HOTĂRÂRE nr. 354 din 5 aprilie 1974privind măsuri pentru generalizarea primei trepte a învăţămintuiui liceal începînd cu anul şcolar 1974/1975
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 62 din 16 aprilie 1974    Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul 1Începînd cu anul şcolar vor funcţiona tipurile şi profilele de licee studiu, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2În vederea generalizării primei trepte a învătămîntului liceal - anii I şi II -, Ministerul Educaţiei şi Învăţămintului, celelalte ministere şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru cuprinderea promovaţilor clasei a VIII-a în anul I de liceu, cursuri de zi.În scopul realizării acestei sarcini, se interzice angajarea în producţie în perioada cursurilor şcolare sau cuprinderea la ucenicie şi în şcoli profesionale a promovaţilor clasei a VIII-a a şcolii generale din promoţia anului 1974, în afară de promovaţii care la terminarea clasei a VIII-a au împlinit vîrsta de 16 ani.  +  Articolul 3Planul de şcolarizare pentru anul I la invăţămînlul liceal, în anul şcolar 1974/1975, este cel prevăzut în anexa nr. 2 *).--------- Notă *) Anexa se comunică prin grija Secretarului General al Consiliului de Miniştri.Repartizarea sarcinilor de şcolarizare pe licee şi profile se va îace de Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului, la propunerea ministerelor, celorlalte origane centrale şi comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului va putea aproba modificarea cu pînă la 5%, a cifrelor de şcolarizare, în funcţie de înscrierea elevilor la diferite tipuri de licee.  +  Articolul 4Pentru cuprinderea generaţiei de promovaţi ai clasei a VIII-a în anul I de liceu şi perfecţionarea reţelei învăţămîntului liceal: a) se înfiinţează liceele prevăzute în anexa nr. 3; b) se transformă în licee industriale şi agricole liceele real-umaniste şi economice prevăzute în anexa nr. 4; c) se modifică, începînd cu l iulie 1974, subordonarea liceelor cuprinse în anexa nr. 5.  +  Articolul 5Se transferă, începînd cu data de l iulie 1974, de la comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti la ministerele şi celelalte organe centrale prevăzute în anexele nr. 3 şi 4, baza materială, planul de muncă şi salarii, planul financiar şi ceilalţi indicatori de plan, pe bază de protocoale încheiate.Liceele prevăzute în anexa nr. 5 trec pe data de l iulie 1974, cu activul şi pasivul, la ministerele prevăzute în această anexă.Pînă la asigurarea condiţiilor didactico-materiale necesare funcţionării liceelor economice din judeţele Alba, Buzău şi Covasna se recomandă Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum să pună la dispoziţia Ministerului Comerţului Interior, pe bază de protocol, spaţiile de şcolarizare şi cazare ale liceelor economice din aceste judeţe.Clasele în lichidare vor fi finanţate prin organele în subordinea cărora se află liceele în care funcţionează.Filialele liceelor organizate în cadrul şcolilor generale vor fi finanţate de comitetele executive ale consiliilor populare care au în subordine aceste şcoli.  +  Articolul 6Pentru buna organizare şi desfăşurare a activităţii liceelor şi filialelor, ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, fiecare pentru unităţile din subordine, vor asigura spaţiile de învăţămînt şi dotarea laboratoarelor şi atelierelor din şcoli.Pe bază de programe, ministerele, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, centralele şi întreprinderile vor organiza în spaţiile existente în unităţile economice sau, acolo unde aceasta nu este posibil, în spaţii amenajate ori constituite cu mijloace simple, ateliere de producţie pentru practica productivă a elevilor din licee, şcolile profesionale, precum şi pentru practica tinerilor care se pregătesc prin cursuri de calificare.Organele centrale şi organele locale în subordinea cărora funcţionează licee au obligaţia de a asigura pregătirea practică a elevilor şi de a încadra în producţie absolvenţii care nu urmează o formă superioară de învăţămînt la cursuri de zi.  +  Articolul 7Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare şi al municipiului Bucureşti, centralele şi întreprinderile vor transfera, pe bază de programe concrete întocmite cu unităţile de învăţămînt pe care le tutelează sau patronează, utilaje, aparate, instalaţii şi alte obiecte pentru dotarea laboratoarelor şi atelierelor şcolare şi pot livra, la preţurile legale, materialele necesare de uz didactic.  +  Articolul 8Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului va numi, cu acordul ministerelor şi celorlalte organe în subordinea cărora funcţionează unităţi de învăţămînt, directorii de licee şi va lua măsuri pentru asigurarea cadrelor didactice necesare bunei desfăşurări a procesului instructiv-educativ.  +  Articolul 9În vederea generalizării treptei I de liceu, numărul de burse se stabileşte, în raport cu numărul de elevi înscrişi în anul I, astfel : a) 15% la liceele real-umaniste ; b) 36% la liceele de alte profile.În funcţie de necesităţi, o parte din numărul de burse calculat potrivit prevederilor de la lit. a) şi b) se poate folosi pentru acordarea de semiburse, acoperirea cheltuielilor de transport al elevilor de la domiciliu la şcoală, cu distanţa peste 5 km dus-întors.Elevii nebursieri din treapta I de liceu, în anul şcolar 1974/1975 pot fi scutiţi de plată regiei la internat şi cantină în limita unui număr de 15.000 de locuri.  +  Articolul 10Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului împreună cu celelalte ministere, organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în funcţie de necesarul de cadre al sectoarelor economice pe care le coordonează, vor propune anual spre aprobare, Consiliului de Miniştri numărul de burse ce se vor acorda elevilor care se angajează, pe bază de contract, să lucreze cel puţin 5 ani în unităţile economice subordonate, după absolvirea primei trepte a liceului.Pentru anul şcolar 1974/1975 numărul maxim de burse ce pot fi acordate pe bază de contracte încheiate cu întreprinderi va fi de 30.000. Ele vor fi utilizate cu prioritate pentru elevii care se pregătesc în meseriile unde există deficit de cadre.Elevii din treapta I de liceu, bursieri ai întreprinderilor, beneficiază de alocaţie de hrană, scutire de regie la cantină şi de drepturile stabilite pentru elevii şcolilor profesionale prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 247/1955, art. 17 lit. c), d), f), g), i).Aceste burse se suportă de către întreprinderi din fondul de şcolarizare. Sumele reprezentînd contravaloarea burselor acordate de întreprinderi se vor constitui ca mijloace extrabugetare şi se vor vira de către acestea în contul liceelor de care aparţin elevii.Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1674/1960 se completează corespunzător anexei nr. 6*).  +  Articolul 11Numărul, procentul de burse şi scutirile de regie la internat şi cantină, pentru elevii din ceilalţi ani de studii ai învăţămîntului liceal, în anul şcolar 1974/1975, vor fi de: a) 10.000 de burse la liceele real-umaniste; b) 25% din numărul elevilor la liceele de alte profile; c) 15.000 de locuri cu scutiri de plată regiei la internat şi cantină.  +  Articolul 12Reglementările de acordare a burselor şi a celorlalte forme de sprijin material sînt cele stabilite de legislaţia în vigoare pentru anul şcolar 1973/1974, completate cu cele prevăzute în anexa nr. 7*) la prezenta hotărîre.--------- Notă *) Anexa se comunică prin grija Secretariatului General al Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 13Elevii de la cursurile de zi ale liceelor de tip industrial şi agricol-silvic primesc în folosinţă echipament de lucru corespunzător specialităţii în care se pregătesc, în condiţiile stabilite prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1378/1966.Aceste drepturi urmează a fi suportate de către întreprinderi din fondul de şcolarizare pentru elevii care au încheiat contracte şi de către licee, de la buget, pentru ceilalţi elevi.  +  Articolul 14Cursurile de calificare şi perfecţionare care se organizează în cadrul liceelor vor funcţiona pe principiul mijloacelor extrabugetare. Tabela la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1674/1960 privind constituirea şi folosirea mijloacelor extrabugetare se completează cu prevederile cuprinse în anexa nr. 6 la prezenta hotărîre.  +  Articolul 15Pentru asigurarea cadrelor necesare organizaţiilor cooperatiste se recomandă acestora să acorde, conform legii, elevilor din treapta l a liceului burse şi alte forme de sprijin material.  +  Articolul 16Acoperirea sarcinilor financiare suplimentare determinate de planul de şcolarizare pe anul 1974/1975 se va face prin virări de credite în cadrul bugetelor şi planurilor de cheltuieli aprobate pe anul 1974.Pentru diferenţa care nu va putea fi acoperită prin virări, Ministerul Finanţelor va suplimenta, pe bază de cereri justificate, planurile de cheltuieli ale ministerelor şi celorlalte organe centrale, precum şi detaliile de echilibrare ale bugetelor judeţelor şi al municipiului Bucureşti pe anul 1974, din rezerva bugetară la dispoziţia Consiliului de Miniştri.Se autoriză Comitetul de Stat al Planificării să suplimenteze, pe bază de cereri justificate şi cu avizul Ministerului Educaţiei şi Învăţămîntului, planul de investiţii al comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, pe anul 1974, din rezerva la dispoziţia Consiliului de Miniştri, cuprinsă în anexa nr. VIII/1 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1600/1973, pentru completarea dotării laboratoarelor şi atelierelor din şcoli în limita unui volum de 32 milioane lei.Ministerul Finanţelor va introduce modificările corespunzătoare în volumul şi structura bugetului de stat ca urmare a aplicării prevederilor de la alineatul precedent.  +  Articolul 17Art. 2 alin. 2 din Hotărîrea Consiliului ele Miniştri nr. 947/1970 se abrogă.PreşedinteleConsiliului de Miniştri,MANEA MĂNESCUBucureşti, 5 aprilie 1974.Nr. 354.  +  Anexa 1                                     LISTA              tipurilor şi profilelor de licee care vor funcţiona             în anul I de studii începînd cu anul şcolar 1974/1975──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Tipul de liceu Profilul────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── REAL Real UMANIST Umanist INDUSTRIAL Mecanică                                        Electrotehnică                                        Chimie industrială                                        Construcţii                                        Metalurgie                                        Prelucrarea lemnului                                        Industrii alimentare                                        Textile şi confecţii                                        Poligrafie                                        Navigaţie                                        Informatică ECONOMIC Economic                                        Alimentaţie publică AGRICOL ŞI SILVIC Agricol                                        Mecanică agricolă                                        Îmbunătăţiri funciare şi                                        gospodărirea apelor                                        Silvicultură şi exploatări                                        forestiere SANITAR Sanitar PEDAGOGIC Pedagogic ARTĂ Muzică                                        Arte plastice                                        Coregrafie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2          Licee care se înfiinţează începînd cu anul şcolar 1974/1975──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea liceului, profilul Organul în subordinea căruia vacrt. şi localitatea funcţiona──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Judeţul Alba 1. Liceul de mecanică agricolă Aiud Ministerul Agriculturii, Industriei                                         Alimentare şi Apelor. 2. Liceul de mecanică Alba lulia Ministerul Industriei Construcţiilor                                         de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii. 3. Liceul de electrotehnica Cugir Ministerul Industriei Construcţiilor                                         de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii. 4. Liceul de mecanică Zlatna Ministerul Minelor, Petrolului şi                                         Geologiei.     Judeţul Arad 1. Liceul de construcţii nr. 2 Arad Ministerul Construcţiilor Industriale. 2. Liceul de electrotehnică Arad Ministerul Transporturilor şi                                         Telecomunicaţiilor. 3. Liceul de mecanică nr. l Arad Ministerul Industriei Construcţiilor                                         de Maşini Grele. 4. Liceul de mecanică agricolă Ministerul Agriculturii, Industriei     Sîntana Alimentare şi Apelor. 5. Liceul de textile şi confecţii Ministerul Industriei Uşoare.     Arad 6. Liceul de îmbunătăţiri funciare Ministerul Agriculturii, Industriei     şi gospodărirea apelor Arad Alimentare şi Apelor. 7. Liceul sanitar Arad Ministerul Sănătăţii.     Judeţul Argeş 1. Liceul de construcţii nr. 2 Ministerul Construcţiilor Industriale.     