LEGE nr. 442 din 28 octombrie 2004pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26 din 29 aprilie 2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 30 aprilie 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 7, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"c) documentele care certifică identitatea şi calitatea investitorului:- pentru persoane juridice române:(i) copii de pe certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare fiscală;(îi) scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă română;(iii) declaraţie pe propria răspundere, autentificată la un notar public, privind:- achitarea obligaţiilor fiscale către toţi creditorii bugetari;- faptul că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment;- faptul că nu se află în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;- pentru persoane juridice străine:(i) copie de pe actul de înmatriculare a societăţii comerciale străine;(îi) scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină;(iii) declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment şi în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare;- pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale: copie de pe actul de identificare şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, declaraţie pe propria răspundere privind achitarea obligaţiilor fiscale, precum şi declaraţie pe propria răspundere că nu se află în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare;- pentru persoanele fizice române: copie de pe actul de identitate, declaraţie pe propria răspundere privind achitarea obligaţiilor fiscale, precum şi declaraţie pe propria răspundere că nu se află în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare;- pentru persoanele fizice străine: copie de pe paşaport, precum şi declaraţie pe propria răspundere că nu se află în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare."2. La articolul 9, litera c) a alineatului (3) se abrogă.3. La articolul 26, litera a) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"a) scutirea totală sau parţială de la plată a obligaţiilor restante la data de 31 decembrie 2003, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, precum şi credite, împrumuturi şi garanţii acordate de creditorii bugetari;".4. La articolul 26, alineatele (4), (6), (8), (9), (11) şi (16) vor avea următorul cuprins:"(4) De la prevederile alin. (1) lit. a) şi b) fac excepţie obligaţiile bugetare restante ale societăţilor comerciale, datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, şi contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, pentru care se acordă, după caz, următoarele înlesniri: a) eşalonarea obligaţiilor bugetare restante pe o perioadă de 5 ani, cu 6 luni perioadă de graţie, cuprinsă în perioada de eşalonare; b) scutirea la plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel aferente obligaţiilor bugetare prevăzute la lit. a), calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor.................................................................... (6) Obligaţiile bugetare datorate şi neachitate până la data emiterii ordinului comun, de natura celor prevăzute la alin. (1), (3) şi (4) şi care nu fac obiectul înlesnirilor la plată, se eşalonează la plată pe o perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni, cuprinsă în perioada de eşalonare, prin emiterea unui act adiţional la ordinul comun.................................................................... (8) Pentru obligaţiile ce fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (1), (3) şi (4) nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de orice fel între data transferului dreptului de proprietate şi data emiterii ordinului comun. (9) Înlesnirile la plata obligaţiilor care fac obiectul ordinului comun îşi pierd valabilitatea în situaţia în care societatea comercială nu îşi achită obligaţiile curente ale fiecărui an fiscal cu termene scadente începând cu data emiterii ordinului comun. În cazul în care societatea comercială nu achită la scadenţă obligaţiile curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente. Obligaţiile cu termene de plată după data de 1 septembrie a fiecărui an fiscal vor fi achitate până cel târziu la data de 20 decembrie a anului respectiv................................................................... (11) Sumele care fac obiectul înlesnirilor la plată sunt cele stabilite în certificatele de obligaţii bugetare eliberate la cererea APAPS, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pe baza actelor de control, efectuate de organele teritoriale ale creditorilor bugetari şi de autorităţile administraţiei publice locale pentru bugetele locale, precum şi în notificările emise de APAPS sau de instituţiile creditoare ale căror creanţe nu se regăsesc în certificatele de obligaţii bugetare.................................................................. (16) Criteriile de selecţie şi de încadrare în grilă privind acordarea înlesnirilor sunt cele stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, aplicate pentru situaţiile economico-financiare la 31 decembrie 2003."5. La articolul 26, alineatul (18) se abrogă.6. