ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 noiembrie 2004privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004  Având în vedere necesitatea adoptării urgente a unui cadru juridic pentru eficientizarea activităţii de asistenţă sanitară veterinară, ţinându-se cont de cerinţele Comunităţii Europene, luând în considerare faptul că majoritatea circumscripţiilor sanitare veterinare sunt în stare avansată de degradare şi necesită urgent investiţii şi că toate circumscripţiile sanitare veterinare trebuie să îndeplinească condiţiile legale de funcţionare şi autorizare până la data de 1 ianuarie 2007, precum şi pentru a elimina riscul ca, începând cu data respectivă, un număr de aproximativ 1.500 de comune să rămână fără asistenţă medicală veterinară,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 446/1999 privind aprobarea concesionării unor activităţi sanitare veterinare publice de interes naţional şi a unor bunuri proprietate publică a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 9 iunie 1999, cu modificările ulterioare, cuprinzând bunuri imobile - clădiri şi terenuri aferente -, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Se aprobă trecerea bunurilor imobile - clădiri şi terenuri aferente -, prevăzute în anexă, aflate în domeniul privat al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în scopul vânzării acestora. (3) Se aprobă vânzarea bunurilor prevăzute la alin. (1) în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilelor se va realiza prin protocol de predare-preluare între părţile interesate, respectiv între Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia Domeniilor Statului, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 3 (1) Concesionarii bunurilor imobile prevăzute în anexă pot cumpăra, în baza solicitării scrise, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, un singur imobil - clădire şi teren aferent - dintre cele aflate în concesiunea lor. (2) Bunurile imobile care nu pot face obiectul vânzării rămân în continuare în regim de concesiune.  +  Articolul 4 (1) Vânzarea bunurilor imobile - clădiri şi terenuri aferente -, prevăzute în anexă, se face de către Agenţia Domeniilor Statului, prin atribuire directă către concesionarii activităţilor sanitare veterinare publice de interes naţional, care îşi desfăşoară activitatea în aceste imobile. (2) Preţul de vânzare va fi preţul pieţei stabilit pe baza unui raport de evaluare, întocmit de un evaluator autorizat, din care se deduc investiţiile realizate de concesionar în imobilul respectiv. Raportul de evaluare va evidenţia valoarea investiţiilor efectuate de către solicitant. (3) Deducerea valorii investiţiilor efectuate se va face numai dacă acestea au fost efectuate în baza contractului de concesiune sau cu acordul proprietarului. (4) Valoarea investiţiilor deduse în condiţiile alin. (3) nu poate depăşi 50% din preţul de vânzare stabilit prin raportul de evaluare.  +  Articolul 5 (1) Preţul de vânzare se poate achita în rate de către cumpărător. (2) Vânzarea imobilelor cu plata în rate se face în următoarele condiţii: a) avans 20% din preţul de vânzare; b) rate trimestriale eşalonate pe un termen de până la 10 ani; c) perceperea unei dobânzi anuale la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României de la data plăţii.  +  Articolul 6Vânzătorul va solicita cumpărătorului constituirea de garanţii pentru asigurarea plăţii: a) scrisoare de garanţie emisă de o bancă comercială română sau de o bancă comercială străină cu care banca română are relaţii de corespondent; sau b) constituirea unei ipoteci pe imobilul care face obiectul vânzării.  +  Articolul 7În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenţă două rate consecutive, contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără altă formalitate, iar sumele plătite de cumpărător până la data rezolvirii contractului nu se restituie.  +  Articolul 8Cheltuielile ocazionate de procedura de vânzare sunt avansate de către vânzător, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli, inclusiv întocmirea planului cadastral şi a raportului de evaluare, urmând ca sumele respective să fie achitate de către cumpărători la semnarea contractului de vânzare-cumpărare.  +  Articolul 9 (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare, bunurilor imobile clădiri şi terenuri aferente - cumpărate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu li se poate schimba destinaţia pe perioada concesionării activităţilor sanitare veterinare publice de interes naţional. (2) Interdicţia schimbării destinaţiei, prevăzută la alin. (1), nu se poate întinde pe o perioadă mai mică de 10 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.  +  Articolul 10Sumele obţinute din vânzarea bunurilor imobile - clădiri şi terenuri aferente -, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se fac venit la bugetul de stat, cu respectarea prevederilor Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. III-X din Hotărârea Guvernului nr. 661/2004 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 446/1999 privind aprobarea concesionării unor activităţi sanitare veterinare publice de interes naţional şi a unor bunuri proprietate publică a statului, precum şi pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în scopul vânzării acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 14 mai 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Alin Teodorescup. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Gabriel Vasile DrăganMinistrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre DaeaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 4 noiembrie 2004.Nr. 89.  +  Anexa                      Anexa cuprinzând bunurile imobile care        trec din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi       Dezvoltării Rurale, în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului.                                  Judeţul ALBA
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. Alba IuliaAlba Iulia, str. Matelar40.278174,7596,4
    2.C.S.V. BerghinBerghin40.2802112.441
    3.C.S.V. MihalţMihalţ40.281164,3664,9
    4.C.S.V. ÎntregaldeBenic40.282227,4931,45
    5.C.S.V. SântimbruSântimbru40.283230,0480
    6.C.S.V. TeiuşTeiuş40.284272452,4
    7.C.S.V. AiudAiud, str. Tribun Tudoran40.285282,5542,5
    8.C.S.V. RimeteaRimetea40.286213,3655,7
    9.C.S.V. HopârtaHopârta40.287249,41.174,15
    10.C.S.V. UnireaUnirea40.2885082.039,15
    11.C.S.V. FărăuFărău40.289226,62.174,15
    12.C.S.V. NoşlacNoşlac40.29091638
    13.C.S.V. SebeşSebeş40.291293,21.776,8
    14.C.S.V. CâlnicCâlnic40.292145,8278,4
    15.C.S.V. SăscioriSăsciori40.293231,381.301
    16.C.S.V. Daia RomânăDaia Română40.294216,7698,3
    17.C.S.V. SpringSpring40.2952271.975
    18.C.S.V. DoştatDoştat40.2962261.286
    19.C.S.V. Roşia de SecaşRoşia de Secaş40.297228,82.945
    20.C.S.V. OhabaOhaba40.2982353.475,9
    21.C.S.V. CergăuCergău40.299264,7883,8
    22.C.S.V. Lunca MureşuluiLunca Mureşului40.3002521.248
    23.C.S.V. Valea LungăValea Lungă40.3015171.430
    24.C.S.V. CenadeCenade40.3021081.537,8
    25.C.S.V. Cetatea de BaltăCetatea de Baltă40.303303,1280,9
    26.C.S.V. SălişteaSăliştea40.304217,7839,79
    27.C.S.V. ŞibotŞibot40.305129830
    28.C.S.V. Pianu de SusPianu de Sus40.306277,64464,36
    29.C.S.V. Vinţu de Jos Vinţu de Jos40.307145,6972
    30.C.S.V. CâmpeniCâmpeni40.308306874
    31.C.S.V. ZlatnaZlatna40.3091261.304
    32.C.S.V. AlbacAlbac40.310242680,00
    33.C.S.V. Baia de ArieşBaia de Arieş40.311234774
    34.C.S.V. OcolişOcoliş40.312150,96.487,1
    35.C.S.V. ŞugagŞugag40.313203,3748,5
    36.C.S.V. GârdaGârda de Sus40.3141822.218
    37.C.S.V. TiurBlaj40.315146,71.293
    38.C.S.V. Crăciunelu de JosCrăciunelu de Jos40.316211,45.175,6
    39.C.S.V. CiugudCiugud40.279267,9763,4
                                    Judeţul ARAD
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. Arad-GrădişteArad27.34390244
    2.C.S.V. CurticiCurtici27.3292852.115
    3.C.S.V. PecicaPecica27.339226612
    4.C.S.V. SecusigiuSecusigiu27.3421221.318
    5.C.S.V. IneuIneu27.3309060
    6.C.S.V. CermeiCermei27.3352142.786
    7.C.S.V. SăvârşinSăvârşin27.341200500
    8.C.S.V. BirchişBirchiş27.3332441.400
    9.C.S.V. CraivaCraiva27.336238450
    10.C.S.V. HăşmaşHăşmaş27.33717020
    11.C.S.V. BocsigBocsig27.3442501.812
    12.C.S.V. ButeniButeni27.3343899.611
    13.C.S.V. SebişSebiş27.3312681.800
    14.C.S.V. PleşcuţaPleşcuţa27.340100150
    15.C.S.V. AlmaşAlmaş27.3323502.600
    16.C.S.V. HălmagiuHălmagiu27.33881543
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. Arad-GrădişteArad27.34390244
    2.C.S.V. CurticiCurtici27.3292852.115
    3.C.S.V. PecicaPecica27.339226612
    4.C.S.V. SecusigiuSecusigiu27.3421221.318
    5.C.S.V. IneuIneu27.3309060
    6.C.S.V. CermeiCermei27.3352142.786
    7.C.S.V. SăvârşinSăvârşin27.341200500
    8.C.S.V. BirchişBirchiş27.3332441.400
    9.C.S.V. CraivaCraiva27.336238450
    10.C.S.V. HăşmaşHăşmaş27.33717020
    11.C.S.V. BocsigBocsig27.3442501.812
    12.C.S.V. ButeniButeni27.3343899.611
    13.C.S.V. SebişSebiş27.3312681.800
    14.C.S.V. PleşcuţaPleşcuţa27.340100150
    15.C.S.V. AlmaşAlmaş27.3323502.600
    16.C.S.V. HălmagiuHălmagiu27.33881543
                                   Judeţul ARGEŞ
               
    Nr. crtDenumirea . circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. Albeştii de ArgeşAlbeştii de Argeş28.112160270
    2.C.S.V. Albeştii de MuscelAlbeştii de Muscel28.11082152
    3.C.S.V. AninoasaAninoasa28.1081240
    4.C.S.V. BascovBascov28.121135877
    5.C.S.V. BrăduleţBrăduleţ28.11880652
    6.C.S.V. BârlaBârla28.1142002.200
    7.C.S.V. BabanaBabana28.12075707
    8.C.S.V. BoteniBoteni28.116164836
    9.C.S.V. ColibaşiColibaşi28.14750950
    10.C.S.V. CăteascaCăteasca28.1451201.464
    11.C.S.V. CălineştiCălineşti28.143802.364
    12.C.S.V. CosteştiCosteşti28.1321353.365
    13.C.S.V. CâmpulungCâmpulung28.122202260
    14.C.S.V. CorbeniCorbeni28.1411621.838
    15.C.S.V. CucaCuca28.15248352
    16.C.S.V. CicăneştiCicăneşti28.15180544
    17.C.S.V. CăldăraruCăldăraru28.140160840
    18.C.S.V. CepariCepari28.12575918
    19.C.S.V. CiofrângeniCiofrângeni28.1482801.860
    20.C.S.V. CotmeanaCotmeana28.138120485
    21.C.S.V. CetăţeniCetăţeni28.14949351
    22.C.S.V. Curtea de ArgeşCurtea de Argeş28.1281423.543
