HOTĂRÂRE nr. 1.708 din 14 octombrie 2004pentru aprobarea componentelor şi a structurii Mecanismului de cooperare interinstituţională, precum şi a Planului de acţiune pentru o perioadă de 12 luni pentru implementarea Strategiei naţionale privind migraţia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.039 din 10 noiembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi având în vedere dispoziţiile cap. 3 secţiunea 3.1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 616/2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind migraţia,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă componentele şi structura Mecanismului de cooperare interinstituţională, precum şi Planul de acţiune pentru o perioadă de 12 luni pentru implementarea Strategiei naţionale privind migraţia, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Nicolae Berechet,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea Popescup. Ministrul afacerilor externe,Bogdan Lucian Aurescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 14 octombrie 2004.Nr. 1.708.  +  Anexa 1 Componentele şi structura Mecanismului decooperare interinstituţională  +  Articolul 1Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Autoritatea pentru Străini şi Oficiul Naţional pentru Refugiaţi este autoritatea centrală responsabilă cu implementarea politicilor cuprinse în Strategia naţională privind migraţia, pe domeniile de competenţă specifice.  +  Articolul 2 (1) În scopul implementării Strategiei naţionale privind migraţia se constituie Grupul de coordonare a implementării strategiei, denumit în continuare Grup, cu rol consultativ, alcătuit din reprezentanţi cu funcţii de decizie ai tuturor instituţiilor cu atribuţii în domeniul migraţiei, prezidat de secretarul de stat, şeful Departamentului de Ordine şi Siguranţă Publică din Ministerul Administraţiei şi Internelor. Preşedintele Grupului este ajutat de doi vicepreşedinţi în persoana şefilor Autorităţii pentru Străini şi Oficiului Naţional pentru Refugiaţi. (2) Preşedintele are rolul de a convoca şi a coordona activitatea desfăşurată de Grup şi de a-l informa periodic pe ministrul administraţiei şi internelor în legătură cu activitatea Grupului. (3) Activitatea Grupului se desfăşoară prin reuniuni trimestriale şi ori de câte ori este nevoie. (4) Activitatea curentă a Grupului se asigură de Secretariatul tehnic, alcătuit din 6 specialişti care reprezintă în mod egal Autoritatea pentru Străini şi Oficiul Naţional pentru Refugiaţi. (5) Membrii Secretariatului tehnic sunt numiţi, după caz, de conducerea Autorităţii pentru Străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, cu avizul preşedintelui Grupului. (6) Modalitatea concretă de desfăşurare a activităţii Secretariatului tehnic se stabileşte prin decizie a preşedintelui Grupului.  +  Articolul 3 (1) Grupul are următoarele atribuţii şi competenţe: a) coordonează implementarea unitară, la nivel naţional, a politicilor stabilite prin strategie; b) stabileşte modalităţile de cooperare interinstituţională în vederea realizării obiectivelor strategiei; c) urmăreşte adaptarea politicilor strategiei în funcţie de mutaţiile în domeniu, survenite la nivel naţional, regional şi internaţional; d) urmăreşte dezvoltarea cadrului instituţional necesar implementării politicilor în domeniu; e) coordonează şi monitorizează activităţile cuprinse în planurile de acţiune specifice; f) urmăreşte eliminarea suprapunerilor de competenţe între instituţiile componente ale Grupului, propunând în acest sens măsurile ce se impun; g) propune măsuri legislative, instituţionale şi operative pe baza concluziilor desprinse din activitatea instituţiilor componente; h) constituie, când este necesar, subgrupuri de lucru, la nivel de experţi din cadrul instituţiilor componente ale Grupului. (2) Secretariatul tehnic are următoarele atribuţii: a) asigură legătura permanentă dintre instituţiile reprezentate în Grup; b) realizează şi prezintă Grupului note de informare, statistici, analize şi prognoze întocmite pe baza datelor obţinute de la instituţiile componente ale Grupului, precum şi din alte surse; c) organizează şi participă la şedinţele Grupului şi întocmeşte notele de şedinţă, asigurând transmiterea acestora tuturor instituţiilor implicate; d) asigură legătura dintre Grup şi organizaţiile internaţionale şi neguvernamentale relevante în domeniul migraţiei; e) prezintă Grupului modificările legislative şi instituţionale intervenite la nivelul Uniunii Europene în domeniul migraţiei; f) monitorizează şi comunică Grupului modul de realizare a sarcinilor şi stadiul implementării activităţilor specifice fiecărei instituţii cu atribuţii în materie, pe baza informărilor periodice obligatorii ale acestora, stabilite de către Grup; g) ţine evidenţa, întocmeşte, multiplică, manipulează şi păstrează documentele, precum şi alte activităţi de sprijin pentru derularea în bune condiţii a activităţilor Grupului.  +  Articolul 4 (1) Instituţiile, autorităţile sau, după caz, structurile cu atribuţii în implementarea Strategiei naţionale privind migraţia sunt: a) din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor:- Autoritatea pentru Străini;- Oficiul Naţional pentru Refugiaţi;- Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;- Inspectoratul General al Poliţiei Române;- Direcţia generală integrare europeană şi relaţii internaţionale;- Punctul Naţional Focal; b) din cadrul Ministerului Afacerilor Externe:- Direcţia generală afaceri consulare; c) din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei:- Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă;- Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;- Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie;- Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap;- Inspecţia Muncii; d) din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării:- Direcţia de învăţământ preuniversitar;- Direcţia generală pentru integrare europeană şi relaţii internaţionale; e) din cadrul Ministerului Sănătăţii:- Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; f) agenţii din subordinea Guvernului:- Institutul Naţional de Statistică;- Agenţia Română pentru Investiţii Străine. (2) În vederea implementării obiectivelor Strategiei naţionale privind migraţia, instituţiile, autorităţile şi structurile prevăzute la alin. (1) comunică Secretariatului tehnic, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, persoana desemnată ca membru al Grupului, precum şi un înlocuitor al acesteia.  +  Articolul 5Preşedintele Grupului poate solicita de la instituţiile, autorităţile sau structurile prevăzute la art. 4 alin. (1), din oficiu sau la propunerea Secretariatului tehnic, informări privind stadiul implementării planului de acţiune, precum şi propuneri privind adoptarea măsurilor ce se impun.  +  Articolul 6Anual, ministrul administraţiei şi internelor prezintă Guvernului raportul de activitate privind stadiul implementării Strategiei naţionale privind migraţia şi supune aprobării planul de acţiune pentru următoarele 12 luni.  +  Articolul 7 (1) Pentru constituirea Secretariatului tehnic al Grupului se suplimentează statul de organizare al Autorităţii pentru Străini şi al Oficiului Naţional pentru Refugiaţi cu câte două funcţii de ofiţer de poliţie şi câte una de agent de poliţie, prin redistribuire, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Cheltuielile necesare bunei desfăşurări a activităţii Grupului pentru acest an se asigură din bugetul aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor prin Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003.  +  Anexa 2 *Font 8*                              PLAN DE ACŢIUNE         pentru implementarea Strategiei naţionale privind migraţia──┬─────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────┬──────────────┬────────┐Nr│Poli-│ Obiective │ Activităţi │Termen de │ Instituţii │Buget şi│c.│tici │ │ │realizare │ responsabile │surse de│r │ │ │ │ │ │ finan- │t.│ │ │ │ │ │ tare │  │ │ │ │ │ │ │──┼─────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┤1.│Migra│1.1. Constituirea Grupului de │ │30 de zile│ Ministerul │ │  │ţia │Coordonare al Implementării │ │de la │Administraţiei│ │  │con- │Strategiei Naţionale privind Migraţia│ │adoptarea │ şi Internelor│ │  │tro- │ │ │proiectului │ │  │lată │ │ │ de │ │ │  │ │ │ │hotărâre a│ │ │  │ │ │ │guvernului│ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┤  │ │1.2. Promovarea admisiei şi şederii │1.2.1. Elaborarea unui│15.08.2004│ Ministerul │ Buget │  │ │legale a străinilor pe teritoriul │proiect de act norma- │ │Administraţiei│ Minis- │  │ │României, prin implementarea │tiv pentru modificarea│ │şi Internelor-│ terul │  │ │adecvată a prevederilor legale │Ordonanţei de Urgenţă │ │ Autoritatea │Adminis-│  │ │aliniate la standardele UE şi │nr. 194/2002 privind │ │pentru Străini│ traţiei│  │ │internaţionale, fără afectarea │regimul străinilor, │ │ Direcţia │şi Inter│  │ │dreptului la libera circulaţie a │republicată, şi │ │ Generală │ nelor │  │ │persoanelor. │prezentarea acestuia │ │ Reglementări │ │  │ │ │Executivului pentru │ │ Juridice şi │ │  │ │ │aprobare, în vederea │ │ Contencios │ │  │ │ │alinierii la Acquis-ul│ │ │ │  │ │ │comunitar în domeniul │ │ │ │  │ │ │migraţiei │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │1.2.2. Modificarea │90 zile de│ Ministerul │ Buget │  │ │ │normelor interne de │la intra- │Administraţiei│ Minis- │  │ │ │muncă ale Autorităţii │ rea în │şi Internelor-│ terul │  │ │ │pentru Străini │ vigoare │ Autoritatea │Adminis-│  │ │ │corespunzător noului │ a legii │pentru Străini│traţiei │  │ │ │act normativ adoptat │ │ │şi În- │  │ │ │în scopul implementă- │ │ │ternelor│  │ │ │rii unitare. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │1.2.3. Adoptarea de │90 zile de│ │ │  │ │ │către Guvernul │la intra- │ │ │  │ │ │României a hotărârii │rea în │ │ │  │ │ │privind aprobarea │vigoare a │ │ │  │ │ │normelor metodologice │ legii │ │ │  │ │ │pentru aplicare legii │ │ │ │  │ │ │privind libera │ │ │ │  │ │ │circulaţie a │ │ │ │  │ │ │cetăţenilor statelor │ │ │ │  │ │ │membre ale Uniunii │ │ │ │  │ │ │Europene şi Spaţiului │ │ │ │  │ │ │Economic European. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │1.2.4. Punerea în │ Conform │ │ │  │ │ │aplicare a Planului de│ planului │ │ │  │ │ │pregătire profesională│de acţiune│ │ │  │ │ │a personalului, inclu-│ pentru │ │ │  │ │ │siv la nivel local, în│pregătirea│ │ │  │ │ │vederea implementării │persona- │ │ │  │ │ │legii privind libera │lului Au- │ │ │  │ │ │circulaţie a │torităţii │ │ │  │ │ │cetăţenilor statelor │ pentru │ │ │  │ │ │membre ale Uniunii │ Străini │ │ │  │ │ │Europene şi Spaţiului │ │ │ │  │ │ │Economic European, │ │ │ │  │ │ │precum şi a legisla- │ │ │ │  │ │ │ ţiei secundare. │ │ │ │  │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┤  │ │ │1.2.5. Organizarea de │Semestrial│ │ │  │ │ │seminarii pe tema │ │ │ │  │ │ │migraţiei ilegale. │ │ │ │  │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┤  │ │1.3.Atragerea investitorilor străini │1.3.1. Introducerea pe│Permanent │ Ministerul │Bugetul │  │ │capabili să contribuie la dezvoltarea│site-ul Ministerului │ │ Finanţelor │Minis- │  │ │economică a României prin crearea │Finanţelor Publice a │ │ Publice │terului │  │ │de locuri de muncă şi introducerea │unei secţiuni pentru │ │ │Finan- │  │ │unor tehnologii moderne. │prezentarea în limbi │ │ │ţelor │  │ │ │de circulaţie inter- │ │ │Publice │  │ │ │naţională a cadrului │ │ │ │  │ │ │general şi condiţiilor│ │ │ │  │ │ │care trebuie │ │ │ │  │ │ │îndeplinite de firmele│ │ │ │  │ │ │străine pentru a │ │ │ │  │ │ │desfăşura activităţi │ │ │ │  │ │ │comerciale pe teritoriul │ │ │  │ │ │României şi a altor │ │ │ │  │ │ │informaţii utile. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │1.3.2. Crearea unor │01.03.2005│ Ministerul │ Buget │  │ │ │spaţii special │ │Administraţiei│Autori- │  │ │ │amenajate (ghişee) în │ │şi Internelor-│tatea │  │ │ │sediile Autorităţii │ │ Autoritatea │pentru │  │ │ │pentru Străini şi │ │pentru Străini│Străini │  │ │ │structurilor sale │ │ │ │  │ │ │teritoriale şi a unor │ │ │ │  │ │ │proceduri speciale │ │ │ │  │ │ │pentru analizarea cu │ │ │ │  │ │ │celeritate a cererilor│ │ │ │  │ │ │de prelungire a │ │ │ │  │ │ │dreptului de şedere │ │ │ │  │ │ │pentru investitorii │ │ │ │  │ │ │importanţi şi alte │ │ │ │  │ │ │categorii speciale │ │ │ │  │ │ │de străini. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │1.3.3. Verificarea │Permanent │ │ │  │ │ │permanenta a îndepli- │ │ Agenţia │ Buget │  │ │ │nirii condiţiilor │ │ Română │Agenţia │  │ │ │prevăzute de art. 43 │ │ pentru │Română │  │ │ │din O.U.G 194/2002 │ │ Investiţii │pentru │  │ │ │privind regimul │ │ Straine │Inves- │  │ │ │străinilor, aprobată │ │ │tiţii │  │ │ │cu modificări şi │ │ │Străine │  │ │ │completări prin Legea │ │ │ │  │ │ │nr. 357/2003, de │ │ │ │  │ │ │către străinii │ │ │ │  │ │ │care solicită avizul │ │ │ │  │ │ │A.R.I.S. în vederea │ │ │ │  │ │ │desfăşurării de acti- │ │ │ │  │ │ │vităţi comerciale. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │──┼─────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┤  │ │1.4.Elaborarea de programe privind │1.4.1. Înregistrarea │Permanent │ Agenţia │ Bugetul│  │ │accesul cetăţenilor străini pe piaţa │străinilor în căutarea│ │ Naţională │ asigu-│  │ │muncii în funcţie de cerinţele pieţei│unui loc de muncă, la │ │ pentru │ rărilor│  │ │în conformitate cu standardele UE, │agenţiile locale. │ │ Ocuparea │ sociale│  │ │precum şi cu cele prevăzute în │ │ │ Forţei de │ de stat│  │ │tratatele şi acordurile la care │ │ │ Muncă │ │  │ │România este parte. │ │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │1.4.2. Colaborarea cu │Permanent │ Agenţia │ │  │ │ │toate instituţiile │ │ Naţională │ │  │ │ │competente în vederea │ │ pentru │ │  │ │ │schimbului de │ │ Ocuparea │ │  │ │ │informaţii - Oficiul │ │ Forţei de │ │  │ │ │pentru Migraţia Forţei│ │ Muncă, │ │  │ │ │de Muncă, Autoritatea │ │Oficiul pentru│ │  │ │ │pentru Străini │ │ Migraţia │ │  │ │ │ │ │ Forţei │ │  │ │ │ │ │ de Muncă, │ │  │ │ │ │ │ Autoritatea │ │  │ │ │ │ │pentru Străini│ │  │ │ │ │ │ Oficiul │ │  │ │ │ │ │ Naţional │ │  │ │ │ │ │ pentru │ │  │ │ │ │ │ Refugiaţi │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │1.4.3. Facilitarea │Permanent │ Agenţia │ │  │ │ │accesului la un loc de│ │ Naţională │ │  │ │ │muncă, a anumitor │ │ pentru │ │  │ │ │categorii profesionale│ │ Ocuparea │ │  │ │ │ │ │ Forţei de │ │  │ │ │ │ │ Muncă │ │──┼─────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┤  │ │1.5.Promovarea intereselor şi a │1.5.1. Verificare acte│Permanent │ Ministerul │ Buget │  │ │imaginii sistemului educaţional │studii; Recunoaştere │ │ Educaţiei şi │Minis- │  │ │românesc prin atragerea de │şi echivalare; │ │ Cercetării │terul │  │ │studenţi străini. │Înscriere la cursul │ │ │Educa- │  │ │ │de iniţiere în │ │ │ţiei şi │  │ │ │limba română; │ │ │Cerce- │  │ │ │Înscriere la studii │ │ │tării │──┼─────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┤  │ │1.6.Crearea unor proceduri eficiente │1.6.1. Încheierea unui│01.10.2004│ Ministerul │Buget │  │ │pentru admisia şi ulterior │protocol de colaborare│ │Administraţiei│Minis- │  │ │reglementarea şederii în scopul │între Autoritatea ptr.│ │şi Internelor-│terul │  │ │reîntregirii familiei, în concordanţă│Străini din Ministerul│ │ Autoritatea │Admini- │  │ │cu standardele europene şi cu │Administraţiei şi │ │pentru Străini│straţiei│  │ │prevederile instrumentelor juridice │Internelor şi Centrul │ │ Ministerul │ şi În- │  │ │internaţionale în domeniu. │Naţional de Vize din │ │ Afacerilor │ternelor│  │ │ │Ministerul Afacerilor │ │ Externe - │Minis- │  │ │ │Externe. │ │ Direcţia │terul │  │ │ │ │ │ Generală │Aface- │  │ │ │ │ │ Afaceri │rilor │  │ │ │ │ │ Consulare │Externe │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │1.6.2. Elaborarea unui│01.07.2005│ Ministerul │ Fonduri│  │ │ │manual de pregătire a │ │Administraţiei│ Phare- │  │ │ │personalului în │ │şi Internelor-│ RO2003/│  │ │ │domeniul procedurilor │ │ Autoritatea │005-551.│  │ │ │privind analizarea │ │pentru Străini│ 04.14 │  │ │ │cererilor pentru │ │ │ │  │ │ │reîntregirea familiei.│ │ │ │──┼─────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┤2.│Preve│2.1.Promovarea de soluţii viabile │2.1.1. Cooperarea │Permanent │ │ │  │nirea│pentru prevenirea imigrării pe scară │interinstitutionala │ │ │ │  │ şi │largă a persoanelor din regiuni │regionala şi europeana│ │ │ │  │comba│dezavantajate ale lumii-zone │ │ │ │ │  │terea│afectate de conflicte interne şi │ │ │ │ │  │imi- │internaţionale, crize umanitare-către│ │ │ │ │  │gra- │continentul european │ │ │ │ │  │tiei │ │ │ │ │ │  │ile- │ │ │ │ │ │  │gale │ │ │ │ │ │──┼─────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┤  │ │2.2.Perfecţionarea cadrului legal şi │2.2.1. Elaborarea unui│01.07.2005│ Ministerul │Buget │  │ │instituţional existent, precum şi a │manual de pregătire a │ │Administraţiei│Minis- │  │ │mecanismelor de cooperare │personalului centrelor│ │şi Internelor-│terul │  │ │interinstitutionala în vederea │de cazare a străinilor│ │ Autoritatea │Adminis-│  │ │creşterii eficienţei activităţilor de│luaţi în custodie │ │pentru Străini│traţiei │  │ │control pentru prevenirea şi │publică. │ │Inspectoratul │şi Inter│  │ │combaterea şederii ilegale a │ │ │General al │nelor, │  │ │străinilor. │ │ │Politiei │Minis- │  │ │ │ │ │Române, │terul │  │ │ │ │ │Inspectoratul │Afaceri-│  │ │ │ │ │General al │lor │  │ │ │ │ │Politiei │Externe,│  │ │ │ │ │de Frontiera, │Minis- │  │ │ │ │ │Oficiul │terul │  │ │ │ │ │Naţional │Muncii, │  │ │ │ │ │pentru │Solida- │  │ │ │ │ │Refugiati - │rităţii │  │ │ │ │ │Ministerul │Sociale │  │ │ │ │ │Afacerilor │şi │  │ │ │ │ │Externe │Familiei│  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │2.2.2. Reactualizarea │ IGPR- │ │ │  │ │ │protocoalelor de │31.12.2004│ │ │  │ │ │cooperare între │ IGPF- │ │ │  │ │ │Autoritatea pentru │31.10.2004│ │ │  │ │ │Străini şi Inspect. │ ONR- │ │ │  │ │ │General al Poliţiei │31.10.2004│ │ │  │ │ │Române, Inspectoratul │ MEC- │ │ │  │ │ │General al Poliţiei de│30.09.2004│ │ │  │ │ │Frontiera, Oficiul │ MAE- │ │ │  │ │ │Naţional pentru │30.09.2004│ │ │  │ │ │Refugiaţi, Ministerul │ │ │ │  │ │ │Educaţiei şi │ │ │ │  │ │ │Cercetării, Ministerul│ │ │ │  │ │ │Afacerilor Externe- │ │ │ │  │ │ │Direcţia Generală │ │ │ │  │ │ │Afaceri Consulare. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │2.2.3. Încheierea unui│31.12.2004│ Ministerul │ │  │ │ │protocol de cooperare │ │Administraţiei│ │  │ │ │între Ministerul │ │şi Internelor-│ │  │ │ │Administraţiei şi │ │ Autoritatea │ │  │ │ │Internelor - Autorit. │ │pentru Străini│ │  │ │ │pentru Străini şi │ │ şi Ministerul│ │  │ │ │Ministerul Muncii │ │ Muncii │ │  │ │ │Solidarităţii Sociale │ │Solidarităţii │ │  │ │ │şi Familiei - Oficiul │ │ Sociale şi │ │  │ │ │ptr. Migraţia Forţei │ │ Familiei │ │  │ │ │de Muncă, Inspecţia │ │ │ │  │ │ │Muncii în vederea │ │Oficiul ptr. │ │  │ │ │combaterii eficiente a│ │ Migraţia │ │  │ │ │muncii ilegale a │ │ Forţei de │ │  │ │ │străinilor. │ │ Muncă, │ │  │ │ │ │ │ Inspecţia │ │  │ │ │ │ │ Muncii │ │──┼─────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┤  │ │2.3. Monitorizarea fluxurilor │2.3.1. Dezvoltarea │31.07.2005│ Ministerul │Buget │  │ │migratorii ilegale ce afectează │capacităţii de analiză│ │Administraţiei│Minis- │  │ │teritoriul României prin │studii şi prognoză a │ │şi Internelor │terul │  │ │intensificarea eforturilor │Autorităţii pentru │ │ │Adminis-│  │ │autorităţilor competente în vederea │Străini prin │ │ │traţiei │  │ │identificării şi îndepărtării │perfecţionarea şi │ │ │şi În- │  │ │străinilor cu şedere ilegală de │eficientizarea │ │ │ternelor│  │ │pe teritoriul României. │activităţii structurii│ │ │ │  │ │ │specializate în │ │ │ │  │ │ │domeniu din cadrul │ │ │ │  │ │ │Autorităţii pentru │ │ │ │  │ │ │Străini. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │2.3.2. Elaborarea │31.12.2004│ │ │  │ │ │cadrului metodologic │ │ │ │  │ │ │privind activităţile │ │ │ │  │ │ │informativ-operative │ │ │ │  │ │ │desfăşurate de către │ │ │ │  │ │ │personalul Autorităţii│ │ │ │  │ │ │pentru Străini │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │2.3.3. Evaluarea │Semestrial│ │ │  │ │ │periodică a migraţiei │ │ │ │  │ │ │ilegale în România. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │2.3.4. Activităţi │Permanent │ │ │  │ │ │informativ-operative. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │2.3.5. Identificarea │Permanent │ │ │  │ │ │locurilor pretabile la│ │ │ │  │ │ │comiterea infracţiu- │ │ │ │  │ │ │nilor pe linia │ │ │ │  │ │ │migraţiei ilegale. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │2.3.6. Controale pe │Permanent │ │ │  │ │ │căile de comunicaţii │ │ │ │  │ │ │pentru depistarea │ │ │ │  │ │ │străinilor cu şedere │ │ │ │  │ │ │ilegala. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │2.3.7.Sesizarea │Periodic │ │ │  │ │ │organelor competente │ │ │ │  │ │ │în cazul constatării │ │ │ │  │ │ │unor fapte ce intră în│ │ │ │  │ │ │atribuţiunile altor │ │ │ │  │ │ │instituţii. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │2.3.8.Cooperarea cu │Permanent │ │ │  │ │ │toate instituţiile cu │ │ │ │  │ │ │competenţă în │ │ │ │  │ │ │domeniu. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │2.3.9. Efectuarea de │ │ │ │  │ │ │controale la societă- │ │ │ │  │ │ │ţile comerciale care │ │ │ │  │ │ │au încadraţi cu carte │Permanent │ │ │  │ │ │de muncă străini cu │ │ │ │  │ │ │permis de muncă în │ │ │ │  │ │ │vederea combaterii │ │ │ │  │ │ │desfăşurării de │ │ │ │  │ │ │activităţi lucrative │ │ │ │  │ │ │fără forme legale. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │2.3.10.Schimbul de │Permanent │ │ │  │ │ │informaţii cu structu-│ │ │ │  │ │ │rile MAI cu privire la│ │ │ │  │ │ │cetăţenii străini │ │ │ │  │ │ │depistaţi cu şedere │ │ │ │  │ │ │ilegală care au │ │ │ │  │ │ │folosit o viză de │ │ │ │  │ │ │intrare eliberată de │ │ │ │  │ │ │una din misiunile │ │ │ │  │ │ │diplomatice │ │ │ │──┼─────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┤  │ │2.4.Coordonarea unitară a │2.4.1. Sprijinirea │Permanent │ Ministerul │Buget │  │ │instituţiilor cu atribuţii în domeniu│activităţii structur. │ │Administraţiei│Minis- │  │ │pentru prevenirea şi limitarea │teritoriale ale │ │şi Internelor-│terul │  │ │imigraţiei ilegale, inclusiv prin │poliţiei de frontieră │ │Inspectoratul │Adminis-│  │ │securizarea frontierei de stat. │de către echipe │ │ General al │traţiei │  │ │ │formate din ofiţeri ai│ │ Poliţiei de │şi În- │  │ │ │Inspectoratului │ │ Frontieră │ternelor│  │ │ │General al Poliţiei de│ │ │ │  │ │ │Frontieră, în cadrul │ │ │ │  │ │ │unor misiuni periodice│ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │2.4.2. Utilizarea la │Permanent │ │Fonduri │  │ │ │capacitate maximă a │ │ │UE; │  │ │ │echipamentelor de │ │ │Credite │  │ │ │supraveghere a │ │ │garan- │  │ │ │frontierei, achizi- │ │ │tate │  │ │ │ţionate de către │ │ │guverna-│  │ │ │P.F.R. prin fonduri │ │ │mental │  │ │ │Phare şi prin credite │ │ │ │  │ │ │garantate guvernamen- │ │ │ │  │ │ │tal (autospeciale de │ │ │ │  │ │ │supraveghere pe │ │ │ │  │ │ │principiul termovizi- │ │ │ │  │ │ │unii, echipamente de │ │ │ │  │ │ │vedere pe timp de │ │ │ │  │ │ │noapte, sonde CO(2) │ │ │ │  │ │ │ambarcaţiuni rapide de│ │ │ │  │ │ │intervenţie etc); │ │ │ │──┼─────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┤  │ │2.5.Gestionarea fenomenului │2.5.1. Efectuarea de │Trimes- │ Ministerul │Buget │  │ │imigraţiei ilegale │studii şi analize │trial │Administraţiei│ Minis- │  │ │ │asupra cauzelor care │ │şi Internelor-│terul │  │ │ │determină şi condiţii-│ │Inspectoratul │Adminis-│  │ │ │lor care favorizează │ │ General al │traţiei │  │ │ │producerea acestor │ │ Poliţiei de │şi În- │  │ │ │infracţiuni. │ │ Frontieră │ternelor│  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │2.5.2. Coroborarea │ Trimes- │ │ │  │ │ │studiilor cu analize │ trial │ │ │  │ │ │specifice ale altor │ │ │ │  │ │ │instituţii similare │ │ │ │  │ │ │din regiune sau ale │ │ │ │  │ │ │organizaţiilor inter- │ │ │ │  │ │ │instituţionale şi non-│ │ │ │  │ │ │guvernamentale de │ │ │ │  │ │ │profil. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │2.5.3. Crearea unei │Permanent │ │ │  │ │ │baze de date în │ │ │ │  │ │ │domeniu şi actualiza- │ │ │ │  │ │ │rea permanentă a │ │ │ │  │ │ │acesteia şi comunică- │ │ │ │  │ │ │rea, la cerere, către │ │ │ │  │ │ │instituţiile direct │ │ │ │  │ │ │implicate a datelor şi│ │ │ │  │ │ │statisticilor │ │ │ │  │ │ │întocmite. │ │ │ │──┼─────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┤  │ │2.6. Identificarea persoanelor care │2.6.1. Executarea unor│Permanent │ │ │  │ │folosesc documente de călătorie │controale exigente │ │ │ │  │ │false sau falsificate pentru trecerea│asupra documentelor │ │ │ │  │ │ilegală a frontierei şi a metodelor │de călătorie ale │ │ │ │  │ │folosite pentru falsificare │participanţilor la │ │ │ │  │ │ │trafic provenind din │ │ │ │  │ │ │state cu potenţial │ │ │ │  │ │ │migrator ridicat. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │2.6.2. Intensificarea │Permanent │ │ │  │ │ │activităţilor │ │ │ │  │ │ │informative. │ │ │ │──┼─────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┤  │ │2.7. Creşterea rolului │2.7.1. Perfecţionarea │Semestrial│ Ministerul │ Buget │  │ │transportatorilor internaţionali (din│pregătirii personalului │Administraţiei│ Minis- │  │ │domeniile transportului aerian, │transportatorilor în │ │şi Internelor-│ terul │  │ │rutier, feroviar şi naval) în │descoperirea falsurilor │ Inspectoratul│Adminis-│  │ │prevenirea intrării/ieşirii ilegale │în documente. │ │ General al │traţiei │  │ │în/din România a cetăţenilor din │ │ │ Poliţiei de │şi În- │  │ │statele cu potenţial migrator ridicat│2.7.2. Actualizarea │ Când │ Frontieră │ternelor│  │ │ │protocoalelor de │ situaţia │ │ │  │ │ │cooperare, în domeniul│ impune │ │ │  │ │ │schimbului de informa-│ │ │ │  │ │ │ţii dintre │ │ │ │  │ │ │Inspectoratul │ │ │ │  │ │ │General al Poliţiei de│ │ │ │  │ │ │Frontieră, Autoritatea│ │ │ │  │ │ │Naţională a Vămilor, │ │ │ │  │ │ │alte servicii şi │ │ │ │  │ │ │transportatorii │ │ │ │  │ │ │internaţionali. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │2.7.3. Stabilirea de │Trimes- │ │ │  │ │ │metodologii specifice │ trial │ │ │  │ │ │de lucru, efectuarea │ │ │ │  │ │ │de analize periodice │ │ │ │  │ │ │şi adoptarea unor │ │ │ │  │ │ │măsuri eficiente de │ │ │ │  │ │ │eliminare a riscului │ │ │ │  │ │ │transportării în │ │ │ │  │ │ │România a persoanelor │ │ │ │  │ │ │fără documente │ │ │ │  │ │ │valabile. │ │ │ │──┼─────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┤3.│Azi- │3.1.Asigurarea accesului neîngrădit │3.1.1. Primirea │Permanent │ Ministerul │ Fonduri│  │lul │la procedura de azil şi respectarea │cererilor de azil şi │ │Administraţiei│Uniunea │  │ │principiului nereturnării în │transmiterea acestora │ │şi Internelor-│ Euro- │  │ │conformitate cu standardele │către structurile │ │ Oficiul │peană, │  │ │internaţionale pe care România şi │Oficiului Naţional │ │ Naţional │Fonduri │  │ │le-a asumat prin tratatele şi │pentru Refugiaţi. │ │ pentru │de la │  │ │convenţiile la care este parte. │ │ │ Refugiaţi │bugetul │  │ │ │ │ │ │Minis- │  │ │ │ │ │ │terului │  │ │ │ │ │ │Adminis-│  │ │ │ │ │ │traţiei │  │ │ │ │ │ │şi Inter│  │ │ │ │ │ │nelor │  │ │ │ │ │ │alocate │  │ │ │ │ │ │Oficiu- │  │ │ │ │ │ │lui │  │ │ │ │ │ │Naţional│  │ │ │ │ │ │ pentru │  │ │ │ │ │ │Refugi- │  │ │ │ │ │ │ati │  │ │ │3.1.2. Cooperare │Permanent │ │ │  │ │ │orizontală cu autori- │ │ │ │  │ │ │tăţile implicate în │ │ │ │  │ │ │domeniul azilului. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │3.1.3. Cooperare cu │Permanent │ │ │  │ │ │Ministerul Justiţiei │ │ │ │  │ │ │în scopul armonizării │ │ │ │  │ │ │practicilor în domeniul │ │ │  │ │ │azilului. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │3.1.4. Pregătire │16.07.2004│ │ │  │ │ │specifică în domeniul │ │ │ │  │ │ │azilului pentru │ │ │ │  │ │ │personalul cu atribu- │ │ │ │  │ │ │ţii în acest domeniu │ │ │ │  │ │ │din structurile M.A.I.│ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │3.1.5. Cooperare cu │Permanent │ │ │  │ │ │societatea civilă. │ │ │ │──┼─────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┤  │ │3.2.Dezvoltarea sistemului de azil │3.2.1. Activităţi priv│Permanent │ Ministerul │Buget │  │ │pe baza criteriilor eficienţei şi │revizuirea legislaţiei│ │Administraţiei│Minis- │  │ │calităţii procedurilor şi adaptarea │române şi armonizarea │ │şi Internelor-│terul │  │ │politicilor şi practicilor în domeniu│cu prevederile │ │ Oficiul │Adminis-│  │ │pentru a preveni, descuraja şi │legislaţiei europene │ │ Naţional │traţiei │  │ │sancţiona abuzurile la procedura de │referitoare la procedura │ pentru │şi Inter│  │ │azil. │de azil şi la formele │ │ Refugiaţi │nelor- │  │ │ │internaţionale de │ │ │Oficiul │  │ │ │protecţie. │ │ │Naţional│  │ │ │ │ │ │pentru │  │ │ │ │ │ │Refugiaţi  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │3.2.2. Creşterea │Permanent │ │ │  │ │ │calităţii şi │ │ │ │  │ │ │eficienţei │ │ │ │  │ │ │procedurilor. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │3.2.3. Asigurarea │Permanent │ │ │  │ │ │respectării principiu-│ │ │ │  │ │ │lui confidenţialităţii│ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │3.2.4. Instituirea în │Iulie 2005│ │ │  │ │ │cadrul Oficiului │ │ │ │  │ │ │Naţional pentru │ │ │ │  │ │ │Refugiaţi a unui │ │ │ │  │ │ │grup responsabil de │ │ │ │  │ │ │analizarea situaţiei │ │ │ │  │ │ │minorilor neînsoţiţi │ │ │ │  │ │ │şi a grupurilor │ │ │ │  │ │ │vulnerabile. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │3.2.5. Activarea │Permanent │ │ │  │ │ │mecanismelor de │ │ │ │  │ │ │protecţie împotriva │ │ │ │  │ │ │returnării în cazul │ │ │ │  │ │ │conflictelor interna- │ │ │ │  │ │ │ţionale la care │ │ │ │  │ │ │România este parte. │ │ │ │──┼─────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┤  │ │3.3. Asigurarea şi menţinerea │3.3.1. Revizuirea │Iulie 2005│ Ministerul │ Buget │  │ │capacităţii României de asumare a │legislaţiei române în │ │Administraţiei│ Minis- │  │ │responsabilităţilor şi obligaţiilor │scopul armonizării la │ │şi Internelor-│ terul │  │ │de stat membru al Uniunii Europene în│noul acquis adoptat în│ │ Oficiul │Adminis-│  │ │domeniul azilului. │domeniul azilului. │ │ Naţional │traţiei │  │ │ │ │ │ pentru │şi Inter│  │ │ │Noul proiect de lege │ │ Refugiaţi │nelor- │  │ │ │aprobat la nivelul │ │ │Oficiul │  │ │ │conducerii MAI │ │ │Naţional│  │ │ │ │ │ │ pentru │  │ │ │ │ │ │Refugiaţi  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │3.3.2. Operaţiona- │Iulie 2005│ │ │  │ │ │lizarea Biroului │ │ │ │  │ │ │responsabil de │ │ │ │  │ │ │implementarea │ │ │ │  │ │ │Regulamentului Dublin │ │ │ │  │ │ │II şi a principiului │ │ │ │  │ │ │de ţară terţă sigură │ │ │ │  │ │ │în cadrul Oficiului │ │ │ │  │ │ │Naţional pentru │ │ │ │  │ │ │Refugiaţi │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │3.3.3. Finalizarea şi │ August │ │ │  │ │ │aprobarea unui Master │ 2005 │ │ │  │ │ │Plan privind │ │ │ │  │ │ │implementarea │ │ │ │  │ │ │Regulamentului │ │ │ │  │ │ │EURODAC. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  ┼ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┤  │ │ │3.3.4. Pregătirea │01.08.2005│ │ │  │ │ │personalului cu atri- │ │ │ │  │ │ │buţii în domeniul │ │ │ │  │ │ │azilului, din alte │ │ │ │  │ │ │structuri ale MAI, │ │ │ │  │ │ │inclusiv în ceea ce │ │ │ │  │ │ │priveşte implementarea│ │ │ │  │ │ │Regulamentului Dublin │ │ │ │  │ │ │II şi a Regulamentului│ │ │ │  │ │ │EURODAC. │ │ │ │──┼─────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┤  │ │3.4. Asumarea unui rol activ în │3.4.1. Contribuţia │Permanent │ │ │  │ │cadrul cooperării regionale şi │activă la mecanismele │ │ │ │  │ │internaţionale în domeniul azilului │de împărţire a │ │ │ │  │ │şi contribuirea la dezvoltarea unor │responsabilităţii │ │ │ │  │ │sisteme de azil funcţionale în estul │între ţările ce │ │ │ │  │ │şi sud-estul Europei. │primesc solicitanţi │ │ │ │  │ │ │de azil şi refugiaţi. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │3.4.2. Contribuţie la │Permanent │ │ │  │ │ │dezvoltarea cadrului │ │ │ │  │ │ │legislativ şi institu-│ │ │ │  │ │ │ţional şi la constru- │ │ │ │  │ │ │irea unor sisteme de │ │ │ │  │ │ │azil funcţionale în │ │ │ │  │ │ │Estul şi Sud-Estul │ │ │ │  │ │ │Europei. │ │ │ │──┼─────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼4.│Inte-│4.1.Susţinerea participării active a │4.1.1. Facilitarea │Permanent │ Ministerul │Buget │  │gra- │străinilor care domiciliază sau au │accesului străinilor │ │Administraţiei│Minis- │  │rea │reşedinţa legală pe teritoriul │la un loc de muncă, la│ │şi Internelor,│terul │  │soci-│statului român la viaţa economică, │sistemul de asigurări │ │ Ministerul │Adminis-│  │ala │socială şi culturală, respectând în │sociale şi asigurări │ │ Muncii, │traţiei │  │a │acelaşi timp identitatea culturală a │sociale de sănătate, │ │Solidarităţii │şi Inter│  │stra-│acestora. │la serviciile de │ │ Sociale şi │nelor, │  │ini- │ │sănătate, la o │ │ Familiei, │Minis- │  │lor │ │locuinţă şi la │ │ Consiliile │terul │  │ │ │educaţie în │ │ Locale, │Muncii, │  │ │ │conformitate cu │ │ Ministerul │Solidari│  │ │ │legislaţia română şi │ │ Educaţiei şi │tăţii │  │ │ │standardele europene │ │ Cercetării │Sociale │  │ │ │ │ │ │şi Fami-│  │ │ │ │ │ │liei, │  │ │ │ │ │ │Consili-│  │ │ │ │ │ │ile │  │ │ │ │ │ │Locale, │  │ │ │ │ │ │Minis- │  │ │ │ │ │ │terul │  │ │ │ │ │ │Educaţiei  │ │ │ │ │ │şi Cer- │  │ │ │ │ │ │cetării │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │4.1.2. Facilitarea │Permanent │ Ministerul │Buget │  │ │ │accesului strainilor │ │Administraţiei│Minis- │  │ │ │care au obţinut o │ │şi Internelor,│terul │  │ │ │formă de protecţie în │ │ Ministerul │Adminis-│  │ │ │România în aceleaşi │ │ Muncii, │traţiei │  │ │ │condiţii cu cetăţenii │ │ Solidarităţii│şi Inter│  │ │ │români la dreptul la │ │ Sociale şi │nelor, │  │ │ │un loc de muncă, la o │ │ Familiei, │Minis- │  │ │ │locuinţă, asistenţă │ │ Consiliile │terul │  │ │ │medicală, asistenţă │ │ Locale, │Muncii, │  │ │ │socială, educaţie │ │ Ministerul │Solida- │  │ │ │ │ │ Educaţiei şi │rităţii │  │ │ │ │ │ Cercetării │Sociale │  │ │ │ │ │ │şi Fami-│  │ │ │ │ │ │liei, │  │ │ │ │ │ │Consili-│  │ │ │ │ │ │ile │  │ │ │ │ │ │Locale, │  │ │ │ │ │ │Minis- │  │ │ │ │ │ │terul │  │ │ │ │ │ │Educaţiei  │ │ │ │ │ │şi Cer- │  │ │ │ │ │ │cetării │  │ │ │ │ │ │ │──┼─────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┤  │ │4.2. Asigurarea că străinii care au │4.2.1. Realizarea unui│Permanent │ Ministerul │ Buget │  │ │obţinut o formă de protecţie în │program coerent şi │ │Administraţiei│ Minis- │  │ │România depun eforturile necesare │eficient de integrare │ │şi Internelor,│ terul │  │ │pentru a se integra suficient în │pentru străinii care au │ Ministerul │Adminis-│  │ │societatea românească, inclusiv │obţinut o formă de │ │ Muncii, │tratiei │  │ │prin participarea la programele │protecţie în România │ │ Solidarităţii│şi Inter│  │ │organizate în acest scop de statul │ │ │ Sociale şi │nelor, │  │ │român. │ │ │ Familiei, │Minis- │  │ │ │ │ │ Consiliile │terul │  │ │ │ │ │ Locale, │Muncii, │  │ │ │ │ │ Ministerul │Solida- │  │ │ │ │ │ Educaţiei şi│rităţii │  │ │ │ │ │ Cercetării │Sociale │  │ │ │ │ │ │şi Fami-│  │ │ │ │ │ │liei, │  │ │ │ │ │ │Consili-│  │ │ │ │ │ │ile │  │ │ │ │ │ │Locale, │  │ │ │ │ │ │Minis- │  │ │ │ │ │ │terul │  │ │ │ │ │ │Educaţiei  │ │ │ │ │ │şi Cer- │  │ │ │ │ │ │cetării │  │ │ │ │ │ │ │──┼─────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┤  │ │4.3.Conştientizarea tuturor │4.3.1. Mediatizarea │Permanent │ Ministerul │ Buget │  │ │persoanelor implicate în acest │strategiei şi a │ │ Muncii, │Minis- │  │ │domeniu, fie ei funcţionari publici │activităţilor Oficiului │ Solidarităţii│terul │  │ │la toate nivelurile, publicul larg │pentru Migraţia Forţei│ │ Sociale şi │Muncii, │  │ │sau străinii înşişi, cu privire la │de Muncă legate de │ │ Familiei, │Solida- │  │ │importanţa sprijinirii procesului de │aceasta, prin Centrul │ │ Ministerul │rităţii │  │ │integrare. │de Informare şi │ │Administraţiei│Sociale │  │ │ │Documentare. │ │şi Internelor │şi Fami-│  │ │ │ │ │ │liei, │  │ │ │4.3.2.Eliberarea cu │Permanent │ │Minis- │  │ │ │prioritate a permiselor │ │terul │  │ │ │de muncă pentru │ │ │Adminis-│  │ │ │cetăţenii aparţinând │ │ │tratiei │  │ │ │statelor membre UE. │ │ │şi Inter│  │ │ │ │ │ │nelor │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │4.3.3. Pregătirea │ │ │Buget │  │ │ │campaniei de informare│mai 2005 │ Ministerul │Oficiului  │ │ │a populaţiei cu │ │Administraţiei│Naţional│  │ │ │privire la situaţia │ │şi Internelor │ pentru │  │ │ │specială a │ │ Oficiul │Refugiaţi  │ │ │refugiaţilor │ │ Naţional │ │  │ │ │ │ │ pentru │ │  │ │ │ │ │ Refugiaţi │ │──┼─────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┤5.│Retur│5.1.Creşterea nivelului de acţiune al│5.1.1. Activităţi: │Permanent │ Ministerul │Bugetul │  │narea│statului în combaterea imigraţiei │- includerea în bugetul │Administraţiei│Minis- │  │stra-│ilegale │pentru 2006 a sumelor │ │şi Internelor-│terului │  │ini- │ │necesare; │ │ Autoritatea │Adminis-│  │lor, │ │-realizarea termenilor│ │pentru Străini│traţiei │  │repa-│ │de referinţă; │ │ │şi În- │  │trie-│ │-stabilirea procedurii│ │ │ternelor│  │rea │ │de achiziţie a │ │ │ │  │volun│ │serviciilor │ │ │ │  │tara │ │- exploatarea │ │ │ │  │ │ │informaţiilor despre │ │ │ │  │ │ │străinii aflaţi │ │ │ │  │ │ │ilegal pe teritoriul │ │ │ │  │ │ │României │ │ │ │  │ │ │- executarea de │ │ │ │  │ │ │controale în locurile │ │ │ │  │ │ │şi mediile frecventate│ │ │ │  │ │ │de străini │ │ │ │  │ │ │- cooperarea între │ │ │ │  │ │ │instituţiile │ │ │ │  │ │ │competente │ │ │ │──┼─────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┤  │ │5.2.Promovarea repatrierii voluntare │5.2.1. Implementarea │01.07.2005│ Ministerul │Bugetul │  │ │ca variantă preferată returnării │unor programe privind │ │Administraţiei│Minis- │  │ │forţate, inclusiv prin consilierea │repatrierea voluntară │ │şi Internelor-│terul │  │ │adecvată a străinilor interesaţi, │a străinilor cu şedere│ │ Autoritatea │Adminis-│  │ │precum şi stabilirea de programe │ilegală în baza │ │pentru Străini│tratiei │  │ │specifice pentru returnarea │Memorandumului │ │ │şi Inter│  │ │voluntară asistată. │privind repatrierea │ │ │nelor, │  │ │ │voluntară asistată │ │ │donatii │  │ │ │încheiat între │ │ │organi- │  │ │ │Guvernul României şi │ │ │zatii │  │ │ │OIM, precum şi a unor │ │ │neguver-│  │ │ │campanii de │ │ │namenta-│  │ │ │conştientizare a │ │ │le şi │  │ │ │străinilor în ceea ce │ │ │interna-│  │ │ │priveşte riscurile │ │ │tionale │  │ │ │şederii ilegale. │ │ │ │──┼─────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┤  │ │5.3.Facilitarea întoarcerii străinilor 5.3.1. Continuarea │Permanent │ Ministerul │Bugetul │  │ │în ţara de origine sau de domiciliu │eforturilor privind │ │Administraţiei│Minis- │  │ │prin încheierea de acorduri de │încheierea acordurilor│ │şi Internelor │terului │  │ │readmisie cu alte state, în special │de readmisie cu statele │şi Ministerul │Adminis-│  │ │cu statele cu potenţial migrator │cu potenţial migrator │ │ Afacerilor │tratiei │  │ │ridicat. │ridicat. │ │ Externe │şi Inter│  │ │ │ │ │ │nelor │  │ │ │ │ │ │şi al │  │ │ │ │ │ │Minis- │  │ │ │ │ │ │terului │  │ │ │ │ │ │Aface- │  │ │ │ │ │ │rilor │  │ │ │ │ │ │Externe │──┼─────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┤6.│Imple│6.1. Asigurarea necesarului de perso-│6.1.1 Completarea cu │Conform │ Ministerul │Bugetul │  │men │nal în cadrul tuturor instituţiilor │personal de speciali- │graficului│Administraţiei│Minis- │  │tare │cu atribuţii în managementul │tate (din cadrul │aprobat de│şi Internelor │terului │  │ │migraţiei, după efectuarea unor │Ministerul Administra-│conducerea│ │Adminis-│  │ │analize şi evaluări referitoare la │ţiei şi Internelor sau│ Ministe- │ │traţiei │  │ │suficienţa numărului acestuia. │prin concurs) a │ rului │ │şi Inter│  │ │ │compartimentelor │ Adminis- │ │ nelor │  │ │ │auxiliare care vor │traţiei şi│ │ │  │ │ │asigura funcţionarea │Internelor│ │ │  │ │ │autonomă a Autorităţii│ │ │ │  │ │ │pentru Străini. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │6.2. Iniţierea şi derularea de │6.2.1 Instruirea a 150│01.07.2005│ │Fonduri │  │ │programe de înfrăţire instituţională │de persoane din cadrul│ │ │Phare │  │ │privind alinierea Ministerului │Autorităţii pentru │ │ │RO2003/ │  │ │Administraţiei şi Internelor la cele │Străini în implementa-│ │ │005- │  │ │mai bune practici ale Uniunii │rea noului cadru legal│ │ │551.04. │  │ │Europene în ceea ce priveşte │în materie şi a │ │ │ │  │ │pregătirea personalului. │normelor interne de │ │ │ │  │ │ │aplicare a acestuia. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │6.3. Asigurarea resurselor umane │6.3.1. Instruirea a 70│01.07.2005│ │Fonduri │  │ │adecvate, din punct de vedere al │persoane din centrele │ │ │Phare │  │ │suficienţei numerice şi │de cazare în │ │ │RO2003/ │  │ │profesionalismului │organizarea activităţi│ │ │005-551.│  │ │ │zilnice şi în situaţii│ │ │04.14 │  │ │ │de urgenţă. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │6.3.2. Stabilirea şi │Permanent │ │Bugetul │  │ │ │asigurarea necesarului│ │ │Minis- │  │ │ │de personal, pe baza │ │ │terului │  │ │ │unei analize şi a │ │ │Adminis-│  │ │ │evaluării riscului. │ │ │traţiei │  │ │ │ │ │ │şi În- │  │ │ │ │ │ │ternelor│  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │6.3.3. Intensificarea │Permanent │ │Bugetul │  │ │ │pregătirii în domeniul│ │ │Minis- │  │ │ │informaticii, al │ │ │terului │  │ │ │limbilor străine (de │ │ │Adminis-│  │ │ │circulaţie interna- │ │ │traţiei │  │ │ │ţională şi ale ţărilor│ │ │şi Inter│  │ │ │vecine), al cunoaşteri│ │ │ nelor │  │ │ │procedurilor de lucru,│ │ │ │  │ │ │legislaţiei, folosirii│ │ │ │  │ │ │echipamentelor şi în │ │ │ │  │ │ │domeniul aplicativ- │ │ │ │  │ │ │tactic, diferenţiat │ │ │ │  │ │ │pe categorii de │ │ │ │  │ │ │personal şi niveluri │ │ │ │  │ │ │ierarhice. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │6.3.4. Desfăşurarea de│Permanent │ │ │  │ │ │programe comune de │ │ │ │  │ │ │pregătire a persona- │ │ │ │  │ │ │lului cu atribuţii la │ │ │ │  │ │ │frontieră, pe probleme│ │ │ │  │ │ │de interes, pe baza │ │ │ │  │ │ │unor acorduri de │ │ │ │  │ │ │cooperare bi sau │ │ │ │  │ │ │multilaterale. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │6.3.5. Organizarea de │Permanent │ │ │  │ │ │seminarii, simpozioane│ │ │ │  │ │ │conferinţe, ateliere │ │ │ │  │ │ │de lucru, schimburi de│ │ │ │  │ │ │experienţă pe probleme│ │ │ │  │ │ │privind criminalitatea│ │ │ │  │ │ │transfrontalieră, la │ │ │ │  │ │ │care să fie invitaţi │ │ │ │  │ │ │experţi din state │ │ │ │  │ │ │membre UE / state │ │ │ │  │ │ │candidate / state │ │ │ │  │ │ │vecine. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │──┼─────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┤  │ │6.4. Asigurarea unor locaţii │6.4.1. Alocarea unui │31.12.2004│ Ministerul │ │  │ │corespunzătoare pentru sediile │sediu corespunzător │ │Administraţiei│ │  │ │centrale şi formaţiunile subordonate │pentru funcţionarea │ │şi Internelor │ │  │ │ale Autorităţii pentru Străini şi │Autorităţii ptr Străini │ │ │  │ │dotarea logistică diferenţiată a │din cadrul Ministerulu│ │ │ │  │ │instituţiilor cu competenţă în materi│ Administraţiei şi │ │ │ │  │ │cu categoriile şi tipurile de │Internelor şi Centrului │ │ │  │ │echipamente necesare în funcţie de │Naţional de Vize din │ │ │ │  │ │specificul atribuţiilor acestora. │Ministerul Afacerilor │ │ │ │  │ │Crearea unui sistem informatic │Externe şi efectuarea │ │ │ │  │ │integrat în domeniul │lucrărilor de investiţii, │ │ │  │ │managementului migraţiei, care să │reabilitare, dotare │ │ │ │  │ │asigure accesul tuturor instituţiilor│necesare desfăşurării │ │ │ │  │ │cu competenţă în domeniu, atât la │activităţii celor două│ │ │ │  │ │nivel central, cât şi teritorial. │instituţii. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │6.4.2. Reabilitarea │Conform │ │Fonduri │  │ │ │imobilului Autorităţii│graficului│ │Phare │  │ │ │pentru Străini din str│aprobat prin │RO2003/ │  │ │ │Nicolae Iorga nr.27-29│Programul │ │005-551.│  │ │ │sector 1 (Corpul "F") │Phare │ │04.14 │  │ │ │necesar funcţionării │RO2003/005│ │ │  │ │ │Serviciului 2 al │551.04.14 │ │ │  │ │ │Municipiului Bucureşti│ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │6.4.3. Finalizarea │30.06.2005│ │Bugetul │  │ │ │lucrărilor de extindere │ │progra- │  │ │ │şi modernizare a │ │ │mului │  │ │ │sediului Centrului de │ │ │Phare │  │ │ │cazare a străinilor │ │ │RO0107. │  │ │ │luaţi în custodie │ │ │17 │  │ │ │publică - Otopeni. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │6.4.4. Dotarea │31.03.2005│ │Bugetul │  │ │ │Autorităţii pentru │ │ │Minis- │  │ │ │Străini, Serviciile │ │ │terului │  │ │ │pentru străini │ │ │Adminis-│  │ │ │Bucureşti şi 7 │ │ │traţiei │  │ │ │birouri pentru străini│ │ │şi Inter│  │ │ │judeţene cu aparatură │ │ │ nelor │  │ │ │pentru depistarea │ │ │ │  │ │ │documentelor false ori│ │ │ │  │ │ │falsificate │ │ │ │  │ │ │(comparatoare video- │ │ │ │  │ │ │spectrale). │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │6.4.5. Dotarea a 10 │31.03.2005│ │Bugetul │  │ │ │birouri pentru străini│ │ │Minis- │  │ │ │judeţene cu │ │ │terului │  │ │ │autoturisme necesare │ │ │Adminis-│  │ │ │desfăşurării activi- │ │ │traţiei │  │ │ │tăţii acestora. │ │ │şi Inter│  │ │ │ │ │ │ nelor │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │6.4.6. Extinderea │30.06.2005│ │Bugetul │  │ │ │sistemului informatic │ │ │Minis- │  │ │ │de management al │ │ │terului │  │ │ │străinilor şi a │ │ │Adminis-│  │ │ │sistemului de emitere │ │ │traţiei │  │ │ │a documentelor de │ │ │şi Inter│  │ │ │identitate pentru │ │ │ nelor │  │ │ │străini la toate │ │ │ │  │ │ │birourile pentru │ │ │ │  │ │ │străini judeţene. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │6.4.7. Extinderea │31.12.2004│ │Bugetul │  │ │ │sistemului informatic │ │ │Progra- │  │ │ │visa-on line de │ │ │mului │  │ │ │procesare a solicită- │ │ │Phare │  │ │ │rilor de viză la încă │ │ │RO2002/ │  │ │ │40 de consulate. │ │ │586.04. │  │ │ │ │ │ │14D │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │6.4.8. Extinderea │01.01.2005│ │Bugetul │  │ │ │sistemului informatic │ │ │Minis- │  │ │ │de management al │ │ │terului │  │ │ │străinilor la Oficiul │ │ │Adminis-│  │ │ │Naţional pentru │ │ │traţiei │  │ │ │Refugiaţi │ │ │şi Inter│  │ │ │ │ │ │nelor │──┼─────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┤  │ │6.5. Structurarea statisticilor, │6.5.1. Elaborarea │Permanent │ Institutul │ │  │ │produse de instituţiile care │modelelor de raportări│ │ Naţional de │ │  │ │gestionează date cu privire la │(tabele) statistice în│ │Statistică şi │ │  │ │imigrare, în conformitate cu │cooperare cu institu- │ │ instituţiile │ │  │ │obiectivele politicilor sectoriale │ţiile care deţin date │ │ care │ │  │ │strategiei, cu legislaţia naţională │specifice, colectarea │ │ furnizează │ │  │ │şi reglementările Europene privind │datelor statistice şi │ │ date │ │  │ │statistica migraţiei. │validarea lor din │ │ statistice │ │  │ │ │punct de vedere cifric│ │ │ │  │ │ │logic şi metodologic. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │6.5.2. Selectarea şi │Permanent │ │ │  │ │ │transmiterea la │ │ │ │  │ │ │organismele │ │ │ │  │ │ │internaţionale │ │ │ │  │ │ │(EUROSTAT, Consiliul │ │ │ │  │ │ │Europei, UNHCR, ILO, │ │ │ │  │ │ │OECD) a statisticilor │ │ │ │  │ │ │referitoare la │ │ │ │  │ │ │migraţie. │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │  │ │ │6.5.3. Elaborarea unor│Permanent │ │ │  │ │ │sinteze/ studii cu │ │ │ │  │ │ │privire la evoluţia │ │ │ │  │ │ │fenomenului migratoriu│ │ │ │──┴─────┴─────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────┴──────────────┴────────┘-------------