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Pentru societăţile comerciale privatizate în baza Legii nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu s-au emis ordinele comune pentru acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor restante, aceste ordine vor fi emise cu respectarea prevederilor art. 26, în următoarele condiţii: a) dacă transferul dreptului de proprietate a avut loc în anul 2003, beneficiază de acordarea înlesnirilor pentru datoriile restante la 31 decembrie 2002; b) dacă transferul dreptului de proprietate a avut loc în anul 2004, beneficiază de acordarea înlesnirilor pentru datoriile restante la 31 decembrie 2003. (2) În situaţia în care, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ordinele comune pentru acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor restante au fost emise parţial, pentru datoriile restante la data transferului dreptului de proprietate şi neachitate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin comun sau act adiţional la ordinul comun, după caz, se vor acorda următoarele înlesniri: a) eşalonarea pe o perioadă de maximum 5 ani, cu 6 luni perioadă de graţie, pentru datoriile reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, precum şi credite, împrumuturi şi garanţii acordate de creditorii bugetari, necuprinse în ordinele comune; b) scutirea dobânzilor şi penalităţilor de orice fel, calculate până la data emiterii actului adiţional."7. După articolul 31 se introduc articolele 31^1-31^7 cu următorul cuprins:"Art. 31^1. - (1) Se acordă Societăţii Comerciale "Rostramo" - S.A. Târgu Jiu următoarele înlesniri: a) se scutesc la plată obligaţiile bugetare datorate şi neachitate la data transferului dreptului de proprietate către bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj; b) se scutesc la plată dobânzile şi penalităţile de orice fel aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate la data emiterii ordinului comun. (2) Se aprobă stingerea prin conversie în acţiuni a următoarelor creanţe, ce vor fi cuprinse în certificatele de obligaţii bugetare: a) creanţele bugetare reprezentând contribuţia la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, exigibile la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor; b) creanţele bugetare reţinute şi înregistrate de către societatea comercială şi plătibile în numele terţilor, exigibile la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, reprezentând contribuţia pentru pensia suplimentară, contribuţia individuală pentru asigurările sociale, contribuţia individuală pentru asigurările de şomaj, contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende şi celelalte impozite cu reţinere la sursă; c) se scutesc la plată dobânzile şi penalităţile de orice fel aferente debitelor convertite în acţiuni prevăzute la lit. a) şi b), calculate la data realizării conversiei. (3) Acţiunile rezultate în urma conversiei vor fi transferate pe bază de protocol la AVAS pentru a fi vândute cumpărătorului la acelaşi preţ pe acţiune cu cel din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni. (4) Sumele încasate de AVAS în urma vânzării vor fi virate bugetelor, după deducerea cheltuielilor aferente privatizării. (5) T.V.A. suspendată în vamă se va înscrie în primul decont de T.V.A. depus după privatizare atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă, fără plata efectivă a acesteia. Reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni se efectuează potrivit reglementărilor contabile aplicabile.Art. 31^2. - Se acordă Societăţii Comerciale «BIOSIN» - S.A. Calafat următoarele înlesniri la plată: a) se scutesc la plată obligaţiile bugetare datorate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi neachitate la 30 iunie 2004; b) se scutesc la plată dobânzile şi penalităţile aferente debitelor de mai sus, calculate până la data emiterii ordinului comun.Art. 31^3. - (1) AVAS este mandatată să renunţe la aplicarea pactului comisoriu de grad IV stipulat în cuprinsul contractului de privatizare a Societăţii Comerciale Asigurare Reasigurare «ASTRA» - S.A. Bucureşti, pentru toate obligaţiile ajunse la scadenţă până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Se scutesc la plată penalităţile de