ORDONANŢĂ nr. 59 din 24 august 1994 (*republicată*)privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se deruleaza prin cliring, barter şi cooperare economica internationala în baza acordurilor comerciale şi de plati guvernamentale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 29 octombrie 2004    ____________ Notă *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 153/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 19 mai 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 59/1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994, a fost aprobată prin Legea nr. 127/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 decembrie 1994, şi a mai fost modificată prin:- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/1997 pentru modificarea art. 8 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 24 decembrie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 176/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 13 octombrie 1998.  +  Articolul 1Se autorizează Guvernul să aprobe negocierea drepturilor şi obligaţiilor care decurg din acorduri comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională.Acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale, în înţelesul prezentei ordonanţe, sunt cele convenite şi prin care s-au reglementat relaţii comerciale, de cooperare economică internaţională şi de plăţi, din care decurg drepturi ori obligaţii ale părţii române, ce se derulează prin intermediul conturilor bancare şi sunt supuse în prealabil aprobării autorităţilor guvernamentale.  +  Articolul 2Drepturile şi obligaţiile părţii române, decurgând din acordurile menţionate la art. 1, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, constituite în principal până la 31 decembrie 1990, ca urmare a denunţării Convenţiei cu privire la decontările multilaterale în ruble transferabile şi cu privire la organizarea Băncii Internaţionale de Colaborare Economică, din 1963, vor fi încasate şi, respectiv, plătite, în conformitate cu reglementările bilaterale negociate şi aprobate potrivit prevederilor din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 3În vederea negocierii drepturilor şi obligaţiilor care decurg din acorduri comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare, se constituie Comisia interdepartamentală pentru analiza şi avizarea ofertelor referitoare la nivelul şi gradul de recuperare şi de angajare, precum şi a modalităţilor de încasare a drepturilor şi de plată a obligaţiilor.Comisia interdepartamentală are în componenţa sa un preşedinte şi 8 membri, dintre care: 3 membri reprezintă Ministerul Finanţelor Publice, 3 membri, Ministerul Economiei şi Comerţului şi câte un membru, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. Membrii Comisiei interdepartamentale şi preşedintele sunt nominalizaţi prin ordin al conducătorilor instituţiilor respective, iar în funcţia de preşedinte se numeşte un secretar de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, instituţie stabilită de Guvern ca administrator al acordurilor comerciale şi de plăţi.  +  Articolul 4Recuperarea drepturilor şi plata obligaţiilor care decurg din acorduri comerciale şi de plăţi guvernamentale, precum şi din aranjamente tehnice bancare se pot realiza total, parţial, reeşalonat, în devize convertibile, în moneda locală sau de cont, prin importexport de mărfuri, executări de lucrări, investiţii, prestări de servicii, cesiuni cu titlu oneros şi prin alte modalităţi care pot fi convenite, ţinându-se seama atât de condiţiile concrete din ţara debitoare sau creditoare, cât şi de influenţa factorilor conjuncturali externi.  +  Articolul 5Efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în lei, corespunzătoare operaţiunilor de plăţi şi încasări în valută efectuate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, se asigură de Banca Română de Comerţ Exterior - S.A.**) sau de alte bănci comerciale cu sediul în ţară, selectate de Comisia interdepartamentală, pe bază de oferte._____________ Notă **) Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. a fuzionat cu Banca Comercială Română - S.A., conform Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 702/2001.Efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în lei se aprobă numai pe baza documentelor justificative prezentate de agenţii economici.  +  Articolul 6În vederea derulării acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale, prin conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, se va deschide la banca agreată ca agent, conform prevederilor art. 5, contul de efectuare a operaţiunilor în lei. Plăţile care se dispun din acest cont se vor efectua numai în măsura în care disponibilul acestuia acoperă cel puţin plăţile de efectuat către agenţii economici.  +  Articolul 7Decontarea în lei a operaţiunilor de export derulate cu plata eşalonată pe termen lung se face pe măsura încasării de la extern, confirmată pe baza documentelor bancare, la cursul de schimb leu/dolar S.U.A. în vigoare la data încasării contravalorii exportului respectiv. Aceste prevederi se aplică operaţiunilor de export derulate în cadrul acordurilor de cliring, barter şi cooperare economică internaţională derulate după data de 1 ianuarie 1990 şi care nu au fost decontate la intern până la data prezentei ordonanţe de urgenţă***). Decontarea în lei a operaţiunilor de import se face pe baza valorii stabilite în vamă la cursul de schimb leu/dolar S.U.A. de la data declaraţiei vamale de import.____________ Notă ***) Alin. 1 al art. 7 (fost art. 8) a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 176/1998. Prin "data prezentei ordonanţe de urgenţă" se înţelege data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/1997, respectiv 24 decembrie 1997.Operaţiunile de export-import realizate de agenţii economici, în cadrul acordurilor guvernamentale derulate prin conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, exprimate în ruble transferabile, se efectuează astfel:- exporturile se decontează pe baza preţurilor de livrare la export ale agenţilor economici, formate în condiţiile legii şi certificate de exportatori pe răspunderea acestora, prin care se asigură acoperirea costurilor de producţie şi cheltuielile de livrare;- importurile se decontează avându-se în vedere preţurile mondiale ale produselor ce fac obiectul operaţiunilor respective sau pe baza coeficienţilor de conversie stabiliţi prin protocoale sau alte înţelegeri guvernamentale.  +  Articolul 8Operaţiunile de export-import reglementate prin acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale, cu derulare prin conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, cu plata la termen, pot fi efectuate numai cu aprobarea expresă a Guvernului.  +  Articolul 9Pentru plata obligaţiilor care decurg din acorduri comerciale şi de plăţi guvernamentale se vor utiliza sumele în lei constituite în contul deschis potrivit art. 6 şi, în completare, sumele aprobate anual prin bugetul statului, cu această destinaţie.Din resursele menţionate anterior se vor restitui către Trezoreria Statului fondurile temporar avansate pentru decontarea producţiei destinate exportului, precum şi a exporturilor. Costurile aferente avansurilor respective se vor suporta din prevederile bugetului de stat pentru cheltuielile cu dobânzile la datoria publică.  +  Articolul 10Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Economiei şi Comerţului, va aproba, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, instrucţiuni cu privire la modul de derulare a operaţiunilor financiare ce se efectuează prin conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională şi de organizare şi funcţionare a activităţii Comisiei interdepartamentale.  +  Articolul 11Orice prevedere contrară prezentei ordonanţe se abrogă._____________