ORDIN nr. 477 din 28 septembrie 2004privind desemnarea centrelor-pilot pentru contractarea cu operatori privaţi a unor servicii medicale de dializă în regim ambulatoriu
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 1.347 din 21 octombrie 2004
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 477 din 28 septembrie 2004
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 3 noiembrie 2004    Având în vedere Strategia privind participarea sectorului privat la îmbunătăţirea performanţei sistemului sanitar din România (2001-2004), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 9 august 2001,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.487/2004 privind achiziţionarea serviciilor medicale de hemodializă şi dializă peritoneală,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1În vederea îmbunătăţirii performanţei şi a eficientizării serviciilor de hemodializă şi dializă peritoneală, implementarea ca proiect-pilot a contractării, prin licitaţie publică deschisă, cu furnizori din sectorul privat a serviciilor de dializă (servicii ce includ atât hemodializa, cât şi dializa peritoneală, precum şi furnizarea medicamentelor şi materialelor sanitare specifice hemodializei şi dializei peritoneale) în regim ambulatoriu se va face în cadrul următoarelor centre: Spitalul Clinic de Nefrologie "Carol Davila", Spitalul Clinic Judeţean Târgu Mureş, Spitalul Clinic Judeţean Buzău, Spitalul Clinic Judeţean Cluj, Spitalul "Dr. C.I. Parhon" Iaşi, Spitalul Clinic "Sf. Ioan" Bucureşti, Spitalul Judeţean Târgu Jiu, Spitalul Judeţean Alba Iulia.  +  Articolul 2Decontarea către furnizorii privaţi a serviciilor de dializă în baza contractelor ce vor fi atribuite în urma licitaţiei prevăzute la art. 1 se va face exclusiv pe bază de tarife ce vor include toate costurile aferente, precum şi costurile medicamentelor şi materialelor sanitare specifice hemodializei şi dializei peritoneale, după cum urmează: tarif unic pe serviciu medical, pentru hemodializă, şi tarif unic anual pe pacient, pentru dializa peritoneală.  +  Articolul 3 (1) Documentaţia pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de licitaţie pentru proiectul-pilot de contractare cu operatori privaţi a unor servicii de dializă în regim ambulatoriu va avea următoarea structură: a) regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă; b) contract (model) pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu; şi c) informaţiile şi procedurile pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei. (2) Anunţul de participare la licitaţia prevăzută la art. 1 se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, pe website-ul Ministerului Sănătăţii şi pe cel al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în două ziare de circulaţie naţională şi în câte un ziar local pentru fiecare oraş în care sunt localizate spitalele enumerate la art. 1.  +  Articolul 4Personalul secţiilor de dializă din cadrul spitalelor enumerate la art. 1 va fi preluat prin transfer de către furnizorul privat, în limitele stabilite prin normele minime de personal al unităţilor de dializă, ce fac parte din regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă, prevăzut la art. 3.  +  Articolul 5 (1) Activitatea secţiilor de dializă din cadrul spitalelor enumerate la art. 1, precum şi decontarea serviciilor medicale aferente vor continua în aceleaşi condiţii până la data intrării în vigoare a contractelor atribuite unor furnizori privaţi în urma licitaţiei. (2) Cu excepţia contractelor ce vor fi atribuite unor furnizori privaţi, decontarea serviciilor de hemodializă şi dializă peritoneală, precum şi decontarea medicamentelor şi materialelor sanitare specifice vor continua în condiţiile stabilite prin contractul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.485/2003 şi normele metodologice de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003, şi, respectiv, ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul de stat şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004.  +  Articolul 6Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Cristian Celea-------------