpice şi la celelalte programe organizate sub egida Comitetului Internaţional Olimpic sau a asociaţiilor olimpice continentale. Comitetul Olimpic Român este unicul deţinător pe teritoriul României al drepturilor de folosire a însemnelor şi a tuturor simbolurilor olimpice specificate în statutul propriu, în Charta Olimpică şi în alte documente normative ale mişcării olimpice. (5) Persoanele fizice sau juridice de pe teritoriul României nu pot folosi însemnele Comitetului Internaţional Olimpic, însemnele şi emblema Comitetului Olimpic Român şi alte drepturi de proprietate intelectuală olimpice decât cu acordul Comitetului Olimpic Român. (6) Comitetul Olimpic Român organizează şi coordonează activitatea Academiei Olimpice Române, unitate aflată în subordinea sa, fără personalitate juridică, cu atribuţii în dezvoltarea şi promovarea principiilor fundamentale ale olimpismului.Art. 20^2. - (1) Pentru realizarea obiectului său de activitate, Comitetul Olimpic Român colaborează cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, asociaţii şi organizaţii de drept public sau privat. (2) Comitetul Olimpic Român susţine financiar, pe bază de contracte de finanţare, activitatea centrelor naţionale de pregătire a juniorilor. Federaţiile sportive naţionale conduc, organizează şi coordonează activitatea acestor centre. Agenţia Naţională pentru Sport, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale colaborează şi sprijină activitatea centrelor olimpice naţionale de pregătire a juniorilor. (3) Sursele de finanţare ale Comitetului Olimpic Român pot fi: a) sume de la bugetul de stat; b) venituri proprii; c) alte surse. (4) Nivelul alocaţiilor bugetare, precum şi categoriile de cheltuieli ce urmează a fi finanţate din acestea se aprobă prin legile bugetare anuale. (5) Comitetul Olimpic Român poate beneficia cu prioritate de sprijin financiar guvernamental pentru îndeplinirea programelor olimpice. (6) Comitetul Olimpic Român poate deţine în proprietate, concesiune sau folosinţă imobile, baze şi instalaţii sportive de interes naţional. (7) Acţiunile în justiţie pentru valorificarea drepturilor de orice natură ale Comitetului Olimpic Român sunt scutite de taxă de timbru."11. Literele b) şi f) ale alineatului (1) al articolului 21 vor avea următorul cuprins:"b) cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societăţi comerciale, unităţile de învăţământ cu program sau profil sportiv, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;.............................................................. f) Automobil Clubul Român, pentru activitatea de automobilism sportiv şi karting sportiv;"12. După litera f) a articolului 21 se introduce o literă nouă, litera g), cu următorul cuprins:"g) alte organizaţii sportive naţionale."13. Alineatul (1) al articolului 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) În sensul prezentei legi, structurile sportive sunt asociaţii de drept privat sau instituţii de drept public, constituite sau înfiinţate, după caz, în scopul organizării şi administrării unei activităţi sportive şi care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de către membrii lor şi participarea la activităţile şi competiţiile sportive."14. Alineatul (1) al articolului 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Cluburile sportive de drept privat au regim propriu de administrare şi de gestionare a bugetului şi a patrimoniului, aprobat de adunările generale ale acestora, în condiţiile legii."15. Alineatul (4) al articolului 28 se abrogă.16. Alineatul (5) al articolului 28 va avea următorul cuprins:"(5) Dizolvarea unui club sportiv de drept privat se face în condiţiile legii."17. Alineatul (2) al articolului 29 va avea următorul cuprins:"(2) Cluburile sportive de drept public mono- sau polisportive se organizează şi funcţionează după regulamente proprii, elaborate conform legii."18. Alineatul (1) al articolului 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Cluburile sportive profesioniste sunt structuri sportive organizate ca asociaţii fără scop patrimonial sau societăţi comerciale sportive pe acţiuni, care au obţinut licenţa din partea federaţiei sportive naţionale, emisă în conformitate cu statutele şi regulamentele federaţiilor internaţionale pe ramura de sport."19. Alineatul (3) al articolului 31 va avea următorul cuprins:"(3) Cluburilor sportive profesioniste, organizate ca asociaţii fără scop patrimonial, li se aplică regimul juridic al acestui tip de asociaţii, iar cluburilor sportive profesioniste, organizate ca societăţi sportive comerciale pe acţiuni, li se aplică regimul juridic al societăţilor comerciale, cu particularităţile din prezenta lege."20. Alineatul (4) al articolului 31 se abrogă.21. Alineatul (1) al articolului 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Capitalul social iniţial al cluburilor sportive profesioniste se constituie în condiţiile legii."22. