HOTĂRÂRE nr. 1.849 din 28 octombrie 2004privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi a art. 82 alin. (1) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiţiei, cu sediul în municipiul Bucureşti, se organizează prin preluarea atribuţiilor, patrimoniului, personalului şi a bugetului aprobat Direcţiei Generale a Penitenciarelor. (2) Finanţarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate se asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, potrivit legii. (3) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate fac parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului şi constituie, în sensul prezentei hotărâri, sistemul administraţiei penitenciare.  +  Articolul 2 (1) Activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se desfăşoară în conformitate cu prevederile Constituţiei României, Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, cu recomandările Consiliului Europei cu privire la tratamentul deţinuţilor, cu dispoziţiile Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Legii nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României, legislaţiei execuţional penale şi ale hotărârilor Guvernului date în aplicarea acestei legislaţii. (2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor aplică în domeniile ce o privesc strategia Guvernului României în executarea pedepselor şi măsurilor privative de libertate pronunţate de instanţele judecătoreşti. (3) Administraţia Naţională a Penitenciarelor contribuie la apărarea ordinii publice şi a siguranţei naţionale prin asigurarea pazei, escortării, supravegherii, aplicarea regimului de detenţie şi organizarea de activităţi de asistenţă socială şi educaţie destinate reinserţiei sociale a persoanelor private de libertate. (4) Activitatea profesională a personalului din sistemul administraţiei penitenciare se desfăşoară în interesul comunităţii şi al persoanelor care execută pedepse privative de libertate, în limitele competenţelor stabilite prin lege.  +  Articolul 3În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Administraţia Naţională a Penitenciarelor cooperează, pe bază de protocoale, cu instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu alte instituţii ale statului, precum şi cu asociaţii şi organizaţii neguvernamentale.  +  Articolul 4Activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor din subordine este coordonată direct de către ministrul justiţiei.  +  Articolul 5Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordine funcţionează în baza statelor de organizare aprobate de către ministrul justiţiei.  +  Articolul 6 (1) În realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Administraţia Naţională a Penitenciarelor exercită, în principal, următoarele atribuţii: a) organizează şi coordonează activităţile referitoare la modul de executare a pedepselor privative de libertate, a măsurii arestării preventive şi a măsurii educative de internare a minorilor în centre de reeducare, pronunţate de instanţele judecătoreşti; b) coordonează, îndrumă şi controlează asigurarea pazei, escortării şi supravegherii condamnaţilor, arestaţilor preventiv şi minorilor din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, astfel încât să se asigure prevenirea evenimentelor negative; c) elaborează strategia de aplicare a regimului penitenciar, urmăreşte transpunerea ei în practică, ţine evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de libertate şi urmăreşte folosirea lor la activităţi productive, potrivit legii; d) controlează şi ia măsuri pentru executarea misiunilor de pază şi escortare a persoanelor private de libertate la instanţele de judecată, transferul acestora la organele de urmărire penală sau la alte locuri de deţinere; e) organizează, controlează, îndrumă şi sprijină activităţile privind asigurarea dreptului la asistenţa medicală a persoanelor private de libertate şi a personalului din sistemul administraţiei penitenciare; f) evaluează nevoile de asistenţă socială, educaţie şi terapeutice ale persoanelor private de libertate şi stabileşte strategia şi modalităţile de realizare a activităţilor de reintegrare socială a acestora; g) organizează şi îndrumă activitatea de pregătire şcolară şi de calificare a persoanelor private de libertate şi coordonează planificarea etapelor şi a programelor educaţionale; h) planifică, organizează şi coordonează activităţile destinate executării pedepselor, înzestrării, dotării şi asigurării cu bunuri şi mijloace materiale în funcţie de obiectivele sistemului penitenciar, priorităţile şi resursele materiale şi financiare avute la dispoziţie şi urmăreşte derularea contractelor de achiziţii, conform