Piteşti 2. Liceul de mecanică agricolă Ministerul Agriculturii, Industriei     Costeşti Alimentare şi Apelor. 3. Liceul de mecanică Colibaşi Ministerul Industriei Construcţiilor                                         de Maşini Grele. 4. Liceul de mecanică Cîmpulung Ministerul Minelor, Petrolului şi                                         Geologiei. 5. Liceul de textile şi confecţii Ministerul Industriei Uşoare.     Piteşti     Judeţul Bacău 1. Liceul de mecanică agricolă Ministerul Agriculturii, Industriei     Hemeiuş Alimentare şi Apelor. 2. Liceul de mecanică nr. 2 Bacău Ministerul Industriei Construcţiilor                                         de Maşini Grele. 3. Liceul sanitar Bacău Ministerul Sănătăţii.     Judeţul Bihor 1. Liceul de mecanică nr. 2 Oradea Ministerul Industriei Construcţiilor                                         de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii. 2. Liceul de mecanică nr. 3 Oradea Ministerul Transporturilor şi                                         Telecomunicaţiilor. 3. Liceul de electrotehnică Oradea Ministerul Transporturilor şi                                         Telecomunicaţiilor. 4. Liceul de mecanică oraşul Ministerul Minelor, Petrolului şi     Dr. Petru Groza Geologiei. 5. Liceul pentru prelucrarea Ministerul Economiei Forestiere şi     lemnului Beiuş Materialelor de Construcţii. 6. Liceul de mecanică oraşul Ministerul Industriei Construcţiilor     Dr. Petru Groza de Maşini Grele. 7. Liceul de textile şi confecţii Ministerul Industriei Uşoare.     Oradea     Judeţul Bistriţa-Năsăud 1. Liceul ele mecanică agricolă Ministerul Agriculturii, Industriei     Beclean Alimentare şi Apelor. 2. Liceul do mecanică Bistriţa Ministerul Industriei Construcţiilor                                         de Maşini Grele. 3. Liceul de electrotehnică Bistriţa Ministerul Industriei Construcţiilor                                         de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii.     Judeţul Botoşani 1. Liceul de mecanică Botoşani Ministerul Industriei Construcţiilor                                         de Maşini Grele. 2. Liceul de textile şi confecţii Ministerul Industriei Uşoare.     Botoşani     Judeţul Braşov 1. Liceul de construcţii Săcele Ministerul Construcţiilor Industriale. 2. Liceul de electrotehnică Săcele Ministerul Industriei Construcţiilor                                         de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii. 3. Liceul de mecanică nr. 3 Ministerul Industriei Construcţiilor     "Hidromecanica" Braşov de Maşini Grele. 4. Liceul de mecanică nr. 5 Braşov Ministerul Transporturilor şi                                         Telecomunicaţiilor. 5. Liceul de mecanică agricolă Ministerul Agriculturii, Industriei     Făgăraş Alimentare şi Apelor. 6. Liceul de mecanică Rîşnov Ministerul Industriei Construcţiilor                                         de Masini-Unelte şi Electrotehnicii. 7. Liceul de mecanică - între- Ministerul Industriei Construcţiilor     prinderea mecanică nr. 2 Braşov de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii. 8. Liceul de textile şi confecţii Ministerul Industriei Uşoare.     Braşov 9. Liceul sanitar Braşov Ministerul Sănătăţii.     Judeţul Brăila 1. Liceul de mecanică agricolă lanca Ministerul Agriculturii, Industriei                                         Alimentare şi Apelor.     Judeţul Buzău 1. Liceul de mecanică nr. 3 Buzău Ministerul Transporturilor şi                                         Telecomunicaţiilor. 2. Liceul de electrotehnică Buzău Ministerul Industriei Construcţiilor                                         de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii. 3. Liceul de textile şi confecţii Ministerul Industriei Uşoare.     Buzău    Judeţul Caraş-Severin 1. Liceul de mecanică Bocşa Ministerul Industriei Construcţiilor                                         de Maşini Grele.     Judeţul Cluj 1. Liceul de construcţii Dej Ministerul Construcţiilor Industriale. 2. Liceul de mecanică nr. 4 Cluj Ministerul Transporturilor şi                                         Telecomunicaţiilor. 3. Liceul de mecanică agricolă Cluj Ministerul Agriculturii, Industriei                                         Alimentare şi Apelor. 4. Liceul de chimie industrială Ministerul Industriei Uşoare.     Turcia 5. Liceul sanitar Cluj Ministerul Sănătăţii.     