    23.C.S.V. CorbiCorbi28.172231736
    24.C.S.V. DragoslaveleDragoslavele28.154462
    25.C.S.V. DobreştiDobreşti28.15696304
    26.C.S.V. DâmbovicioaraDâmbovicioara28.15380282
    27.C.S.V. DârmăneştiDârmăneşti28.15836694
    28.C.S.V. HârtieştiHârtieşti28.161840
    29.C.S.V. HârseştiHârseşti28.16065935
    30.C.S.V. Lunca CorbuluiLunca Corbului28.162360500
    31.C.S.V. MozăceniMozăceni28.1741152.437
    32.C.S.V. MioareleMioarele28.173103328
    33.C.S.V. MorăreştiMorăreşti28.17088232
    34.C.S.V. MălureniMălureni28.17170236
    35.C.S.V. NegraşiNegraşi28.17840353
    36.C.S.V. NucşoaraNucşoara28.177400
    37.C.S.V. OarjaOarja28.179117877
    38.C.S.V. PietroşaniPietroşani28.1881341.466
    39.C.S.V. Poiana LaculuiPoiana Lacului28.1831281.056
    40.C.S.V. PopeştiPopeşti28.1841502.250
    41.C.S.V. ReceaRecea28.185135865
    42.C.S.V. SălătrucuSălătrucu28.18990262
    43.C.S.V. SloboziaSlobozia28.196160400
    44.C.S.V. StolniciStolnici28.18820050
    45.C.S.V. Schitu GoleştiSchitu Goleşti28.195170553
    46.C.S.V. StoeneştiStoeneşti28.19454346
    47.C.S.V. ŞuiciŞuici28.1911001.600
    48.C.S.V. StâlpeniStâlpeni28.193120485
    49.C.S.V. ŞtefăneştiŞtefăneşti28.1861001.488
    50.C.S.V. TigveniTigveni28.1972500
    51.C.S.V. TeiuTeiu28.1981801.320
    52.C.S.V. ŢiţeştiŢiţeşti28.199162838
    53.C.S.V. UdaUda28.201510
    54.C.S.V. UngheniUngheni28.200115885
    55.C.S.V. VedeaVedea28.202198936
    56.C.S.V. Valea IaşuluiValea Iaşului28.203960
                               Judeţul BACĂU
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. BacăuBacău, Str. Bucovinei nr. 2138.665367305
    2.C.S.V. Bereşti- TazlăuBereşti-Tazlău38.666; 38.667; 38.668;2004.550
    3.C.S.V. BuhociBuhoci38.6696832
    4.C.S.V. BuhuşiBuhuşi, str. T. Vladimirescu nr. 1838.670178526
    5.C.S.V. CăiuţiCăiuţi38.671163837
    6.C.S.V. ColoneştiColoneşti38.6721531.683
    7.C.S.V. CorbascaCorbasca38.6741522.088
    8.C.S.V. CoţofăneştiCoţofăneşti38.6761651.417
    9.C.S.V. ComăneştiComăneşti, str. V. Alecsandri nr. 4638.6772101.718
    10.C.S.V. DămieneştiDămieneşti38.679207677
    11.C.S.V. Dealu MoriiDealu Morii38.681165339
    12.C.S.V. FilipeniFilipeni38.682206447
    13.C.S.V. FilipeştiCârligi, comuna Filipeşti38.6841364.424
    14.C.S.V. GăiceanaGăiceana38.6851602.998
    15.C.S.V. GârleniGârleni38.687170430
    16.C.S.V. GlăvăneştiGlăvăneşti38.6882021.624
    17.C.S.V. HelegiuHelegiu38.689144336
    18.C.S.V. HorgeştiRăcătău comuna Horgeşti38.6921752.463
    19.C.S.V. HemeiuşHemeiuş38.691121779
    20.C.S.V. Izvoru BerheciuluiIzvoru Berheciului38.6941452.805
    21.C.S.V. Letea VecheLetea Veche38.69674176
    22.C.S.V. LiveziLivezi38.697144198
    23.C.S.V. MăgireştiMăgireşti38.699; 38.8001792.246
    24.C.S.V. MăguraMăgura38.7011531.383
    25.C.S.V. MoineştiMoineşti, Str. Oborului nr. 238.7031523.376
    26.C.S.V. MotoşeniMotoşeni38.7051622.918
    27.C.S.V. NegriNegri38.70669,5378,5
    28.C.S.V. Nicolae BălcescuNicolae Bălcescu38.70760240
    29.C.S.V. OituzOituz, comuna Hârja38.709110110
    30.C.S.V. OneştiOneşti, str. Mărăşeşti nr. 12038.7102101.068
    31.C.S.V. OrbeniOrbeni38.712105203
    32.C.S.V. ParinceaParincea38.713131988
    33.C.S.V. PalancaPalanca38.7142643.166
    34.C.S.V. PârjolPârjol38.7161442.451
    35.C.S.V. PânceştiPânceşti38.7181441.417
    36.C.S.V. PlopanaPlopana38.719154876
    37.C.S.V. PoduriPoduri38.7211851.135
    38.C.S.V. Podu TurculuiPodu Turcului38.7224984.772
    39.C.S.V. RăcăciuniRăcăciuni38.72448114.394
    40.C.S.V. RăchitoasaRăchitoasa38.7261672.169
    41.C.S.V. SănduleniSănduleni38.728376,50
    42.C.S.V. SascutSascut38.7291521.434
    43.C.S.V. SecuieniSecuieni38.73290200
    44.C.S.V. Slănic- MoldovaSlănic-Moldova, str. 1 Mai nr. 31C38.7331851.315
    45.C.S.V. StănişeştiStănişeşti38.7341461.396
    46.C.S.V. Ştefan cel MareŞtefan cel Mare38.7361922.176
    47.C.S.V. Târgu OcnaTârgu Ocna, str. Vlad Ţepeş nr. 138.7381761.318
    48.C.S.V. VultureniVultureni38.7401443.384
                               Judeţul BIHOR
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. AleşdAleşd nr. 1737.435340644
    2.C.S.V. AştileuAştileu nr. 137.432600
    3.C.S.V. AuşeuAuşeu nr. 21337.437107893
    4.C.S.V. Avram IancuAvram Iancu nr. 6237.4381641.552
    5.C.S.V. BratcaBratca nr. 43037.4395020
    6.C.S.V. BorodBorod nr. 2537.44015070
    7.C.S.V. BeiuşBeiuş, Str. Sârgului Mare nr. 637.4413301.518
    8.C.S.V. BihariaBiharia, Str. Gării nr. 837.4423686.383
    9.C.S.V. BatărBatăr nr. 43037.4431332.982
    10.C.S.V. BorşSântion nr. 4237.444241483
    11.C.S.V. BudureasaBudureasa nr. 337.445180220
    12.C.S.V. CăbeştiCăbeşti nr. 8137.44670100
    13.C.S.V. CurăţeleCurăţele nr. 237.447530
    14.C.S.V. CefaCefa nr. 137.448200556
    15.C.S.V. CeicaCeica nr. 6637.449182775
    16.C.S.V. CherechiuCherechiu nr. 10937.450200800
    17.C.S.V. CărpinetCărpinet nr. 2737.497200
    18.C.S.V. CopăcelCopăcel nr. 237.451172128
    19.C.S.V. Cociuba MareCociuba Mare nr. 3737.4521650
    20.C.S.V. BunteştiDumbrăveni nr. 6437.453176824
    21.C.S.V. DiosigDiosig, str.37.454112138
    22.C.S.V. DobreştiDobreşti nr. 4537.45556187
    23.C.S.V. Oradea II EpiscopiaOradea, Str. Molidului nr. 5837.456157732
    24.C.S.V. CăpâlnaGinta nr. 16437.4571102.690
    25.C.S.V. CiumeghiuGhiorac nr. 15037.4581522.133
    26.C.S.V. Hidişelu de SusHidişelu de Sus nr. 3437.459145355
    27.C.S.V. ChişlazMişca nr. 11437.4621058.275
    28.C.S.V. Girişu de CrişTărian nr. 8537.489250730
    29.C.S.V. Husasău de TincaMiersig nr. 5437.496180160
    30.C.S.V. Ineu de CrişIneu nr. 937.460100119
    31.C.S.V. LăzăreniLăzăreni nr. 1737.461116884
    32.C.S.V. MăgeştiMăgeşti nr. 1237.4631004.697
    33.C.S.V. HarghitaMarghita, str. I.L. Caragiale nr. 2737.464783.313
    34.C.S.V. MădărasMădăras nr. 1837.4651130
    35.C.S.V. NojoridNojorid nr. 11037.466188748
    36.C.S.V. OlceaOlcea nr. 1737.4672641.813
    37.C.S.V. OşorheiOşorhei nr. 31137.468871.000
    38.C.S.V. Oradea IOradea, Str Seleuşului nr. 5737.48280377
    39.C.S.V. PietroasaPietroasa nr. 7837.46918960
    40.C.S.V. PopeştiPopeşti nr. 1837.470401.396
    41.C.S.V. PocolaPocola nr. 8237.471104700
    42.C.S.V. RăbăganiRăbăgani nr. 4737.4721001.330
    43.C.S.V. RoşioriRoşiori nr. 217/A37.4731233.077
    44.C.S.V. ŞinteuŞinteu nr. 737.47456374
    45.C.S.V. ŞuncuiuşŞuncuiuş37.475102184
    46.C.S.V. Suplacu de BarcăuSuplacu de Barcău, Str. Muncii nr. 3837.476136664
    47.C.S.V. ŞoimiŞoimi nr. 25837.4771801.000
    48.C.S.V. SălardSălard nr. 41137.478146919
    49.C.S.V. SârbiFegernic37.4791062.094
    50.C.S.V. SpinuşSpinuş nr. 113A37.4801651.291
    51.C.S.V. SâmbătaSâmbăta nr. 437.481241259
    52.C.S.V. SânmartinSânmartin nr. 4637.483110914
    53.C.S.V. SudrigiuPăntăseşti nr. 4637.48470862
    54.C.S.V. SăcadatSăcadat nr. 37337.4851981.677
    55.C.S.V. ŞimianŞimian nr. 58337.487120580
    56C.S.V. TărcaiaTărcaia nr. 6137.4881730
    57.C.S.V. TileagdTileagd, Str. Principală nr. 5337.4902314.469
    58.C.S.V. TincaTinca, Str. Şcolii nr. 137.491326592
    59.C.S.V. TarceaTarcea nr. 17137.492100950
    60.C.S.V. Vadu CrişuluiVadu Crişului nr. 72237.4931572.345
    61.C.S.V. VaşcăuVaşcău, Str. Şcolii nr. 137.4941301.720
    62.C.S.V. Valea lui MihaiValea lui Mihai Str. Mică nr. 6937.4951042.760
    63.Clinica Veterinară OradeaOradea, Str. Ion Bogdan nr. 3737.43411786
  Judeţul BISTRIŢA-NĂSĂUD
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. BistriţaBistriţa, Str Tărpiului nr. 237.362; 37.3631630
    2.C.S.V. BecleanBeclean, str. Gheorghe Doja nr. 437.3641420
    3.C.S.V. BranişteaBraniştea37.3662000
    4.C.S.V. BudeştiBudeşti37.3671130
    5.C.S.V. Ciceu- GiurgeştiCiceu-Giurgeşti37.3681500
    6.C.S.V. ChiuzaChiuza37.3691580
    7.C.S.V. ChiochişChiochiş37.370; 37.371; 37.3722830
    8.C.S.V. Galaţii BistriţeiGalaţii Bistriţei37.3731150
    9.C.S.V. FeldruFeldru37.3741800
    10.C.S.V. Ilva MareIlva Mare37.375; 37.376; 37.371430
    11.C.S.V. Josenii BârgăuluiJosenii Bârgăului37.378193807
    12.C.S.V. LivezileLivezile37.379; 37.380; 37.3811580
    13.C.S.V. Măgura IlveiMăgura Ilvei37.384650
    14.C.S.V. MilaşMilaş37.3851650
    15.C.S.V. NăsăudNăsăud37.386900
    16.C.S.V. NimigeaNimigea37.387; 37.3881130
    17.C.S.V. ReteagPetru Rareş37.3922550
    18.C.S.V. NuşeniNuşeni37.389; 37.3911130
    19.C.S.V. Prundu BârgăuluiPrundu Bârgăului37.393; 37.3941800
    20.C.S.V. RodnaRodna37.3951300
    21.C.S.V. RebrişoaraRebrişoara37.396500
    22.C.S.V. Satu NouCetate37.3971680
    23.C.S.V. Sângeorz- BăiSângeorz-Băi37.3991800
    24.C.S.V. Sînmihaiu de CâmpieSânmihaiu de Câmpie37.4011400
    25.C.S.V. ŞieuŞieu37.4021290
    26.C.S.V. SanţSanţ37.403830
    27.C.S.V. ŞintereagŞintereag37.407; 37.408; 37.4081420
    28.C.S.V. SpermezeuSpermezeu37.404; 37.405; 37.4061330
    29.C.S.V. TelciuTelciu37.4101130
    30.C.S.V. TeacaTeaca37.4121600
    31.C.S.V. Tiha BârgăuluiTiha Bârgăului37.41396904
    32.C.S.V. UrmenişUrmeniş37.414; 37.416; 2.0461350
    33.C.S.V. ZagraZagra37.4181800
    34.C.S.V. ViişoaraViişoara37.4171130
                                  Judeţul BOTOŞANI
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. AvrămeniAvrămeni27.8451853.231
    2.C.S.V. BrăeştiBrăeşti27.8471621.188
    3.C.S.V. BroscăuţiBroscăuţi27.8481221.288
    4.C.S.V. BuceceaBucecea27.8493704.480
    5.C.S.V. CălăraşiCălăraşi27.8503302.370
    6.C.S.V. CorlăteniCorlăteni27.8512052.945
    7.C.S.V. CorniCorni27.8523801.137
    8.C.S.V. CoţuşcaCoţuşca27.8532721.493
    9.C.S.V. CristeştiCristeşti27.8542051.645
    10.C.S.V. CristineştiCristineşti27.8551891.961
    11.C.S.V. DângeniDângeni27.9001702.330
    12.C.S.V. DurneştiDurneşti27.858153867
    13.C.S.V. FlămânziFlămânzi27.859290260
    14.C.S.V. FrumuşicaFrumuşica27.860106114
    15.C.S.V. George EnescuGeorge Enescu27.8612331.039
    16.C.S.V. GorbăneştiGorbăneşti27.862202798
    17.C.S.V. HavârnaHavârna27.8641104.727
    18.C.S.V. HăneştiHăneşti27.8631021.119
    19.C.S.V. Hilişeu- HoriaHilişeu-Horia27.8651792.021
    20.C.S.V. HlipiceniHlipiceni27.8661668.589
    21.C.S.V. HudeştiHudeşti27.8672621.604
    22.C.S.V. ManoleasaManoleasa27.8692751.925
    23.C.S.V. Mihai EminescuMihai Eminescu27.868285702
    24.C.S.V. MihăileniMihăileni27.8702251.179
    25.C.S.V. MihălăşeniMihălăşeni27.8711902.552
