DECRET nr. 98 din 28 martie 1983privind regimul aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor şi al maşinilor de scris
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 21 din 30 martie 1983    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Unităţile socialiste şi alte organizaţii care funcţionează potrivit legii pot deţine aparate de multiplicat ca: aparate tip xerox, ghestetnere, sapirografe, heliografe şi altele asemenea, materiale necesare reproducerii scrierilor, cum sînt: matrite, litere confectionate din cauciuc, aliaje sau alte amestecuri, paste de tip poligrafic, precum şi maşini de scris.Persoanele fizice pot deţine pentru uz personal numai maşini de scris.  +  Articolul 2Ministerul de Interne, prin organele de militie, tine evidenta şi executa controlul asupra producerii, deţinerii, folosirii, păstrării şi evidentei aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor şi maşinilor de scris.  +  Articolul 3Unităţile socialiste şi alte organizaţii sînt obligate să prezinte organelor militiei, la cererea acestora, actele referitoare la confecţionarea, deţinerea, evidenta şi folosirea aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor şi maşinilor de scris, precum şi să permită controlul asupra modului cum sînt păstrate.Persoanele fizice sînt obligate să prezinte actele referitoare la deţinerea maşinilor de scris, la cererea organelor militiei, care vor efectua şi controlul asupra modului cum acestea sînt folosite şi păstrate.  +  Capitolul 2 Producerea, confecţionarea, folosirea şi evidenta aparatelor de multiplicat şi a materialelor necesare reproducerii scrierilor  +  Articolul 4Producerea, confecţionarea şi folosirea aparatelor de multiplicat şi a materialelor necesare reproducerii scrierilor sînt permise numai unităţilor socialiste şi altor organizaţii.Deţinerea sau folosirea aparatelor de multiplicat şi a materialelor necesare reproducerii scrierilor, precum şi producerea sau confecţionarea acestora de către persoanele fizice, sînt interzise.  +  Articolul 5Unităţile socialiste şi alte organizaţii pot sa procure sau să-şi confectioneze aparate de multiplicat în condiţiile legii.  +  Articolul 6Unităţile socialiste şi alte organizaţii sînt obligate sa comunice, în scris, la organul local al militiei în a cărui raza teritorială îşi au sediul, în termen de 5 zile de la procurarea sau confecţionarea unui aparat de multiplicat, datele necesare, în vederea înregistrării acestuia.  +  Articolul 7Unităţile socialiste a căror activitate are ca obiect producerea, importul sau comercializarea aparatelor de multiplicat sînt obligate sa comunice organului local al militiei în a cărui raza teritorială îşi au sediul, în primele 5 zile ale fiecărei luni, date privind producerea, importul, repartiţia sau livrarea aparatelor de multiplicat, efectuate în luna precedenta.  +  Articolul 8Datele privind transferarea, sub orice formă, a aparatelor de multiplicat între unităţile socialiste şi alte organizaţii, precum şi dintr-o localitate în alta, în cadrul aceleiaşi unităţi sau organizaţii, vor fi comunicate în termen de 5 zile organului militiei în a cărui raza teritorială îşi are sediul.Comunicarea datelor privind transferarea se face atît de unitatea socialistă sau organizaţia care a avut aparatul în evidenta, cît şi de cea care l-a primit.  +  Articolul 9Folosirea aparatelor de multiplicat se face potrivit regulilor stabilite de conducătorul unităţii socialiste sau al altei organizaţii, cu respectarea reglementărilor legale.Multiplicarea oricărui înscris pentru persoanele fizice poate fi facuta numai în cadrul unităţilor socialiste sau al altor organizaţii, care au ca obiect de activitate efectuarea unor astfel de operaţiuni.  +  Articolul 10Unităţile socialiste şi alte organizaţii care produc, confectioneaza, importa sau comercializează aparate de multiplicat, precum şi cele care deţin sau folosesc asemenea aparate, sînt obligate sa ţină evidenta acestora şi a materialelor necesare reproducerii scrierilor.  +  Articolul 11Pierderea sau dispariţia oricăror aparate de multiplicat va fi anunţată, în scris, organului local al militiei, în cel mult 24 de ore de la data constatării unui asemenea fapt.  +  Articolul 12Aparatele de multiplicat devenite inutilizabile vor fi scoase din funcţiune şi valorificate în condiţiile legii. În termen de 5 zile de la scoaterea lor efectivă din funcţiune se va comunică, despre aceasta, organului local al militiei.  +  Capitolul 3 Confecţionarea, deţinerea, folosirea, repararea şi evidenta maşinilor de scris  +  Articolul 13Confecţionarea maşinilor de scris se efectuează de către unităţile socialiste.Unităţile socialiste care confectioneaza, vînd sau primesc, în vederea vinzarii, maşini de scris sînt obligate să se înregistreze la organul local al militiei în a cărui raza teritorială îşi desfăşoară activitatea.Confecţionarea maşinilor de scris de către persoanele fizice este interzisă.  +  Articolul 14Unităţile socialiste şi alte organizaţii pot deţine maşini de scris care vor fi înregistrate la organul local al militiei în a cărui raza teritorială îşi au sediul, în termen de 5 zile de la dobîndire.  +  Articolul 15Deţinerea maşinilor de scris de către persoanele fizice este permisă numai pe baza autorizaţiei eliberate de militie.Nu pot fi autorizate să deţină maşini de scris persoanele care, datorită antecedentelor penale sau comportării lor, prezintă pericol pentru ordinea publică ori securitatea statului.Cererea pentru obţinerea autorizaţiei se depune la organul local al militiei în a cărui raza teritorială domiciliază solicitantul, care, în termen de 60 de zile, pe baza analizei efectuate, comunică soluţia petitionarului.În caz de aprobare a cererii, comunicarea serveşte celui în cauza la cumpărarea masinii de scris, titularul fiind obligat ca, în cel mult 5 zile de la dobîndire, să se prezinte la organul local al militiei în a cărui raza teritorială domiciliază, pentru eliberarea autorizaţiei.Valabilitatea comunicării este limitată la termenul menţionat în cuprinsul acesteia, care poate fi prelungit, pentru motive justificate.Persoana nemultumita de modul în care i s-a rezolvat cererea poate face plîngere, în termen de 60 de zile de la primirea răspunsului, la militia judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza teritorială domiciliază.  +  Articolul 16Persoanele fizice care dobîndesc maşini de scris prin donaţie, moştenire sau în orice alt mod sînt obligate să solicite obţinerea autorizaţiei potrivit prevederilor art. 15.Aceeaşi obligaţie revine şi persoanelor fizice care dobîndesc maşini de scris în străinătate, termenul de 5 zile curgînd de la intrarea în ţara.  +  Articolul 17În cazul respingerii plingerii prevăzute la art. 15 alin. 6, precum şi în situaţia retragerii autorizaţiei, persoanele în cauza sînt obligate ca, în termen de 10 zile de la primirea comunicării organului de militie, sa vinda sau sa doneze maşinile de scris celor care au dreptul de a le deţine ori să le depună la magazinele de consignaţie în vederea vinzarii.Maşinile de scris care nu au putut fi vîndute în termen de un an prin magazinele de consignaţie, precum şi cele radiate din evidenta organelor de militie, ca fiind în stare de nefunctionare, vor fi predate, spre valorificare, unităţilor socialiste de colectare a metalelor, care sînt obligate să le primească.Persoanele fizice vor preda literele, cifrele şi semnele ortografice ale maşinilor de scris, prevăzute în alineatul precedent, organelor locale de militie.  +  Articolul 18Unităţile socialiste, alte organizaţii şi persoanele fizice pot folosi maşinile de scris numai în scopul pentru care au fost înregistrate sau, după caz, s-a eliberat autorizaţia.  +  Articolul 19Maşinile de scris pot fi reparate numai în ateliere autorizate în acest scop de organele de militie.Atelierele de reparaţii vor primi spre reparare numai maşinile de scris ale căror deţinători fac dovada, după caz, a înregistrării sau autorizării deţinerii lor, menţionînd în registrul tip de evidenta datele necesare.  +  Articolul 20Unităţile socialiste şi alte organizaţii au obligaţia de a păstra la biroul de documente secrete, la persoana însărcinată cu evidenta, păstrarea sau manipularea documentelor secrete ori, în lipsa acestora, la o altă persoană desemnată de conducătorul unităţii socialiste sau al organizaţiei respective, cîte o fişa conţinînd caracterele grafice, cifrele şi semnele ortografice ale fiecărei maşini de scris, care va fi reînnoită la începutul anului şi după fiecare reparatie.  +  Articolul 21Persoanele fizice care deţin maşini de scris sînt obligate să depună la organul local al militiei în a cărui raza teritorială îşi au domiciliul cîte o fişa cu caracterele literelor, cifrelor şi semnelor ortografice. Depunerea se va face în primele 2 luni ale fiecărui an şi în termen de 5 zile după fiecare reparatie a literelor, cifrelor sau a semnelor ortografice.  +  Articolul 22Mutarea maşinilor de scris aparţinînd unităţilor socialiste sau altor organizaţii, dintr-o localitate în alta, precum şi în aceeaşi localitate de la o unitate la alta, va fi anunţată în termen de 5 zile de la mutare organului local al militiei în a cărui raza teritorială îşi are sediul unitatea care le-a deţinut.  +  Articolul 23Persoanele fizice care deţin maşini de scris au obligaţia, în cazul schimbării domiciliului, sa anunţe, în termen de 5 zile, organul local al militiei în a cărui raza teritorială şi-au stabilit domiciliul.  +  Articolul 24Persoanele fizice sînt obligate ca, în termen 3 zile de la înstrăinarea masinii de scris, să depună la organul local al militiei autorizaţia de deţinere, în vederea radierii acesteia din evidenta.  +  Articolul 25Pierderea sau dispariţia oricăror maşini de scris va fi anunţată organului local al militiei, în scris, în cel mult 24 de ore de la data constatării unui asemenea fapt.  +  Articolul 26Închirierea maşinilor de scris aparţinînd persoanelor fizice, precum şi împrumutarea acestora în afară domiciliului deţinătorului, sînt interzise.  +  Articolul 27Unităţile socialiste şi alte organizaţii care deţin, comercializează sau repara maşini de scris vor tine evidenta stricta a acestora, pe bază de registru.  +  Capitolul 4 Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 28Răspunderea pentru nerespectarea prevederilor prezentului decret revine persoanei desemnate prin dispoziţia scrisă a conducătorului unităţii socialiste sau al altei organizaţii.În cazul în care o asemenea dispoziţie nu a fost data, răspunderea revine conducătorului unităţii socialiste sau al altei organizaţii.  +  Articolul 29Încălcarea prevederilor prezentului decret constituie contravenţie, dacă nu este săvîrşită în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 500 la 1.000 lei, încălcarea prevederilor art. 3, 22 şi 23; b) cu amendă de la 800 la 1.500 lei, încălcarea prevederilor art. 6, 7, 8, 9 alin. 2, art. 10, 12, 13 alin. 2, art. 14, 15 alin. 1 şi 4, art. 16, 17, 18, 20, 21 şi 27; c) cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei, încălcarea prevederilor art. 4 alin. 2, art. 11, 13 alin. 3, art. 19, 24, 25 şi 26.Aparatele de multiplicat, materialele necesare reproducerii scrierilor şi maşinile de scris care au făcut obiectul încălcării prevederilor art. 4 alin. 2, art. 13 alin. 3 şi art. 15 alin. 1 sînt supuse confiscării.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către ofiţerii şi subofiterii de militie.  +  Articolul 30Contravenţiilor prevăzute în art. 29 le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 31Ministerul de Interne va emite, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului decret, norme cu privire la datele ce urmează a fi comunicate de unităţile socialiste şi alte organizaţii, în vederea înregistrării aparatelor de multiplicat, a maşinilor de scris, modul de ţinere a evidentei şi de păstrare a acestora şi a materialelor necesare reproducerii scrierilor, modelul registrelor şi al formularelor folosite în aceste activităţi.  +  Articolul 32Unităţile socialiste, precum şi alte organizaţii, au obligaţia ca, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentului decret, să solicite organului local al militiei în a cărui raza teritorială îşi au sediul înregistrarea tuturor maşinilor de scris pe care le deţin, indiferent de starea lor tehnica.Maşinile de scris care nu mai pot fi utilizate vor fi scoase din funcţiune în condiţiile legii. Din comisia de analiza, avizare şi valorificare va face parte şi un delegat al organului local al militiei.  +  Articolul 33În termenul prevăzut la art. 32 alin. 1, unităţile socialiste şi alte organizaţii vor solicita înregistrarea atelierelor de reparat maşini de scris la organul local al militiei pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 34Persoanele fizice care deţin maşini de scris sînt obligate ca, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului decret, să solicite organului local al militiei în a cărui raza teritorială domiciliază eliberarea autorizaţiei de deţinere a masinii de scris.Organele militiei vor analiza cererile prevăzute în alineatul precedent în termen de 90 de zile de la data solicitării şi, după caz, vor aproba sau refuza autorizarea deţinerii.  +  Articolul 35Unităţile socialiste şi alte organizaţii pot deţine aparate de multiplicat sau maşini de scris, iar persoanele fizice pot deţine maşini de scris, care prezintă interes documentar, istoric sau, după caz, amintire de familie, pentru care vor solicita înregistrarea, respectiv autorizarea deţinerii, în condiţiile prezentului decret.  +  Articolul 36Se exceptează de la dispoziţiile prezentului decret persoanele juridice şi fizice străine care, pe baza unor înţelegeri internaţionale la care Republica Socialistă România este parte, se bucura de imunităţi sau participa la acţiuni oficiale cu caracter internaţional organizate în România.Persoanele prevăzute la alin. 1 pot sa vinda şi sa doneze aparatele de multiplicat, materialele necesare reproducerii scrierilor, precum şi maşinile de scris, pe care le deţin, unităţilor socialiste sau persoanelor fizice, după caz, în condiţiile prezentului decret. Vînzarea maşinilor de scris se face prin magazinele de consignaţie.  +  Articolul 37Se exceptează de la dispoziţiile prezentului decret Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne, care vor emite norme interne proprii de reglementare privind deţinerea şi utilizarea aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor şi a maşinilor de scris.  +  Articolul 38Prezentul decret intră în vigoare după 30 de zile de la publicarea în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.Pe aceeaşi dată Decretul nr. 148/1964 privind regimul multiplicatoarelor şi materialelor necesare reproducerii scrierilor, Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 199/1964 pentru aplicarea Decretului nr. 148/1964 şi dispoziţiile referitoare la regimul multiplicatoarelor şi al materialelor necesare reproducerii scrierilor din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2288/1969 pentru sancţionarea contravenţiilor la normele privind regimul multiplicatoarelor, al materialelor necesare reproducerii scrierilor şi al stampilelor şi sigiliilor fără stema Republicii Socialiste România, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga. ----------------