Judeţul Constanţa 1. Liceul de chimie industrială Ministerul Economiei Forestiere şi     Constanţa Materialelor de Construcţii. 2. Liceul de mecanică Palas Ministerul Transporturilor                                         şi Telecomunicaţiilor. 3. Liceul de mecanică agricolă Ministerul Agriculturii, Industriei     Castelu Alimentare şi Apelor. 4. Liceul de industrii alimentare Ministerul Agriculturii, Industriei     Constanţa Alimentare şi Apelor. 5. Liceul sanitar Constanţa Ministerul Sănătăţii.     Judeţul Covasna 1. Liceul de mecanică agricolă Ministerul Agriculturii, Industriei     Sfîntu Gheorghe Alimentare şi Apelor. 2. Liceul de textile şi confecţii Ministerul Industriei Uşoare.     Sfîntu Gheorghe     Judeţul Dîmboviţa 1. Liceul de chimie industrială Fieni Ministerul Economiei Forestiere şi                                         Materialelor de Construcţii. 2. Liceul de mecanică Moreni Ministerul Minelor, Petrolului şi                                         Geologiei. 3. Liceul metalurgic Tîrgovişte Ministerul Industriei Metalurgice. 4. Liceul de mecanică agricolă Găeşti Ministerul Agriculturii, Industriei                                         Alimentare şi Apelor. 5. Liceul de mecanică Moreni Ministerul Industriei Construcţiilor                                         de Maşini Grele. 6. Liceul de mecanică nr. 2 Ministerul Industriei Construcţiilor     Tîrgovişte de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii.     Judeţul Dolj 1. Liceul de construcţii nr. 2 Comitetul executiv al Consiliului     Craiova popular al judeţului Dolj. 2. Liceul de mecanică nr. 2 Craiova Ministerul Transporturilor şi                                         Telecomunicaţiilor. 3. Liceul de mecanică nr. 4 Craiova Ministerul Industriei Construcţiilor                                         de Maşini Grele. 4. Liceul de mecanică agricolă Ministerul Agriculturii, Industriei     Şegarcea Alimentare şi Apelor. 5. Liceul de industrii alimentare Ministerul Agriculturii, Industriei     Craiova Alimentare şi Apelor. 6. Liceul de mecanică Craiova Ministerul Industriei Construcţiilor                                         de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii. 7. Liceul sanitar Craiova Ministerul Sănătăţii.     Judeţul Galaţi 1. Liceul de mecanică nr. 5 Galaţi Ministerul Transporturilor şi                                         Telecomunicaţiilor.     Judeţul Gorj 1. Liceul de mecanică Rovinari Ministerul Minelor, Petrolului şi                                         Geologiei.     Judeţul Harghita 1. Liceul de mecanică Gheorgheni Comitetul executiv al Consiliului                                         popular al judeţului Harghita. 2. Liceul de mecanică Topliţa Comitetul executiv al Consiliului                                         popular al judeţului Harghita.     Judeţul Hunedoara 1. Liceul de chimie industrială Deva Ministerul Economiei Forestiere                                         şi Materialelor de Construcţii. 2. Liceul de mecanică Simeria Ministerul Transporturilor şi                                         Telecomunicaţiilor. 3. Liceul de mecanică Petroşani Ministerul Minelor, Petrolului                                         şi Geologiei. 4. Liceul economic Petroşani Ministerul Comerţului Interior. 5. Liceul sanitar Hunedoara Ministerul Sănătăţii.     Judeţul Ialomiţa 1. Liceul de mecanică agricolă Ministerul Agriculturii, Industriei     Ciulniţa Alimentare şi Apelor. 2. Liceul de chimie industrială Ministerul Economiei Forestiere şi     Călăraşi Materialelor de Construcţii. 3. Liceul de chimie industrială Ministerul Industriei Chimice.     Slobozia     Judeţul Iaşi 1. Liceul de construcţii nr. 2 Iaşi Ministerul Construcţiilor Industriale. 2. Liceul de electrotehnică nr, l Ministerul Industriei Construcţiilor     Iaşi de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii. 3. Liceul de mecanică agricolă Ministerul Agriculturii, Industriei     Holboca Alimentare şi Apelor. 4. Liceul metalurgic Iaşi Ministerul Industriei Metalurgice. 5. Liceul de îmbunătăţiri funciare Ministerul Agriculturii, Industriei     şi gospodărirea apelor Miroslava Alimentare şi Apelor. 6. Liceul sanitar Iaşi Ministerul Sănătăţii.     Judeţul Ilfov 1. Liceul de construcţii Urziceni Comitetul executiv al Consiliului                                         popular al judeţului Ilfov. 2. Liceul de electrotehnică Buftea Ministerul Energiei Electrice. 