    26.C.S.V. MileancaMileanca27.8722501.932
    27.C.S.V. MitocMitoc27.8732851.403
    28.C.S.V. NicşeniNicşeni27.874101699
    29.C.S.V. PăltinişPăltiniş27.8752103.890
    30.C.S.V. PomârlaPomârla27.8762791.977
    31.C.S.V. PrăjeniPrăjeni27.877147623
    32.C.S.V. RăchiţiRăchiţi27.878265605
    33.C.S.V. Rădăuţi- PrutRădăuţi-Prut27.879275881
    34.C.S.V. RipiceniRipiceni27.880275710
    35.C.S.V. RomaRoma27.8812402.460
    36.C.S.V. RomâneştiRomâneşti27.8822801.120
    37.C.S.V. SuharăuSuharău27.8861981.502
    38.C.S.V. SuliţaSuliţa27.8872052.369
    39.C.S.V. ŞendriceniŞendriceni27.884104625
    40.C.S.V. TruşeştiTruşeşti27.8893691.106
    41.C.S.V. TodireniTodireni27.8882231.977
    42.C.S.V. UngureniUngureni27.8902573.347
    43.C.S.V. UnţeniUnţeni27.8912801.320
    44.C.S.V. VăculeştiVăculeşti27.8933101.445
    45.C.S.V. ViişoaraViişoara27.8942701.029
    46.C.S.V. Vârfu CâmpuluiVârfu Câmpului27.8921941.588
    47.C.S.V. VlădeniVlădeni27.895170830
    48.C.S.V. VorniceniVorniceni27.8961951.605
    49.C.S.V. VoronaVorona27.8972101.814
    50.C.S.V. DarabaniDarabani27.8561691.831
    51.C.S.V. SăveniSăveni27.8835485.490
    52.C.S.V. DorohoiDorohoi27.8573142.976
    53.C.S.V. BotoşaniBotoşani27.8461604.340
                                   Judeţul BRAŞOV
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. CodleaCodlea38.629800
    2.C.S.V. FeldioaraFeldioara38.63061335
    3.C.S.V. PrejmerPrejmer38.631600
    4.C.S.V. SânpetruSânpetru38.63270268
    5.C.S.V. FăgăraşFăgăraş38.641840
    6.C.S.V. HârseniHârseni38.6426030
    7.C.S.V. ŞercaiaŞercaia38.634800
    8.C.S.V. ŞincaŞinca38.6335630
    9.C.S.V. VoilaVoila38.643806
    10.C.S.V. CaţaCaţa38.6352951.355
    11.C.S.V. HorghizHorghiz38.63660326
    12.C.S.V. HomorodHomorod38.637110242
    13.C.S.V. RacoşRacoş38.63880506
    14.C.S.V. RupeaRupea38.639126502
    15.C.S.V. UngraUngra38.64068282
    16.C.S.V. BranBran38.6459264
    17.C.S.V. Braşov IBraşov38.6471580
    18.C.S.V. RâşnovRâşnov38.646186382
                                   Judeţul BRĂILA
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. BărăganulBărăganul34.238198352
    2.C.S.V. Berteştii de SusBerteştii de Sus34.2392431.404
    3.C.S.V. CiocileCiocile34.2401981.442
    4.C.S.V. GrădişteaGrădiştea34.2431356.000
    5.C.S.V. IancaIanca34.245198352
    6.C.S.V. MăxineniMăxineni34.2471982.302
    7.C.S.V. Movila MiresiiMovila Miresii34.248144306
    8.C.S.V. Mircea VodăMircea Vodă34.2493322.275
    9.C.S.V. RacoviţaRacoviţa34.2512342.231
    10.C.S.V. StăncuţaStăncuţa34.25260400
    11.C.S.V. Surdila- GăiseancaSurdila- Găiseanca34.2541100
    12.C.S.V. Tudor VladimirescuTudor Vladimirescu34.253601.540
    13.C.S.V. UnireaUnirea34.25575650
    14.C.S.V. VădeniVădeni34.256510
    15.C.S.V. ViziruViziru34.257332666
    16.C.S.V. BrăilaNR. 1 Brăila34.24196624
    17.C.S.V. FaureiFaurei34.2421681.280
    18.C.S.V. GropeniGropeni34.2442342.040
    19.C.S.V. RoşioriRoşiori34.2506480
    20.C.S.V. Salcia TudorSalcia Tudor34.2592341.206
    21.C.S.V. JirlauJirlau34.246881.221
                                   Judeţul BUZĂU
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. AmaruAmaru36.3572811.871
    2.C.S.V. BălăceanuBălăceanu36.3582812.319
    3.C.S.V. BercaBerca36.3602751.325
    4.C.S.V. BolduBoldu36.3611342.626
    5.C.S.V. BudaBuda36.36275450
    6.C.S.V. CăneştiCăneşti36.363205803
    7.C.S.V. CalviniCalvini36.3642834.717
    8.C.S.V. CarageleCaragele36.365255735
    9.C.S.V. BeceniBeceni36.3591781.388
    10.C.S.V. C.A. RosettiC.A. Rosetti36.3661851.872
    11.C.S.V. CislăuCislău36.3672702.610
    12.C.S.V. ChiojduChiojdu36.4015123.776
    13.C.S.V. CochirleancaCochirleanca36.3682613.239
    14.C.S.V. GălbinaşiGălbinaşi36.3691561.379
    15.C.S.V. GherăseniGherăseni36.40682608
    16.C.S.V. GhergheasaGhergheasa36.37060640
    17.C.S.V. GrebănuGrebănu36.4031821.929
    18.C.S.V. Glodeanu- SilişteaGlodeanu- Siliştea36.3714769.929
    19.C.S.V. MăguraMăgura36.37360730
    20.C.S.V. MărăcineniMărăcineni36.3742400
    21.C.S.V. MereiMerei36.3753852.885
    22.C.S.V. MihăileştiMihăileşti36.3764247.252
    23.C.S.V. MânzăleştiMânzăleşti36.3771873.453
    24.C.S.V. MurgeştiMurgeşti36.378144963
    25.C.S.V. NehoiuNehoiu36.37988352
    26.C.S.V. PănătăuPănătău36.4042162.284
    27.C.S.V. PătârlagelePătârlagele36.3802091.577
    28.C.S.V. PadinaPadina36.3812533.237
    29.C.S.V. PietroaselePietroasele36.383230970
    30.C.S.V. PogoanelePogoanele36.382147653
    31.C.S.V. Poşta CâlnăuPoşta Câlnău36.38411986
    32.C.S.V. PuieştiPuieşti36.3851639.637
    33.C.S.V. RâmniceluRâmnicelu36.3861201.480
    34.C.S.V. RuşeţuRuşeţu36.3892812.869
    35.C.S.V. SăgeataSăgeata36.3882041.692
    36.C.S.V. SmeeniSmeeni36.3902081.344
    37.C.S.V. ScutelniciScutelnici36.3921401.860
    38.C.S.V. ScorţoasaScorţoasa36.391132318
    39.C.S.V. TopliceniTopliceni36.3931241.076
    40.C.S.V. Vadu PaşiiVadu Paşii36.39494516
    41.C.S.V. VerneştiVerneşti36.3951853.315
    42.C.S.V. VâlceleleVâlcelele36.3962164.184
    43.C.S.V. Valea RâmniculuiValea Râmnicului36.3971301.579
    44.C.S.V. Vintilă VodăVintilă Vodă36.3982412.962
    45.C.S.V. ZărneştiZărneşti36.399130440
    46.C.S.V. ZiduriZiduri36.400156588
    47.C.S.V. BuzăuBuzău121.25318040
    48.C.S.V. Râmnicu SăratRâmnicu Sărat36.387158556
                              Judeţul CARAS-SEVERIN
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. ComorâşteHorotic26.79380865
    2.C.S.V. BrebuBrebu26.801350
    3.C.S.V. RăcăşdiaRăcăşdia26.7941332.751
    4.C.S.V. Slatina- TimişSlatina-Timiş26.7951180
    5.C.S.V. SocolSocol26.79621715
    6.C.S.V. MehadicaMehadica26.797104,5150
    7.C.S.V. DalboşeţDalboşeţ26.79865160
    8.C.S.V. IablaniţaPetnic26.7995000
    9.C.S.V. Zorlenţu MareZorlenţu Mare26.800240
    10.C.S.V. PăltinişPăltiniş26.802560
    11.C.S.V. PrigorPrigor26.803720
    12.C.S.V. DoclinTirol26.804236,50
    13.C.S.V. FârliugFârliug26.805830
    14.C.S.V. MehadiaMehadia26.8061160
    15.C.S.V. ObrejaObreja26.8071210
    16.C.S.V. CaransebeşCaransebeş26.808; 26.8091870
    17.C.S.V. CorneaCornea26.8101660
    18.C.S.V. TeregovaTeregova26.812230
    19.C.S.V. VermeşVermeş26.813153603
    20.C.S.V. BocşaBocşa26.8144400
    21.C.S.V. CornerevaCornereva26.8171690
    22.C.S.V. BăuţarBăuţar26.8181200
    23.C.S.V. Lăpuşnicu MareLăpuşnicu Mare26.8191080
    24.C.S.V. Oţelu RoşuOţelu Roşu26.820400
    25.C.S.V. OraviţaOraviţa26.821410
    26.C.S.V. BuchinBuchin26.822153178
    27.C.S.V. CaraşovaCaraşova26.82324140
    28.C.S.V. BăniaBănia26.8162160
    29.C.S.V. BucoşniţaBucoşniţa26.824162626
    30.C.S.V. DomaşneaDomaşnea26.8111890
    31.C.S.V. Constantin DaicoviciuConstantin Daicoviciu26.825; 26.8269050
    32.C.S.V. GrădinariGrădinari26.8271080
    33.C.S.V. Ticvaniu MareTicvaniu Mare26.828981.435
    34.C.S.V. VraniVrani26.8291080
    I35.C.S.V. Moldova NouăMoldova Nouă26.830200567
    36.C.S.V. Turnu RuieniZervesti26.83272103
                               Judeţul CĂLĂRAŞI
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. BorceaBorcea26.9052191.874
    2.C.S.V. CălăraşiCălăraşi, Str. Dobrogei nr. 1626.90391139
    3.C.S.V. DragalinaDragalina26.9162321.861
    4.C.S.V. Lehliu-GarăLehliu-Gară26.9222403.070
    5.C.S.V. ChirnogiChirnogi26.9111913.905
    6.C.S.V. OlteniţaOlteniţa, Str. Pescarilor nr. 29A26.92962,3212
    7.C.S.V. LupşanuLupşanu26.9242443.828
    8.C.S.V. Alexandru OdobescuAlexandru Odobescu26.904185534
    9.C.S.V. BelciugateleBelciugatele26.906101767
    10.C.S.V. BudeştiBudeşti26.9071711.428
    11.C.S.V. CrivatCrivăţ26.9081451.241
    12.C.S.V. ChiseletChiselet26.9092001.236
    13.C.S.V. CiocăneştiCiocăneşti26.91084701
    14.C.S.V. CurcaniCurcani26.91284617
    15.C.S.V. Cuza VodăCuza Vodă26.91323011.115
    16.C.S.V. DorobanţuDorobanţu26.9141702.986
    17.C.S.V. Dragoş VodăDragoş Vodă26.9152081.716
    18.C.S.V. GurbăneştiGurbăneşti26.9171601.663
    19.C.S.V. GrădişteaGrădiştea26.9182413.845
    20.C.S.V. FrăsinetFrăsinet26.919204600
    21.C.S.V. FundeniFundeni26.920107870,89
    22.C.S.V. IndependenţaIndependenţa26.9213071.762
    23.C.S.V. Lehliu-SatLehliu-Sat26.9231051.133
    24.C.S.V. LuicaLuica26.925113921
    25.C.S.V. MănăstireaMănăstirea26.9262531.238,29
    26.C.S.V. ModeluModelu26.9271821.609
    27.C.S.V. Nicolae BălcescuNicolae Bălcescu26.92898352
    28.C.S.V. PerişoruPerişoru26.9301241.713
    29.C.S.V. RadovanuRadovanu26.9312761.981
    30.C.S.V. SăruleştiSăruleşti26.9321353.243
    31.C.S.V. SohatuProgresu, comuna Sohatu26.9331401.939
    32.C.S.V. TămădăuTămădău26.93471802
    33.C.S.V. UlmuUlmu26.935117580
    34.C.S.V. UlmeniUlmeni26.936127173
    35.C.S.V. Vlad ŢepeşVlad Ţepeş26.937994.808
    36.C.S.V. VâlceleleVâlcelele26.938106755
                                     Judeţul Cluj
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. AghireşuAghireşu36.0531200
    2.C.S.V. AlunişAluniş36.0551130
    3.C.S.V. AitonAiton36.0541400
    4.C.S.V. ApahidaApahida36.05691453
    5.C.S.V. AşchileuAşchileu36.0571250
    6.C.S.V. BaciuBaciu36.058910
    7.C.S.V. BăişoaraBăişoara36.0591160
    8.C.S.V. BobâlnaBobâlna36.0601810
    9.C.S.V. BorşaBorşa36.0621610
    10.C.S.V. BuzaBuza36.0631300
    11.C.S.V. CăianuCăianu36.064; 36.0651730
    12.C.S.V. CălăraşiCălăraşi36.0661040
    13.C.S.V. CălăţeleCălăţele36.0671750
    14.C.S.V. CămăraşuCămăraşu36.0681160
    15.C.S.V. CăpuşCăpuşu Mare36.069910
    16.C.S.V. CăşeiuCăşeiu36.070; 36.0711910
    17.C.S.V. CătinaCătina36.0721460
    18.C.S.V. Ceanu MareCeanu Mare36.073; 36.0741850
    19.C.S.V. ChinteniChinteni36.075960
    20.C.S.V. ChiuieştiChiuieşti36.076; 36.0772130
    21.C.S.V. CiuceaCiucea36.0782140
    22.C.S.V. CiurilaCiurila36.0791150
    23.C.S.V. Câmpia TurziiCâmpia Turzii36.080; 36.081810
    24.C.S.V. CâţcăuCâţcău36.0821600
    25.C.S.V. Cluj ICluj-Napoca36.0831150
    26.C.S.V. Cluj IIICluj-Napoca36.084880
    27.C.S.V. CorneştiCorneşti36.0851630
    28.C.S.V. FeleacuFeleacu36.086800
    29.C.S.V. Fizeşu GherliiFizeşu Gherlii36.0871000
    30.C.S.V. FloreştiFloreşti36.0881150
    31.C.S.V. FrataFrata36.0891210
    32.C.S.V. GeacaGeaca36.0901990
    33.C.S.V. GherlaGherla36.092; 36.0931880
    34.C.S.V. GilăuGilău36.0941520
    35.C.S.V. GârbăuGârbău36.0951910
    36.C.S.V. HuedinHuedin36.097; 36.0982880
    37.C.S.V. IaraIara36.0991400
    38.C.S.V. IclodIclod36.1001440
