HOTĂRÂRE nr. 1.829 din 28 octombrie 2004pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 76/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNormele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă."2. Alineatul (2) al articolului 5 se abrogă.3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Programele de formare profesională se elaborează, potrivit art. 12 alin. (1) din ordonanţă, în concordanţă cu standardele ocupaţionale recunoscute la nivel naţional, respectiv cu standardele de pregătire profesională, aprobate în condiţiile reglementărilor în vigoare. (2) Standardele ocupaţionale, respectiv standardele de pregătire profesională, pot fi obţinute de către furnizorii de formare profesională în condiţiile stabilite de organismele abilitate, potrivit legii, cu gestionarea acestora."4. La articolul 13, litera b) va avea următorul cuprins:"b) îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 25 şi 32 din ordonanţă;".5. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - În vederea constituirii comisiilor de autorizare, potrivit art. 20 alin. (1) din ordonanţă, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă, organizaţiilor sindicale şi asociaţiilor patronale reprezentative la nivel judeţean să îşi nominalizeze reprezentanţii şi supleanţii în comisiile de autorizare."6. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - În sensul art. 20 alin. (1) lit. d) şi e) din ordonanţă, reprezentative la nivel judeţean sunt organizaţiile sindicale şi asociaţiile patronale care reprezintă în plan judeţean organizaţiile sindicale şi asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, conform Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."7. Articolul 17 se abrogă.8. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) După nominalizarea membrilor şi supleanţilor acestora de către autorităţile publice, organizaţiile sindicale şi asociaţiile patronale prevăzute la art. 20 alin. (1) din ordonanţă, comisiile de autorizare sunt constituite prin hotărâre a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (2) Hotărârea de constituire a comisiilor de autorizare va fi comunicată Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă, organizaţiilor sindicale şi asociaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional."9. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Potrivit art. 20 alin. (3) din ordonanţă, la evaluarea furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării, comisiile de autorizare folosesc specialişti pe domenii ocupaţionale pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de evaluare."10. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Nivelul tarifelor pentru prestaţia membrilor comisiei de autorizare şi a specialiştilor pe domenii ocupaţionale folosiţi de către comisii este stabilit la începutul fiecărui an calendaristic de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi este avizat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei."11. Alineatul (3) al articolului 23 se abrogă.12. Alineatul (4) al articolului 30 va avea următorul cuprins:"(4) Metodologia de autorizare se elaborează de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării."13. După alineatul (2) al articolului 36 se introduc trei alineate noi, alineatele (2^1), (2^2) şi (2^3), cu următorul cuprins:"(2^1) Suplimentul descriptiv al certificatului se completează cu unităţile de competenţă profesională prevăzute în standardul ocupaţional, respectiv în standardul de pregătire profesională.(2^2) La absolvirea programelor de formare profesională organizate în condiţiile art. 13 alin. (1) din ordonanţă înaintea aprobării standardului ocupaţional, certificatul se eliberează fără anexă.(2^3) În situaţiile prevăzute la alin. (2^2), după aprobarea standardului ocupaţional, furnizorul de formare profesională este obligat să elibereze suplimentul descriptiv al certificatului completat cu unităţile de competenţă comune programului de formare profesională absolvit şi standardului ocupaţional, precum şi cu celelalte unităţi de competenţă dobândite în urma absolvirii programului de formare profesională."14. Alineatul (1) al articolului 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor obţinute pe alte căi decât cele formale, prevăzută la art. 32 din ordonanţă, se elaborează de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."15. După alineatul (2) al articolului 37 se introduc patru alineate noi, alineatele (3), (4), (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(3) Centrele de evaluare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, prevăzute la art. 32 alin. (1) din ordonanţă, sunt persoane juridice de drept public sau privat, autorizate de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (4) Evaluatorul de competenţe profesionale, prevăzut la art. 32 alin. (2) şi (3) din ordonanţă, este un specialist cu experienţă recentă de muncă şi/sau de coordonare în ocupaţiile pentru care este desemnat de centrul de evaluare să efectueze evaluări care este certificat de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor pe baza standardului ocupaţional «evaluator de competenţe profesionale.» (5) Verificatorul intern, prevăzut la art. 32 alin. (2) şi (3) din ordonanţă, este evaluatorul de competenţe profesionale care are certificată unitatea de competenţă «Verificarea internă a proceselor de evaluare» din cadrul standardului de evaluator de competenţe şi care evaluează, coordonează şi monitorizează activitatea evaluatorilor de competenţe profesionale. (6) Verificatorul extern, prevăzut la art. 32 alin. (2) şi (3) din ordonanţă, este evaluatorul de competenţe profesionale care are certificată unitatea de competenţă «Verificarea externă a proceselor de evaluare» din cadrul standardului de evaluator de competenţe şi care efectuează verificarea şi monitorizarea activităţii centrelor de evaluare."16. Articolul 38 se abrogă.17. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 1la normele metodologiceNIVELURILE DE CALIFICARENivelul 1Persoana este responsabilă de execuţia propriei activităţi. Munca presupune în special activităţi simple, de rutină.Formarea profesională care oferă acces la acest nivel: de regulă, învăţământ obligatoriu şi formare profesională. Formarea profesională este dobândită fie în cadrul învăţământului profesional prin şcoala de arte şi meserii, fie printr-un program de formare profesională în sistemul de formare profesională a adulţilor.Nivelul 2Persoana este responsabilă de execuţia propriei activităţi. În plus există o responsabilitate colectivă în cadrul activităţilor desfăşurate, care presupune colaborarea cu colegii. Munca presupune o gamă largă de activităţi realizate în contexte variate. Unele dintre aceste activităţi sunt complexe sau nerutiniere.Formarea profesională care oferă acces la acest nivel: cel puţin învăţământ obligatoriu şi calificare profesională prin învăţământul profesional - şcoală profesională - sau prin programe de formare profesională în sistemul de formare profesională a adulţilor.Nivelul 3Persoana este responsabilă de execuţia propriei activităţi, dar şi de realizarea sarcinilor încredinţate grupului din care face parte, având atribuţii de coordonare şi control. Munca presupune o gamă largă de activităţi complexe, nerutiniere, realizate în contexte variate.Formarea profesională care oferă acces la acest nivel: învăţământ liceal - filiera tehnologică şi vocaţională sau învăţământ postliceal ori învăţământ liceal şi program de formare profesională de specialitate în sistemul de formare profesională a adulţilor.Nivelul 4Persoana este responsabilă de execuţia propriei activităţi, dar şi de realizarea sarcinilor încredinţate grupului din care face parte, putând desfăşura şi activităţi de tip managerial. Munca presupune aplicarea cunoştinţelor într-o gamă largă de activităţi complexe, realizate într-o mare varietate de contexte, implicând combinarea de proceduri diverse sau definirea altora noi.Formarea profesională care oferă acces la acest nivel: formare tehnică postsecundară prin învăţământ universitar.Nivelul 5Persoana este responsabilă de execuţia activităţilor proprii şi ale grupului pe care îl conduce, având o autonomie personală ridicată. Munca presupune aplicarea unui complex de principii fundamentale într-o largă varietate de contexte, adesea imprevizibile. Presupune cunoştinţe şi competenţe de nivel înalt atât legate de domeniile ocupaţionale, cât şi independente de aceste domenii. Caracteristici esenţiale ale nivelului sunt: capacităţile de analiză, diagnoză, structurare, planificare, execuţie şi evaluare.Formarea profesională care oferă acces la acest nivel: învăţământ universitar şi postuniversitar.NOTĂ:1. Calificările dobândite în sistemul de educaţie a adulţilor, pentru care se organizează pregătirea, şi prin sistemul de învăţământ nu permit continuarea studiilor conform procedurilor care reglementează mobilitatea internă între nivelurile educaţionale stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.2. Persoanele care obţin o calificare în afara sistemului de învăţământ şi care doresc să continue studiile pot beneficia de recunoaşterea achiziţiilor de cunoaştere, aptitudini şi deprinderi dobândite prin sistemul creditelor transferabile reglementate în condiţiile art. 3 alin. (3) din normele metodologice.3. La programele de formare profesională organizate pentru nivelul 1 de calificare pot fi admise şi persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu şi nu au posibilitatea continuării studiilor învăţământului obligatoriu în sistem formal, învăţământ de zi, seral, cu frecvenţă redusă."18. La anexa nr. 2, punctul 6 "Răspunderea contractuală" va avea următorul cuprins:"Răspunderea contractualăÎn cazul în care beneficiarul nu poate începe cursul din motive de forţă majoră, acesta nu va suporta cheltuielile efectuate de furnizor în executarea contractului.În cazul în care beneficiarul nu poate continua sau finaliza cursul din motive de forţă majoră, acesta va suporta doar cheltuielile efectuate de furnizor în executarea contractului, dar nu mai puţin de 10%.În cazul în care beneficiarul urmează un program de formare profesională organizat de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă sau de un angajator, responsabilitatea financiară pentru programul de formare profesională îi revine organizatorului."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:-------------p. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Valentin Mocanu,secretar de statp. Ministrul educaţiei şi cercetării,Radu Damian,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statBucureşti, 28 octombrie 2004.Nr. 1.829.---------