3. Liceul de mecanică Giurgiu Ministerul Transporturilor şi                                         Telecomunicaţiilor. 4. Liceul de mecanică agricolă Ministerul Agriculturii, Industriei     Săruleşti Alimentare şi Apelor. 5. Liceul agricol Armăşeşti Ministerul Agriculturii, Industriei                                         Alimentare şi Apelor.     Judeţul Maramureş 1. Liceul de mecanică Sighetu Comitetul executiv al Consiliului     Marmaţiei popular al judeţului Maramureş. 2. Liceul de electrotehnică Baia Ministerul Transporturilor şi     Mare Telecomunicaţiilor.     Judeţul Mehedinţi 1. Liceul de mecanică nr. 2 Ministerul Transporturilor şi     Drobeta-Turnu Severin Telecomunicaţiilor. 2. Liceul de mecanică agricolă Ministerul Agriculturii, Industriei     Simian Alimentare şi Apelor.     Judeţul Mureş 1. Liceul de electrotehnică Iernut Ministerul Energiei Electrice. 2. Liceul de mecanică nr. 3 Tîrgu Ministerul Industriei Construcţiilor     Mureş de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii. 3. Liceul de mecanică agricolă Ministerul Agriculturii, Industriei     Sighişoara Alimentare şi Apelor. 4. Liceul de textile şi confecţii Ministerul Industriei Uşoare.     Sighişoara     Judeţul Neamţ 1. Liceul de mecanică nr. l Roman Ministerul Industriei Construcţiilor                                        de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii. 2. Liceul de mecanică Piatra-Neamţ Ministerul Transporturilor şi                                        Telecomunicaţiilor. 3. Liceul metalurgic Roman Ministerul Industriei Metalurgice. 4. Liceul de industrii alimentare Ministerul Agriculturii, Industriei     Roman Alimentare şi Apelor.     Judeţul Olt 1. Liceul de mecanică agricolă Balş Ministerul Agriculturii, Industriei                                        Alimentare şi Apelor.     Judeţul Prahova 1. Liceul de chimie industrială Ministerul Economiei Forestiere şi     Buşteni Materialelor de Construcţii. 2. Liceul de mecanică nr. 3 Ploieşti Ministerul Transporturilor şi                                        Telecomunicaţiilor. 3. Liceul de mecanică agricolă Ministerul Agriculturii, Industriei     Bărcăneşti Alimentare şi Apelor. 4. Liceul ele mecanică nr. 2 Cîmpina Ministerul Industriei Construcţiilor                                        de Maşini Grele. 5. Liceul de mecanică Sinaia Ministerul Industriei Construcţiilor                                        de Maşini Grele. 6. Liceul de mecanică Filipeştii Ministerul Minelor, Petrolului şi     de Pădure Geologiei.     Judeţul Satu Mare 1. Liceul de mecanică nr. 2 Satu Ministerul Transporturilor şi     Mare Telecomunicaţiilor. 2. Liceul de mecanică agricolă Cărei Ministerul Agriculturii, Industriei     de Pădure Alimentare şi Apelor. 3. Liceul de mecanică nr. 3 Satu Comitetul executiv al Consiliului     Mare popular al judeţului Satu Mare. 4. Liceul de mecanică agricolă Ministerul Agriculturii, Industriei     Negreşti-Oaş Alimentare şi Apelor. 5. Liceul de mecanică Carei Comitetul executiv al Consiliului                                        popular al judeţului Satu Mare. 6. Liceul sanitar Satu Mare Ministerul Sănătăţii.     Judeţul Sălaj 1. Liceul de mecanică Şimleu Comitetul executiv al Consiliului     Silvaniei popular al judeţului Sălaj. 2. Liceul pentru prelucrarea Comitetul executiv al Consiliului     lemnului Cehu Silvaniei popular al judeţului Sălaj. 3. Liceul de electrotehnică Zalău Ministerul Industriei Construcţiilor                                        de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii.     Judeţul Sibiu 1. Liceul de construcţii nr. 2 Ministerul Construcţiilor Industriale.     Sibiu 2. Liceul de mecanică nr. 2 Sibiu Ministerul Transporturilor şi                                        Telecomunicaţiilor. 3. Liceul de mecanică nr. 3 Sibiu Ministerul Economiei Forestiere şi                                        Materialelor de Construcţii. 4. Liceul de textile şi confecţii Ministerul Industriei Uşoare.     Sibiu 5. Liceul de textile şi confecţii Ministerul Industriei Uşoare.     Mediaş     Judeţul Suceava 1. Liceul de mecanică iacobeni Ministerul Minelor, Petrolului şi                                        Geologiei. 2. Liceul de construcţii Cîmpulung Ministerul Construcţiilor Industriale.     Moldovenesc     Judeţul Teleorman 1. Liceul de mecanică agricolă Ministerul Agriculturii, Industriei     Roşiori de Vede Alimentare şi Apelor.     