    39.C.S.V. Izvoru CrişuluiIzvoru Crişului36.101860
    40.C.S.V. JucuJucu36.1021880
    41.C.S.V. LunaLuna36.104770
    42.C.S.V. Măguri-RăcătăuMăguri-Răcătău36.1051900
    43.C.S.V. MănăstireniMănăstireni36.1061820
    44.C.S.V. MărgăuMărgău36.1081270
    45.C.S.V. MărişelMărişel36.1091390
    46.C.S.V. MicaMica36.1101620
    47.C.S.V. Mihai ViteazuMihai Viteazu36.1112001.905
    48.C.S.V. Mintiu GherliiMintiu Gherlii36.1121500
    49.C.S.V. MociuMociu36.1131550
    50.C.S.V. PălatcaPălatca36.1151270
    51.C.S.V. PanticeuPanticeu36.1162080
    52.C.S.V. Petreştii de JosPetreştii de Jos36.118900
    53.C.S.V. PloscoşPloscoş36.1191760
    54.C.S.V. RăscruciBonţiola36.1201270
    55.C.S.V. Recea-CristurRecea-Cristur36.1241720
    56.C.S.V. SâncraiuSâncraiu36.121; 36.1221760
    57.C.S.V. SânmărtinSânmărtin36.125; 36.1261980
    58.C.S.V. SânpaulSânpaul36.1271340
    59.C.S.V. SuatuSuatu36.1281780
    60.C.S.V. Tritenii de JosTritenii de Jos36.1301790
    61.C.S.V. Turda ITurda36.1321360
    62.C.S.V. TureniTureni36.1341070
    63.C.S.V. ŢagaŢaga34.135780
    64.C.S.V. UnguraşUnguraş36.1361130
    65.C.S.V. VadVad36.1371250
    66.C.S.V. VultureniVultureni36.1381290
                               Judeţul CONSTANŢA
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. AdamclisiAdamclisi39.5503312.581
    2.C.S.V. DeleniDeleni39.5511991.464
    3.C.S.V. AlbeştiAlbeşti39.5521522.896
    4.C.S.V. LimanuLimanu39.5762521.848
    5.C.S.V. 23 August (Unirea)23 August39.606110935
    6.C.S.V. PecineagaPecineaga39.593571.993
    7.C.S.V. BăneasaBăneasa39.5531351.206
    8.C.S.V. DobromirDobromir39.5671661.301
    9.C.S.V. ChirnogeniChirnogeni39.5581982.407
    10.C.S.V. CogealacCogealac39.5615889.110
    11.C.S.V. CernavodăCernavodă39.562113463
    12.C.S.V. AlimanAliman39.6052341.206
    13.C.S.V. CasteluCastelu39.560120600
    14.C.S.V. CobadinCobadin39.5653411.489
    15.C.S.V. CiocârliaCiocârlia39.5572391.761
    16.C.S.V. TârguşorTârguşor39.5992704.930
    17.C.S.V. Nicolae BălcescuNicolae Bălcescu39.586184856
    18.C.S.V. CruceaCrucea39.5541915.809
    19.C.S.V. HârşovaHârşova39.5693563.444
    20.C.S.V. CiobanuCiobanu39.556173327
    21.C.S.V. SaraiuSaraiu39.5982081.980
    22.C.S.V. GârliciuGârliciu39.568195450
    23.C.S.V. Mircea VodăMircea Vodă39.5826020
    24.C.S.V. Negru VodăNegru Vodă39.58097252
    25.C.S.V. CerchezuCerchezu39.5642501.150
    26.C.S.V. IndependenţaIndependenţa39.5733781.338
    27.C.S.V. Mihai ViteazuMihai Viteazu39.5791104.319
    28.C.S.V. DumbrăveniDumbrăveni39.56660190
    29.C.S.V. IstriaIstria39.5741001.220
    30.C.S.V. PantelimonPantelimon39.6031954.708
    31.C.S.V. PeşteraPeştera39.591120981
    32.C.S.V. NăvodariNăvodari39.585216584
    33.C.S.V. Mihail KogălniceanuMihail Kogălniceanu39.5783002.500
    34.C.S.V. CorbuCorbu39.563902.390
    35.C.S.V. TopraisarTopraisar39.6012262.433
    36.C.S.V. ConstanţaConstanţa39.604150250
    37.C.S.V. CumpănaCumpăna39.5553281.180
    38.C.S.V. MereniMereni39.58350150
    39.C.S.V. StoieneştiStoieneşti39.8581080
    40.C.S.V. PetroşaniPetroşani39.592111600
    41.C.S.V. RasovaRasova39.595217775
    42.C.S.V. LuminaLumina39.5971702.000
                                Judeţul COVASNA
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. BodocBodoc37.948193467
    2.C.S.V. GhelinţaGhelinţa37.949109438
    3.C.S.V. ReciReci37.95016711.349
    4.C.S.V. SânzieniSânzieni37.9511511.035
                                 Judeţul DÂMBOVIŢA
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. BăleniBăleni35.8151282.440
    2.C.S.V. BăleniDobra35.81672106
    3.C.S.V. BucşaniBucşani35.817140974
    4.C.S.V. ButimanuButimanu35.8181601.380
    5.C.S.V. CobiaCobia35.819144696
    6.C.S.V. ComişaniComişani35.820270300
    7.C.S.V. ConţeştiConţeşti35.822691.062
    8.C.S.V. Corbii MariCorbii Mari35.8231751.990
    9.C.S.V. CornăţeluCornăţelu35.82463866
    10.C.S.V. CorneştiCorneşti35.82564872
    11.C.S.V. CrevediaCrevedia35.826240130
    12.C.S.V. DărmăneştiDărmăneşti35.827178640
    13.C.S.V. DragodanaDragodana35.828200926
    14.C.S.V. FintaFinta35.829130230
    15.C.S.V. GăeştiGăeşti35.830802.840
    16.C.S.V. Gura OcniţeiGura Ocniţei35.8311333.634
    17.C.S.V. Gura ŞuţiiGura Şuţii35.83256700
    18.C.S.V. HulubeştiHulubeşti35.8331684.606
    19.C.S.V. LunguleţuLunguleţu35.8351403.350
    20.C.S.V. LucieniLucieni35.834501.150
    21.C.S.V. Malu cu FloriMalu cu Flori35.8364001.191
    22.C.S.V. MăneştiMăneşti35.8371700
    23.C.S.V. MătăsaruMătăsaru35.8381003.600
    24.C.S.V. MogoşaniMogoşani35.840961.418
    25.C.S.V. MoreniMoreni35.841; 35.842162676
    26.C.S.V. MoroeniMoroeni35.843104353
    27.C.S.V. OdobeştiOdobeşti35.84464352
    28.C.S.V. PoianaPoiana35.84572816
    29.C.S.V. PotlogiPotlogi35.846170672
    30.C.S.V. ProduleştiProduleşti35.8471253.094
    31.C.S.V. RăcariRăcari35.84884832
    32.C.S.V. RăzvadRăzvad35.84953894
    33.C.S.V. RuncuRuncu35.85050110
    34.C.S.V. TituTitu35.852400188
    35.C.S.V. TărtăşeştiTărtăşeşti35.85148404
    36.C.S.V. UlieştiUlieşti35.853702.260
    37.C.S.V. UlmiUlmi35.854200382
    38.C.S.V. Valea MareValea Mare35.8551623.158
    39.C.S.V. VişinaVişina35.8561262.798
    40.C.S.V. VoineştiVoineşti35.8571622.676
                                  Judeţul DOLJ
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. Amărăştii de SusAmărăştii de Sus39.610; 39.672444630
    2.C.S.V. Amărăştii de JosAmărăştii de Jos39.611; 39.671614562
    3.C.S.V. Apele ViiApele Vii39.630640
    4.C.S.V. ArgetoaiaArgetoaia39.6142872.147
    5.C.S.V. AlmăjAlmăj39.613135793
    6.C.S.V. BăileştiBăileşti39.615;2833.034
          39.674    
    7.C.S.V. BechetBechet39.6161923.825
    8.C.S.V. BârcaBârca39.6172831.317
    9.C.S.V. BrădeştiBrădeşti39.6192061.188
    10.C.S.V. BratovoeştiBratovoeşti39.6181832.994
    11.C.S.V. BrahovaBrahova39.620250556
    12.C.S.V. CalopărCalopăr39.626;200500
          39.676    
    13.C.S.V. CelaruCelaru39.6291060
    14.C.S.V. Calafat ICalafat39.6222031.594
    15.C.S.V. CaraulaCaraula39.628;3021.872
          39.678    
    16.C.S.V. BasarabiBasarabi39.623;155314
          39.698    
          39.699;    
          39.700;    
          100.811    
    17.C.S.V. Ciupercenii NoiCiupercenii Noi39.63214420
    18.C.S.V. CetateCetate39.6312092.098
    19.C.S.V. CastranovaCastranova39.627;163337
          100.812    
    20.C.S.V. DobreştiDobreşti39.635340669
    21.C.S.V. DăbuleniDăbuleni39.633;259707
          39.679    
    22.C.S.V. DaneţiDaneţi39.634139176
    23.C.S.V. DioştiDioşti39.638;2382.486
          39.682    
    24.C.S.V. DesaDesa39.6371561.744
    25.C.S.V. FiliaşiFiliaşi39.6391762.024
    26.C.S.V. Galicea MareGalicea Mare39.6451184.246
    27.C.S.V. GoiceaGoicea39.643;2782.044
          39.684    
    28.C.S.V. GiurgiţaGiurgiţa39.6411062.004
    29.C.S.V. GigheraGighera39.640;1063.252
          39.683    
    30.C.S.V. GiubegaGiubega39.6421741.263
    31.C.S.V. GreceştiGreceşti39.6441141.263
    32.C.S.V. IzvoareIzvoare39.624;3891.183
          39.685    
    33.C.S.V. LeuLeu39.6461900
    34.C.S.V. MoţăţeiMoţăţei39.650;4541.241
          39.688    
    35.C.S.V. MischiiMischii39.6482211.379
    36.C.S.V. MârşaniMârşani39.6873141.648
    37.C.S.V. PodariPodari39.655;3141.648
          39.621    
    38.C.S.V. PerişorPerişor39.65197894
    39.C.S.V. PleniţaPleniţa39.654146954
    40.C.S.V. Poiana MarePoiana Mare39.656146954
    41.C.S.V. Piscu VechiPiscu Vechi39.6523822.854
    42.C.S.V. RastRast39.658113490
    43.C.S.V. Siliştea CruciiSiliştea Crucii39.6625640
    44.C.S.V. SălcuţaSălcuţa39.6601264.854
    45.C.S.V. ŞegarceaŞegarcea39.659;4831.172
          39.694    
    46.C.S.V. ŞimnicŞimnicu de Sus39.663208975
    47.C.S.V. Seaca de CâmpSeaca de Câmp39.653160255
    48.C.S.V. Seaca de PădureSeaca de Pădure39.66130213
    49.C.S.V. TesluiTeslui39.6642551.499
    50.C.S.V. ŢugluiŢuglui39.6651701.160
    51.C.S.V. VelaVela39.668;200400
          39.696    
    52.C.S.V. VârvorVârvor39.669;1604.805
          39.697    
    53.C.S.V. Valea StanciuluiValea Stanciului39.666; 39.6954602.470
    54.C.S.V. CraiovaCraiova39.67098819
    55.C.S.V. MelineştiMelineşti39.6471794.082
    56.C.S.V. AfumaţiAfumaţi39.6122311.516
                                   Judeţul GALAŢI
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. BălăbăneştiBălăbăneşti27.3722444.792
    2.C.S.V. BereştiBereşti27.40360380
    3.C.S.V. BranişteaBraniştea27.3701442.293
    4.C.S.V. BălăşeştiBălăşeşti27.371244612
    5.C.S.V. CucaCuca27.3772441.114
    6.C.S.V. CudalbiCudalbi27.3792442.062
    7.C.S.V. CavadineştiCavadineşti27.37424415.173
    8.C.S.V. CerteştiCerteşti27.3752443.614
    9.C.S.V. FrumuşiţaFrumuşiţa27.382771.396
    10.C.S.V. FolteştiFolteşti27.40534412.533
    11.C.S.V. GriviţaGriviţa27.3862551.020
    12.C.S.V. GhidigeniGhidigeni27.385622.307
    13.C.S.V. Galaţi 1Galaţi27.36790665
    14.C.S.V. IndependenţaIndependenţa27.404143814
    15.C.S.V. LieştiLieşti27.387144504
    16.C.S.V. MăstăcaniMăstăcani27.3881441.412
    17.C.S.V. NămoloasaNămoloasa27.389244862
    18.C.S.V. OanceaOancea121.58060380
    19.C.S.V. PecheaPechea27.3902441.205
    20.C.S.V. Slobozia ConachiSlobozia Conachi27.3932444.876
    21.C.S.V. SuceveniSuceveni27.3951741.795
    22.C.S.V. Târgu BujorTârgu Bujor27.3732441.977
    23.C.S.V. Tudor VladimirescuTudor Vladimirescu27.3982441.512
    24.C.S.V. ŢepuŢepu27.3991441.022
    25.C.S.V. VânătoriVânători27.402791.542
    26.C.S.V. CorniCorni27.3762372.800
    27.C.S.V. CosmeştiCosmeşti27.378315202
    28.C.S.V. FârţăneştiFârţăneşti27.38364712
    29.C.S.V. FundeniFundeni27.3843024
    30.C.S.V. PiscuPiscu27.39160476
    31.C.S.V. SlivnaSlivna27.396105530
    32.C.S.V. ScânteieştiScânteieşti27.39755192
    33.C.S.V. UmbrăreştiUmbrăreşti27.400251330
    34.C.S.V. V. MăruluiV. Mărului27.40181269
                                Judeţul GIURGIU
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. Adunaţii- CopăceniAdunaţii- Copăceni39.8201880
    2.C.S.V. BăneasaBăneasa39.8271662.594
    3.C.S.V. Bolintin-ValeBolintin-Vale39.821;1851.676
          39.823    
          39.824    
    4.C.S.V. Bolintin-DealBolintin-Deal39.8222571.543
    5.C.S.V. BucşaniBucşani39.825;2132.700
          39.826    
    6.C.S.V. ButurugeniButurugeni39.862193977
    7.C.S.V. ClejaniClejani39.830;108342