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 32 se abrogă.23. Alineatul (4) al articolului 32 va avea următorul cuprins:"(4) Reorganizarea cluburilor sportive se face potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi."24. Alineatul (1) al articolului 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport sunt persoane juridice de drept privat, având drept scop organizarea activităţii în ramura de sport respectivă la nivelul judeţului sau al municipiului Bucureşti, cu respectarea statutelor şi regulamentelor federaţiilor sportive naţionale."25. Literele b) şi h) ale alineatului (1) al articolului 37 vor avea următorul cuprins:"b) organizează, conduc, controlează şi supraveghează activităţile şi competiţiile sportive oficiale la nivel naţional, în baza statutelor şi regulamentelor adoptate;.............................................................. h) promovează măsurile de prevenire şi control al folosirii substanţelor interzise şi al metodelor neregulamentare, destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor organizate direct la nivel naţional, în concordanţă cu reglementările federaţiilor internaţionale, ale Comitetului Internaţional Olimpic şi ale Agenţiei Mondiale Antidoping. Orice alte măsuri ce contravin reglementărilor mai sus menţionate sunt nule de drept;"26. Alineatul (5) al articolului 42 va avea următorul cuprins:"(5) Statutele ligilor profesioniste se aprobă de adunările generale şi se avizează în mod obligatoriu de federaţiile sportive naţionale şi de Agenţia Naţională pentru Sport."27. Capitolul VII al titlului IV se abrogă.28. Articolul 44 se abrogă.29. Partea introductivă şi literele b) şi c) ale alineatului (1) al articolului 45 vor avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Structurile sportive şi Comitetul Olimpic Român deţin exclusivitatea:.............................................................. b) dreptului de folosinţă asupra siglei/emblemei proprii, precum şi asupra denumirii competiţiei pe care o organizează; c) drepturilor de reclamă, publicitate şi de transmisie radio şi televiziune la competiţiile pe care le organizează sau la care participă, după caz."30. Alineatul (2) al articolului 45 se abrogă.31. După articolul 45 se introduce un articol nou, articolul 45^1, cu următorul cuprins:"Art. 45^1. - Drepturile prevăzute la art. 45 alin. (1) pot fi cesionate, cu excepţia drepturilor federative ale sportivilor, care pot fi cesionate exclusiv la o altă structură sportivă."32. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 48 va avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) Revocarea recunoaşterii funcţionării oricărei structuri sportive este de competenţa Agenţiei Naţionale pentru Sport şi se va produce în următoarele cazuri:"33. Alineatul (2) al articolului 61 va avea următorul cuprins:"(2) Carnetul de antrenor se eliberează de către Agenţia Naţională pentru Sport şi conferă titularului drepturile şi obligaţiile prevăzute în statutul antrenorilor, statutele şi regulamentele federaţiilor."34. După alineatul (1) al articolului 64 se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Sportivul de performanţă care a obţinut o medalie de aur la campionatele mondiale şi/sau campionatele europene de seniori, la o probă sportivă ce a fost inclusă cel puţin o dată în programul Jocurilor Olimpice are dreptul, la cerere, la o rentă viageră."35. Articolul 65 va avea următorul cuprins:"Art. 65. - (1) Sportivii legitimaţi care participă în competiţii incluse în calendarul intern sau internaţional sportiv sunt obligaţi, după caz, să posede asigurarea în caz de accidente, în ramura de sport în care sunt legitimaţi. (2) Cluburile