Judeţul Timiş 1. Liceul de chimie industrială Ministerul Economiei Forestiere şi     Jimbolia Materialelor de Construcţii. 2. Liceul de electrotehnică nr. l Ministerul Industriei Construcţiilor     Timişoara de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii. 3. Liceul de electrotehnică nr. 3 Ministerul Transporturilor şi     Timişoara Telecomunicaţiilor. 4. Liceul de mecanică nr. 2 Ministerul Transporturilor şi     Timişoara Telecomunicaţiilor. 5. Liceul de textile şi confecţii Ministerul Industriei Uşoare.     Timişoara 6. Liceul de textile şi confecţii Ministerul Industriei Uşoare.     Lugoj 7. Liceul de construcţii nr. 2 Comitetul executiv al Consiliului     Timişoara popular al judeţului Timiş.     Judeţul Tulcea 1. Liceul de industrii alimentare Ministerul Agriculturii, Industriei     Tulcea Alimentare şi Apelor. 2. Liceul de mecanică Tulcea Ministerul Industriei Construcţiilor                                        de Maşini Grele.     Judeţul Vaslui 1. Liceul de mecanică agricolă Ministerul Agriculturii, Industriei     Negreşti Alimentare şi Apelor.     Judeţul Vîlcea 1. Liceul de mecanică nr. 2 Ministerul Transporturilor şi     Rimnicu Vilcea Telecomunicaţiilor. 2. Liceul sanitar Rimnicu Vîlcea Ministerul Sănătăţii.     Judeţul Vrancea 1. Liceul de mecanică agricolă Ministerul Agriculturii, Industriei     Focşani Alimentare şi Apelor. 2. Liceul de textile şi confecţii Ministerul Industriei Uşoare.     Focşani     Municipiul Bucureşti l. Liceul de mecanică nr. 3 "Vulcan" Ministerul Industriei Construcţiilor                                        de Maşini Grele. 2. Liceul de mecanică nr. 4 Ministerul Industriei Construcţiilor     "Semănătoarea" de Maşini Grele. 3. Liceul de mecanică nr. 5 Ministerul Industriei Construcţiilor     "I.M.G.B." de Maşini Grele. 4. Liceul de mecanică nr. 6 Ministerul Industriei Construcţiilor     "Timpuri noi" de Maşini Grele. 5. Liceul de mecanică nr. 10 Ministerul Industriei Construcţiilor     "I.O.R." de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii. 6. Liceul de mecanică nr. 16 Ministerul Transporturilor şi                                        Telecomunicaţiilor. 7. Liceul de mecanică nr. 14 Ministerul Transporturilor şi                                        Telecomunicaţiilor. 8. Liceul de mecanică nr. 15 Ministerul Transporturilor şi                                        Telecomunicaţiilor. 9. Liceul de mecanică nr. 11 Ministerul Industriei Construcţiilor     "Mecanică fină" de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii. 10. Liceul de mecanică nr. 20 Chitila Comitetul executiv al Consiliului                                        popular al municipiului Bucureşti. 11. Liceul de mecanică nr. 21 Ministerul Industriei Construcţiilor     "Autobuzul" de Maşini Grele. 12. Liceul de mecanică nr. 22 Ministerul Industriei Uşoare.     "Tehnometal" 13. Liceul de electrotehnică nr. 7 - Ministerul Industriei Construcţiilor     întreprinderea de calculatoare de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii. 14. Liceul de electrotehnică nr. 8 Ministerul Industriei Construcţiilor     "Electroaparataj" de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii. 15. Liceul de electrotehnică nr. 9 Ministerul Industriei Construcţiilor     "Electromagnetica" de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii. 16. Liceul de electrotehnică nr. 10 Ministerul Industriei Construcţiilor     "I.M.E.B." de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii. 17. Liceul de textile şi confecţii Ministerul Industriei Uşoare.     "Dîmboviţa" 18. Liceul de construcţii nr. 2 Ministerul Construcţiilor Industriale. 19. Liceul de construcţii nr. 4 Ministerul Construcţiilor Industriale.     Popeşti-Leordeni 20. Liceul sanitar Bucureşti Ministerul Sănătăţii.