          39.831;    
          39.832    
    8.C.S.V. CrevediaCrevedia39.82877,5232
    9.C.S.V. DaiaDaia39.8351350
    10.C.S.V. FrăţeştiFrăţeşti39.8368641.501
    11.C.S.V. GiurgiuGiurgiu39.838138,50
    12.C.S.V. Floreşti- StoeneştiFloreşti- Stoeneşti39.83781490
    13.C.S.V. GogoşariGogoşari39.842;2314.321
          39.843    
    14.C.S.V. GrădinariGrădinari39.8391111.341
    15.C.S.V. HotareleHotarele39.8461801.360
    16.C.S.V. IepureştiIepureşti39.8472732.200
    17.C.S.V. JoiţaJoiţa39.8501245.000
    18.C.S.V. MârşaMârşa39.8518501.000
    19.C.S.V. MihăileştiMihăileşti39.8521081.000
    20.C.S.V. RăsuceniRăsuceni39.8531501.312
    21.C.S.V. RoataRoata39.85459,4754,6
    22.C.S.V. SingureniSingureni39.856600
    23.C.S.V. StoeneştiStoeneşti39.8581080
    24.C.S.V. ToporuToporu39.859475825
    25.C.S.V. UlmiUlmi39.8601171.003
    26.C.S.V. VedeaVedea39.86385810
    27.C.S.V. GhimpaţiGhimpaţi39.844;2112.289
          39.845    
    28.C.S.V. IzvoareleIzvoarele39.848;1801.936
          39.849    
    29.C.S.V. StăneştiStăneşti39.857180720
                                Judeţul GORJ
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. AlbeniAlbeni37.5832500
    2.C.S.V. AlimpeştiAlimpeşti37.585;2500
          37.584    
    3.C.S.V. AninoasaAninoasa37.5862500
    4.C.S.V. Baia de FierBaia de Fier37.5872500
    5.C.S.V. BălăneştiBălăneşti37.588250250
    6.C.S.V. BăleştiBăleşti37.589250200
    7.C.S.V. BengeştiBengeşti37.590250150
    8.C.S.V. BerleştiBerleşti37.5912500
    9.C.S.V. BâlteniBâlteni37.592;250750
          37.593    
    10.C.S.V. BolboşiBolboşi37.5942500
    11.C.S.V. BorăscuBorăscu37.5952500
    12.C.S.V. Bumbeşti-JiuBumbeşti-Jiu37.5962500
    13.C.S.V. Bumbeşti-PiţicBumbeşti-Piţic37.597250500
    14.C.S.V. BustuchinBustuchin37.5982500
    15.C.S.V. CătuneCătune37.5992000
    16.C.S.V. CâlnicCâlnic37.6012500
    17.C.S.V. CruşeţCruşeţ37.6022500
    18.C.S.V. DăneştiDăneşti37.6032500
    19.C.S.V. DrăguţeştiDrăguţeşti37.6042500
    20.C.S.V. GodineştiGodineşti37.6052500
    21.C.S.V. LeleştiLeleşti37.6062500
    22.C.S.V. LicuriciLicurici37.6072500
    23.C.S.V. MătăsariMătăsari37.6082500
    24.C.S.V. MotruMotru37.6092500
    25.C.S.V. NegomirNegomir37.6112500
    26.C.S.V. NovaciNovaci37.612250630
    27.C.S.V. PadeşPadeş37.6161200
    28.C.S.V. PeştişaniPeştişani37.6142504.900
    29.C.S.V. PolovragiPolovragi37.613250500
    30.C.S.V. PrigoriaPrigoria37.6152000
    31.C.S.V. SăceluSăcelu37.6172500
    32.C.S.V. SăuleştiSăuleşti37.618250700
    33.C.S.V. ScoarţaScoarţa37.6192500
    34.C.S.V. SchelaSchela37.6201000
    35.C.S.V. SlivileştiSlivileşti37.6212501.700
    36.C.S.V. StoinaStoina37.622250900
    37.C.S.V. TeleştiTeleşti37.6232500
    38.C.S.V. TismanaTismana37.6242500
    39.C.S.V. Târgu CărbuneştiTârgu Cărbuneşti37.625250200
    40.C.S.V. Târgu Jiu ITârgu Jiu37.6262500
    41.C.S.V. Târgu Jiu IITârgu Jiu37.6272500
    42.C.S.V. TurceniTurceni37.628;2500
          37.629    
    43.C.S.V. ŢânţăreniŢânţăreni37.6312501.224
    44.C.S.V. UrdariUrdari37.6322501.600
    45.C.S.V. VăgiuleştiVăgiuleşti37.6331200
    46.C.S.V. PlopşoruPlopşoru37.634520
                                Judeţul HARGHITA
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. AtidAtid35.0442714.526
    2.C.S.V. BilborBilbor35.045113274
    3.C.S.V. CartaCarta35.0462034.894
    4.C.S.V. Ciuc-SângeorgiuCiuc-Sângeorgiu35.047431771
    5.C.S.V. CiumaniCiumani35.0481892.522
    6.C.S.V. CobăteştiCobăteşti35.0493742.042
    7.C.S.V. CorundCorund35.0503671.612
    8.C.S.V. Cristuru SecuiescCristuru Secuiesc35.051479316
    9.C.S.V. DăneştiDăneşti35.0524035.515
    10.C.S.V. DealuDealu35.0531921.066
    11.C.S.V. DârjiuDarjiu35.0543033.084
    12.C.S.V. DitrăuDitrău35.0552002.248
    13.C.S.V. FrumoasaFrumoasa35.056115393
    14.C.S.V. GheorgheniGheorgheni35.0573981.004
    15.C.S.V. JoseniJoseni35.0581452.950
    16.C.S.V. LăzareaLăzarea35.059247426
    17.C.S.V. LuetaLueta35.0602580
    18.C.S.V. Lunca de JosLunca de Jos35.061235441
    19.C.S.V. Lunca de SusLunca de Sus35.062100610
    20.C.S.V. LupeniLupeni35.0631881.708
    21.C.S.V. MărtinişMărtiniş35.0641701.301
    22.C.S.V. MereştiMereşti35.06582136
    23.C.S.V. MihăileniMihăileni35.0661642.549
    24.C.S.V. MugeniMugeni35.067104485
    25.C.S.V. OclandOcland35.068761.127
    26.C.S.V. Odorheiu SecuiescOdorheiu Secuiesc35.069400
    27.C.S.V. Plăieşii de JosPlăieşii de Jos35.0701903.086
    28.C.S.V. Porumbenii MariPorumbenii Mari35.07182192
    29.C.S.V. PraidPraid35.0722131.086
    30.C.S.V. RemeteaRemetea35.0732851.378
    31.C.S.V. SăcelSăcel35.0742182.614
    32.C.S.V. SărmaşSărmaş35.075194612
    33.C.S.V. SiculeniSiculeni35.076200
    34.C.S.V. ŞimoneştiŞimoneşti35.0772521.798
    35.C.S.V. SândominicSândominic35.0781321.898
    36.C.S.V. SânmartinSânmartin35.0792161.046
    37.C.S.V. SânpaulSânpaul35.08079991
    38.C.S.V. SânsimionSânsimion35.081250500
    39.C.S.V. SubcetateSubcetate35.08284152
    40.C.S.V. SuseniSuseni35.083483.904
    41.C.S.V. Topliţa (Mureş)Topliţa35.0843901.648
    42.C.S.V. TulgheşTulgheş35.085183925
    43.C.S.V. TuşnadTuşnad35.0861221.208
    44.C.S.V. UlieşUlieş35.0871402.005
    45.C.S.V. VlăhiţaVlăhiţa35.0882331.571
    46.C.S.V. ZeteaZetea35.090140672
    47.C.S.V. Miercurea-CiucMiercurea-Ciuc35.037570
                                  Judeţul HUNEDOARA
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. Baia de CrişBaia de Criş37.7092131.200
    2.C.S.V. CrişciorCrişcior37.7102131.200
    3.C.S.V. Luncoiu de JosLuncoiu de Jos37.711601.380
    4.C.S.V. RibiţaRibiţa37.712198,45524,56
    5.C.S.V. Vaţa de JosVaţa de Jos37.713304991
    6.C.S.V. TomeştiTomeşti37.714133,9320
    7.C.S.V. CristurCristur37.715234950
    8.C.S.V. BrănişcaBrănişca37.7162501.812
    9.C.S.V. HărăuHărău37.717135600
    10.C.S.V. CertejuCerteju de Sus37.71879464
    11.C.S.V. VeţelVeţel37.719100255
    12.C.S.V. SimeriaSimeria37.7202611.163
    13.C.S.V. IliaIlia37.7213083.486
    14.C.S.V. DobraDobra37.7222311.326
    15.C.S.V. GurasadaGurasada37.723295,3447
    16.C.S.V. LăpugiuLăpugiu37.7242601.938
    17.C.S.V. ZamZam37.725139843
    18.C.S.V. HaţegHaţeg37.726354,13.406,9
    19.C.S.V. Baru MareBaru Mare37.727216938
    20.C.S.V. PuiPui37.7282531.766
    21.C.S.V. ToteştiToteşti37.729266,61.104,4
    22.C.S.V. Râu de MoriRâu de Mori37.730233,7970,8
    23.C.S.V. DensuşDensuş37.7313101.341
    24.C.S.V. SarmizegetusaSarmizegetusa37.7323521.223
    25.C.S.V. General BerthelotGeneral Berthelot37.733120,8909
    26.C.S.V. CălanCălan37.734238,51.023
    27.C.S.V. BoşorodBoşorod37.735154401
    28.C.S.V. Bretea RomânăBretea Română37.736336907,5
    29.C.S.V. Pestişu MicPestişu Mic37.73868,9380
    30.C.S.V. OrăştieOrăştie37.739146400
    31.C.S.V. BeriuBeriu37.740314318
    32.C.S.V. MărtineştiMărtineşti37.7412641.536
    33.C.S.V. OrăştioaraOrăştioara37.742111627
    34.C.S.V. GeoagiuGeoagiu37.744144310,5
    35.C.S.V. RomosRomos37.745171852,6
    36.C.S.V. PetroşaniPetroşani37.7461930
                               Judeţul IALOMIŢA
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. AlbeştiAlbeşti34.579861.843
    2.C.S.V. ArmăşeştiArmăşeşti34.591651.470
    3.C.S.V. AxinteleAxintele34.603924.152
    4.C.S.V. BorduşaniBorduşani34.5991562.556
    5.C.S.V. CăzăneştiCăzăneşti34.5871021.435
    6.C.S.V. CiochinaCiochina34.5901151.075
    7.C.S.V. CocoraCocora34.60069869
    8.C.S.V. CoşereniCoşereni34.583108889
    9.C.S.V. DrăgoeştiDrăgoeşti34.59880980
    10.C.S.V. FăcăeniFăcăeni34.5921362.636
    11.C.S.V. FeteştiFeteşti34.606702.045
    12.C.S.V. FierbinţiFierbinţi34.60426376
    13.C.S.V. GârboviGârbovi34.58698548
    14.C.S.V. GrinduGrindu34.58581641
    15.C.S.V. GriviţaGriviţa34.5801645.898
    16.C.S.V. JilaveleJilavele34.6022285.102
    17.C.S.V. ManasiaManasia34.582735.201
    18.C.S.V. MiloşeştiMiloşeşti34.57858450
    19.C.S.V. MoviliţaMoviliţa34.58450950
    20.C.S.V. PerieţiPerieţi34.577842.584
    21.C.S.V. RevigaReviga34.601104754
    22.C.S.V. SălcioaraSălcioara34.5892011.001
    23.C.S.V. SăveniSăveni34.5971022.095
    24.C.S.V. ScânteiaScânteia34.5942141.450
    25.C.S.V. Sfântu GheorgheSfântu Gheorghe34.588104840
    26.C.S.V. SudiţiSudiţi34.595851.200
    27.C.S.V. SineştiSineşti34.60557925
    28.C.S.V. SloboziaSlobozia34.57657450
    29.C.S.V. ŢăndăreiŢăndărei34.5931051.500
    30.C.S.V. UrziceniUrziceni34.5811363.667
                                    Judeţul IAŞI
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. AndrieşeniAndrieşeni38.7421003.320
    2.C.S.V. BivolariBivolari38.7431322.082
    3.C.S.V. BosiaBosia38.744280480
    4.C.S.V. BârnovaBârnova38.7451502.646
    5.C.S.V. ButeaButea38.7461521.452
    6.C.S.V. CiorteştiCiorteşti38.7471404.660
    7.C.S.V. CiureaCiurea38.7482102.790
    8.C.S.V. ComarnaComarna38.7491482.412
    9.C.S.V. CostuleniCostuleni38.7501482.071
    10.C.S.V. CotnariCotnari38.7511403.392
    11.C.S.V. CozmeştiCozmeşti38.752152922
    12.C.S.V. CristeştiCristeşti38.7532003.850
    13.C.S.V. DagâţaDagâţa38.7541083.318
    14.C.S.V. ErbiceniErbiceni38.7551523.400
    15.C.S.V. FocuriFocuri38.756216772
    16.C.S.V. GolăieştiGolăieşti38.757800
    17.C.S.V. GorbanGorban38.7581812.760
    18.C.S.V. GrajduriGrajduri38.759802.120
    19.C.S.V. GropniţaGropniţa38.7602084.676
    20.C.S.V. HorleştiHorleşti38.76160796
    21.C.S.V. IpateleIpatele38.7621352.604
    22.C.S.V. LespeziLespezi38.7632098.152
    23.C.S.V. LuncaniLuncani38.7642224.126
    24.C.S.V. MădârjacMădârjac38.765800
    25.C.S.V. MirceştiMirceşti38.766156550
    26.C.S.V. MiroslăveştiMiroslăveşti38.767112525
    27.C.S.V. Mogoşeşti-SiretMogoşeşti-Siret38.7681441.590
    28.C.S.V. MovileniMovileni38.7691441.790
    29.C.S.V. OţeleniOţeleni38.77084416
    30.C.S.V. PlugariPlugari38.7711493.302
    31.C.S.V. Podu IloaieiPodu Iloaiei38.772192783
    32.C.S.V. PopeştiPopeşti38.7731492.672
    33.C.S.V. ProbotaProbota38.7741501.790
    34.C.S.V. PaşcaniPaşcani38.7752553.905
    35.C.S.V. RediuRediu38.7771802.320
    36.C.S.V. RăducăneniRăducăneni38.7781534.356
    37.C.S.V. RomâneştiRomâneşti38.77990920
    38.C.S.V. RuginoasaRuginoasa38.7801441.306
    39.C.S.V. Schitu DucaSchitu Duca38.7812251.260
    40.C.S.V. ScânteiaScânteia38.7822141.656
    41.C.S.V. StrungaStrunga38.7831442.290
    42.C.S.V. ŞcheiaŞcheia38.7841601.990