întârziere de orice fel aferente tuturor obligaţiilor stipulate în contractul de privatizare a Societăţii Comerciale Asigurare Reasigurare «ASTRA» - S.A. Bucureşti, ajunse la scadenţă până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Scutirea la plată prevăzută la alin. (2) nu exonerează de la îndeplinirea obligaţiei principale.Art. 31^4. - Societăţile comerciale provenite din divizarea înainte de privatizare a unei societăţi cu capital majoritar de stat beneficiază de aceleaşi înlesniri la plata obligaţiilor bugetare ca şi societatea din care s-au divizat.Art. 31^5. - (1) Societăţile comerciale pentru care au fost emise ordine comune sau pentru care urmează a fi emise ordine comune de acordare a înlesnirilor la plată în baza prevederilor Legii nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de scutirea la plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi rămase la plată la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aferente obligaţiilor bugetare restante reprezentând contribuţia pentru pensia suplimentară, contribuţia individuală de asigurări sociale, contribuţia angajaţilor la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, precum şi contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, taxa pe valoarea adăugată suspendată în vamă, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende şi celelalte impozite cu reţinere la sursă, care au fost eşalonate la plată prin ordinele comune emise. (2) Se scutesc la plată dobânzile şi penalităţile de orice fel, calculate între data transferului dreptului de proprietate şi data emiterii ordinului comun.Art. 31^6. - Se acordă Societăţii Comerciale «NAVOL» - S.A. Olteniţa următoarele înlesniri la plata obligaţiilor bugetare cuprinse în certificatul de obligaţii bugetare: a) eşalonarea la plată a datoriilor reprezentând impozite, taxe, contribuţii, datorate şi neachitate la 30 iunie 2004, pe o perioadă de 5 ani, cu 6 luni perioadă de graţie cuprinsă în perioada de eşalonare; b) scutirea la plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel calculate până la data emiterii ordinului comun.Art. 31^7. - Se acordă Societăţii Comerciale «I.C.P.P.A.M.» - S.A. Baloteşti următoarele înlesniri la plată: a) scutirea la plată a datoriilor reprezentând fonduri de restructurare acordate conform Hotărârii Guvernului nr. 212/1995 privind instituirea regimului special de supraveghere economico-financiară la unele regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, Hotărârii Guvernului nr. 81/1997 privind scoaterea din rezervele materiale naţionale a cantităţii de 100 mii tone grâu, Hotărârii Guvernului nr. 293/1997 privind acordarea unor fonduri în vederea restructurării şi reabilitării patrimoniului genetic la speciile porcine şi păsări, în scopul păstrării capacităţii de relansare a producţiei naţionale de carne de porc, de pasăre şi ouă, Hotărârii Guvernului nr. 685/1997 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 293/1997 privind acordarea unor fonduri în vederea restructurării şi reabilitării patrimoniului genetic la speciile porcine şi păsări, în scopul păstrării capacităţii de relansare a producţiei naţionale de carne de porc, de pasăre şi ouă, precum şi Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991, cu modificările ulterioare, şi Legii bugetului de stat pe anul 1994 nr. 36/1994; b) scutirea totală de la plată a tuturor obligaţiilor rezultate din garantarea de către AVAS a creditului acordat de Banca Comercială Română - S.A. în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a unui credit fără dobândă acordat Societăţii Comerciale «I.C.P.P.A.M.» - S.A. Baloteşti; c) la data scutirii de la plată a obligaţiilor societăţii către AVAS se anulează la plată şi obligaţia AVAS către bugetul consolidat al statului privind încasarea creanţelor proprii, precum şi a creanţelor bugetare gestionate de către AVAS."8. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Societăţile comerciale privatizate începând cu data de 1 decembrie 2001 şi până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru care au fost emise sau urmează a fi emise ordine comune de acordare a înlesnirilor la plată pentru creanţele proprii şi creditele bugetare gestionate de AVAS, beneficiază şi de: a) scutirea totală sau parţială de la plată a creanţelor proprii şi creditelor bugetare gestionate de AVAS, altele decât cele care au făcut obiectul ordinului comun, rămase de plată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; b) scutirea totală sau parţială de la plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel aferente creanţelor prevăzute la lit. a), calculate până la data semnării contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni; c) scutirea