legii; i) elaborează programe anuale şi de perspectivă pentru investiţii şi reparaţii capitale ale spaţiilor de deţinere, precum şi realizarea locuinţelor de serviciu şi intervenţie pentru personal; j) coordonează nemijlocit aplicarea şi respectarea legilor, instrucţiunilor şi ordinelor ministrului justiţiei şi deciziilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, referitoare la problematica resurselor umane, aplică legislaţia specifică numirii şi eliberării din funcţie a personalului, a recompensării şi sancţionării acestuia; k) elaborează, organizează şi coordonează programele de formare, pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din sistemul penitenciar, prin centrele de pregătire proprii, precum şi activitatea de perfecţionare continuă a pregătirii de specialitate desfăşurate în unităţi; l) organizează, îndrumă şi coordonează activităţile de menţinere a capacităţii de intervenţie şi acţiune a unităţilor, de întocmire a documentelor de mobilizare pentru trecerea unităţilor de la starea organizatorică de pace la starea organizatorică de război; m) elaborează şi fundamentează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate, pe care îl propune spre avizare ministrului justiţiei, asigură executarea bugetului în condiţiile legii, îndrumă şi controlează respectarea dispoziţiilor legale pe linie financiar-contabilă; n) asigură administrarea patrimoniului potrivit dispoziţiilor legale, organizează şi asigură alocarea, mişcarea, evidenţa şi controlul mijloacelor şi echipamentelor din dotare; o) îndrumă, controlează şi ia măsuri pentru respectarea prevederilor legale referitoare la evidenţa, întocmirea, multiplicarea, manipularea, păstrarea şi transportul documentelor clasificate; p) elaborează studii, efectuează analize şi întocmeşte proiecte de acte normative privind organizarea şi activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate şi le prezintă ministrului justiţiei pentru a decide; r) organizează activitatea de relaţii publice, îndrumă şi coordonează activităţile de primire, evidenţă şi soluţionare a petiţiilor; s) asigură sistemul informatic integrat, prelucrarea datelor, realizarea, implementarea şi exploatarea aplicaţiilor informatice pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate; t) reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie interesele Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi coordonează această activitate la nivelul unităţilor subordonate. (2) În realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Administraţia Naţională a Penitenciarelor îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Capitolul II Structura organizatorică  +  Articolul 7 (1) Conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se exercită de către directorul general. (2) Directorul general conduce întreaga activitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi o reprezintă în raporturile cu Ministerul Justiţiei şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi, instituţii publice şi organizaţii centrale şi locale, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor stabilite de ministrul justiţiei. (3) Directorul general are calitatea de ordonator secundar de credite. (4) Pentru aplicarea în mod unitar, în unităţile subordonate, a prevederilor privind obiectivele Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, directorul general emite decizii şi instrucţiuni şi răspunde în faţa ministrului justiţiei de întreaga activitate desfăşurată de administraţia penitenciară. (5) În activitatea de conducere a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate, directorul general este ajutat de 3 directori generali adjuncţi, care angajează şi reprezintă administraţia penitenciară pe baza mandatului expres dat prin decizie a directorului general. (6) Directorul general şi directorii generali adjuncţi sunt numiţi prin ordin al ministrului justiţiei, cu excepţia magistraţilor detaşaţi, pentru care se dispune de către Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea ministrului justiţiei.  +  Articolul 8 (1) În structura organizatorică a aparatului central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează direcţii, servicii independente, servicii, secţii, birouri, compartimente sau colective temporare, înfiinţate prin ordin al ministrului justiţiei. (2) Directorii din aparatul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt numiţi de către ministrul justiţiei, la propunerea directorului general, iar şefii serviciilor independente, şefii de servicii, de secţii, de birouri şi ai altor compartimente, precum şi personalul de execuţie funcţionarii publici cu statut special şi personalul încadrat cu contract de muncă -, de către directorul general, la propunerea directorilor generali adjuncţi. (3) Atribuţiile şi competenţele personalului din aparatul central se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. (4) Atribuţiile şi răspunderile corespunzătoare funcţiilor din structura aparatului central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se stabilesc prin fişele posturilor, anexe la regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 9În cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează Consiliul de conducere, ca organ consultativ în stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii, având ca membri titulari: directorul general, directorii generali adjuncţi, directorii şi şefii de servicii independente.  +  Capitolul III Unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor  +  Articolul 10 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor, în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se înfiinţează, se organizează şi funcţionează penitenciare, penitenciare-spital, centre de reeducare, Şcoala de Formare şi Perfecţionare a Pregătirii Agenţilor din Administraţia Penitenciară, Centrul de Formare şi Specializare a Ofiţerilor din Administraţia Penitenciară, Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii şi Subunitatea de Pază şi Escortare Deţinuţi Transferaţi. (2) Penitenciarele sunt de maximă siguranţă, închise, semideschise şi deschise, în funcţie de regimul de deţinere. (3) Unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului şi au personalitate juridică. Directorii acestora sunt ordonatori terţiari de credite. (4) Unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (5) În structura organizatorică a unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează sectoare de activitate, servicii, secţii de deţinere interioare şi exterioare, secţii medicale, birouri, compartimente şi centre de pregătire şi recuperare. (6) Atribuţiile şi responsabilităţile unităţilor se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 11 (1) Unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în îndeplinirea obiectivelor şi atribuţiilor ce le revin, sunt conduse de un director ajutat de directori adjuncţi. Numărul directorilor adjuncţi se stabileşte de ministrul justiţiei, la propunerea directorului general, în funcţie de capacitatea de cazare a unităţilor, de volumul şi de complexitatea misiunilor, de efectivele şi de gradul de pericol social al persoanelor private de libertate, de tipul regimurilor de executare a pedepselor, al activităţilor de asistenţă socială, de instruire şcolară şi formare profesională. (2) Directorii unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt numiţi prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea directorului general, cu excepţia magistraţilor detaşaţi, a căror detaşare se dispune de către Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea ministrului justiţiei. Directorii adjuncţi şi personalul cu funcţii de conducere sunt numiţi de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea directorilor generali adjuncţi care coordonează domeniul de activitate, iar personalul de execuţie - funcţionari publici cu statut special şi personal încadrat cu contract de muncă -, de către directorii unităţilor.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 12 (1) Numărul posturilor prevăzute pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi pentru unităţile sale subordonate este de 15.411. (2) Repartizarea posturilor pe categorii, grade profesionale şi coeficienţi de ierarhizare se face prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Ministrul justiţiei poate propune Guvernului României numărul de posturi necesar asigurării desfăşurării în condiţii de siguranţă a activităţii de ţinere în custodie a persoanelor private de libertate, precum şi pentru realizarea unor activităţi destinate reintegrării sociale a acestora, potrivit legii.  +  Articolul 13Până la adoptarea hotărârii Guvernului privind nomenclatorul de funcţii pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate, se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 0663/1999 privind stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor de funcţie pe grade militare pentru personalul militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 14Referirile la "Direcţia Generală a Penitenciarelor", cuprinse în alte acte normative, se înlocuiesc cu "Administraţia Naţională a Penitenciarelor".PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:───────────────p. Ministrul justiţiei,Claudiu Seucan,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statp. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Doru-Claudiu Frunzulică,secretar de statBucureşti, 28 octombrie 2004.Nr. 1.849.  +  Anexa UNITATILE DIN SUBORDINEAADMINISTRATIEI NAŢIONALE A PENITENCIARELOR