    43.C.S.V. ŞipoteŞipote38.7852232.895
    44.C.S.V. TodireştiTodireşti38.7861601.010
    45.C.S.V. TrifeştiTrifeşti38.787146834
    46.C.S.V. ŢibanaŢibana38.7881512.542
    47.C.S.V. ŢibăneştiŢibăneşti38.789144657
    48.C.S.V. VictoriaVictoria38.7901511.624
    49.C.S.V. Vânători PaşcaniVânători104.5171632.576
    50.C.S.V. VlădeniVlădeni38.7911926.150
    51.C.S.V. Târgu FrumosTârgu Frumos38.7931821.780
    52.C.S.V. IaşiIaşi38.796225575
    53.C.S.V. HârlăuHârlău38.7972906.980
                                 Judeţul MARAMUREŞ
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. ArdusatArdusat nr. 11027.677180129
    2.C.S.V. ArinişAriniş nr. 3827.6782142.720
    3.C.S.V. Asuaju de SusAsuaju de Sus nr. 23027.679108625
    4.C.S.V. Baia SprieBaia Sprie, Str. Prisei nr. 12927.682184290
    5.C.S.V. Băiţa de sub CodruBăiţa de sub Codru nr. 2927.683138953
    6.C.S.V. BicazBicaz nr. 13027.6852171.230
    7.C.S.V. BăseştiBăseşti nr. 3527.6842472.290
    8.C.S.V. BistraBistra nr. 28027.6867263
    9.C.S.V. BârsanaBârsana nr. 1727.6871971.028
    10.C.S.V. Bocicoiu MareBocicoiu Mare nr. 3027.6881262.273
    11.C.S.V. BorşaBorşa nr. 28527.689336824
    12.C.S.V. Bogdan VodăBogdan Vodă nr. 1227.6901441.024
    13.C.S.V. Boiu MareBoiu Mare nr. 30427.692220200
    14.C.S.V. BotizaBotiza nr. 1927.693199544
    15.C.S.V. CălineştiCălineşti nr. 24327.6941041.073
    16.C.S.V. Câmpulung la TisaCâmpulung la Tisa nr. 1327.6982162.078
    17.C.S.V. CicârlăuCicârlău nr. 8727.69993950
    18.C.S.V. CerneştiCerneşti nr. 2427.7002341.821
    19.C.S.V. Copalnic- MănăşturCopalnic-Mănăştur nr. 2627.7022333.235
    20.C.S.V. CoroieniCoroieni nr. 37927.703144771
    21.C.S.V. CupşeniCupşeni nr. 13227.704230990
    22.C.S.V. DumbrăviţaDumbrăviţa nr. 13627.7061882.170
    23.C.S.V. DumbravaDumbrava27.707720
    24.C.S.V. DragomireştiDragomireşti nr. 1427.7082430
    25.C.S.V. FărcaşaFărcaşa nr. 20927.709162462
    26.C.S.V. GiuleştiGiuleşti nr. 32527.711252835
    27.C.S.V. GroşiGroşi nr. 72927.7122201.027
    28.C.S.V. LăpuşLăpuş nr. 3727.7132244.086
    29.C.S.V. LeordinaLeordina nr. 27227.714180353
    30.C.S.V. HideagaHideaga nr. 20127.715168320
    31.C.S.V. Mireşu MareMireşu Mare nr. 2927.7172501.810
    32.C.S.V. MoiseiMoisei nr. 72327.718;1621.285
          27.719    
    33.C.S.V. Oarţa de JosOarţa de Jos nr. 1627.7202142.132
    34.C.S.V. Ocna ŞugatagŞugatag nr. 3327.721;22012.072
          27.722    
    35.C.S.V. PetrovaPetrova nr. 13627.723871.076
    36.C.S.V. Poienile de sub MuntePoienile de sub Munte nr. 17927.72411778
    37.C.S.V. ReceaRecea nr. 527.725162410
    38.C.S.V. Remetea ChioaruluiRemetea Chioarului nr. 11727.726980
    39.C.S.V. Sighetu MarmaţieiSighetu Marmaţiei100.4692192.709
    40.C.S.V. RogozRogoz nr. 3427.7271532.655
    41.C.S.V. RozavleaRozavlea nr. 5127.728128922
    42.C.S.V. SăcălăşeniSăcălăşeni nr. 3927.72971269
    43.C.S.V. SălsigSălsig nr. 1127.7301072.935
    44.C.S.V. SăpânţaSăpânţa nr. 14127.7313202.080
    45.C.S.V. SăcelSăcel nr. 15527.73272275
    46.C.S.V. Siliştea de SusSiliştea de Sus nr. 14527.7331900
    47.C.S.V. SeiniSeini nr. 4027.7342411.073
    48.C.S.V. ŞişeştiŞişeşti nr. 16727.73595505
    49.C.S.V. Şomcuta MareŞomcuta Mare nr. 4127.7363104.870
    50.C.S.V. Suciu de SusSuciu de Sus nr. 17827.7371481.427
    51.C.S.V. StrâmturaStrâmtura nr. 16327.7382202.630
    52.C.S.V. Tăuţii- MăgherăuşTăuţii-Măgherăuş nr. 8527.7391351.250
    53.C.S.V. Târgu LăpuşTârgu Lăpuş nr. 16627.7402011.072
    54.C.S.V. UlmeniUlmeni nr. 23127.7411622.538
    55.C.S.V. Valea ChioaruluiValea Chioarului nr. 6827.743169912
    56.C.S.V. Vima MicăVima Mică nr. 7827.7452251.770
    57.C.S.V. Vişeu de JosVişeu de Jos nr. 9527.7461110
    58.C.S.V. Vişeu de SusVişeu de Sus nr. 10127.7473883.075
                                Judeţul MEHEDINTI
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. Burila MareBurila Mare39.7581502.094
    2.C.S.V. Baia de AramăBaia de Aramă39.750153968
    3.C.S.V. BroşteniBroşteni39.75760440
    4.C.S.V. BalaCrainici39.75260380
    5.C.S.V. BaltaBalta39.7531030
    6.C.S.V. BâcleşBâcleş39.7551200
    7.C.S.V. ButoieştiButoieşti39.760117203
    8.C.S.V. BălăciţaBălăciţa39.7611025.862
    9.C.S.V. BâlvăneştiBâlvăneşti39.762900
    10.C.S.V. CireşuCireşu39.765991.581
    11.C.S.V. CujmirCujmir39.766140440
    12.C.S.V. Gârla MareGârla Mare39.77380120
    13.C.S.V. CăzăneştiCăzăneşti39.7631361.313
    14.C.S.V. DumbravaDumbrava39.75695869
    15.C.S.V. DeveselDevesel39.767110527
    16.C.S.V. FloreştiFloreşti39.76940110
    17.C.S.V. GruiaGruia39.7711201.980
    18.C.S.V. GreciGreci39.77260940
    19.C.S.V. GogoşuGogoşu39.770100375
    20.C.S.V. HinovaHinova39.76827873
    21.C.S.V. IsvernaIsverna39.754980
    22.C.S.V. JianaJiana39.7746335
    23.C.S.V. MalovăţMalovăţ39.77540120
    24.C.S.V. Obârşia de CâmpObârşia de Câmp39.77660240
    25.C.S.V. OprişorOprişor39.7771451.682
    26.C.S.V. Poroiana MarePoroiana Mare39.780121659
    27.C.S.V. PătulelePătulele39.779110563
    28.C.S.V. PunghinaPunghina39.7812160
    29.C.S.V. RogovaRogova39.782153272
    30.C.S.V. SalciaSalcia39.78415018
    31.C.S.V. Schela CladoveiDrobeta-Turnu Severin39.7851070
    32.C.S.V. StrehaiaStrehaia39.786104896
    33.C.S.V. ŞovarnaŞovarna39.787800
    34.C.S.V. VlădaiaVlădaia39.789980
    35.C.S.V. OrşovaOrşova39.77883213
    36.C.S.V. Vânju MareVânju Mare39.788207660
                                   Judeţul MURES
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (mp)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (mp)
    012345
    1.C.S.V. AcăţariAcăţari, Str. Principală nr. 9836.8793371.196
    2.C.S.V. ApoldApold nr. 536.8801562.345
    3.C.S.V. BahneaBahnea, str. 6 Martie36.8824885.744
    4.C.S.V. BăgaciuBăgaciu nr. 10636.8851851.832
    5.C.S.V. BălăuşeriBălăuşeri, Str. Principală nr. 1036.8862552.902
    6.C.S.V. BichişBichiş, Str. Principală nr. 13236.8892171.283
    7.C.S.V. BogataBogata36.8883568.589
    8.C.S.V. BrâncoveneştiBrâncoveneşti, Str. Gării nr. 5536.891; 36.8921711.627
    9.C.S.V. CheţaniCheţani, Str. Principală nr. 13536.8974031.066
    10.C.S.V. Chiheru de JosChiheru de Jos36.895971.170
    11.C.S.V. CoroisânmărtinCoroisânmărtin, Str. Principală nr. 26636.8961401.160
    12.C.S.V. EremituEremitu, str. Agyacos nr. 21536.9003401.099
    13.C.S.V. DumbrăvioaraErnei, Str. Principală nr. 28236.9032271.894
    14.C.S.V. FărăgăuFarăgău, str. Principală nr. 31/A36.904; 36.9052064.094
    15.C.S.V. FântâneleFântânele, str. Principală nr. 1236.902133550
    16.C.S.V. GăleştiGăleşti36.906;113997
          36.907    
    17.C.S.V. GăneştiGăneşti Str. Mare nr. 1.03936.908174998
    18.C.S.V. GhindariGhindari nr. 3636.915160965
    19.C.S.V. GlodeniGoldeni, Str. Principală nr. 59836.909; 36.9102671.733
    20.C.S.V. GorneştiGorneşti, Str. Principală nr. 41836.912; 36.9113241.546
    21.C.S.V. GurghiuGurghiu, str. Crişan nr. 2736.913; 36.914440960
    22.C.S.V. HodacHodac36.9162004.993
    23.C.S.V. IclănzelIclănzel36.9172550
    24.C.S.V. LivezeniLivezeni36.9181321.114
    25.C.S.V. LuncaLunca36.921;920
          36.922    
    26.C.S.V. Lunca BraduluiLunca Bradului36.919;177863
          36.920    
    27.C.S.V. MăgheraniMăgherani36.923;334800
          36.924    
    28.C.S.V. Miercurea NirajuluiMiercurea Nirajului36.925; 36.9262982.202
    29.C.S.V. NeauaNeaua36.9291000
    30.C.S.V. OgraOgra36.9281892.881
    31.C.S.V. Papiu IlarianPapiu Ilarian36.930290
    32.C.S.V. PănetPănet36.931820
    33.C.S.V. PăsăreniPăsăreni36.932;124651
          39.933    
    34.C.S.V. PogăceauaPogăceaua, Str. Principală nr. 1336.934; 36.9351901.810
    35.C.S.V. RâciuRâciu, Str. Principală nr. 1036.936146554
    36.C.S.V. SaschizSaschiz nr. 44836.937841.266
    37.C.S.V. SărmaşuSărmaşu, Str. Republicii nr. 13336.9381861.214
    38.C.S.V. Sângeorgiu de PădureSângeorgiu de Pădure, Str. Morii nr. 536.9402162.604
    39.C.S.V. SângerSânger36.941;2021.178
          36.942    
    40.C.S.V. SânpaulSânpaul36.943;2121.408
          36.944    
    41.C.S.V. Sânpetru de CâmpieSânpetru de Câmpie, Str. Principală nr. 32536.9451872.853
    42.C.S.V. SuplacSuplac, str. Idrifaia nr. 11436.94632200
    43.C.S.V. ŞăuliaŞăulia, str. Buturoi nr. 53136.947; 36.9481372.423
    44.C.S.V. UngheniUngheni nr. 6836.9491500
    45.C.S.V. Valea LargăValea Largă36.950;1311.319
          36.951    
    46.C.S.V. VătavaVătava nr. 21936.952;3721.328
          36.953    
    47.C.S.V. VărgataVărgata nr. 15136.954;2004.800
          36.955    
    48.C.S.V. ViişoaraViişoara36.956;1360
          36.957    
    49.C.S.V. VânătoriVânători36.958159654
    50.C.S.V. VoivodeniVoivodeni36.959;220939
          36.960    
    51.C.S.V. Zău de CâmpieZău de Câmpie36.961;3312.709
               
                                   Judeţul NEAMT
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. Piatra-NeamţPiatra-Neamţ26.174270730
    2.C.S.V. BârgăuaniBălăneşti, comuna Bârgăuani26.17272928
    3.C.S.V. GârcinaGârcina26.175117169
    4.C.S.V. ViişoaraViişoara26.176100900
    5.C.S.V. DragomireştiDragomireşti26.1781001.400
    6.C.S.V. PodoleniPodoleni26.1903403.510
    7.C.S.V. BodeştiBodeşti26.1912332.232
    8.C.S.V. GirovGirov26.1932271.573
    9.C.S.V. RoznovRoznov26.200144656
    10.C.S.V. BorleştiBorleşti26.203156644
    11.C.S.V. Dumbrava RoşieDumbrava Roşie26.20419775
    12.C.S.V. RomanRoman26.1841352.276
    13.C.S.V. BiraBira26.1732091.991
    14.C.S.V. BahnaBahna26.17984916
    15.C.S.V. Ion CreangăIon Creangă26.1801491.351
    16.C.S.V. IcuşeştiIcuşeşti26.171170952
    17.C.S.V. GherăeştiGherăeşti26.1811811.038
    18.C.S.V. TămăşeniTămăşeni26.1822011.599
    19.C.S.V. FăureiFăurei26.1832241.099
    20.C.S.V. OniceniOniceni26.1852101.940
    21.C.S.V. RomâniRomâni26.1862081.601
    22.C.S.V. DulceştiDulceşti26.18785965
    23.C.S.V. SecuieniSecuieni26.1881672.733
    24.C.S.V. StăniţaStăniţa26.189204762
    25.C.S.V. TrifeştiTrifeşti26.202185798
    26.C.S.V. Târgu-NeamţTârgu-Neamţ26.1961201.380
    27.C.S.V. RăuceştiRăuceşti26.1941610
    28.C.S.V. BălţăteştiBălţăteşti26.1771431.762
    29.C.S.V. UrecheniUrecheni26.19512080
    30.C.S.V. PetricaniPetricani26.211135609
    31.C.S.V. ŢibucaniDavideni, comuna Ţibucani26.205176790
    32.C.S.V. BicazBicaz26.19769288
    33.C.S.V. Bicazu ArdeleanBicazu Ardelean26.198128372