de la plata dobânzilor şi penalităţilor de orice fel aferente creanţelor proprii şi creditelor bugetare gestionate de către AVAS, calculate de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni până la data scutirii acestora. (2) Scutirea la plata obligaţiilor prevăzute la alin. (1) se acordă prin ordin comun sau act adiţional la ordinul comun, după caz, iar sumele care fac obiectul scutirii sunt stabilite prin notificările emise de instituţia publică implicată. (3) Debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligaţiilor reprezentând creanţe AVAS, acordate în baza reglementărilor legale în materie, şi care până la data de 30 noiembrie 2004 fac dovada stingerii sumelor cuprinse în rate, cu termene de plată până la aceeaşi dată, şi îndeplinirii celorlalte condiţii în care înlesnirile au fost aprobate, beneficiază de menţinerea înlesnirii pentru sumele rămase de plată începând cu 30 noiembrie 2004, cu toate efectele prevăzute de lege. (4) Pentru plata cu întârziere a ratelor şi a obligaţiilor curente de către debitorii care se încadrează în prevederile alin. (1), AVAS calculează şi comunică acestora până la data de 10 decembrie 2004 diferenţa de dobândă şi penalitatea de întârziere aferentă, după caz, care se vor achita până la data de 20 decembrie 2004. (5) Pentru sumele rămase de plată AVAS va comunică debitorilor graficele de plată refăcute, fără a se depăşi numărul de rate aprobate iniţial."9. După articolul 33 se introduce articolul 33^1 cu următorul cuprins:"Art. 33^1. - Pentru societăţile comerciale la care ordinul comun s-a emis în luna decembrie a anului fiscal şi care nu au achitat obligaţiile bugetare datorate în 90 de zile de la data emiterii ordinului comun, înlesnirile la plată îşi menţin valabilitatea dacă societatea comercială achită aceste datorii până la data de 20 decembrie 2005."10. Articolul 34 se abrogă.11. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - Termenul legal prevăzut la art. 14 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea APAPS pentru încheierea convenţiilor de eşalonare, începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru societăţile comerciale la care transferul dreptului de proprietate s-a realizat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."12. La articolul 40, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) La societăţile comerciale la care contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni ale statului au fost semnate după data intrării în vigoare a Legii nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care ordinele comune de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare au fost emise într-o perioadă mai mare de 90 de zile de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni, obligaţiile bugetare cu termene scadente după data semnării contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni şi până la data transferului de proprietate asupra acţiunilor, împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente, se vor achita eşalonat până la data de 20 decembrie 2005."13. După articolul 42 se introduce articolul 42^1 cu următorul cuprins:"Art. 42^1. - (1) Înlesnirile la plata obligaţiilor restante se acordă prin ordin comun al AVAS cu fiecare creditor bugetar şi/sau cu Ministerul Finanţelor Publice, după caz, indiferent de actul normativ în baza căruia s-a realizat privatizarea societăţii comerciale. (2) De la prevederile alin. (1) fac excepţie înlesnirile acordate de autorităţile administraţiei publice locale, care vor fi acordate prin hotărâre a consiliului local."14. Articolul 43 va avea următorul cuprins:"Art. 43. - (1) La societăţile comerciale privatizate sumele reprezentând fondurile de restructurare şi redresare acordate în baza unor acte normative, precum şi creditele şi/sau împrumuturile acordate pentru plata energiei electrice şi a gazelor naturale, dividendele şi accesoriile acestora, datorate şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se convertesc în acţiuni ce revin de drept statului. (2) Se convertesc în acţiuni şi dobânzile, penalităţile de întârziere, precum şi alte sume similare, aferente sumelor prevăzute la alin. (1), datorate şi neachitate până la data realizării conversiei. La data conversiei se anulează şi obligaţia AVAS către bugetul de stat. (3) Administratorii societăţilor comerciale privatizate vor convoca în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă adunarea generală extraordinară a acţionarilor, având pe ordinea de zi majorarea capitalului social cu sumele prevăzute la alin. (1) şi (2). (4) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine în termen de 5 zile de la convocare. (5) Acţiunile rezultate din conversia