LEGE nr. 414 din 18 octombrie 2004privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 28 octombrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 61 din 5 august 2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 17 august 2004, cu următoarea modificare:– La articolul I articolul 1 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  București, 18 octombrie 2004.Nr. 414.-----