sportive pot încheia, pentru sportivii lor legitimaţi, contracte de asigurare pentru risc de accident sau de deces, intervenit în cadrul competiţiilor sportive sau al pregătirii în vederea participării la competiţii. (3) Pe durata convocării sportivilor în loturile naţionale ale României, obligaţia plăţii primelor de asigurare revine federaţiilor sportive naţionale, cu excepţia situaţiilor în care regulamentele internaţionale au alte prevederi. Aceeaşi obligaţie revine Comitetului Olimpic Român pentru loturile care participă la Jocurile Olimpice sau la alte competiţii organizate sub egida Comitetului Internaţional Olimpic. (4) Prima de asigurare care urmează a fi stipulată în contractul de asigurare se stabileşte în limita bugetului anual propriu al structurilor sportive şi al Comitetului Olimpic Român."36. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 67 vor avea următorul cuprins:"(3) Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, după caz: a) venituri proprii; b) sume de la bugetul de stat sau bugetele locale acordate de organele administraţiei publice centrale sau locale pentru finanţarea programelor sportive realizate de structuri sportive de drept privat, fără scop lucrativ, de utilitate publică; c) alocaţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, repartizate structurilor sportive de drept public de organele administraţiei publice centrale şi locale; d) alte surse. (4) Bugetul anual al structurilor sportive se aprobă după cum urmează: a) de adunările generale, pentru structurile sportive de drept privat; b) de organele administraţiei publice centrale sau locale în subordinea cărora se află, pentru structurile sportive de drept public."37. Alineatul (1) al articolului 69 va avea următorul cuprins:"Art. 69. - (1) Structurile sportive fără scop patrimonial şi Comitetul Olimpic Român, în condiţiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale pentru finanţarea de programe sportive. Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între structurile sportive respective şi organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz."38. Litera c) a alineatului (1) al articolului 70 va avea următorul cuprins:"c) 1% din taxele şi accizele aplicate la nivel naţional pentru ţigarete, ţigări şi băuturi alcoolice;"39. După litera f) a alineatului (1) al articolului 70 se introduce o literă nouă, litera g), cu următorul cuprins:"g) 5% din totalul încasărilor rămase după deducerea taxei de licenţă datorate, conform legislaţiei în vigoare, de organizatorii de pronosticuri şi pariuri sportive autorizaţi, în condiţiile legii, de Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, pentru jocurile de pronosticuri şi pariuri sportive bazate pe utilizarea de competiţii de gen pentru ramura respectivă, organizate în campionatele naţionale din alte ţări, de federaţiile şi organismele sportive internaţionale, precum şi în «Cupa României», potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi."40. După litera f) a alineatului (2) al articolului 70 se introduce o literă nouă, litera g), cu următorul cuprins:"g) venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora."41. Litera f) a alineatului (1) al articolului 71 va avea următorul cuprins:"f) 10% din indemnizaţiile de transferuri interne şi internaţionale ale sportivilor, care se constituie în sursă de finanţare a activităţii sportive pentru copii şi juniori, inclusiv a celor din cluburile şcolare;"42. După litera h) a alineatului (1) al articolului 71 se introduce o literă nouă, litera (i), cu următorul cuprins:"i) venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora."43. Litera a) a alineatului (2) al articolului 71 va avea următorul cuprins:"a) subvenţii de la bugetul de stat şi bugetele locale acordate cluburilor sportive de drept public de către organele administraţiei publice centrale şi/sau locale în subordinea cărora se află, precum şi de organele administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă;"44. După litera h) a alineatului (2) al articolului 71 se introduc două litere noi, literele i) şi j), cu următorul cuprins:"i) venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora; j) venituri obţinute din participarea la competiţiile şi demonstraţiile sportive."45. Literele a) şi