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4         Liceele real-umaniste şi economice care se transformă în anul               şcolar 1974/1975 în licee industriale şi agricole──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Denumirea liceului Denumirea şi profiluriNr. real-umanist sau economic liceului industrial Organul în subordineacrt. care se transformă în sau agricol rezultat căruia va funcţiona        liceu industrial sau din transformarea li- liceul industrial              agricol ceului real-umanist sau agricol──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Judeţul Bacău 1. Liceul real-umanist Liceul agricol Ministerul Agriculturii,     Podu Turcului Podu Turcului Industriei Alimentare                                                       şi Apelor     Judeţul Galaţi 1. Liceul real-umanist Liceul de chimie Ministerul Industriei     nr. l Tecuci industrială Tecuci Chimice     Judeţul Hunedoara 1. Liceul economic Liceul de chimie Ministerul Industriei     Orăştie industrială Orăştie Chimice     Judeţul Mureş 1. Liceul real-umanist Liceul de mecanică Comitetul executiv al     nr. l Luduş Luduş Consiliului popular al                                                       judeţului Mureş     Judeţul Olt 1. Liceul economic Liceul de mecanică Ministerul Industriei     Caracal Caracal Construcţiilor de                                                       Maşini Grele     Judeţul Suceava 1. Liceul real-umanist Liceul de electroteh- Ministerul Transporturi-     nr. 2 Rădăuţi nică Rădăuţi lor şi Telecomunicaţiilor 2. Liceul real-umanist Liceul de textile şi Ministerul Industriei     Fălticeni confecţii Fălticeni Uşoare     Judeţul Teleorman 1. Liceul real-umanist Liceul de electroteh- Ministerul Industriei     nr. l Alexandria nică Alexandria Construcţiilor de Maşini                                                       -Unelte şi Electrotehni-                                                       cii     Judeţul Vaslui 1. Liceul real-umanist Liceul de textile şi Ministerul Industriei     nr. 2 Vaslui confecţii Vaslui Uşoare 2. Liceul economic Liceul de electroteh- Ministerul Industriei     Vaslui nică Vaslui Construcţiilor de Maşini                                                       -Unelte şi Electrotehni-                                                       cii     Judeţul Vrancea 1. Liceul real-umanist Liceul de chimie Ministerul Industriei     Mărăşeşti industrială Mărăşeşti Chimice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 5          Liceele care trec din subordinea unor comitete executive ale                  consiliilor populare judeţene în subordinea                      ministerelor coordonatoare de ramură──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Organul local în subordinea Ministerul încrt. Denumirea liceului căruia a funcţionat liceul subordinea căruia                                                               va funcţiona                                                                 liceul────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Liceul sanitar Cîmpulung Comitetul executiv al                                Consiliului popular Ministerul Sănătăţii                                al judeţului Argeş 2. Liceul sanitar Brăila Comitetul executiv al                                Consiliului popular Ministerul Sănătăţii                                al judeţului Brăila 3. Liceul sanitar Galaţi Comitetul executiv                                Consiliului Popular Ministerul Sănătăţii                                al judeţului Galaţi 4. Liceul sanitar Tîrgu Comitetul executiv al     Mureş Consiliului Popular Ministerul Sănătăţii                                al judeţului Mureş 5. Liceul sanitar Scorniceşti Comitetul executiv al                                Consiliului Popular Ministerul Sănătăţii                                al judeţului Olt 6. Liceul sanitar Ploieşti Comitetul executiv al                                Consiliului Popular Ministerul Sănătăţii                                al judeţului Prahova 7. Liceul sanitar Suceava Comitetul executiv al                                Consiliului Popular Ministerul Sănătăţii                                al judeţului Suceava 8. Liceul sanitar Timişoara Comitetul executiv al                                Consiliului Popular Ministerul Sănătăţii                                al judeţului Timiş 9. Liceul industrial de con- Comitetul executiv al Ministerul Construc-     strucţii Focşani Consiliului Popular ţiilor Industriale                                al judeţului Vrancea 10. Liceul industrial de con- Comitetul executiv al Ministerul Industriei     strucţii de maşini Sfîntu Consiliului popular Construcţiilor de     Gheorghe al judeţului Covasna Maşini-Unelte şi                                                           Electrotehnicii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------