    34.C.S.V. BorcaBorca26.199242179
    35.C.S.V. HanguHangu26.20140260
    36.C.S.V. MărgineniMărgineni26.206189611
    37.C.S.V. CrăcăoaniCrăcăoani26.207189611
    38.C.S.V. SăbăoaniSăbăoani26.208189611
    39.C.S.V. HoriaHoria26.209352648
    40.C.S.V. DobreniDobreni26.210540
                                Judeţul OLT
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. IzbiceniIzbiceni35.948219981
    2.C.S.V. CorabiaCorabia35.94965,45461
    3.C.S.V. IancaIanca35.950171299
    4.C.S.V. BrastavăţuBrastavăţu35.951110890
    5.C.S.V. ObârşiaObârşia35.95256944
    6.C.S.V. VădăstriţaVădăstriţa35.9532232.936
    7.C.S.V. VişinaVişina35.9542121.903
    8.C.S.V. BăbiciuBăbiciu35.955222,31.727,7
    9.C.S.V. VlădilaVlădila35.9572332.367
    10.C.S.V. RadomireştiRadomireşti35.9581124.208
    11.C.S.V. Caracal 1Caracal35.99963,16123
    12.C.S.V. Caracal 2Caracal36.000133,84123
    13.C.S.V. CezieniCezieni35.959101,052.600
    14.C.S.V. DobrosloveniDobrosloveni35.960804.563
    15.C.S.V. SpâncenataSprâncenata35.961792.019
    16.C.S.V. StoicăneştiStoicăneşti35.9621801.275
    17.C.S.V. Drăgăneşti-OltDrăgăneşti-Olt35.9631201.320
    18.C.S.V. MărunţeiMărunţei35.9641281.120
    19.C.S.V. IzvoareleIzvoarele35.965884.455
    20.C.S.V. CorbuCorbu35.9671521.500
    21.C.S.V. VâlceleVâlcele35.96860,41.550,6
    22.C.S.V. Valea MareValea Mare35.969101,251.105,75
    23.C.S.V. BrebeniBrebeni35.97097894
    24.C.S.V. ClocociovSlatina35.9711743.240
    25.C.S.V. MilcovMilcov35.972110688
    26.C.S.V. Piatra-OltPiatra-Olt35.974150350
    27.C.S.V. BalşBalş35.975375,12400
    28.C.S.V. Iancu JianuIancu Jianu35.9782221.735,48
    29.C.S.V. BobiceştiBobiceşti35.980; 35.9792615.296
    30.C.S.V. VulpeniVulpeni35.982; 35.981189,751.778,25
    31.C.S.V. VoineasaVoineasa35.984; 35.9832231.448
    32.C.S.V. GrădinariGrădinari35.985157,59.670,5
    33.C.S.V. CurtişoaraCurtişoara35.98674405
    34.C.S.V. ScorniceştiScorniceşti35.987180304
    35.C.S.V. MărgineniMărgineni35.988721.928
    36.C.S.V. OptaşiOptaşi35.9892071.503
    37.C.S.V. PotcoavaPotcoava35.990199,53.256,5
    38.C.S.V. SpineniSpineni35.991147,24.502,8
    39.C.S.V. DobroteasaDobroteasa35.99289868
    40.C.S.V. VitomireştiVitomireşti35.9931621.238
    41.C.S.V. PoboruPoboru35.99496538
    42.C.S.V. TopanaTopana35.995171159
    43.C.S.V. VerguleasaVerguleasa35.9961444.356
                                  Judeţul PRAHOVA
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. BerceniComuna Berceni26.25072,12.428
    2.C.S.V. Balta DoamneiBalta Doamnei26.518224,82.295,2
    3.C.S.V. Gornet-CricovGornet-Cricov26.54474,730
    4.C.S.V. Gura VitioareiGura Vitioarei26.54698,75794
    5.C.S.V. SângeruSângeru26.56072,5239,5
    6.C.S.V. Vălenii de MunteVălenii de Munte26.5641801.620
    7.C.S.V. DrajnaDrajna26.537113387
                                   Judeţul SATU MARE
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. AcâşStr. Principală nr. 13438.3742162.215
    2.C.S.V. Ardudstr. Ştefan cel Mare nr. 4538.3761431.485
    3.C.S.V. BătarciUliţa satului nr. 51038.3772321.484
    4.C.S.V. BeltiugStr. Principală nr. 9638.378160740
    5.C.S.V. BixadStr. Principală nr. 23038.3792432.195
    6.C.S.V. BogdandStr. Principală nr. 17738.3802841.929
    7.C.S.V. BotizStr. Teilor38.381551.419
    8.C.S.V. CareiStr. Culturii nr. 2138.38260447
    9.C.S.V. Călineşti- OaşStr. Principală nr. 1/A38.3832252.649
    10.C.S.V. CăuaşStr. Principală nr. 138.3841741.426
    11.C.S.V. CehăluţStr. Principală nr. 16838.385325385
    12.C.S.V. CraidorolţStr. Principală nr. 1938.38694406
    13.C.S.V. CrucişorStr. Principală nr. 2038.387348846
    14.C.S.V. CulciuStr. Principală nr. 13438.388902.210
    15.C.S.V. DobaStr. Principală nr. 23638.389252.134
    16.C.S.V. GherţaStr. Principală nr. 65038.39063187
    17.C.S.V. HododStr. Principală nr. 13538.3921131.687
    18.C.S.V. HomoroduHomorodu de Jos Str. Principală nr. 19738.3931631.837
    19.C.S.V. LivadaStr. Laar Vasile nr. 238.394370712
    20.C.S.V. MiculaStr. Principală nr. 10738.3953303.311
    21.C.S.V. MoftinStr. Principală nr. 10338.3963451.079
    22.C.S.V. Negreşti- OaşStr. 1 Iunie nr. 12738.397106201
    23.C.S.V. Oraşu NouStr. Satu Mare nr. 14338.399642.136
    24.C.S.V. PăuleştiStr. Principală nr. 15038.4002011.021
    25.C.S.V. PetreştiStr. Hathaz nr. 42638.401801.127
    26.C.S.V. PişcoltStr. Principală nr. 5638.40241758
    27.C.S.V. PirStr. Tăşnadului nr. 56138.403141875
    28.C.S.V. SantăuStr. Ghereuşa nr. 425/A38.405183717
    29.C.S.V. Satu MareStr. Toamnei nr. 3438.4067227
    30.C.S.V. SocondStr. Principală nr. 11338.40766484
    31.C.S.V. SupurStr. Morii nr. 10338.408204972
    32.C.S.V. Tarna MareStr. Principală nr. 20338.409149151
    33.C.S.V. TerebeştiStr. Principală nr. 218/A38.411288632
    34.C.S.V. TireamStr. Gării nr. 12638.412120586
    35.C.S.V. TurţStr. Călinete nr. 13538.4132671.233
    36.C.S.V. TurulungStr. Abatorului nr. 21638.41460890
    37.C.S.V. Valea VinuluiStr. Principală nr. 21638.41548603
    38.C.S.V. Viile Satu MareStr. Plopilor nr. 2138.41652598
    39.Policlinica Satu MareStr. Toamnei nr. 32-3438.41730046
    40.C.S.V. Andridstr. Principală nr. 14338.3751601.064
    41.C.S.V. Sanislaustr. Ogorului nr. 109438.404190957
                               Judeţul SALAJ
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. AlmaşuAlmaşu36.15877522
    2.C.S.V. BălanBălan36.16050249
    3.C.S.V. BobotaBobota36.162971.672
    4.C.S.V. BocşaBorla36.164152,91.075
    5.C.S.V. BuciumiBuciumi36.166146,7420
    6.C.S.V. CizerCizer36.1691441.299
    7.C.S.V. CoşeiuCoşeiu36.1711442.040
    8.C.S.V. CrişeniCrişeni36.173144,91.141,1
    9.C.S.V. CuzăplacCuzăplac36.17576221
    10.C.S.V. DobrinDobrin39.176125,20
    11.C.S.V. DraguDragu36.178162625
    12.C.S.V. FilduFildu de Jos36.17980,75164,75
    13.C.S.V. GâlgăuGâlgău36.1801441.384
    14.C.S.V. GârbouGârbou36.18272688
    15.C.S.V. HerecleanHereclean36.18456644
    16.C.S.V. IleandaIleanda36.186176300
    17.C.S.V. IpIp36.187100604
    18.C.S.V. JibouJibou36.188;164,6807,2
          36.189    
    19.C.S.V. LetcaLetca36.190152,91.282
    20.C.S.V. MeseşeniMeseşenii de Jos36.19276276
    21.C.S.V. NăpradeaNăpradea36.193142-
    22.C.S.V. NuşfalăuNuşfalău36.195258882
    23.C.S.V. PlopişPlopiş36.197184,73300,27
    24.C.S.V. RomânaşiRomânaşi36.199160,85453,55
    25.C.S.V. RusŞimişna36.200235223
    26.C.S.V. SălăţigSălăţig36.202207609
    27.C.S.V. PericeiPericei36.196180466
    28.C.S.V. Sânmihaiu AlmaşuluiSânmihaiu Almaşului36.20550,3-
    29.C.S.V. Someş-OdorheiSomeş-Odorhei36.206152660
    30.C.S.V. SurducSurduc36.208115,5293,42
    31.C.S.V. Şimleu SilvanieiŞimleu Silvaniei36.2092141.593
    32.C.S.V. ValcăuValcău36.211229821
    33.C.S.V. Zalău 1Zalău36.212;270,982.178
          36.213    
    34.C.S.V. Zalău 2Zalău - cartier Ortelec36.21479141
    35.C.S.V. ZimborZimbor36.21572118
                                  Judeţul SIBIU
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. Sibiu ISibiu, Drumul Ocnei nr. 139.1411200
    2.C.S.V. AvrigAvrig, str. Avram Iancu nr. 3939.1421001.137
    3.C.S.V. AgnitaAgnita, str. Mihai Viteazu nr. 139.1442342.424
    4.C.S.V. Ocna SibiuluiOcna Sibiului, Str. De Mijloc nr. 939.145251502
    5.Clinica veterinară SibiuSibiu, Calea Şurii Mari39.147257257
                                   Judeţul SUCEAVA
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. ArboreArbore34.829246972
    2.C.S.V. BădeuţiBădeuţi34.830230960
    3.C.S.V. BoroaiaBoroaia34.8313001.053,08
    4.C.S.V. BosanciBosanci34.832232816
    5.C.S.V. BotoşanaBotoşana34.8332461.500
    6.C.S.V. CacicaCacica34.834300225
    7.C.S.V. CalafindeştiCalafindeşti34.8353702.040
    8.C.S.V. CajvanaCajvana34.836300545
    9.C.S.V. Ciprian PorumbescuCiprian Porumbescu34.837299759
    10.C.S.V. Cornu LunciiCornu Luncii34.838300791
    11.C.S.V. DărmăneştiDărmăneşti34.839234879
    12.C.S.V. DolhascaDolhasca34.8402221.069
    13.C.S.V. DolheştiDolheşti34.8411501.660
    14.C.S.V. Dorna CandrenilorDorna Candrenilor34.8422001.075
    15.C.S.V. DorneştiDorneşti34.843300625
    16.C.S.V. DrăguşeniDrăguşeni34.8442461.194,5
    17.C.S.V. FălticeniFălticeni, Str. Teilor nr. 234.8453001.005
    18.C.S.V. ForăştiForăşti34.84696881
    19.C.S.V. GălăneştiGălăneşti34.847128410
    20.C.S.V. GrămeştiGrămeşti34.8482551.075
    21.C.S.V. GrăniceştiGrăniceşti34.849200232
    22.C.S.V. HorodniceniHorodniceni34.850300756,25
    23.C.S.V. HorodnicHorodnic34.8512471.610
    24.C.S.V. PăltinoasaPăltinoasa34.852300505
    25.C.S.V. PârteştiPârteştii de Jos34.853247994
    26.C.S.V. PreuteştiPreuteşti34.854240325
    27.C.S.V. RădăşeniRădăşeni34.855100-
    28.C.S.V. ŞcheiaŞcheia34.856150600
    29.C.S.V. StroieştiStroieşti34.8572191.023
    30.C.S.V. SuceavaSuceava, Aleea Dumbrăvii34.858235825
    31.C.S.V. Şaru DorneiŞaru Dornei34.859102483
    32.C.S.V. TodireştiTodireşti34.860247985
    33.C.S.V. Vadu MoldoveiVadu Moldovei34.8612191.320
    34.C.S.V. Vatra DorneiVatra Dornei, Str. Chiliei nr. 734.862200918
    35.C.S.V. VereştiVereşti34.8633001.291
    36.C.S.V. Vicovu de SusVicovu de Sus34.864200925
    37.C.S.V. VolovăţVolovăţ34.865300525
    38.C.S.V. ZamosteaZamostea34.866220355
    39.C.S.V. ZvorişteaZvoriştea34.867100707
                                    Judeţul TELEORMAN
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. PietroşaniPietroşani39.32168,7-
    2.C.S.V. Roşiori de VedeRoşiori de Vede, str. I.L. Caragiale nr. 839.30318,7800
    3.C.S.V. PeretuPeretu39.311142,44.957,6
    4.C.S.V. TroianulTroianul39.3071122.400
    5.C.S.V. VideleVidele, Str. Tăbăcăriei nr. 3144.9225050
    6.C.S.V. Drăgăneşti- VlaşcaDrăgăneşti-Vlaşca39.3252555.400
    7.C.S.V. BlejeştiBlejeşti39.326801.400
    8.C.S.V. GălăteniGălăteni39.33580400
    9.C.S.V. GratiaGratia39.33114011.200
    10.C.S.V. Scurtu MareScurtu Mare39.33880320
    11.C.S.V. Turnu MăgureleTurnu Măgurele, Str. Chimiei nr. 2539.312116,51.200
    12.C.S.V. CrangeniCrangeni39.308871.700
    13.C.S.V. SeacaSeaca39.31590,854.800
    14.C.S.V. PutineiuPutineiu39.31677,5-
    15.C.S.V. VităneştiVităneşti39.300125,52.700
    16.C.S.V. MârzăneştiMârzăneşti39.3181002.000
    17.C.S.V. CălineştiCălineşti39.2981543.900
    18.C.S.V. DrăcşeneiDrăcşenei39.306804.800
    19.C.S.V. ZimniceaZimnicea144.92185245