f) ale articolului 75 vor avea următorul cuprins:"a) sume de la bugetul de stat;.............................................................. f) venituri realizate din acordarea dreptului de folosinţă a emblemei Comitetului Olimpic Român şi a altor drepturi de proprietate intelectuală olimpice;"46. Articolul 76 va avea următorul cuprins:"Art. 76. - Agenţia Naţională pentru Sport, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, complexurile sportive naţionale, Comitetul Olimpic Român şi federaţiile sportive naţionale sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru importul de echipament sportiv şi materiale sportive, instalaţii şi aparatură specifică, necesare activităţii de pregătire, reprezentare şi participare a sportivilor şi echipelor componente ale loturilor sportive naţionale şi olimpice la competiţiile internaţionale oficiale: jocuri olimpice, campionate şi cupe mondiale şi europene şi, respectiv, a sportivilor şi echipelor cluburilor sportive care participă la competiţiile internaţionale oficiale intercluburi."47. Alineatul (3) al articolului 78 va avea următorul cuprins:"(3) Bazele sportive din domeniul public şi privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv din sectorul privat, omologate, se înscriu obligatoriu în Registrul bazelor sportive, conform unei metodologii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport."48. După articolul 78 se introduce un articol nou, articolul 78^1, cu următorul cuprins:"Art. 78^1. - Autorităţile administraţiei publice şi societăţile comerciale care au dobândit sau deţin baze şi/sau instalaţii sportive sunt obligate să păstreze destinaţia acestora şi să le menţină în stare de funcţionare."49. Articolul 79 va avea următorul cuprins:"Art. 79. - (1) Schimbarea destinaţiei sau desfiinţarea unor baze sportive aparţinând domeniului public ori privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se va putea face numai prin hotărâre a Guvernului şi cu construirea prealabilă a altor baze sportive similare celor desfiinţate. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi societăţilor comerciale care deţin active patrimoniale destinate activităţii sportive ce au aparţinut statului."50. Alineatele (5) şi (6) ale articolului 80 vor avea următorul cuprins:"(5) Deţinătorii de bunuri prevăzute la alin. (1) şi (2), care urmează să fie reintegrate în patrimoniul Agenţiei Naţionale pentru Sport, sunt obligaţi să pună la dispoziţie împuterniciţilor acesteia toate documentele care atestă proprietatea, evidenţele contabile, precum şi documentele necesare, în vederea înregistrării. Agenţia Naţională pentru Sport, prin împuterniciţii săi, va acţiona în justiţie persoanele juridice sau fizice care refuză semnarea protocoalelor şi predarea documentelor de proprietate. Aceste acţiuni sunt scutite de taxă de timbru. (6) Intabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile aparţinând bazei materiale sportive se face cu scutirea de plată taxelor prevăzute de lege. De asemenea, sunt scutite de taxă de timbru şi cererile de chemare în judecată privind acţiuni în prestaţie tabulară, radiere, anulare sau modificare a înscrierilor din cartea funciară înaintate de instituţiile sau persoanele prevăzute la alin. (5)."51. După litera e) a alineatului (12) al articolului 80 se introduce o literă nouă, litera f), cu următorul cuprins:"f) venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora."52. Alineatele (14) şi (15) ale articolului 80 vor avea următorul cuprins:"(14) Comitetul Olimpic Român şi federaţiile sportive naţionale, ca persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, pot primi în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. (15) Patrimoniul din domeniul public al statului, aflat, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, poate fi transferat în domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor, după caz, în condiţiile legii."53. După articolul 83 se introduc două articole noi, articolele 83^1 şi 83^2, cu următorul cuprins:"Art. 83^1. - Deţinătorii cu orice titlu ai bazei materiale sportive pot efectua cheltuieli privind contracte de asigurare a acesteia.Art. 83^2. - Deţinătorii cu orice titlu ai bazei materiale sportive evidenţiate în patrimoniul Agenţiei Naţionale pentru Sport au obligaţia obţinerii anuale a autorizaţiilor de funcţionare, conform prevederilor legale, şi sunt scutiţi de plată tuturor taxelor necesare obţinerii acestor autorizaţii."54. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 86 vor avea următorul cuprins:"(2) Pentru punerea în aplicare a politicii şi acţiunilor cuprinse în Programul naţional antidoping se înfiinţează Agenţia Naţională Antidoping, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Sport, finanţată din venituri extrabugetare şi alocaţii acordate de la bugetul de stat. (3) Agenţia Naţională Antidoping elaborează şi pune în aplicare Programul naţional antidoping, conform prevederilor Convenţiei antidoping a Consiliului Europei, Agenţiei Mondiale Antidoping şi Codului mondial antidoping. Programul naţional antidoping se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport."55. După alineatul (3) al articolului 86 se introduc două alineate noi, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Agenţiei Naţionale Antidoping se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (5) Normele tehnice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping şi sancţiunile care se aplică pe linie de sport persoanelor dovedite că sunt implicate în cazuri de dopaj sunt în conformitate cu reglementările federaţiilor sportive internaţionale, ale Comitetului Internaţional Olimpic şi ale Agenţiei Mondiale Antidoping."56. După litera h) a articolului 88 se introduc trei litere noi, literele i), j) şi k), cu următorul cuprins:"i) neachitarea contravalorii timbrului olimpic către Comitetul Olimpic Român; j) neînregistrarea bazelor sportive în Registrul bazelor sportive; k) nerespectarea prevederilor art. 70 alin. (1) lit. g)."57. După articolul 88 se introduce un articol nou, articolul 88^1, cu următorul cuprins:"Art. 88^1. - În situaţii deosebite de încălcare a actelor constitutive, a statutelor, a actelor normative, Agenţia Naţională pentru Sport poate dispune convocarea adunării generale extraordinare pentru structurile de utilitate publică."58. Alineatul (1) al articolului 89 va avea următorul cuprins:"Art. 89. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 88, săvârşite de persoanele fizice şi persoanele juridice, se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 6.000.000 lei la 30.000.000 lei, pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. a)-c); b) cu amendă de la 15.000.000 lei la 45.000.000 lei, pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 9.000.000 lei la 30.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. d)-f), i) şi j); c) cu amendă de la 6.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 3.000.000 lei la 9.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. g) şi h); d) cu amendă de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei, pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 88 lit. k)."59. Litera a) a alineatului (1) al articolului 91 va avea următorul cuprins:"a) personalul autorizat din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sport;"60. Alineatul (2) al articolului 91 va avea următorul cuprins:"(2) Persoanele autorizate prevăzute la alin. (1) constată încălcările legii şi aplică sancţiuni în raport cu gravitatea lor, pe bază de proces-verbal. Amenzile se constituie în alte venituri la bugetul Agenţiei Naţionale pentru Sport, respectiv al direcţiilor de sport judeţene şi a municipiului Bucureşti."61. Articolul 92 va avea următorul cuprins:"Art. 92. - (1) Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. (2) Nerespectarea dispoziţiilor art. 78^1 şi 79 de către autorităţile administraţiei publice şi societăţile comerciale care au dobândit sau deţin baze şi/sau instalaţii sportive, prin schimbarea destinaţiilor acestora, se sancţionează prin reîntoarcerea de drept a bazelor şi/sau instalaţiilor sportive în domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale."62. Articolul 95 va avea următorul cuprins:"Art. 95. - Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Decretului nr. 31/1954 privind persoanele fizice şi persoanele juridice."  +  Articolul IILegea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată, cu actualizarea denumirilor, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,MARIN DINUBucureşti, 4 noiembrie 2004.Nr. 472._____________