HOTĂRÂRE nr. 1.692 din 14 octombrie 2004pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 27 octombrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,având în vedere prevederile art. 11^2 din Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. III din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) funcţia de organism intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale, prin care se asigură implementarea măsurilor din Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice."2. La alineatul (1) al articolului 3, după punctul 51 se introduce un nou punct, punctul 52, cu următorul cuprins:"52. implementarea măsurilor din Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice, în calitate de organism intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale, prin delegare de atribuţii de către Ministerul Economiei şi Comerţului, care are funcţia de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice."3. După alineatul (2) al articolului 4 se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) În calitate de organism intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei colaborează cu celelalte organisme intermediare, precum şi cu autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice. (4) Delegarea de atribuţii către Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, în calitate de organism intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale, precum şi reglementarea mecanismelor de coordonare şi control ale acestuia de către Ministerul Economiei şi Comerţului, în calitate de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice, se fac pe bază contractuală."4. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:"Art. 10^1. - (1) În structura Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei se organizează la nivel de direcţie Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale, în vederea gestionării fondurilor structurale şi implementării măsurilor cuprinse în Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice. (2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Organismului intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale vor fi stabilite prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei. (3) Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale va îndeplini atribuţiile delegate de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice şi/sau autorităţile de plată, pe bază contractuală. (4) Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale va deveni operaţional începând cu anul 2004 şi va funcţiona cu un număr total de 16 posturi, care vor fi asigurate prin redistribuire în cadrul numărului de posturi aprobat Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. (5) Structura funcţiilor publice şi structura organizatorică ale Organismului intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale vor fi definitivate până la data de 1 noiembrie 2004."5. Anexa nr. 1 "Organigrama Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:-------------Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,Silvia Adriana ŢicăuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 14 octombrie 2004.Nr. 1.692.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 744/2003)*Font 8*                                  ORGANIGRAMA             Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei    Numărul maxim de posturi = 130, exclusiv    demnitarii şi posturile aferente cabinetului    ministrului     ┌──────────────────────┐ ┌──────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐     │CABINETUL MINISTRULUI │ │ │ │ COMPARTIMENTUL DE │     │ ├──┤ ├──┤INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE │     └──────────────────────┘ │ │ └─────────────────────────────┘     ┌──────────────────────┐ │ │ ┌──────────────────────────────┐     │ CONSILIER DIPLOMATIC ├──┤ MINISTRU │ │ CORPUL DE CONTROL ŞI ┌──┤     └──────────────────────┘ │ ├──┤COMPARTIMENTUL DE AUDIT │ 2│     ┌──────────────────────┐ │ │ ├───────────────────────────┴──┤     │ COMPARTIMENTUL │ │ │ │ UNITATEA DE MANAGEMENT ┌──┤     │INFORMAŢII CLASIFICATE├──┤ ├──┤ AL PROIECTELOR │ 0│     └──────────────────────┘ └───────────┬──────────┘ └───────────────────────────┴──┘                                           │           ┌───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┐           │ │ │   ┌───────┴─────────────┐ ┌─────────┴────────────┐ ┌──────────────┴─────────────────────┐   │ │ │ │ │ │   │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR GENERAL │ │ SECRETAR DE STAT │   │ │ │ │ │ │   └────┬─────────────┬──┘ └─────────┬────────────┘ └────┬─────────────┬──────────────┬──┘        │ │ │ │ │ │ ┌──────┴───────┐ ┌───┴────────┐ ┌───┴──────────┐ ┌────────┴──────┐ ┌────┴─────────┐ ┌──┴──────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ DIRECŢIA DE │ │ │ │ DIRECŢIA │ │ │ │ DIRECŢIA │ │ DEPARTAMENTUL │ │REGLEMENTĂRI │ │ORGANISMUL │ │ INTEGRARE │ │ DIRECŢIA │ │ ECONOMICĂ │ │ PENTRU │ │ŞI STANDARDE │ │INTERMEDIAR │ │ EUROPEANĂ ŞI │ │ PENTRU │ │ RESURSE UMANE│ │ INFORMATIZAREA│ │ÎN TEHNOLOGIA │ │ PENTRU │ │ RELAŢII │ │COMUNICAŢII │ │ ŞI │ │ ADMINISTRAŢIEI│ │ INFORMAŢIEI, │ │PROMOVAREA │ │INTERNAŢIONALE│ │ │ │ADMINISTRATIVĂ│ │ PUBLICE*) │ │ANTIFRAUDĂ ŞI │ │ SOCIETĂŢII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ SECURITATEA │ │INFORMAŢIONA-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ REŢELELOR │ │ LE**) │ └──────────────┘ └────────────┘ └──────────────┘ └───────────────┘ └──────────────┘ └─────────────┘---------    *) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală.    **) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie.--------