  Nr c r t. UNITATEA Adresa Localitatea Judeţul
  1 Penitenciarul cu regim de maxima siguranţa AIUD Str.Morii nr.7-9 Aiud Alba
  2 Penitenciarul cu regim de maxima siguranţa ARAD Calea 6 Vânători F.N. Arad Arad
  3 Penitenciarul cu regim de maxima siguranţa BACĂU Str.G-ral Guşa nr.3 Bacău Bacău
  4 Penitenciarul cu regim de maximă siguranţă BAIA MARE Str.Forestierului nr. 217 Baia Mare Maramures
  5 Penitenciarul cu regim de maxima siguranţa BÎRCEA MARE Str.Sintuhalm nr. 1 Bircea Mare Hunedoara
  6 Penitenciarul cu regim inchis BISTRITA Str. Tarpiului nr. 22 Bistrita Bistrita- Nasaud
  7 Penitenciarul cu regim de maxima siguranţa BOTOSANI Str.I.C.Bratianu nr. 118 Botosani Botosani
  8 Penitenciarul cu regim de maxima siguranţa BRAILA Str. Carantina nr. 4 Braila Braila
  9 Penitenciarul cu regim de maxima siguranţa BUCURESTI Str. Sabarului nr. 1 Comuna Jilava Ilfov
  10 Penitenciarul cu regim de maxima siguranţa BUCURESTI-RAHOVA Str. Alexandriei nr. 154 Bucureşti Sector 5
  11 Penitenciarul cu regim de maxima siguranţa CODLEA Str. Garii nr. 12 Codlea Brasov
  12 Penitenciarul cu regim de maxima siguranţa COLIBASI B-dul Dacia nr. 1 Mioveni Arges
  13 Penitenciarul cu regim de maxima siguranţa CRAIOVA Str. Vasile Alecsandri nr. 158 Craiova Dolj
  14 Penitenciarul de Minori şi Tineri CRAIOVA Str. Bariera Valcii nr. 158 Craiova Dolj
  15 Penitenciarul cu regim de maxima siguranţa DROBETA-TURNU SEVERINA Str. Carol Davila nr.5 Drobeta- Turnu Severin Mehedinti
  16 Penitenciarul cu regim de maxima siguranţa FOCSANI Str. Liliacului nr. 41 Focsani Vrancea
  17 Penitenciarul cu regim de maxima siguranţa GALATI Str. Traian Nr. 252 Galaţi Galaţi
  18 Penitenciarul cu regim de maxima siguranţa GHERLA Str. Andrei Muresan nr. 4 Gherla Cluj
  19 Penitenciarul cu regim de maxima siguranţa GIURGIU Str. Balanoaiei nr. 12A Giurgiu Giurgiu
  20 Penitenciarul cu regim de maxima siguranţa IASI Str. Dr. Vicol nr. 10 Iasi Iasi
  21 Penitenciarul cu regim de maxima siguranţa MARGINENI Str. Moreni nr. 1 Com. I.L. Caragiale Dambovita
  22 Penitenciarul cu regim inchis MIERCUREA-CIUC Str. Zolt Peter nr. 2 Miercurea Ciuc Harghita
  23 Penitenciarul cu regim de maxima siguranţa ORADEA Str. Parcul Traian nr. 3 Oradea Bihor
  24 Penitenciarul cu regim semideschis PELENDAVA Sos. Caracal km. 8 Craiova Dolj
  25 Penitenciarul cu regim Inchis PLOIESTI Str. Rudului nr. 49 Ploiesti Prahova
  26 Penitenciarul cu regim de maxima siguranţa POARTA ALBA - Poarta Alba Constanta
  27 Penitenciarul cu regim inchis SATU MARE Str. Mileniului nr. 2 Satu Mare Satu Mare
  28 Penitenciarul cu regim de maxima siguranţa SLOBOZIA Str. Garii nr. 54 Slobozia Ialomita
  29 Penitenciarul cu regim inchis TARGSOR Str. Principala Com. Aricesti- Rahtivani, sat Targsor Nou Prahova
  30 Penitenciarul cu regim inchis TIRGU MURES Str. Retezatului nr. 7 Tirgu Mures Mures
  31 Penitenciarul cu regim de maxima siguranţa TIRGU JIU Str. Vasile Alecsandri nr. 23 Tirgu-Jiu Gorj
  32 Penitenciarul cu regim de maxima siguranţa TIMISOARA Str. Popa Sapca nr. 7 Timisoara Timisoara
  33 Penitenciar de Minori şi Tineri TICHILESTI - Com. Tichilesti Braila
  34 Penitenciarul cu regim de maxima siguranţa TULCEA Str. Babadag nr. 142 Tulcea Tulcea
  35 Penitenciarul cu regim inchis VASLUI Str. Avicola Nr. 2 Vaslui Vaslui
  36 Penitenciarul- Spital BUCURESTI Str. Sabarului nr. 1 Com. Jilava Ilfov
  37 Penitenciarul- Spital BUCURESTI-RAHOVA Sos. Alexandriei nr. 154 Bucureşti Sect.5
  38 Penitenciarul- Spital DEJ Str. Parcului nr. 18 Dej Cluj
  39 Penitenciarul- Spital TARGU-OCNA Str. Crizantemelor nr. 9 Targu Ocna Bacau
  40 Penitenciarul- Spital COLIBASI B-dul Dacia nr. 1 Mioveni Arges
  41 Penitenciarul- Spital POARTA ALBA - Poarta Alba Constanta
  42 Centrul de Reeducare BUZIAS Str. Florilor nr. 14 Buzias Timiş
  43 Centrul de Reeducare GAESTI Str. Dumbravei nr. 2 Gaesti Dambovita
  44 Centrul de Reeducare TIRGU-OCNA Str.Tisesti nr. 137 Tirgu Ocna Bacau
  45 Centrul de Formare şi Specializare a Ofiterilor din Administratia Naţionala a Penitenciarelor Str. Nicolae Grigorescu Nr. 8 Arad Arad
  46 Şcoala de Formare şi Perfectionare a Pregatirii Agentilor din Administratia Naţionala a Penitenciarelor TIRGU-OCNA Str. Tisesti nr. 137 Tirgu Ocna Bacau
  47 Baza de Aprovizionare Gospodarire şi Reparatie Str. Sabarului nr. 1 Com. Jilava Ilfov
  48 Subunitatea de Paza şi Escortare Detinuti Transferati Str. Maria Ghiculeasa nr. 47 Bucureşti Sec. 2
  ______________