prevăzută la alin. (1) şi (2) se vând de către AVAS cu acordarea dreptului de preferinţă cumpărătorului participaţiei statului la capitalul social sau succesorului legal al acestuia. Veniturile rezultate din vânzarea acţiunilor urmează regimul juridic al veniturilor din privatizare. (6) Cumpărătorul sau succesorul legal al acestuia îşi va exprima opţiunea în termen maxim de 15 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a majorării capitalului social cu sumele prevăzute la alin. (1) şi (2). (7) În cazul în care cumpărătorul sau succesorul legal al acestuia nu îşi manifestă dreptul de preferinţă în termenul prevăzut la alin. (6) sau nu acceptă preţul de ofertă, APAPS va putea vinde acţiunile rezultate din conversie prin orice metodă. (8) Operaţiunile prevăzute la alin. (1)-(7) se realizează prin derogare de la prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital."15. După articolul 43 se introduce articolul 43^1 cu următorul cuprins:"Art. 43^1. - (1) Creanţele preluate de AVAS conform Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2002, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanţe bugetare în vederea încasării şi virării lor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 557/2003, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, aprobată prin Legea nr. 358/2004, faţă de societăţile comerciale aflate în proces de privatizare la care AVAS deţine pachetul majoritar de acţiuni ori care s-au privatizat prin vânzarea de către instituţia publică implicată în privatizare sau de către AVAS a pachetului majoritar de acţiuni şi pentru care contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni se află în derulare, se pot converti în acţiuni conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 409/2001, republicată, cu modificările ulterioare. (2) În situaţia societăţilor comerciale la care, anterior conversiei prevăzute la alin. (1), AVAS a încheiat contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni, cumpărătorul/succesorul legal al acestuia are drept de preferinţă la cumpărarea acţiunilor rezultate în urma conversiei creanţelor menţionate la alin. (1), la acelaşi preţ pe acţiune cu cel prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni. (3) În situaţia în care cumpărătorul/succesorul legal al acestuia nu îşi exercită dreptul de preferinţă prevăzut la alin. (2) în termen de 15 zile de la data înregistrării majorării capitalului social la oficiul registrului comerţului, acţiunile rezultate în urma conversiei realizate conform prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi vândute prin oricare dintre metodele prevăzute de legislaţia privatizării. (4) În situaţia societăţilor comerciale la care AVAS nu a încheiat contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni anterior conversiei prevăzute la alin. (1), acţiunile rezultate în urma conversiei creanţelor menţionate la alin. (1) se vor vinde în pachet comun şi la acelaşi preţ pe acţiune cu pachetul de acţiuni deţinut iniţial de AVAS. (5) Dispoziţiile alin. (1)-(4) se aplică şi în cazul creanţelor preluate de AVAS în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2003 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004, asupra societăţilor comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului sau altor instituţii implicate în privatizare. (6) Se convertesc în acţiuni creanţele AVAS reprezentând dividende şi daune moratorii, penalităţile şi majorările aferente datorate de societăţile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului. (7) Acţiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (5) şi (6) se transferă pe bază de protocol de predare-primire, încheiat în termen de 15 zile de la data înregistrării majorării capitalului social la oficiul registrului comerţului, Ministerului Economiei şi Comerţului în vederea gestionării şi vânzării acestora în pachet comun şi la acelaşi preţ cu acţiunile deţinute de acesta. (8) Suma încasată în urma vânzării acţiunilor din pachetul comun va fi repartizată în termen de 30 de zile de la încasarea acesteia, după deducerea cheltuielilor efectuate cu privatizarea de către Ministerul Economiei şi Comerţului, proporţional cu valoarea rezultată din vânzare. (9) De la data realizării conversiei creanţelor prevăzute la alin. (6) se anulează obligaţia AVAS de virare la bugetul de stat a eventualelor diferenţe dintre valoarea creanţelor şi valoarea încasată în urma vânzării acţiunilor rezultate din conversie."16. Articolul 48 va avea următorul cuprins:"Art. 48. - În scopul îndeplinirii unor angajamente asumate de Guvernul României, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai mult de 12 luni, se suspendă judecarea tuturor