ACORD din 6 martie 1997între părţile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informaţiilor
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 28 octombrie 2004    Părţile la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949,reafirmând faptul că o consultare politică eficientă, cooperarea şi planificarea apărării în vederea realizării obiectivelor Tratatului Atlanticului de Nord presupun schimbul de informaţii clasificate între părţi,ţinând cont de necesitatea prevederilor privind protecţia reciprocă şi siguranţa informaţiilor clasificate schimbate între guvernele părţilor la Tratatul Atlanticului de Nord,recunoscând necesitatea unui cadru general pentru standardele şi procedurile de securitate,acţionând în nume propriu şi în numele Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO),au convenit următoarele:  +  Articolul 1Părţile:(i) vor proteja şi vor salvgarda: a) informaţiile clasificate (vezi anexa nr. 1) marcate ca atare, care sunt emise de NATO (vezi anexa nr. 2) sau care sunt transmise la NATO de un stat membru; b) informaţiile clasificate, marcate ca atare, ale statelor membre transmise altui stat membru în sprijinul unui program, proiect sau contract NATO;(îi) vor păstra clasificarea de securitate a informaţiilor conform celor definite la pct. (i) de mai sus şi vor face tot posibilul pentru a le proteja corespunzător;(iii) nu vor utiliza informaţiile clasificate, aşa cum au fost definite la pct. (i) de mai sus, în alte scopuri decât cele stipulate în Tratatul Atlanticului de Nord şi în deciziile şi rezoluţiile care ţin de acest tratat;(iv) nu vor divulga astfel de informaţii definite la pct. (i) de mai sus statelor nemembre NATO fără acordul emitentului.  +  Articolul 2În conformitate cu art. 1 din prezentul acord, părţile vor asigura înfiinţarea unei autorităţi naţionale de securitate pentru activităţile NATO, care va implementa măsurile de securitate. Părţile vor stabili şi vor implementa standardele de securitate care vor asigura un nivel comun de protecţie a informaţiilor clasificate.  +  Articolul 3 (1) Părţile se vor asigura că toţi cetăţenii lor, care, în îndeplinirea îndatoririlor oficiale, necesită sau pot avea acces la informaţii clasificate "CONFIDENTIAL" (SECRET) şi de nivel superior, sunt verificaţi corespunzător înainte de preluarea îndatoririlor. (2) Procedurile de verificare de securitate vor fi concepute pentru a stabili dacă, ţinând cont de loialitatea şi încrederea sa, o persoană poate avea acces la informaţii clasificate fără ca acest lucru să constituie un risc inacceptabil de securitate. (3) La cerere, fiecare dintre părţi va coopera cu celelalte părţi la realizarea procedurilor proprii de verificare de securitate.  +  Articolul 4Secretarul general va asigura aplicarea de către NATO a prevederilor relevante ale prezentului acord (vezi anexa nr. 3).  +  Articolul 5Prezentul acord nu împiedică în nici un fel părţile să încheie alte acorduri privind schimbul de informaţii clasificate pe care le emit şi care nu afectează scopul acestui acord.  +  Articolul 6 a) Prezentul acord va fi deschis spre semnare părţilor la Tratatul Atlanticului de Nord şi va fi supus ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Guvernul Statelor Unite ale Americii. b) Prezentul acord va intra în vigoare după 30 de zile de la depunerea instrumentelor de ratificare, acceptare sau de aprobare de către două state semnatare. Acesta va intra în vigoare pentru toate celelalte state semnatare după 30 de zile de la depunerea instrumentelor lor de ratificare, acceptare sau de aprobare. c) Pentru părţile pentru care a intrat în vigoare, prezentul acord va înlocui Acordul de securitate al părţilor Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, aprobat de Consiliul Nord-Atlantic în secţiunea A (paragraful 1) din apendicele la anexa D.C. 2/7 din 19 aprilie 1952 şi ulterior introdus în anexa A (paragraful 1) la C-M(55)15(Final), aprobat de Consiliul Atlanticului de Nord la 2 martie 1955.  +  Articolul 7Prezentul acord va rămâne deschis pentru aderarea oricărei noi părţi la Tratatul Atlanticului de Nord în conformitate cu propriile proceduri constituţionale. Instrumentele de aderare vor fi depuse la Guvernul Statelor Unite ale Americii. Acordul va intra în vigoare pentru fiecare stat care aderă după 30 de zile de la data depunerii instrumentelor de aderare.  +  Articolul 8Guvernul Statelor Unite ale Americii va informa guvernele celorlalte părţi despre depunerea fiecărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.  +  Articolul 9Prezentul acord poate fi denunţat de oricare dintre părţi prin notificare scrisă de denunţare, trimisă depozitarului, care va informa celelalte părţi asupra acestei notificări. Denunţarea va produce efecte după un an de la primirea notificării de către depozitar, dar nu va afecta obligaţiile deja contractate şi drepturile sau prerogativele dobândite anterior de către părţi potrivit prevederilor prezentului acord.Drept dovadă, subsemnaţii, pe deplin autorizaţi de guvernele proprii, am semnat prezentul acord.Întocmit la Bruxelles la 6 martie 1997, într-un exemplar original, în limbile engleză şi franceză, ambele texte fiind egal autentice. Documentul va fi depus la arhivele Guvernului Statelor Unite ale Americii, iar copiile legalizate ale acestuia vor fi transmise de către Guvernul Statelor Unite ale Americii fiecăruia dintre ceilalţi semnatari.  +  Anexa 1 Prezenta anexă face parte integrantă din acord.Informaţiile NATO clasificate se definesc astfel: a) informaţie înseamnă cunoştinţe care pot fi transmise în orice formă; b) informaţiile clasificate reprezintă informaţii sau materiale care necesită protecţie împotriva dezvăluirii neautorizate şi care au fost astfel stabilite prin clasificările de securitate; c) termenul material include documente, precum şi orice aparate sau echipamente ori arme, fie deja fabricate, fie în curs de fabricare; d) termenul document se referă la orice tip de informaţii înregistrate, indiferent de forma sau caracteristicile fizice, incluzând, dar fără a se limita la, materiale scrise sau tipărite, cartele şi benzi de procesare a datelor, hărţi, grafice, fotografii, picturi, desene, gravuri, schiţe, note şi documente de lucru, copii la indigo şi riboane de tipărit sau multiplicări efectuate prin orice mijloace sau metode şi înregistrări audio, vocale, magnetice ori electronice sau optice ori video sub orice formă, precum şi echipamente portabile de procesare automată a datelor cu medii fixe de stocare şi detaşabile.  +  Anexa 2 Prezenta anexă face parte integrantă din acord.În scopul prezentului acord, termenul NATO desemnează Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord şi organele guvernate de Acordul privind statutul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentanţilor naţionali şi al personalului internaţional, semnat la Ottawa la 20 septembrie 1951, sau de Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952.  +  Anexa 3 Prezenta anexă face parte integrantă din acord.Consultările au loc cu comandanţii militari pentru respectarea prerogativelor acestora.______________