LEGE nr. 420 din 25 octombrie 2004privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2004 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 28 octombrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 70 din 13 august 2004 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 24 august 2004, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 5, alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(3) Elaborarea reglementărilor prevăzute la alin. (1), (1^1) şi (2) se face cu consultarea organismelor profesionale de profil."2. La articolul I punctul 12, alineatele (3) şi (4) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:"(3) Contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, cu modificările şi completările ulterioare, care răspund, potrivit legii. (4) La persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte, care nu au personal calificat încadrat, potrivit legii, sau contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 şi care au înregistrat o cifră de afaceri anuală de până la echivalentul în lei a 50.000 euro, răspunderea pentru ţinerea contabilităţii, potrivit legii, revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective."3. La articolul I, după punctul 28 se introduce punctul 28^1 cu următorul cuprins:"28^1. La articolul 35 punctul 2, litera e) va avea următorul cuprins:«e) întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare periodice stabilite potrivit legii;»"4. Articolul II va avea următorul cuprins:"Art. II. - Reglementările contabile emise anterior în temeiul Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, aplicabile fiecărei categorii de entităţi, sunt în vigoare până la data de 31 decembrie 2005. Situaţiile financiare anuale se întocmesc conform acestor reglementări şi se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenele prevăzute la art. 29 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."5. Articolul III va avea următorul cuprins:"Art. III. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu următoarele excepţii:- prevederile art. 2 alin. (1^1) lit. c) şi d), art. 26 alin. (3) şi (4), ale art. 26^3 şi 26^4 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006;- prevederile art. 25^1 alin. (3) şi (6) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 25 octombrie 2004.Nr. 420._____________