acţiunilor judiciare, extrajudiciare, precum şi orice procedură de executare silită până la finalizarea procedurilor de dizolvare şi lichidare voluntară prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, îndreptate împotriva următoarelor societăţi comerciale:- Societatea Comercială «COLOROM» - S.A. Codlea;- Societatea Comercială «Republica» - S.A. Bucureşti;- Societatea Comercială «CUG» - S.A. Cluj-Napoca;- Societatea Comercială «TURNU» - S.A. Turnu Măgurele;- Societatea Comercială «BRAFOR» - S.A. Braşov;- Societatea Comercială «AMPELUM» - S.A. Zlatna;- Societatea Comercială «Autotransport» - S.A. Braşov;- Societatea Comercială «IAIFO» - S.A. Zalău;- Societatea Comercială «Energoreparaţii» - S.A. Bucureşti;- Societatea Comercială «ROCAR» - S.A. Bucureşti;- Societatea Comercială «CMB» - S.A. Bocşa;- Societatea Comercială «UTEPS» - S.A. Alba Iulia;- Societatea Comercială «Foraje Sonde» - S.A. Târgu Cărbuneşti;- Societatea Comercială «SEREDILE» - S.A. Galaţi;- Societatea Comercială «FLACĂRA» - S.A. Buzău;- Societatea Comercială «SINCAR» - S.A. Brăila;- Societatea Comercială «VERACHIM» - S.A. Giurgiu."17. Articolul 49 va avea următorul cuprins:"Art. 49. - (1) Societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, privatizate după 1 decembrie 2001 şi până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi la care în dosarele de prezentare în vederea privatizării nu a fost prevăzută posibilitatea acordării de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare şi/sau a creanţelor proprii faţă de aceste societăţi comerciale, beneficiază de înlesnirile la plată prevăzute în: a) contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni; sau b) în actele normative care prevedeau acordarea de înlesniri, în vigoare la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. (2) La solicitarea APAPS, creditorii bugetari şi/sau APAPS, după caz, vor acorda înlesnirile la plată prevăzute în contracte sau cele prevăzute în actele normative în vigoare la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. (3) Societăţile comerciale privatizate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi la care în contractele de privatizare deja încheiate sunt cuprinse prevederi referitoare la acordarea de înlesniri la plată, datorate şi neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, vor beneficia de emiterea ordinelor comune pentru acordarea înlesnirilor prevăzute în contract."18. După articolul 50 se introduce articolul 50^1 cu următorul cuprins:"Art. 50^1. - (1) În scopul măririi şanselor de privatizare, indiferent de metoda de privatizare aleasă, comisia de negociere/licitaţie va putea solicita şi accepta completări şi precizări la documentele depuse de ofertanţi în cadrul procesului de privatizare, precum şi prezentarea ulterioară a acestora în forma prevăzută de dispoziţiile legale în materia privatizării sau de dosarul de prezentare. (2) În cazul neprezentării de către ofertanţi a oricăruia dintre documentele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare şi/sau solicitate de către comisia de negociere/licitaţie conform alin. (1), după caz, precum şi în situaţia în care din conţinutul acestor documente nu rezultă îndeplinirea cerinţelor AVAS, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi. (3) Nu vor putea participa la procesul de privatizare persoanele fizice sau juridice, române ori străine care se regăsesc în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998, republicată, cu modificările ulterioare."19. După articolul 52 se introduc articolele 53-55 cu următorul cuprins:"Art. 53. - Ordonanţa Guvernului nr. 45/2004 pentru finalizarea privatizării unor societăţi comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aflate în dificultate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu completări prin Legea nr. 361/2004, se modifică şi se completează astfel:1. La articolul 1 alineatul (1), literele a) şi c) vor avea următorul cuprins:«a) scutirea la plată a obligaţiilor restante la data de 31 decembrie 2003, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, precum şi credite şi garanţii acordate de creditorii bugetari;................................................................. c) scutirea la plată a obligaţiilor restante la data de 31 decembrie 2003 către bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, precum şi cele reprezentând creanţele proprii şi cele provenite din credite bugetare gestionate de autoritatea administraţiei publice locale, ce pot fi acordate de consiliul local prin hotărâre.»2. După articolul 1 se introduce articolul 1^1 cu următorul cuprins:«Art. 1^1. - (1) Obligaţiile bugetare datorate şi neachitate până la data emiterii ordinului comun