    20.C.S.V. FurculeştiFurculeşti39.2971001.200
    21.C.S.V. SirbeniSirbeni39.33374,61.500
    22.C.S.V. Slobozia MandraSlobozia Mandra39.33756720
                                 Judeţul TIMIS
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. BanlocBanloc35.1732501.908
    2.C.S.V. LivezileLivezile35.174138219
    3.C.S.V. Becicherecu MicBecicherecu Mic nr. 47735.1322982.940
    4.C.S.V. BelinţChizătău35.1333514.208
    5.C.S.V. BethausenBethausen35.1482761.403
    6.C.S.V. BiledBiled nr. 35835.1773251.254
    7.C.S.V. ŞandraŞandra35.1782002.677
    8.C.S.V. BuziaşBuziaş35.1821200
    9.C.S.V. CeneiCenei35.1493871.320
    10.C.S.V. CiacovaCiacova, str. T. Vladimirescu nr. 1735.1345511.790
    11.C.S.V. CoşteiuCoşteiu nr. 69835.135228852
    12.C.S.V. DentaDenta nr. 7435.1362952.724
    13.C.S.V. DetaDeta, Str. Revoluţiei nr. 1735.1673071.465
    14.C.S.V. DumbravaDumbrava35.1501865.839
    15.C.S.V. FăgetFăget, str. Ştefan cel Mare nr. 5935.1512191.031
    16.C.S.V. GătaiaGătaia35.1531422.690
    17.C.S.V. GhizelaGhizela35.1542195.595
    18.C.S.V. GieraGiera35.1371422.690
    19.C.S.V. Jamu MareJamu Mare nr. 17835.1552971.142
    20.C.S.V. JebelJebel nr. 38735.1563409.267
    21.C.S.V. LenauheimLenauheim35.1971161.996
    22.C.S.V. LieblingLiebling35.1382491.229
    23.C.S.V. LugojLugoj, str. Traian Vuia nr. 335.164683705
    24.C.S.V. MarginaMargina nr. 17635.139810
    25.C.S.V. Maşloc/FibişFibiş, comuna Maşloc35.1521801.259
    26.C.S.V. MănăştiurMănăştiur35.1571372.187
    27.C.S.V. MoraviţaStamora Germană nr. 21135.158205829
    28.C.S.V. Ohaba LungăOhaba Lungă35.166212628
    29.C.S.V. OrţişoaraOrţişoara nr. 13135.1402761.157
    30.C.S.V. Peciu NouPeciu Nou nr. 17235.1592371.356
    31.C.S.V. PeriamPeriam nr. 77835.1412941.304
    32.C.S.V. PişchiaPişchia nr. 14635.1602681.513
    33.C.S.V. RemeteaRemetea Mare35.161222618
    34.C.S.V. SatchinezSatchinez nr. 32635.1423441.000
    35.C.S.V. SăcălazSăcălaz nr. 35435.1432332.644
    36.C.S.V. SecasSecas nr. 10635.1682832.595
    37.C.S.V. SânandreiSânandrei nr. 8735.1443561.306
    38.C.S.V. Sânnicolau MareSânnicolau Mare, Calea Traian nr. 5935.171196526
    39.C.S.V. RecaşRecaş35.203270902
    40.C.S.V. Traian VuiaSudriaş nr. 4835.1624904.287
    41.C.S.V. UivarUivar nr. 13735.2111571.708
    42.C.S.V. VariaşVariaş nr. 37635.1471581.421
    43.C.S.V. VoitegVoiteg35.165335765
    44.C.S.V. CriciovaCriciova35.1873431.096
    45.C.S.V. CurteaCurtea35.188720
                                      Judeţul TULCEA
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. BabadagBabadag27.757101735
    2.C.S.V. BaiaBaia27.758; 27.75916110.781
    3.C.S.V. BeidaudBeidaud27.7602052.295
    4.C.S.V. CasimceaCasimcea27.7621233.657
    5.C.S.V. CataloiCataloi27.7641223.378
    6.C.S.V. CarcaliuCarcaliu27.8108627
    7.C.S.V. Ceamurlia de JosCeamurlia de Jos27.766; 27.767682.932
    8.C.S.V. CernaCerna27.768; 27.7691031.710
    9.C.S.V. CeatalchioiCeatalchioi27.770331.167
    10.C.S.V. Chilia VecheChilia Veche27.771; 27.7721191.609
    11.C.S.V. DăeniDăeni27.773993.217
    12.C.S.V. DorobanţuDorobanţu27.7751361.825
    13.C.S.V. GreciGreci27.7761463.154
    14.C.S.V. HamcearcaHamcearca27.779135765
    15.C.S.V. HoriaHoria27.777; 27.7781603.220
    16.C.S.V. IzvoareleIzvoarele27.7811202.004
    17.C.S.V. JurilovcaJurilovca27.782; 27.7831394.901
    18.C.S.V. MahmudiaMahmudia27.7841181.482
    19.C.S.V. MăcinMăcin, str. Eliade Rădulescu nr. 827.78615010.050
    20.C.S.V. MurighiolMurighiol27.788128672
    21.C.S.V. Mihai BravuMihai Bravu27.789; 27.790130770
    22.C.S.V. Mihail KogălniceanuMihail Kogălniceanu27.815863.877
    23.C.S.V. NalbantNalbant27.791402.460
    24.C.S.V. NiculiţelNiculiţel27.7921401.295
    25.C.S.V. NufăruNufăru27.793; 27.794952.280
    26.C.S.V. PeceneagaPeceneaga27.795; 27.7961261.724
    27.C.S.V. SarichioiSarichioi27.797572.166
    28.C.S.V. Sfântu GheorgheSfântu Gheorghe27.81174176
    29.C.S.V. Slava CerchezăSlava Cercheză27.798; 27.799662.238
    30.C.S.V. SmârdanSmârdan27.8011800
    31.C.S.V. TopologTopolog27.8021262.324
    32.C.S.V. Tulcea ITulcea27.80610452
    33.C.S.V. TurcoaiaTurcoaia27.804941.441
    34.C.S.V. Valea NucarilorValea Nucarilor27.807; 27.8081211.728
    35.C.S.V. VăcăreniVăcăreni27.8091211.979
    36.C.S.V. IsacceaIsaccea27.78092833
    37.C.S.V. SulinaSulina27.800127223
                                     Judeţul VASLUI
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. ZorleniZorleni59.355176749
    2.C.S.V. ZăpodeniZăpodeni59.354132868
    3.C.S.V. VutcaniVutcani59.353208692
    4.C.S.V. VoineştiVoineşti59.3522092.991
    5.C.S.V. VindereiVinderei59.3512672.918
    6.C.S.V. ViişoaraViişoara59.3502111.294
    7.C.S.V. VetrişoaiaVetrişoaia59.3492637.874
    8.C.S.V. VăleniVăleni59.3474476
    9.C.S.V. VasluiVaslui59.34864316
    10.C.S.V. TutovaTutova59.3462363.790
    11.C.S.V. TodireştiTodireşti59.3451841.316
    12.C.S.V. TătăraniTătărani59.344210840
    13.C.S.V. PoganaPogana59.3362441.165
    14.C.S.V. PoieneştiPoieneşti59.335640
    15.C.S.V. PuieştiPuieşti59.3376377
    16.C.S.V. PungeştiPungeşti59.3382822.518
    17.C.S.V. RebriceaRebricea59.3392072.284
    18.C.S.V. SoleştiSoleşti59.340168140
    19.C.S.V. StănileştiStănileşti59.3412191.536
    20.C.S.V. Ştefan cel MareŞtefan cel Mare59.34221510.185
    21.C.S.V. ŞuleteaŞuletea59.3432453.339
    22.C.S.V. MurgeniMurgeni144.9031121.125
    23.C.S.V. NegreştiNegreşti59.3323605.440
    24.C.S.V. OlteneştiOlteneşti59.333132243
    25.C.S.V. PerieniPerieni59.3341561.314
    26.C.S.V. LipovăţLipovăţ59.3302189.782
    27.C.S.V. LazaLaza59.3291543.346
    28.C.S.V. IvăneştiIvăneşti59.3281931.632
    29.C.S.V. IanaIana59.327182543
    30.C.S.V. HuşiHuşi59.326244999
    31.C.S.V. HoceniHoceni59.3251650
    32.C.S.V. GriviţaGriviţa59.324168462
    33.C.S.V. GhergheştiGhergheşti59.3231771.359
    34.C.S.V. GăgeştiGăgeşti59.3222501.100
    35.C.S.V. FălciuFălciu59.3213059.695
    36.C.S.V. EpureniEpureni59.3202201.780
    37.C.S.V. DumeştiDumeşti59.31980120
    38.C.S.V. CârjaMurgeni59.3311621.138
    39.C.S.V. DrânceniDrânceni59.3181761.045
    40.C.S.V. DragomireştiDragomireşti59.3172121.188
    41.C.S.V. Dimitrie CantemirDimitrie Cantemir59.3161011.879
    42.C.S.V. DeleniDeleni59.31444500
    43.C.S.V. DeleştiDeleşti59.31584183
    44.C.S.V. DăneştiDăneşti59.3131421.258
    45.C.S.V. CreţeştiCreţeşti59.3122093.599
    46.C.S.V. CodăeştiCodăeşti59.3093572.843
    47.C.S.V. CosteştiCosteşti59.310177523
    48.C.S.V. CrasnaCrasna59.3111011.260
    49.C.S.V. BuneştiBuneşti144.9021081.431
    50.C.S.V. AvereştiAvereşti59.3082112.759
    51.C.S.V. BogdăneştiBogdăneşti59.3071832.365
    52.C.S.V. BârladBârlad59.3063764.455
    53.C.S.V. BerezeniBerezeni59.3052141.186
    54.C.S.V. BăceştiBăceşti59.3032962.629
    55.C.S.V. BancaBanca59.304109859
    56.C.S.V. BăcaniBăcani59.302253776
    57.C.S.V. Alexandru VlahuţăAlexandru Vlahuţă59.3012184.642
                                 Judeţul VÂLCEA
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. CălimăneştiCălimăneşti26.004101825
    2.C.S.V. CâineniCâineni26.010167166
    3.C.S.V. CopăceniCopăceni26.01597479
    4.C.S.V. CreţeniCreţeni26.001882.237
    5.C.S.V. FăureştiFăureşti26.00876950
    6.C.S.V. FârtăţeştiFârtăţeşti25.990156166
    7.C.S.V. FrânceştiFrânceşti26.018520
    8.C.S.V. GaliceaGalicea26.00075465
    9.C.S.V. GhioroiuGhioroiu26.006681.964
    10.C.S.V. GrădişteaGrădiştea25.99178644
    11.C.S.V. GovoraGovora26.0195640
    12.C.S.V. LădeştiLădeşti26.025811.338
    13.C.S.V. LungeştiLungeşti25.99998637
    14.C.S.V. MateeştiMateeşti25.989128700
    15.C.S.V. MăciucaMăciuca26.014101898
    16.C.S.V. MihăeştiMihăeşti26.0267960
    17.C.S.V. BălcescuNicolae Bălcescu26.02255104
    18.C.S.V. OlanuOlanu25.998101898
    19.C.S.V. OrleştiOrleşti26.023100827
    20.C.S.V. OteşaniOteşani26.024164839
    21.C.S.V. PerişaniPerişani26.02060276
    22.C.S.V. PietrariPietrari25.99574394
    23.C.S.V. RoşiileRoşiile25.993125550
    24.C.S.V. SlătioaraSlătioara26.0211010
    25.C.S.V. StăneştiStăneşti25.996360
    26.C.S.V. StoeneştiStoeneşti26.02786476
    27.C.S.V. StoileştiStoileşti25.997860
    28.C.S.V. ŞuşaniŞuşani26.0093665
    29.C.S.V. ZătreniZătreni25.992250700
                               Judeţul VRANCEA
               
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    012345
    1.C.S.V. AndreiaşuAndreiaşu de Jos36.2401261.674
    2.C.S.V. BogheştiBogheşti36.2412401.380
    3.C.S.V. CiorăştiCiorăşti36.2421101.536
    4.C.S.V. CâmpuriCâmpuri36.2431201.430
    5.C.S.V. CorbiţaCorbiţa36.2441561.524
    6.C.S.V. CoteştiCoteşti36.2452161.092
    7.C.S.V. DumbrăveniDumbrăveni36.246801.120
    8.C.S.V. GaroafaGaroafa36.24798363
    9.C.S.V. GugeştiGugeşti36.248240720
    10.C.S.V. Gura CaliţeiGura Caliţei36.249240740
    11.C.S.V. HomoceaHomocea36.250240740
    12.C.S.V. JitiaJitia36.2511301.850
    13.C.S.V. MăicăneştiMăicăneşti36.2521363.864
    14.C.S.V. MilcovulMilcovul36.2532802.260
    15.C.S.V. MoviliţaMoviliţa36.254114876
    16.C.S.V. NărujaNăruja36.2552071.473
    17.C.S.V. PaltinPaltin36.256130830
    18.C.S.V. PăuneştiPăuneşti36.257240740
    19.C.S.V. PufeştiPufeşti36.258501.950
    20.C.S.V. RăcoasaRăcoasa36.259120540
    21.C.S.V. SihleaSihlea36.2602401.180
    22.C.S.V. SovejaSoveja36.2611951.305
    23.C.S.V. SuraiaSuraia36.262120920
    24.C.S.V. TănăsoaiaTănăsoaia36.263132568
    25.C.S.V. TătăranuTătăranu36.2641201.155
    26.C.S.V. TâmboeştiTâmboeşti36.265240822
    27.C.S.V. TulniciTulnici36.266216884
    28.C.S.V. VidraVidra36.2671201.410
    29.C.S.V. VânătoriVânători36.268240740
    30.C.S.V. VulturuVulturu36.2691401.097
    31.C.S.V. CâmpineancaCâmpineanca36.270240740
    32.C.S.V. GoleştiGoleşti36.271240740
    33.C.S.V. FocşaniFocşani36.2721222.378
    34.C.S.V. AdjudAdjud36.27352911.259
    35.C.S.V. MărăşeştiMărăşeşti36.2742251.309
    36.C.S.V. OdobeştiOdobeşti36.2751402.880
    37.C.S.V. PanciuPanciu36.2761201.975
    38.C.S.V. DumitreştiDumitreşti36.277234866
                               Municipiul BUCUREŞTI
             
    Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)IMOBILUL
    Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,)Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,)
    12345
    Clinica veterinară BucureştiBucureşti, str. Ilioara35.3011.9505.000
  -------