de natura celor prevăzute la art. 1 şi care nu fac obiectul înlesnirilor la plată se eşalonează la plată pe o perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni, cuprinsă în perioada de eşalonare, prin emiterea unui act adiţional la ordinul comun. (2) Se scutesc la plată prin actul adiţional la ordinul comun dobânzile şi penalităţile de orice fel aferente obligaţiilor ce fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (1), calculate până la data emiterii ordinului comun.»3. Articolul 2 se abrogă.4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:«Art. 5. - Se acordă Societăţii Comerciale "Rodipet" - S.A. Bucureşti următoarele înlesniri la plată: a) stingerea prin conversie în acţiuni a creanţelor bugetare neachitate de societate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, precum şi a celorlalte venituri reprezentând totalitatea creanţelor proprii şi a celor provenite din credite gestionate de APAPS, cu excepţia celor prevăzute la art. 18 alin. (4) din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care prin ordin comun al APAPS şi al instituţiilor bugetare creditoare, emis în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă eşalonarea la plată pe o perioadă de 5 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni, inclusă în perioada de eşalonare; b) stingerea prin conversie în acţiuni a creanţelor Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", datorate şi neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor; c) scutirea de la plată a dobânzilor, a majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de orice fel, aferente obligaţiilor prevăzute la lit. a) şi b), calculate până la data realizării conversiilor şi neachitate; d) scutirea de la plată a dobânzilor şi a penalităţilor de orice fel, aferente obligaţiilor bugetare eşalonate conform lit. a), calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi neachitate; e) scutirea de la plată a dobânzilor şi penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare eşalonate conform lit. a), calculate între data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi data emiterii ordinului comun şi neachitate.»5. După articolul 8 se introduc articolele 8^1-8^5 cu următorul cuprins:«Art. 8^1. - Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului, respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale pe care sunt amplasate puncte de vânzare ale Societăţii Comerciale "Rodipet" - S.A. Bucureşti, cu excepţia celor din municipiul Bucureşti, se atribuie acesteia printr-un contract de concesiune, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.Art. 8^2. - Concesiunea se face fără întocmirea unui studiu de oportunitate sau a unui caiet de sarcini şi fără o formă de publicitate, prin negociere directă între cedent şi societatea comercială, excepţie făcând situaţiile în care planul de urbanism general, aprobat de autorităţile locale, impune schimbarea locaţiei cu una identică ca suprafaţă şi aşezare comercială.Art. 8^3. - Contractul de concesiune se încheie pe o durată de maximum 49 de ani, cu prelungirea de drept pe o durată de 24 de ani şi 6 luni în situaţia în care Societatea Comercială "Rodipet" - S.A. Bucureşti continuă exploatarea terenului concesionat pentru realizarea scopului iniţial.Art. 8^4. - Societatea Comercială "Rodipet" - S.A. Bucureşti beneficiază de atribuirea directă printr-un contract de concesiune a terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia celor din municipiul Bucureşti, pe care vor fi amplasate punctele de vânzare realizate pentru îndeplinirea programului de investiţii asumat prin contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni.Art. 8^5. - Concesiunea, potrivit prezentei ordonanţe, are ca obiect exclusiv utilizarea de către Societatea Comercială "Rodipet" - S.A. Bucureşti a terenurilor pentru amplasarea punctelor de vânzare în scopul îndeplinirii obiectului de activitate şi nu poate fi extinsă la alte activităţi.»Art. 54. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică astfel:- Articolul 23 va avea următorul cuprins:«Art. 23. - Toate societăţile comerciale din portofoliul APAPS care au semnat, până la sfârşitul anului 2003, contractul de privatizare cu un proiect de parc industrial vor beneficia de facilităţile prevăzute la cap. II.»Art. 55. - Înlesnirile la plată se acordă prin ordin comun al creditorului bugetar cu AVAS şi/sau Ministerul Finanţelor Publice, indiferent de actul normativ prin care acestea au fost acordate. Pentru datoriile restante la bugetul administraţiei publice locale, înlesnirile vor fi acordate prin hotărâre a consiliului local."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 28 octombrie 2004.Nr. 442.-----------